Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolegium Rektorów Uczelni Krakowa 2002 - 2005

Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w kadencji 2002 - 2005

 • prof. dr hab. Franciszek Ziejka - Rektor UJ

I-szy Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów w kadencji 2002 - 2005

 • prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH

II-gi Przewodniczący Kolegium Rektorów w kadencji 2002 - 2005

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego dnia 15 czerwca 2005 r.
w Ośrodku Recepcyjno-Konferencyjnym Rektora UJ
w Modlnicy

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniu - wg załączonej listy

Program spotkania:

 1. Komputer jako narzędzie pracy naukowej (ref. prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH).
 2. Informatyzacja szkół wyższych (ref. prof. dr hab. Karol Musioł, Rektor-Elekt UJ).
 3. Sprawozdanie prof. dr hab. Franciszka Ziejki, Przewodniczącego Kolegium Rektorów - za kadencję 2002-2005.
 4. Wybór nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących KRSzWK na kadencję 2005-2008.
 5. Pożegnanie ustępujących pp. Rektorów, członków Kolegium Rektorów.
 6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

1. Posiedzenie Kolegium Rektorów - ostatnie w kończącej się kadencji obecnych Władz Rektorskich - przy współudziale pp. Rektorów - Elektów, miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu, w tym pp.Rektorów -Elektów powitał Gospodarz, prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący Kolegium Rektorów, po czym oddał głos prof. dr hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi, Rektorowi AGH, referującemu Temat Nr 1: Komputer jako narzędzie pracy naukowej.

Pan Rektor potraktował temat, jako "subiektywną wycieczkę w krainę informatyki", gdyż w badaniach naukowych odgrywa ona aktualnie rolę wiodącą. Prezentacja miała a charakter osobisty. Aktualnie - w każdej z dyscyplin naukowych - komputer jest narzędziem powszechnie stosowanym, wielozadaniowym, nieocenionym, gdy trzeba zgromadzić dużo danych, przetworzyć je i wyciągnąć określone wnioski.

Drugą interesującą sprawę stanowią archiwa i biblioteki cyfrowe, coraz bardziej popularne.- w których komputery są niezbędne. Ogromną wagę posiada obecnie sieć Internet. Ten system światłowodów jest niezwykle ważny. Następnie Pan Rektor zaprezentował sposób, w jaki w Internecie przesyłane są informacje. Internet, to jedna z najbardziej złożonych struktur, gigantyczne narzędzie komunikacji o ogromnej przydatności, m.in. nieocenione w kontynuowaniu badań naukowych, bardzo istotny czynnik ich rozwoju. Komputery są nieodzowne nie tylko w przypadku, gdy trzeba zestawić zebrane dane z badań naukowych, przetworzyć je, przeanalizować np. statystycznie, ale również wtedy, gdy mamy instalację o charakterze eksperymentalnym, produkującą wielką ilość różnych informacji i pragniemy posiadać orientację nt. funkcjonowania tej instalacji. Dzięki komputerom można uzyskać wgląd w informacje empiryczne, lepiej je zrozumieć, odczytać i w konsekwencji bardziej przyczynić się do rozwiązania określonych problemów naukowych. Dzięki komputerom może w przyszłości zaistnieć sytuacja, że ludzie będą jedynie nadzorować pewne procesy, zaś "czarną robotę" wykonają właśnie one. Bardzo ważne jest wykorzystanie komputerów w technice ( sterowanie dużymi obiektami - za pomocą komputera). Mogą one również operować na modelach abstrakcyjnych. Symulacja komputerowa, to także bardzo nośne i "wdzięczne" narzędzie dla badań naukowych ( można np. modelować wszechświat, bakterie, czy wnętrze jądra atomowego ). Można przetwarzać i analizować dane, dzięki czemu konfrontacja pewnych pomysłów teoretycznych z wynikami eksperymentów staje się bardziej prosta a przełamywanie bariery między znanym i nieznanym jest łatwiejsze.

Komputery okazały się bardzo przydatne przy wykorzystywaniu projektowania systemów informatycznych. Przezwyciężają one nasze ograniczenia mentalne gromadząc, przetwarzając i analizując duże ilości danych, przy czym mogą także te dane przedstawiać w formie dla nas wygodnej. Ludzie chętnie odbierają informacje w formie wizualnej, obrazowej. Dzięki grafice komputerowej człowiek może wytworzyć przekaz, który łatwiej trafi do adresata.

Ważną cechą komputerów jest możliwość analizowania ( wykorzystanie tych możliwości przy konstruowaniu robotów - aktualnie antropomorficznych, potrafiących m.in. nawet wyrażać uczucia). Roboty staną się - jako część automatyki, informatyki i nowych technologii - forpocztą badań ludzkości m.in. w eksploracji kosmosu, badań obszarów dna oceanów, wnętrza Ziemi. Obecnie istnieją już metody sterowania robotami nie ręcznie a myślą ( m.in. w sztucznych protezach). Dzięki komputerom możliwe będzie funkcjonowanie bezludnych fabryk. Tak wiele potrafi zdziałać potomek zwykłego liczydła.

Dziękując p. Rektorowi Tadeusiewiczowi za interesujący wykład, Przewodniczący KR udzielił głosu prof. dr hab. Karolowi Musiołowi, Rektorowi-Elektowi UJ, który zreferował temat:

2. Informatyzacja szkół wyższych.

Nawiązując do wypowiedzi Przedmówcy, że bez komputerów trudno jest żyć, Pan Rektor Musioł m.in. wskazał na celowość wspomagania procesów zarządzania w uczelniach - poprzez ich wykorzystywanie. Pan Rektor zwrócił uwagę na elementy wspólne dla uczelni i możliwości współpracy między nimi, właśnie z wykorzystaniem komputeryzacji. Wszystkie szkoły wyższe posiadają stronę internetową, niektóre - bazę prac doktorskich i magisterskich ( (jeden ze sposobów zapobiegania plagiatom). Elektroniczny dostęp do uczelnianych bibliotek, zintegrowany system zarządzania uczelnią, elektroniczna rejestracja kandydatów, uczelniany system obsługi studiów - oto niektóre z zadań, przed którymi uczelnie stają i które należy rozwiązywać wspólnie. Pan Rektor Musioł przypomniał, że elektroniczna baza prac doktorskich i magisterskich to projekt od dawana ogólnopolski, w kilku uczelniach już kontynuowany - z różnym skutkiem, gdyż prawie nigdy nie udaje się osiągnąć pełni rezultatów - ze względu na obwarowania wynikające z tytułu praw autorskich.

Nawiązując do Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. Rektor Musioł przypomniał o komputerowym przeglądzie katalogów Biblioteki Jagiellońskiej.

Podkreślił także, że w przyszłości udostępnianie prac doktorskich i magisterskich powinno stanowić jeden z priorytetów.

Jednym z najważniejszych - wspólnych dla wszystkich uczelni problemów - jest zintegrowany system wspomagania zarządzania uczelnią. Uczelnie - to dziś firmy, zatrudniające tysiące pracowników i kształcące wiele tysięcy studentów.

Finanse i księgowość, przekazy i płace, badania naukowe i usługi dla studentów - to e domeny b. skomplikowanych zależności. Podobnie, ważne jest zarządzanie operacyjne i strategiczne, obsługa studiów, sprawozdania dla ministerstw. Są to problemy, z którymi uczelnie muszą się zmierzyć, mające tylko sens wówczas, gdy wszystkie te dziedziny działalności będzie obsługiwał zintegrowany zestaw programów. Aktualnie większość uczelni posiada oprogramowania osobno zajmujące się finansami i księgowością, osobno kadrami i płacami, osobno badaniami naukowymi. W systemie zintegrowanym - dane dot. np. nowoprzyjmowanego pracownika wpisuje się w jednym miejscu - i są one potem dostępne wszędzie: w kadrach, płacach, księgowości i tam, gdzie informacje na temat danego pracownika są potrzebne. Oprogramowanie zintegrowane, to jedyne rozsądne wyjście, które pozwoli ująć racjonalnie problemy uczelniane.

W br. na Uniwersytecie Jagiellońskim wprowadzona została elektroniczna rejestracja wszystkich kandydatów na studia ( z wyjątkiem Wydz. Medycznych). Dokumentów się nie przyjmuje, a kandydaci rejestrują się przez Internet. Dokumenty składane są wówczas, gdy dana osoba zostaje na studia przyjęta. Taki tryb postępowania zdecydowanie upraszcza całą procedurę przyjęć. Wprowadzenie tego systemu praktycznie nie wymaga inwestycji.

Uniwersytecki system obsługi studiów ma w swym założeniu pomóc Dziekanatom. Wszyscy mają np. problem z drukiem suplementu do dyplomu. Dzięki uczelnianemu systemowi obsługi studiów - problem ten został rozwiązany. Pan Rektor Musioł zaproponował możliwość druku suplementu do dyplomów innym uczelniom, gdyż Drukarnia Uniwersytecka posiada odpowiednie "moce przerobowe".

Uniwersytecki system obsługi studiów to moduł, który przez Internet będzie dostępny także studentom, tak, aby posiadali oni dostęp do swoich danych.

"Nauczanie na odległość" usiłuje się w Uniwersytecie "budować od dołu". Jeżeli są chętni do wykorzystania nauczania na odległość w swoich procesach dydaktycznych, Uczelnia udziela pomocy, robiąc to we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą. Współpraca ta jest b. owocna. Jest to jeden z elementów wpisanych do porozumienia 4-ch uczelni krakowskich (AKCENT), nadal otwartego dla innych szkół wyższych. Chodzi o to, aby platforma była wspólna i zarządzana przez ACK Cyfronet AGH. Po stronie każdej z uczeni pozostanie natomiast przygotowanie materiałów. Uczelnie zamierzają wspólnie wystąpić o finansowanie na przygotowanie tych materiałów, gdyż jest to przedsięwzięcie kosztochłonne.

W Uniwersytecie od kilku lat prowadzone są studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu - do uruchomienia których na innych uczelniach Pan Rektor Musioł zachęca.

UJ stara się wykorzystywać Internet do współdziałania nauki i biznesu ( m.in. finasowanie badań naukowych przez biznes stanowić będzie b. ważne Źródło umożliwiające ich realizację). Strategia innowacyjności w Woj. Małopolskim, którą zajmuje się prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, Rektor-Elekt PK - przynosi współpracującym Uczelniom: UJ, AGH, PK i AR znaczne korzyści. Pozostałe szkoły wyższe są także zapraszane do tej współpracy.

Informatyzacja szkół wyższych to dziedzina, w której wszystkie uczelnie mogą zyskać - współpracując.

Przewodniczący KR podziękował p. Rektorowi K. Musiołowi za konkretne przedstawienie tematu, po czym rozpoczęła się dyskusja.

 

 • Prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH poinformował o uruchomieniu platformy do nauczania na odległość. Współpraca p. dr Urbańca i p. prof. Zielińskiego, przy osobistym poparciu pp. Rektorów Musioła i Tadeusiewicza przynosi wymierne cenne korzyści. Cyfronet traktuje dostęp uczelni do platformy, jako kolejną, ważną dla tych uczelni usługę. Platforma służy wielorako wspomaganiu procesu dydaktycznego ( m.in. dostęp do pewnych zasobów bibliotecznych, do kierowania dydaktyką, do określonych dyskusji między studentami, lub pracownikami ze studentami).Pan Dyrektor zachęcił, aby uczelnie podłączyły się do tego typu działań. Licencja jest wykupiona na 18 miesięcy i może łącznie uwzględniać 1 000 użytkowników. P. Dyrektor Wiatr zaproponował wytypowanie z poszczególnych uczelni po jednej osobie - do kontaktu ( odpowiednie ulotki informacyjne - uczestnicy Kolegium otrzymali). Prace szkoleniowe można rozpocząć od zaraz ( seria seminariów cyfronetowych - nt. nauczania na odległość - zostanie uruchomiona od października br.).
 • Przewodniczący Kolegium podziękował p. Dyrektorowi Wiatrowi za tę cenną inicjatywę, podkreślając, że Cyfronet jest coraz bliżej szkół wyższych.
 • Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, Rektor-Elekt PK podkreślił, jak interesująca jest kwestia drukowania suplementu w Drukarni UJ. W realizacji indywidualnej jest to przedsięwzięcie pracochłonne i kosztochłonne. Pojawiają się obawy, co do bezpieczeństwa, gdyż jest to dokument państwowy.
 • Pan Rektor Musioł oświadczył, że zabezpieczenia zostały uwzględnione.

3. Sprawy bieżące.

Przed sprawozdaniem, Przewodniczący KR poruszył następujące sprawy bieżące:

 

 • W najbliższy poniedziałek zaplanowano u Premiera spotkanie p. Rektorów - Elektów, celem omówienia: budżetu finansowego na przyszły rok ( planowano na naukę przeznaczyć kwotę 4 miliardy zł., ale w projekcie budżetu pojawiła się kwota 2,8 miliarda zł., zaś 1,2 miliarda zł skierowano do rezerwy).
 • Druga sprawa dot. Komisji Unii Europejskiej, w projekcie budżetu - obejmującego lata 2007 - 2013 przygotowanym przez Luksemburg, zapisano , że zostaną ograniczone dotacje na naukę o 40%. Podjęto ustalenia, aby przekonywać eurodeputowanych wszystkich krajów co do konieczności przywrócenia ( o ile nie zwiększenia) dotacji na naukę. Przewodniczący KR rozesłał w tej sprawie - m.in. do Premiera Belki, prof. Geremka i prof. Buzka ( którzy będą referującymi w Brukseli sprawy budżetu w zakresie nauki ), odpowiednie listy.
 • Trzecia sprawa dotyczy Ustawy, której projekt - znajduje się w Sejmie ( 3-cie czytanie). Jest szansa, że w dniu 23.06 projekt trafi na posiedzenie Senatu. Ok. 10 -go lipca projekt Ustawy - z naniesionymi poprawkami - ponownie powróci do Sejmu i ustawa może już zostać podpisana w końcu lipca. W ostatniej chwili zakwestionowano sprawy habilitacji, ale ostatecznie pozostawiono w dotychczasowym brzmieniu. Dzięki temu zwiększa się zakres autonomii poszczególnych rad wydziałowych. Jesienią ze strony KRASP wyjdzie inicjatywa dyskusji nt. formy habilitacji przyszłości.
 • Do projektu nowej Ustawy resortowej włączono także sprawy lustracji: rektorów, prorektorów, dziekanów, prodziekanów i dyrektorów samodzielnych jednostek uczelni. W związku z powyższym oczekuje się od KRASP zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Należy tu opowiedzieć się za porządkiem prawnym, tzn. za ew. włączeniem tych zapisów do ustawy lustracyjnej.
 • Pan Rektor Tadeusiewicz przypomniał, że przed 7-mioma laty, w trakcie obrad Prezydium KRASP, w Modlnicy - omawiano pierwszy kształt Ustawy o szkolnictwie wyższym, która była bardzo spójna logicznie i stanowiła jakąś zwartą konstrukcję. Minione 7 lat prac nad nową Ustawą wykazuje, że jest ona zlepkiem kompromisów. W tym momencie Ustawa ta utraciła swoją spójność logiczną. Są tam elementy może nie kłócące się ze sobą - w dosłownym znaczeniu - ale tworzą system, który nie reguluje spraw i jest niekonsekwentny.
 • Nawiązując do sprawy habilitacji - jako członek Centralnej Komisji - p Rektor Tadeusiewicz podkreślił wysoki poziom szkolnictwa krakowskiego i niski - środowisk prowincjonalnych. Aktualnie habilitacja stała się towarem rynkowym, mającym wysoka cenę ( uprawnienia - dla szkół niepublicznych). Jeżeli teraz pozwoli się każdej ze szkół nadawać habilitacje - ze względu na obniżanie poziomu można ich w ogóle nie nadawać. W habilitacjach należało wykazać się samodzielnością pracy naukowej. Habilitacje przyszłości mogą być "efektem umów koleżeńskich".
 • Przewodniczący KR podkreślił, że pozytywnym novum Ustawy jest zapis o możliwości zatrudnienia nauczyciela akademickiego poza uczelnią macierzystą jedynie w jednej innej, za wiedzą Rektora. W wielu uczelniach istnieje jeszcze ukrywana wieloetatowość. W odniesieniu do habilitacji - istniała silna tendencja do jej zlikwidowania.
 • Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSZ w Tarnowie zwrócił uwagę na fakt pozbawienia przez uczelnie publiczne - w projekcie nowej Ustawy - części dochodów . Dzięki temu uczelnie niepubliczne mogą się teraz ubiegać o dofinansowywanie studiów dziennych. W starych projektach uwzględniono zapis o prawach autorskich, w nowym tego zapisu nie ma. Hamulcem w wejściu w życie nowej Ustawy są przepisy wykonawcze.
 • Prof. dr hab. Andrzej Bałanda, Rektor PWSZ w Nowym Sączu odniósł się do jakości projektu Ustawy, który przed przejściem przez korekty i kompromisy był lepszy, niż aktualnie.
 • Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU , poinformował, że Zarząd przedstawił Zgromadzeniu Ogólnemu uchwałę, w której silnie akcentuje konieczność utrzymania habilitacji.
 • Prof. dr hab. Jerzy Haber, Prezes Krak. Oddz. PAN zaznaczył, że Prezydium PAN uchwaliło już protest przeciwko tendencjom zaniżania poziomu nauki - poprzez plany dot. likwidacji habilitacji.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z kadencji 2002 - 2004.

W upływającej kadencji odbyło się łącznie 20 posiedzeń Kolegium Rektorów: w okr. 2002/2003 - 7 posiedzeń, w 2003/2004 - 7 posiedzeń, zaś w r. ak. 2004/2005 -6 posiedzeń (w załączeniu szczegółowa tematyka posiedzeń KRSzWK w poszczególnych latach akademickich). Zakres tematyki posiedzeń obejmował różnorodne, ważne dziedziny szkolnictwa wyższego - dotyczące zarówno środowiska akademickiego Krakowa, jak i kraju. Kolegium Rektorów zajmowało się między innymi sprawami reformy szkolnictwa wyższego i projektami nowych ustaw. Reagując zawsze na wszelkie nieprawidłowości i zagrożenia - Kolegium formułowało i kierowało szereg opinii, wniosków, stanowisk, protestów i uchwał do stosownych władz. W trakcie posiedzeń - okresowo analizowano najważniejsze dziedziny działalności uczelni, m.in. dot. dydaktyki, badań naukowych, spraw kadrowych, sytuacji finansowej, oraz od lat konsekwentnie realizowanych przedsięwzięć dot. integracji nauki krakowskiej i wspólnych działań środowiskowych.

Sprawy dydaktyczne: Kolegium Rektorów kilkakrotnie poświęciło posiedzenia szeroko pojętym sprawom studenckim, dot.m.in.: jakości kształcenia, unowocześniania programu i toku studiów, problemów rekrutacji na studia ( limity, odpłatność), systemu stypendialnego i innych form pomocy materialnej udzielanej studentom krakowskich uczelni, funkcjonowania domów studenckich i stołówek, opieki zdrowotnej nad studentami, patronatu nad imprezami studenckimi. Ponadto - omówiono sprawę dostępu studentów do Internetu, kilkakrotnie dyskutowano nt. "nowej" matury kładąc szczególny nacisk na współpracę ze szkolnictwem średnim: zagadnieniu temu było poświęcone jedno z ostatnich posiedzeń Kolegium Rektorów. Dwa posiedzenia poświęcono patologiom i sposobom ich zapobiegania. Teraz program: Uczelnie bez patologii stał się już programem ogólnopolskim. Oddzielne posiedzenia dotyczyły spraw kultury fizycznej, sportu i turystyki, oraz problemów studentów niepełnosprawnych i ich dostępu do studiów.

W nawiązaniu do polityki kadrowej Kolegium Rektorów analizowało także wiele problemów, w tym m.in. - w trosce o jakość kształcenia: omówiono rolę Komisji Akredytacyjnej, sprawy wieloetatowości pracowników naukowych, sprawę rozwoju młodej kadry naukowej w akademickim środowisku krakowskim i system awansu naukowego w uczelniach krakowskich, wreszcie zagadnienia dotyczące współpracy z Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi. W grudniu 2004 r. KRSzWK podjęto Uchwałę o przyjęciu 5-ciu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Małopolski: z Tarnowa, Nowego Sącza, Nowego Targu, Krosna i Sanoka - do stałego składu pełnoprawnych członków Kolegium Rektorów, z zachowaniem dotychczasowej nazwy: Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Wszystko na to wskazuje, że w najbliższym czasie dołączy jeszcze jedna PWSZ - z Oświęcimia.

Przewodniczący KR poinformował, że upadła niestety sprawa przekształcenia PWSZ w Akademię Wschodnio- Europejską w Przemyślu.

Uwzględniając sytuację finansową szkół wyższych, Kolegium Rektorów dawało wyraz zaniepokojeniu środowiska akademickiego w tym zakresie, m.in.: podejmując odpowiednie uchwały i stanowiska kierowane do władz, czy wyrażając zdecydowany sprzeciw w związku z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych.

Działalność Kolegium Rektorów, to przede wszystkim dążenie do integracji nauki krakowskiej, wspólne rozwiązywanie jej różnorodnych problemów, decyzje o charakterze środowiskowym oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk w najtrudniejszych sprawach. M. in. należy tu przypomnieć szereg posiedzeń poświęconych problemom funkcjonowania ACK Cyfronet AGH - jednostki afiliowanej przy Akademii Górniczo-Hutniczej a służącej środowisku, perspektywom działania metropolitalnej sieci komputerowej oraz usługom informatycznym. Ten trudny temat, to przykład umiejętności wzniesienia się ponad podziałami - dla wspólnego dobra środowiska akademickiego, dla zachowania środowiskowego charakteru Cyfronetu AGH.

Kolegium Rektorów omawiało także problem komputeryzacji bibliotek Uczelni Krakowa, oraz działalności Zespołu Sterującego przy Krakowskim Zespole Bibliotecznym. Z uwagą analizowano sprawy Akademickiego Parku Technologicznego, Centrów Doskonałości, Programów Unijnych.

Dyskutowano nt. rozwoju badań naukowych w akademickim środowisku Krakowa i przygotowaniu międzynarodowych programów badawczych.

Kolegium Rektorów omawiało także problemy bazy socjalnej szkół wyższych.

Kilkakrotnie kolegium poświęciło obrady sprawom akademickiej zreformowanej służby zdrowia, sytuacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz opieki medycznej nad pracownikami i studentami.

W grudniu 2004 r. KRSzWK przyznało nagrodę Phil Epistemoni - Przyjacielowi Nauki dla dziennikarzy i publicystów zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego w kategorii nauki oraz kultury i sztuki, co stanowi dowód doceniania przez Kolegium Rektorów - roli mediów.

Na zakończenie podkreślić należy dobrze układającą się współpracę Kolegium Rektorów z Władzami Województwa, Samorządowymi i Miasta, oraz z Polską Akademią Umiejętności i Polską Akademią Nauk. Była to współpraca konkretna a nie zwyczajowa.

Chociaż KRSzWK nie posiada osobowości prawnej ani umocowania ustawowego - odgrywa ważną rolę w życiu akademickim Małopolski. Jest niekwestionowanym autorytetem, a jego działania sięgają poza środowisko akademickie Krakowa - często stanowiąc impuls do podobnych działań ze strony innych ośrodków

naukowych w kraju - np. KRASP-u i na rzecz dobra całego szkolnictwa wyższego i nauki polskiej.

Na zakończenie swego wystąpienia Przewodniczący KR życzył nowym Władzom Rektorskim i nowemu Kolegium Rektorów, aby nadal utrzymywano tę dobrą pozycję - jaką posiada dotychczasowe Kolegium. Co więcej, aby osiągnięto jeszcze więcej sukcesów. Dobrą tradycją stanowią regularne spotkania - z częstotliwością ok. miesiąca. W ich trakcie każdorazowo omawiane są m.in. różne sprawy bieżące.

W imieniu Kolegium Rektorów - serdeczne słowa podziękowania pod adresem prof. dr hab. Franciszka Ziejki, Przewodniczącego KR przez ostatnie 6 lat ( 2 kadencje) skierował prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, I Wiceprzewodniczący KR piastujący tę funkcję również 6 lat. Rektor Tadeusiewicz m.in. zaznaczył, że jeżeli się mówi o sukcesach, osiągnięciach, a przede wszystkim dobrej atmosferze, jaka panowała w Kolegium - to należy to zawdzięczać przede wszystkim Przewodniczącemu - prof. dr hab. Franciszkowi Ziejce. Oklaskami i owacją na stojąco wszyscy uczestnicy Kolegium potwierdzili prawdziwość tej wypowiedzi i podziękowali ustępującemu Przewodniczącemu KR. Pan Rektor Tadeusiewicz podziękował również za styl, w jakim prof. dr hab. Franciszek Ziejka prowadził posiedzenia Kolegium - godny podziwu i naśladowania i za to, że był "wspaniałym Kolegą".

 

Następnie Przewodniczący KR przedstawił uczestnikom posiedzenia wszystkich pp. Rektorów nowej kadencji - w tym 5-ciu Rektorów-Elektów , którzy rozpoczną pełnić funkcję Rektorów Uczelni - od września br.

W związku z Ich obecnością na posiedzeniu, Przewodniczący KR zaproponował wybór nowego Przewodniczącego Kolegium Rektorów i 2-ch Wiceprzewodniczących - na kadencję 2005 - 2009. Na sali obrad pozostali tylko nowowybrani pp. Rektorzy. Tę część posiedzenia poprowadził ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch, Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej. Podjęto uchwałę, że głosowanie będzie jawne. Uczestniczyło w nim 16 -tu pp. Rektorów uprawnionych do głosowania.

Zaproponowaną przez prof. dr hab. Ryszarda Borowieckiego, Rektora AE, kandydaturę prof. dr hab. Karola MUSIOŁA, Rektora- Elekta Uniwersytetu Jagiellońskiego- na nowego Przewodniczącego Kolegium Rektorów - wszyscy głosujący, w liczbie 15-tu osób zaakceptowali jednomyślnie. Pan Rektor Karol Musioł przyjął wybór i podziękował za okazane Mu zaufanie.

Zwyczajowo - kandydatury Wiceprzewodniczących Kolegium Rektorów zgłosił nowowybrany Przewodniczący tego Kolegium. Prof. dr hab. Karol Musioł zaproponował: na I-go Wiceprzewodniczącego KR - prof. dr hab. inż. Antoniego TAJDUSIA, Rektora-Elekta AGH, zaś na II-go Wiceprzewodniczącego - prof. dr hab. Janusza ŻMIJĘ, Rektora Elekta AR. Obydwaj Panowie Rektorzy wyrazili zgodę na wybór, którego dokonano również jednomyślnie - 15-ma głosami.

 

* Po dokonaniu wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących KR - ks. Rektor Dyduch poinformował wszystkich członków Kolegium o tym fakcie. Przewodniczący KR , prof. dr hab. Franciszek Ziejka - w imieniu własnym i całego dotychczasowego Kolegium złożył serdeczne gratulacje p. Rektorowi Musiołowi - nowemu Przewodniczącemu KR, oraz pp. Rektorom: A. Tajdusiowi i J. Żmiji - nowym Wiceprzewodniczącym KR, życząc sukcesów w pracy - dla dobra całego naukowego środowiska Krakowa.

Nowowybrany Przewodniczący KR - prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za życzenia i gratulacje zapewniając, że Kolegium w nowym składzie uczyni wszystko, aby kontynuować dotychczasową linię postępowania ustępujących pp. Rektorów - dla wspólnego dobra, a nawet "okazać się lepszymi", co podkreślił w żartobliwym tonie.

Następnie p. Jerzy Adamik, Wojewoda Małopolski, w serdecznych ciepłych słowach podziękował p. Rektorowi Ziejce za ogrom Jego pracy, inwencję, osiągnięcia, które rozsławiły naukę krakowską w skali kraju. Gorące podziękowania pod adresem ustępujących: Przewodniczącego Kolegium, Wiceprzewodniczącego i 4 -ch pp. Rektorów złożyła również Pani Kurator, Elżbieta Lęcznarowicz. Spotkanie, w wyjątkowo serdecznej miłej atmosferze, zakończyło się wręczeniem ustępującej ekipie pp. Rektorów - przez Przewodniczącego Kolegium Rektorów, prof. Franciszka Ziejkę - indywidualnych adresów z podziękowaniami, tradycyjnych upominków i pamiątkowym wspólnym zdjęciem uczestników tego wyjątkowego posiedzenia Kolegium Rektorów.

 

 

 

Protokołowała:

Mgr inż. Lucyna Kuśnierczyk

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego dnia 27 kwietnia 2005 roku
w Akademii Pedagogicznej w Krakowie

 

Lista osób uczestniczących w posiedzeniu - wg załączonej listy.

 

Tematyka posiedzenia:

 

 1. "Ochrona własności intelektualnej i problemy plagiatów" ( ref. prof. dr hab. Ryszard Markiewicz i prof. dr hab. Janusz Barta - Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ).
 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu powitał prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, tradycyjnie oddając głos Gospodarzowi spotkania - prof. dr. hab. Michałowi śliwie, Rektorowi Akademii Pedagogicznej w Krakowie, który m.in. zaznaczył, iż dzisiejsze posiedzenie odbywa się w nowo wyremontowanym zabytkowym obiekcie Akademii Pedagogicznej przy ul. Karmelickiej 41.

Dziękując p. Rektorowi śliwie za zaproszenie i gościnę w Akademii Pedagogicznej, Przewodniczący Kolegium Rektorów wyraził równocześnie zadowolenie z faktu obecności na posiedzeniu Rektora-Elekta Akademii Pedagogicznej, prof. dr hab. Henryka Żalińskiego i pp. Prorektorów Akademii Pedagogicznej.

Przed przystąpieniem do omawiania zaplanowanego programu posiedzenia, Przewodniczący Kolegium Rektorów przedstawił kilka informacji:

Pan Marszałek Janusz Sepioł zaproponował, aby w skład Krakowskiej Rady Użytkowników sieci MAN i KDMO wszedł nowy delegat - a mianowicie p. Sławomir Kopeć, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Informacje tę przekazał Przewodniczącemu Kolegium Rektorów prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH, za zgodą prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, Rektora AGH.

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa przyjęło do akceptującej wiadomości informację o zmianie delegata Urzędu Marszałkowskiego w składzie Krakowskiej Rady Użytkowników.

W nawiązaniu do prac nad Ustawą o Szkolnictwie Wyższym - Przewodniczący Kolegium Rektorów poinformował, że przed tygodniem Komisje Sejmowe zakończyły wszelkie prace nad projektem Ustawy. Ich przebieg przybierał niekiedy "dramatyczny" charakter. Ostatecznie - KRASP wraz ze swymi delegatami powrócił do prac nad Ustawą - w Komisjach Sejmowych - i dokonano pewnych istotnych zmian. Np. przywrócono zapis, że rektorzy będą się mogli organizować w dwóch Konferencjach Rektorów: Szkół Akademickich i Szkół Nieakademickich. Rektorzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych będą mogli należeć do KRASP.

Zmodyfikowano zapis, który spowodował wiele kontrowersji i kłopotów w Polsce, w szczególności związanych z osobą Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Jarosławia. Ostatecznie Komisja Sejmowa uwzględniła zapis, że w przypadkach uzasadnionych - można usunąć Rektora ze stanowiska, jeżeli dopuścił się on, w rażący sposób, naruszenia prawa. Prawo to obwarowano obowiązkiem uzyskania pozytywnej opinii ze strony dwóch organizacji reprezentujących rektorów i środowisko akademickie: Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz odpowiedniej Konferencji Rektorów.

 

Nadal pozostaje Centralna Komisja ds. tytułu i stopni naukowych, ale zmienia się jej charakter. M.in. przy habilitacji potrzebnych będzie 4 recenzentów: dwóch powołanych przez radę wydziału uczelni oraz dwóch wskazanych przez Centralną Komisję ds. tytułu i stopni naukowych.

Dla studentów "płatnych" nie będzie w uczelniach państwowych żadnych dotacji.

 

 • W dniach 8 i 9 maja odbędzie się spotkanie rektorów polskich z rektorami uczelni niemieckich: Przewodniczący KR gorąco zaprasza członków Kolegium Rektorów na to spotkanie. Ze strony niemieckiej udział weźmie ok. 120 osób. Uczestniczyć będzie ponad 80-ciu rektorów uczelni polskich. W posiedzeniu wezmą udział Władze Krakowa, zaś głównym prelegentem ze strony polskiej będzie prof. Władysław Bartoszewski.
 • 22 i 23 maja w Łodzi odbędzie się spotkanie Rektorów i Rektorów-Elektów związane z 60-tą rocznicą powstania uczelni łódzkich - z równoczesnym wyborem nowych władz KRASP.
 • 30. maja br. prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Rektor Politechniki Krakowskiej zaprasza na uroczystość Jubileuszu Uczelni.
 • W dniu 15. czerwca odbędzie się ostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa - przy współudziale pp. Rektorów - Elektów, podsumowujące 3-letnią działalność, równocześnie połączone z wyborem nowego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Kolegium. Posiedzenie odbędzie się w Modlnicy, o godz. 1800.
 • Dni Jana Pawła II

Ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, Rektor Papieskiej poinformował, że m.in. przewidziane zostaną referaty naukowe - także o profilu popularnym, oraz pewne nabożeństwa - zwłaszcza pod kątem modlitw o rychłą beatyfikację zmarłego Papieża. Ks. Rektor Dyduch zaapelował, aby wszystkie Uczelnie wchodzące w skład Kolegium włączyły się w powyższą inicjatywę, co członkowie Kolegium zaakceptowali jednomyślnie.

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa deklaruje udział w organizacji Dni Jana Pawła II - w kwietniu przyszłego roku, zwracając się do Księdza Rektora Dyducha o przewodniczenie w planowanym przedsięwzięciu - jako reprezentanta Kolegium Rektorów. Ks. Rektor Dydych wyjaśnił, że PAT powoła Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Ze względu na Postać Zmarłego, Dni winny mieć charakter odpowiedniej rangi.

Ks. Rektor Dydych poinformował następnie, że Senat PAT podjął rezolucję o prze-kształceniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Uniwersytet, zaznaczając, że PAT nie zamierza z nikim konkurować: gdyby do takiego przekształcenia doszło w grę wchodzić będą jedynie nauki kościelne.

Przewodniczący KR przypomniał, że jeśli będzie to Uniwersytet przymiotnikowy - wg nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym winien posiadać minimum 6 uprawnień do doktoratów i spełniać warunki Uczelni autonomicznej (co najmniej 60-ciu tytularnych profesorów). Ks. Rektor Dyduch zaznaczył, że ze względu na charakter Uczelni - pozostanie Ona poza przepisami państwowymi.

 

 • Przewodniczący KR poinformował, że Senat UJ podjął ideową Uchwałę związaną z uczczeniem pamięci Jana Pawła II.
 • Przewodniczący Kolegium Rektorów poinformował także, iż od 5-ciu lat istnieje w Uniwersytecie zatwierdzony projekt wraz z planem budowlanym, do wybudowania między Collegium Chemicum i Instytutem Fizyki - Domu Seniora im. Jana Pawła II. Żyjący wówczas Papież Jan Paweł II - osobiście wyraził na to Swoją zgodę. Po zakończeniu budowy Auditorium Maximum i rozpoczęciu budowy dwóch Wydziałów na Kampusie - istnieje szansa na zrealizowanie budowy Domu Seniora im. Jana Pawła II.
 • W uroczystościach pogrzebowych Papieża Jana Pawła II udział wzięła delegacja Rektorów Uczelni Akademickich. Przewodniczący KR złożył podziękowanie prof. Jerzemu Stuhrowi, Rektorowi PWST, za pomoc językową, która umożliwiła potraktowanie Uczestników, jako delegacji oficjalnej.

 

Ad 1. "Ochrona własności intelektualnej. Sprawa plagiatów."

Temat zreferowali: prof. dr hab. Ryszard Markiewicz i prof. dr hab. Janusz Barta - z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ. Obszerny tekst wystąpienia Prelegentów - w załączeniu.

Referując Autorskoprawne problemy prac magisterskich i doktorskich pp. Prelegenci - przemiennie - po wprowadzeniu do tematu szczegółowo omówili: Prawa autorskie do utworów pisanych "na stopień", "Współautorstwo promotora", "Plagiat", "Zakup prac magisterskich" oraz "Naruszenie prawa do autorstwa a uchylenie decyzji o nadaniu tytułu magistra lub doktora".

Przewodniczący Kolegium Rektorów podziękował prof. prof. Ryszardowi Markiewiczowi i Januszowi Barcie za piękne przygotowanie i zreferowanie - "w tandemie" - tematu.

D y s k u s j a :

 

 • Przewodniczący KR zaznaczył, iż omawiany temat jest niezwykle szeroki i pasjonujący. Przytoczył sprawę pozbawienia stopnia doktorskiego pracownika uczelni nie-krakowskiej , w roku 1994, który otrzymał na Wydziale Filologicznym UJ - za popełniony plagiat.
 • Innym przykładem jest kradzież przez profesora Uniwersytetu ze Szczecina pracy studenta III roku Wydziału Historycznego UJ.
 • Przewodniczący KR skierował zapytanie o sposób postępowania w przypadku autoplagiatów, uzyskując od prof. Barty wyjaśnienie, że jeżeli tę samą rzecz, na którą wcześniej zawarta została umowa wydawnicza - publikuje się ponownie (z małymi zmianami), to stanowi to "powtórne sprzedanie".
 • Prof. Jerzy Stuhr zapytał, czy uczelnia może wyciągnąć sankcje w stosunku do promotora pracy, w przypadku której udowodniono plagiat, uzyskując od prof. Markiewicza odpowiedź, że - w zasadzie nie, gdyż nie ma takiej możliwości, aby ktokolwiek był w stanie sprawdzić wszystko, chyba, że byłoby to coś rażąco oczywistego. Jest to sprawa do udowodnienia b. trudna.
 • Prof. dr hab. Michał śliwa, Rektor AP, poruszył problem autoplagiatów (np. korzystanie przez habilitanta z doktoratu. Są przypadki, że Centralna Komisja zdyskwalifikowała taką pracę). P. Rektor śliwa podkreślił, że dokonanie naukowe, wiedza, jest to konkretna własność, kapitał - a jako taki nie może podlegać zawłaszczeniu. Potrzebna jest edukacja społeczeństwa, aby to respektować, uszanować.
 • Przewodniczący KR poruszył sprawę fałszerstw: publikowana jest np. "praca zbiorowa", w której faktyczni autorzy dopisani są na końcu. Stąd zdarza się, że jedna osoba legitymuje się kilkuset pracami naukowymi.
 • Nt. "mechanizmu ścigania" w oświacie wypowiadała się p. Kurator, mgr Elżbieta Lęcznarowicz (dyskwalifikowanie prac, gdy udowodniono, że jest to materiał ściągnięty).
 • Poruszono potrzebę patentowania każdej nowej myśli - podobnie, jak to jest na Zachodzie.
 • Prof. dr hab. Zbigniew ślipek, Rektor AR nawiązał do przypadków opublikowanego oszustwa naukowego: właściciele nabierają wówczas pewnych "praw".
 • Prof. Janusz Barta podkreślił, że prawo autorskie w ogóle nie wchodzi w materię oceny dzieła, zaś prof. R. Markiewicz - odwołując się do przykładów ze Stanów Zjednoczonych - zaznaczył, że ochronie nie podlega np. rekonstrukcja historyczna (dzieła faktograficzne, gdyż one "odbijają rzeczywistość" - nie posiadając cech indywidualnej twórczości).
 • Prof. dr hab. Andrzej Bałanda, Rektor PWSZ w Nowym Sączu podkreślił dużą różnicę pomiędzy naukami humanistycznymi a ścisłymi. W tych ostatnich często występuje duży Zespół - nieraz międzynarodowy a pomysły rodzą się wspólnie. Stąd szerokie współautorstwo, uwzględniające także doktorantów wykonujących niezbędne dla realizacji projektu prace.
 • Następne pytanie - ze strony Akademii Pedagogicznej - dotyczyło praktyki w dydaktyce uczelnianej. Chodzi o to, czy prawo autorskie wypowiada się nt. własności intelektualnej do programów nauczania - tzw. "sylabusów". Programy te są tworzone w ramach obowiązków służbowych. Prawo obowiązujące wymaga znowelizowania, uściślenia.
 • P. prof. Barta wyjaśnił, że program nauczania może podlegać ochronie prawa, ale musi posiadać cechy oryginalności, nowości, być twórczym, niestandardowym.
 • Istotny jest problem zawarcia właściwej umowy z pracownikiem.
 • Pytanie p. Rektora PWST dotyczyło sytuacji, gdy zatrudnia się pracownika do nowotworzonego przedmiotu - i wówczas jest on zmuszony do wypracowania programu autorskiego prototypowego. Pan Rektor Stuhr uzyskał odpowiedź, że taki program będzie podlegał ochronie prawa autorskiego, które powstaje z momentem stworzenia dzieła.
 • Prawem autorskim strzeżone są również bazy danych - jeżeli mają charakter autorski i nie są mechanicznie uszeregowaną listą nazw. Stosuje się tu inne kryterium przyznawania ochrony.
 • Najczęściej uczelnia posługuje się oprogramowaniem komputerowym, które w pewnym stopniu ma wskazać, gdy np. nastąpi plagiat. Użytkownicy poruszają się w obszarze pewnych terminologii, zwrotów. Potrzebne jest uściślenie, precyzyjniejsza interpretacja - od jakiego momentu istnieje plagiat.
 • Specjalista z danej wiedzy może orzec, czy ma się do czynienia z plagiatem.
 • Przewodniczący KR zaapelował, aby w przypadku, gdy pp. Rektorzy napotkają trudności z interpretacją prawa autorskiego - zwracali się z problemami do Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, ul. Kanonicza 14. Profesorowie Instytutu służą radą.
 • Prof. Markiewicz nadmienił, że w czasach, gdy nie było to zakazane - wielu twórców popełniało plagiaty (np. Szekspir, Żeromski). Prawa autorskie trwają wiecznie.
 • Przewodniczący KR zasugerował, aby w trakcie posiedzenia KRSzWK w dn. 15 czerwca 2005 roku, w którym oprócz obecnych pp. Rektorów uczestniczyć będą również pp. Rektorzy-Elekci, omówiono b. istotne aktualnie i w przyszłości sprawy i n f o r m a- t y z a c j i , co uczestnicy posiedzenia zaakceptowali jednomyślnie. Przewodniczący KR zwróci się do: prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, Rektora AGH i prof. dr hab. Karola Musioła, obecnego Prorektora ds. Rozwoju UJ a równocześnie Rektora - Elekta Uniwersytetu Jagiellońskiego o zreferowanie tego ważnego zagadnienia.
 • Na zakończenie - Przewodniczący KR serdecznie podziękował prof. dr hab. Michałowi śliwie, Rektorowi AP za organizację dzisiejszego posiedzenia i gościnność.

 

 

Protokołowała:

Mgr inż. Lucyna Kuśnierczyk

 

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego 9 marca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie

 

Lista osób uczestniczących w posiedzeniu Kolegium – w załączeniu. Tematyka spotkania:

 1. Stan przygotowań do nowej matury i problemy z tym związane (ref. przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Krakowie: mgr Elżbieta Lęcznarowicz, Małopolski Kurator Oświaty, mgr Maria Krysakowska, Kierownik Oddziału Nadzoru Kształcenia Zawodowego i mgr Marek Legutko, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie ).
 2. prawy bieżące, wolne wnioski.

Z uwagi na wizytę Przewodniczącego Kolegium Rektorów, prof. dr hab. Franciszka Ziejki u Marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza – w sprawach Ustawy o szkolnictwie wyższym i kryzysem, jaki aktualnie wystąpił w ostatniej fazie prac nad tą Ustawą – posiedzeniu Kolegium Rektorów przewodniczył prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, I-szy Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.

 

Po powitaniu Członków Kolegium Rektorów i zaproszonych Gości – p. Rektor Tadeusiewicz poinformował zebranych, że Przewodniczący KRASP, prof. Franciszek Ziejka odniósł w Warszawie sukces, a rozmowy z Marszałkiem przyniosły pozytywny efekt. Witając zaproszonych Gości – w tym prof. dr hab. Kazimierza Wiatra, Dyrektora ACK Cyfronet AGH, Rektor Tadeusiewicz zaproponował Jego stałe uczestnictwo w posiedzeniach Kolegium Rektorów informując, że propozycję tę uzgodnił już z p. Rektorem Ziejką, Przewodniczącym Kolegium Rektorów. Ze względu na środowiskowy charakter ACK Cyfronet AGH, stałe uczestnictwo Dyrektora Wiatra w posiedzeniach Kolegium – na prawach Gościa – będzie korzystne.

 

Następnie p. Rektor Tadeusiewicz oddał głos Gospodarzowi – prof. dr hab. Ryszardowi Borowieckiemu, Rektorowi Akademii Ekonomicznej składając Mu równocześnie gratulacje i słowa uznania, w związku z dokonanym remontem i adaptacją, jakie przeszła była sala gimnastyczna – obecna aula, w której toczą się obrady Kolegium.

 

Pan Rektor Borowiecki również serdecznie powitał wszystkie osoby przybyłe na posiedzenie KR i nawiązał do Jubileuszu 80-lecia Uczelni. To właśnie m.in. w ramach inauguracji tych obchodów, dokonano uroczystego otwarcia Sali, w której odbywają się dzisiejsze obrady – jako nowej inwestycji Uczelni (remont trwał pół roku). Podobnie otwarto także Muzeum AE, które uczestnicy posiedzenia KR zwiedzili przed rozpoczęciem obrad. W ramach inauguracji obchodów jubileuszowych do użytku oddano również Pawilon Finansów (szczegóły – w przekazanych wszystkim uczestnikom Kolegium – materiałach informacyjnych nt. Uczelni). Pan Rektor zwrócił się do osób uczestniczących w posiedzeniu KR o dokonanie wpisów do specjalnej Księgi Jubileuszowej.

 

Rektor Tadeusiewicz podziękował Rektorowi Borowieckiemu za gościnę i ciekawe informacje nt. Uczelni.

 

Następnie p. Rektor Tadeusiewicz udzielił głosu P. Michałowi Góra z Papieskiej Akademii Teologicznej, który przekazał informację nt. konferencji europejskiej. Przed 5-ma laty powstała inicjatywa, aby pod patronatem Kościoła zorganizowano w Krakowie konferencję nt. integracji europejskiej, przyszłości Europy. Cykl nosi nazwę Rola kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Przedsięwzięcie nie ogranicza się jedynie do dyskusji religijnej, religijno-etycznej, czy wyznaniowej. Spotkania doroczne odbywają się jesienią. Nadchodzące będzie właśnie poświęcone problemom i zagadnieniom związanym z Europą oraz miejscem Polski w Europie. Poprzednie spotkania zorganizowano na tematy: Świadomość tożsamości europejskiej, Dylemat między wiarą i modernizacją – z perspektywy europejskiej. Jedna, czy dwie Europy? i Scenariusze przyszłości. We wrześniu br. planowane jest spotkanie pt. „Chrześcijaństwo, islam, laicyzm” (chodzi o 3 najbardziej dynamiczne trendy cywilizacyjne, jakie będą się pewnie ścierać w Europie). Dylemat Organizatora polega na tym, że o ile przedsięwzięciem udało się zainteresować różne kręgi (np. parlament europejski, komisję europejską, stolicę apostolską – co stanowi ewenement, świat mediów, świat ludzi polityki, przedstawicieli świata naukowego oraz duchownych, którzy są znakomitymi multiplikatorami różnego rodzaju informacji nt. Europy – w środowiskach lokalnych, środowiska będące często merytorycznie spolaryzowane, światopoglądowo od siebie odległe) problemem Organizatora jest niewystarczające zainteresowanie środowiska krakowskiego. Przedstawiciel PAT zaapelował, aby na mapie dysputy o Europie, Kraków wyraźnie się zaznaczył, co będzie niemożliwe bez udziału krakowskiego środowiska naukowego. Być może, przyczyną jest niedostateczna akcja promocyjna.

 

Przewodniczący Kolegium oświadczył, iż od Organizatora oczekiwany jest odpowiedni dokument obiegowy tak, by na jego bazie móc ew. zainteresować społeczności poszczególnych uczelni.

 

Ad 1. Stan przygotowań do nowej matury i problemy z tym związane

 

Wprowadzenia do tematu dokonała p. mgr Elżbieta Lęcznarowicz, Małopolski Kurator Oświaty. P. Kurator wyraziła zadowolenie z faktu, że doszło do spotkania z Kolegium Rektorów. Ma ono wymowę zacieśniających się więzi miedzy środowiskami naukowym i oświatowym. Spotkanie posiada także znaczenie symboliczne, gdyż w oświacie kończy się pewien etap – „starej” matury, przy czym nie posiada już ona charakteru z lat minionych i przeszła pewne przemiany dostosowawcze – do „nowej” matury.

 

Spojrzenia na starą maturę, która będzie jeszcze funkcjonowała przez 2 lata, dokonała mgr Maria Krysakowska, Kierownik Oddziału Nadzoru Kształcenia Zawodowego. Pełne opracowanie dot. omawianego tematu – pt. Egzamin dojrzałości, Kuratorium Oświaty w Krakowie – w załączeniu. P. mgr Krysakowska m.in. podkreśliła skalę złożoności zagadnienia: 25.000 uczniów małopolskich zdaje nową maturę i 27.000 absolwentów szkół, którzy zdają jeszcze wg starych zasad (uczniowie techników 5-letnich, dwujęzyczne klasy liceów ogólnokształcących, absolwenci techników po szkołach zawodowych oraz absolwenci szkół dla dorosłych). P. mgr Krysakowska przypomniała następnie szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu dojrzałości. Dokonała także podsumowania egzaminu dojrzałości w sesji wiosennej roku szkolnego 2003/2004, zapoznała uczestników z wynikami egzaminu dojrzałości w Małopolsce w roku 2004, wynikami pisemnego egzaminu dojrzałości z jęz. polskiego w sesji wiosennej 2004 roku – przy średniej ocen 3,03, wynikami pisemnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego w Małopolsce w maju 2004 roku – przy średniej ocen 3,17 i elementami nowego egzaminu maturalnego w egzaminie dojrzałości. Przedmioty naj-częściej wybieralne przy egzaminie pisemnym – to matematyka, geografia. W części ustnej – najczęściej wybierana jest geografia.

 

27.000 młodzieży małopolskiej zdającej starą maturę, po uzyskaniu wyników pozytywnych zdobędzie ocenę jeszcze nieporównywalną w stosunku do egzaminu zewnętrznego, ale uzyskaną w warunkach oceniania kryterialnego i kodowania prac.

 

P. Kurator Elżbieta Lęcznarowicz zwróciła uwagę na fakt, że Kuratorium ustaliło próg zaliczenia egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów – na 40%.

 

Zasady nowej matury zreferował mgr Marek Legutko, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Pełne opracowanie – Egzamin maturalny 2005 „Nowa matura” – w załączeniu.

 

Pan Dyrektor zaznaczył, że nowa matura nie jest zupełnie „nowa”, gdyż prace nad jej wdrożeniem trwają od roku 1995. Dzięki dobrej współpracy z Kuratorium – pewne rozwiązania są już przetestowane, bez oczekiwania na rok 2005. Istotne jest, że od roku 1999 trwa reforma systemu edukacji. Od roku 1999 następuje tzw. porządkowanie prawa. Ważne jest ustalenie pewnych standardów, które muszą być osiągane i pewnych form ich sprawdzania .

 

Odwołując się do opracowania – p. Dyrektor Legutko zaznajomił uczestników posiedzenia z: szczegółowym opisem Nowej Matury, menu Nowej Matury (przedmioty obowiązkowe i wybrane dodatkowo), tematami egzaminu, oraz poruszył sprawy: nadzoru, obserwacji egzaminu, oceniania go, wyników i świadectw.

 

Matura jest już elementem dużego systemu, który obsługują specjalnie powołane Instytucje – Okręgowe i Centralna Komisja Egzaminacyjna, posiadające pewne doświadczenie w zakresie logistyki . W br. będzie ocenianych ok. miliona prac.

 

Dla różnych typów szkół jest ta sama matura. M.in. w trakcie zdawania matury każdy z abiturientów musi usłyszeć 5 razy „tak” ( 2 razy, że zdał część ustną i 3 razy – że zdał część pisemną).

 

P. Dyrektor Legutko wyraził nadzieję, że środowiskom naukowemu i oświatowemu uda się wspólnie wykorzystać doświadczenia roku 2005 do podjęcia dobrych decyzji rekrutacyjnych w roku 2006.

 

 

D y s k u s j a:

 

 • – Prof. dr hab. Jacek Dubiel, Collegium Medicum UJ poruszył sprawę dokonanych już pewnych ustaleń w środowisku medycznym. Problemem jest wartość egzaminu maturalnego w formie nowej, w stosunku do absolwentów, którzy ukończyli szkołę średnią w ubiegłym roku, uzyskali świadectwo maturalne, przystąpili do egzaminu wstępnego i nie zdali go: w bieżącym roku będą się starali o przyjęcie na studia medyczne powtórnie. W większości uczelni medycznych zapadły decyzje, że będą oni zdawać maturę w formie rozszerzonej, z 3 przedmiotów kierunkowych na medycynę: biologii, chemii i fizyki. Centralna Komisja Egz. przekazała materiały obejmujące tzw. dwa arkusze – w sumie 45 pytań. Czas zdawania egzaminu wynosi 120 min. – na jeden arkusz. Zatem w odniesieniu do jednego przedmiotu – 240 min. Dla 3-ch przedmiotów – nawet dwudniowy egzamin (dla ubiegłorocznych absolwentów) z punktu widzenia psychologicznego, czy psychicznego – może być kwestionowany. P. prof. Dubiel skierował zapytanie, czy władze oświatowe posiadają informacje, jak przeprowadzać egzamin dla absolwentów lat poprzednich, którzy starają się na ten sam kierunek studiów, a wiec praktycznie winni również posiadać te same warunki egzaminu, jaki mają maturzyści z roku 2005 – w formie egzaminu maturalnego poszerzonego, z przedmiotów kierunkowych. Tradycyjnie – w danym roku stara się o przyjęcie na studia medyczne 200 – 250 absolwentów z lat ubiegłych. Trzeba zatem przygotować dla nich formułę matury poszerzonej i uwzględnić obszar czasowy – porównywalne z nową maturą.
 • – P. Dyrektor Legutko poinformował, że Centralna Komisja we współpracy z Konferencją Rektorów przygotowała rozwiązanie w tym zakresie. Musi być ono jednak przemyślane. Nie może to być dokładnie ta sama formuła, która jest stosowana przy egzaminach 3-dniowych i to jeszcze rozdzielonych w czasie. Powyższą b. ważną uwagę p. Dyrektor niezwłocznie przekaże Dyrektorowi Komisji Centralnej. Jest to pytanie otwarte dla uczelni przyjmujących w tym samym roku absolwentów starej i nowej matury. Wymagania wobec tych dwóch grup muszą być porównywalne. Pan Dyrektor – po powro-cie z Warszawy – poinformuje zainteresowanych o wynikach rozmów na powyższy temat.
 • – Prof. dr hab. A. Bałanda, Rektor PWSZ w Nowym Sączu zasugerował rozwiązanie: każda uczelniana komisja rekrutacyjna określa pewną liczbę wymaganych punktów na daną specjalność, kierunek. Punktację można zastosować do starej matury.
 • – Prof. Dubiel zaznaczył: chodzi o kwestię wynikającą z pewnego założenia i obawy, że absolwenci lat poprzednich mogą wykazać, że ich szansa była inna, zmniejszona.
 • – Prof. Tadeusiewicz, Rektor AGH podkreślił, że problem medyczny nie jest odosobniony i stanowi fragment problemu szerszego: młodzi ludzie uczący się średnio, zdają pozytywnie egzamin w formule nowej matury, ale otrzymują niską punktację. Chcą się starać o przyjęcie na studia do jednej z renomowanych uczelni. W tym momencie nowa matura staje się dla nich pułapką. Istnieje jednak droga, pozwalająca ponawiać egzamin maturalny. W AGH – przy rekrutacji niezwykle istotne są terminy. Ważne są kryteria, metody przeliczania starej matury na nową, ale niesłychanie ważne jest, że to przedsięwzięcie musi być zlokalizowane w czasie. Pan Dyrektor Legutko wskazał, że w dn. 30. maja zakończą się procesy samych egzaminów. Istnieje obawa, że wyniki nowej matury mogą do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dotrzeć nawet we wrześniu – co jest nie do przyjęcia.
 • Przewodniczący Kolegium skierował do p. Dyrektora Legutko zapytanie, czy uczelnie mogą liczyć, że Komisja przeprowadzająca nową maturę, w nieprzekraczalnym terminie – do 30 czerwca br. przekaże uczelniom jej wyniki – uzyskując pozytywną odpowiedź. Obie strony w trakcie spotkania uzgodniły, że powyższy termin jest ostateczny. Uczelnie będą wdzięczne za wcześniejsze przekazanie wyników – służąc pomocą techniczną. Przewodniczący Kolegium zwrócił się do prof. Kazimierza Wiatra, Dyrektora ACK Cyfronet AGH z prośbą o dystrybucję informacji o wynikach nowej matury. Współpraca Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Cyfronetem będzie tu ważnym elementem.
 • – Prof. dr hab. Marian Bukowiec, Rektor AWF potwierdził, że istnieje problem ze „starymi maturzystami”, a wynik nowej matury ze starą – nigdy nie będzie porównywalny. Pan Rektor Bukowiec zaproponował koncepcję, aby miejsca dla maturzystów „starej” i „nowej” matury rozdzielić proporcjonalnie. Przykładowo na Fizjoterapię stara się – na 100 miejsc – 40% osób ze starą maturą, oraz 60% - z nową maturą. Uczelnia zamierza utrzymać taki podział %-wy, przy czym 40% osób przejdzie normalny egzamin wstępny. Pan Rektor skierował pytanie natury formalno-prawnej, czy będzie zasadne, aby rozdzielić miejsca w proporcjach: 40% i 6o% – w stosunku do ilości kandydatów.
 • – Nawiązując do poprzedniego głosu, odnośnie możliwie szybkiego udostępnienia danych, p. Dyrektor Legutko oświadczył, że przyjmuje to zainteresowanie i propozycję z radością, z tym, że Komisja musi przygotować system, który będzie sprawnie działał. W tym zakresie konieczna jest jednak również określona współpraca z uczelniami (uzgodnienie różnych procedur). W odniesieniu do reguł przyjęć – uczelnie posiadają autonomię. P. Dyrektor powtórnie zaznaczył, że wynik nowej matury można wielokrotnie poprawiać.
 • – Prof. dr hab. Andrzej Chwalba, Prorektor UJ poinformował, że środowisko uniwersyteckie debatuje nad 3-ma kwestiami:
  • – nt. wiarygodności, przyjmując z radością zapewnienia Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, że panuje ona nad maturą zewnętrzną.
  • – Grup, niż matura „stara” i „nowa” jest więcej: np. maturzyści roku 2002, matura międzynarodowa (ok. 1.000 osób zdających maturę w jęz. obcych), maturzyści zagraniczni. Należy się zatem przygotować na 4 – 5 grup.
  • – Na Uniwersytecie, w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej rozważano różne sposoby rozdziału miejsc na studia – w aspekcie przyjmowania osób z roku ubiegłego, posiadających „starą” maturę.
 • – Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz zasugerował, aby uczelnie – skoro obciążają ACK Cyfronet AGH obowiązkiem utworzenia systemu zbierania i dystrybuowania danych – przewidziały na ten cel pewne określone dotacje ( z funduszy na proces rekrutacyjny ). Pan Rektor zapewnił, że zadanie to ACK Cyfronet AGH wykona sprawnie i profesjonalnie.
 • – Prof. dr hab. Andrzej Szromnik, Prorektor AE – nawiązał do procedur rekrutacyjnych na AE. Uczelnia przewiduje jednolitą listę punktową dla wszystkich kandydatów.
 • – Przewodniczący Kolegium podkreślił, że szkolnictwo „idzie w dobrą stronę” tzn. rozwiązanie, które będzie funkcjonowało docelowo w kontekście nowej matury jest rozwiązaniem właściwym.
 • – Popierając stanowisko p. Przewodniczącego – prof. dr hab. Zbigniew Ślipek, Rektor AR podkreślił słuszność decyzji o przekazywaniu informacji o wynikach drogą elektroniczną, z zaangażowaniem ACK Cyfronet AGH. Uczelnie przygotowują się do elektronicznej rejestracji kandydatów.
 • – Przewodniczący Kolegium jeszcze raz podziękował Gościom za spotkanie, na którym doszło do tak ważnej wymiany informacji nt. nowej matury – jako jedynego i podstawowego kryterium przyjmowania do uczelni wyższych.
 • – Podziękowanie złożyła również p. Kurator Elżbieta Lęcznarowicz, podkreślając, że dla środowiska oświatowego jest to spotkanie ważne. Przy następnym ustalaniu zasad rekrutacji z pewnością ujawnią się kolejne problemy – dlatego p. Kurator zasugerowała Kolegium następne tego typu spotkanie – po roku.

 

 

Ad 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski

 

Przewodniczący Kolegium przypomniał informację prof. dr hab. inż. Marcina Chrzanowskiego, Rektora Politechniki Krakowskiej o biegu szlakiem pomników pamięci Tadeusza Kościuszki . Do składu Komitetu Honorowego m.in. zaproszony został prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący KRSzWK. P. prof. Marcin Chrzanowski poinformował, że w bieżącym roku bieg odbędzie się w dniu 23 marca, w przeddzień rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej. Start sprzed Politechniki Krakowskiej o godz. 1200, meta – na Kopcu Kościuszki.

 

Prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH poruszył 2 sprawy:

 

 • – Podziękował Rektorowi Tadeusiewiczowi i nieobecnemu Rektorowi Ziejce za podjęcie w dużej mierze skutecznych działań o uzyskanie środków z MENiS. Choć kwota przyznana jest niższa, niż w latach ubiegłych, w istotny sposób poprawia budżet Cyfronetu.
 • – W związku z tym, że od 1 marca wszedł VAT na usługi internetowe, zaś przyznana dotacja z Ministerstwa jest niższa, niż w latach ubiegłych – planowanych przez Cyfronet obniżek opłat dla uczelni nie będzie, natomiast ACK Cyfronet AGH postanowił pokrywać VAT – bez dodatkowego obciążania uczelni.

 

P. Rektor Tadeusiewicz – podsumowując wypowiedź p. Dyrektora Wiatra zaznaczył, że „Cyfronet wziął na siebie zapłacenie VAT-u za uczelnie” (22% od świadczonych usług).

 

Następne posiedzenie Kolegium Rektorów odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2005 roku nt. „Ochrona własności intelektualnej i problemy plagiatów”. O przygotowanie referatu programowego poproszeni zostaną: prof. dr hab. Janusz Barta i prof. dr hab. Ryszard Markiewicz z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. O ile prof. dr hab. Michał Śliwa, Rektor AP zaakceptuje propozycję – posiedzenie Kolegium Rektorów odbędzie się w Akademii Pedagogicznej

 

Na zakończenie – Przewodniczący Kolegium jeszcze raz podziękował p. Rektorowi Borowieckiemu za gościnę i stworzenie miłej atmosfery spotkania.

 

 

 

 

 

Prot. mgr inż. Lucyna Kuśnierczyk

 

Przewodniczący Posiedzenia

I – szy Wiceprzewodniczący Kolegium

Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. inż. Ryszard TADEUSIEWICZ

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego 26 stycznia 2005 roku w Papieskiej Akademii Teologicznej

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniu - wg załączonej listy obecności. Tematyka spotkania:

 

 1. Część oficjalna ( Sala Modrzewiowa PAT)
 • Opłatek
 • Uroczyste wręczenie nagród dla dziennikarzy, przyznanych przez KRSzWK za lata 2002 i 2003.
 1. Część robocza (Sala Senacka PAT)
 • Omówienie nowych zamierzeń dot. funkcjonowania ACK Cyfronet AGH ( ref. prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH )
 • ACK Cyfronet AGH i problemy informatyzacji uczelni - referują: prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACH Cyfronet AGH i prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Krakowskiej.
 • Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Część oficjalna spotkania odbyła się w Sali Modrzewiowej Papieskiej Akademii Teologicznej. Uczestników powitał Gospodarz, ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej. Po modlitwie - ks. Rektor Jan Dyduch rozdał opłatek, po czym - w ciepłej, pełnej życzliwości atmosferze - uczestnicy posiedzenia przełamali się nim, składając sobie życzenia.

 

Następnie zabrał głos Przewodniczący Kolegium, prof. dr hab. Franciszek Ziejka, dziękując Księdzu Rektorowi Dyduchowi i Władzom PAT za gościnę, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie nagród dla dziennikarzy zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego i nauki - przyznanych przez KRSzWK za lata 2002 i 2003. Nagrody zostały przyznane po raz dziewiąty. Zgodnie z wolą Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa nagrodę PHIL EPISTEMONI - PRZYJACIELOWI NAUKI otrzymali:

 

 • w kategorii ogólnopolskiej - p. redaktor Anna Paciorek, dziennikarka Rzeczpospolitej - w wysokości 5.000 złotych;
 • zespołową nagrodę środowiskową - po 2.500 zł. - przyznano:
 • p. redaktor Marcie Bosak, dziennikarce Gazety Krakowskiej
 • p. redaktorowi Wojciechowi Cegielskiemu z Radia Kraków.

Laureaci: p. redaktor Anna Paciorek i p. redaktor Wojciech Cegielski w serdecznych słowach podziękowali za przyznane im zaszczytne wyróżnienie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Redaktor Wojciech Cegielski przekazał połowę otrzymanej nagrody na rzecz Funduszu im. Prof. Stanisława Pigonia - dla studentów znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.

 

P. redaktor Marta Bosak nie mogła osobiście uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości.

 

II. Część robocza posiedzenia, odbyła się w Sali Senackiej Papieskiej Akademii Teologicznej.

 

Przewodniczący KR nawiązał do spraw bieżących - podkreślając potrzebę odniesienia się przez Kolegium Rektorów do spraw podatku VAT, który wkrótce będzie należało płacić, z wyjątkiem czasopism specjalistycznych (o "0"-procentowej stawce VAT).

Powyższy problem zostaje poruszony z inicjatywy p. Rektora Tadeusiewicza, który równocześnie wyraził zgodę na przygotowanie projektu Uchwały KR w tej sprawie.

Przewodniczący KR zasygnalizował także, iż uczelniom grozi płacenie podatku VAT od tzw. działalności innowacyjnej. Projekt Ustawy znajduje się aktualnie w Sejmie. KRASP podjął stosowne działania, aby nie dopuścić do zatwierdzenia tej Ustawy (partnerem w tej sprawie jest ministerstwo Kultury).

Podatek VAT grozi także od umów o dzieło i umów - zleceń. W związku z tym do MENiS i Komisji Sejmowej również został przesłany stosowny dokument - w celach zapobiegawczych.

Uczelnie usiłują walczyć o to, aby ich kondycja finansowa była właściwa.

Przewodniczący KR przypomniał następnie o problemach związanych z wydawaniem suplementu do dyplomu. Narada w MENiS poświęcona tej sprawie, nie wniosła żadnych konstruktywnych ustaleń. Przewodniczący KRASP przesłał w związku z tym do MENiS pismo zawierające szereg pytań dot. sposobu wypełniania suplementu (wszyscy członkowie Kolegium Rektorów otrzymali kopię powyższego tekstu).

 

Ad. 1 i 2 Tematy: "Omówienie nowych zamierzeń dot. funkcjonowania ACK Cyfronet AGH" oraz" ACK Cyfronet AGH i problemy informatyzacji uczelni" przygotowali: prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH i prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Krakowskiej, zaś zreferował je - prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH.

Poniżej - pełny tekst opracowań zreferowanych przez prof. Kazimierza Wiatra, Dyrektora ACK Cyfronet AGH.

 

D y s k u s j a:

 

Przewodniczący KR serdecznie podziękował p. Dyrektorowi Wiatrowi i p. Prorektorowi Furtakowi za wnikliwe i merytoryczne opracowanie i przedstawienie tak ważnego tematu - najbardziej konkretne, od 6-ciu lat, zaś p. Rektorowi Tadeusiewiczowi - za właściwą decyzję o zmianach kadrowych w ACK Cyfronet AGH.

Istnieje kilka wątków dot. działalności Cyfronetu, szczególnie interesujących uczelnie, przy czym Przewodniczący KR poruszył następujące:

 • koszty utrzymania ACK Cyfronet AGH. Dotacje MENiS na Cyfronet uczelnie krakowskie otrzymają jeszcze w bieżącym roku. Należy się jednak liczyć z całkowitym zaprzestaniem dofinansowywania Cyfronetu przez MENiS w roku przyszłym. Poszukiwanie środków na utrzymanie Placówki jest niezwykle ważne. Przewodniczący KR zasugerował w związku z tym wejście przez Cyfronet na rynek i przejście na działalność komercyjną - poprzedzoną przygotowaniem szerokiej oferty komercyjnej.
 • Srawa lokalu. Cyfronet mieści się przy ul. Nawojki 11, zajmując połowę budynku (druga część - Instytut Informatyki UJ). W związku z budową Kampusu w Pychowicach możliwe jest, iż w roku 2006 UJ mógłby sprzedać AGH cały budynek przy ul. Nawojki 11. Zaistniałaby wówczas szansa na zwiększenie powierzchni użytkowej dla Cyfronetu.

 

Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Rektor PK poruszył sprawę działalności sieciowej Cyfronetu. Przed kilkoma laty Politechnika Krakowska rozważała, czy wzmacniać własne moce obliczeniowe, czy raczej wzmacniać sieć, licząc na przyszłościowe wykorzystywanie mocy obliczeniowej "na zewnątrz". Ważna jest kwestia opłat za korzystanie z sieci. Celowe jest ustalenie nowych zasad (na które byłby consensus) rozliczania kosztów sieciowych.

Druga sprawa dotyczy "dublowania" wysiłków, szukania oszczędności, aby Cyfronetu nie obciążać.

Prof. dr hab. Andrzej Bałanda, Rektor PWSZ w Nowym Sączu poparł wypowiedź p. Rektora Chrzanowskiego. W przyszłości, każda placówka winna posiadać własną bazę danych, swoje obliczenia. Cyfronet natomiast winien się koncentrować na dostarczaniu usług i dojścia do sieci.

Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSZ w Tarnowie, skierował zapytanie, czy Miasto skontaktowało się z Cyfronetem w sprawach sieci.

 

Sprawę rozbudowy sieci do odległych miejsc poruszył prof. dr hab. Zbigniew ślipek, Rektor Akademii Rolniczej. Pan Rektor skierował także pytanie dotyczące "obiegu usług poza kontrolą". Jeżeli tak, to jaka jest to skala wielkości.

 

Prof. Kazimierz Wiatr udzielił odpowiedzi na pytania pp. Rektorów m.in. informując, że: jeśli chodzi o tzw. "komercję poza kontrolą" - raczej takie zjawisko nie występuje. Od lat współpraca z Urzędem Miasta układa się pomyślnie, a Cyfronet uczestniczy i w planach i w ich realizacji. Trudniej jest z Urzędem Marszałkowskim. Dotychczasowe zabiegi p. Dyrektora o spotkanie z p. Marszałkiem nie dały rezultatów. Poruszając sprawy komputerów dużej mocy obliczeniowej, p. Dyrektor Wiatr oświadczył, że w przyszłości ich rola nie będzie tak zasadnicza, jak obecnie. Najważniejsza jest sieć.

P. Dyrektor Wiatr oświadczył, że Cyfronet będzie się wsłuchiwał w głos Uczelni, a kontakty informacyjne, seminaryjne czy bilateralne - kreujące zawsze coś pozytywnego - będą stanowiły istotny element dotychczasowej współpracy ze środowiskiem.

 

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski

 

 • Przewodniczący KR poinformował o odsunięciu - na 3 tygodnie - dyskusji w Sejmie nad kontrowersyjnymi sprawami zapisów w Ustawie. Ustawa o szkolnictwie znajduje się w Sejmie do rozpatrywania - na 5-tym miejscu.
 • Nie ma dobrej wiadomości nt. Uchwały KR sprzed miesiąca - dot. dofinansowywania stołówek studenckich. Sejm odrzucił wszelkie poprawki. P. Łukasz Kołodziejczyk, Przewodniczący PSSUK, podziękował Kolegium Rektorów za starania o rozwiązywanie istotnych problemów studenckich.
 • Przewodniczący KR poruszył sprawę sposobu wypełniania suplementu.
 • Poruszona została "sprawa teczek" w Uniwersytecie (w listopadzie ub. r. pojawił się projekt badawczy firmowany przez prof. Tomasza Gąsowskiego, do którego wszedł m. in. etnograf, wyrotowany ze względu na nieukończenie doktoratu z UJ. Aktualnie projekt będzie prowadził Instytut Historii UJ. Będą kontynuowane badania dotyczące nie tylko Krakowa, ale także wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Nie chodzi o ujawnia-nie nazwisk, ale metody infiltracji poszczególnych środowisk przez służby bezpieczeństwa. Wyrotowany etnograf odszedł z Zespołu. Praca jest zaprogramowana na długi okres. Sprawa zostanie "ucywilizowana".
 • Przed 3-ma dniami Senat PK zatwierdził Porozumienie z UJ, zaś dzisiaj - Senat UJ zatwierdził porozumienie z PK w sprawie uregulowania sytuacji 4 budynków domów studenckich przy ul. Bydgoskiej. Nieuregulowana sytuacja trwała 21 lat. Rozmowy były rzeczowe, konkretne, oparte na dokumentach - z pełnym zrozumieniem drugiej strony. Uzyskano mądry kompromis, satysfakcjonujący obydwie strony.
 • Przewodniczący KR poinformował o nowym składzie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. "Nowym odkryciem" wprowadzonym przez PKA w listopadzie ub. roku są zespoły. Jeden z nich, 4-osobowy, przybyły do Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ciągu półtora dnia zbadał 21 kierunków studiów. Na każdej z filologii pracował inny "zespół jednoosobowy". Rektor Uniwersytetu wystosował w związku z tym listy do Prezydium PKA - domagając się, aby nie były to ani "zespoły jednoosobowe", ani "zbiory puste".
 • Konkretyzuje się sprawa wspólnego spotkania w dniach 8 i 9 maja rektorów uniwersytetów polskich i niemieckich. Wykład wprowadzający wygłosi prof. Władysław Bartoszewski. Prawdopodobnie w konferencji uczestniczyć będą także ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec. W 60-tą rocznicę zakończenia II wojny światowej będzie to głos ważny, nośny - nie tylko na temat przeszłości, ale i przyszłości.
 • Sprawa "sieci wschodniej": Przewodniczący KR wrócił właśnie z Moskwy, gdzie uczestniczył w uroczystościach 250-tej rocznicy powstania Uniwersytetu im. Łomonosowa. W I-szej połowie czerwca br. planowany jest zjazd prorektorów uczelni, które są zainteresowane przystąpieniem do "sieci wschodniej" uczelni akademickich. Do zorganizowania tej sieci Przewodniczący KR powołał na Pełnomocnika - dr hab. Marka Frankowicza. Pp. Rektorzy otrzymają na powyższy temat stosowne informacje.
 • Projekt Uchwały w sprawie Centralnej Komisji i projekt Uchwały w sprawie podatku VAT i baz danych.
 • Sprawę zreferował prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH, który w piśmie skierowanym do Przewodniczącego KR (zn. Rb s/21 a/ 200) przedstawił problem. Istnieje niebezpieczeństwo, że w Ustawie o VAT zdefiniowana została tymczasowo zerowa stawka na czasopisma - szczególnie naukowe, ale funkcjonowała ona jedynie w określonym przedziale czasu. Od 1 maja 2004 roku o kwalifikacji, czy danemu czasopismu jest przypisana zerowa, czy 7% stawka VAT decyduje zapis Ustawy wyjątkowo niefortunnej w odniesieniu do czasopism naukowych, uzależniających ich naukowy charakter od wysokości nakładu. Zerową stawkę można stosować, gdy nakład jest niższy niż 15.000 egzemplarzy. A informacja o tym musi być uwidoczniona na czasopiśmie, czego wydawnictwa zagraniczne nigdy nie podają. Być może jest to związane z tajemnicą handlową. W efekcie - polskie uczelnie płacą wysoki podatek. Zerowa stawka obowiązywać będzie tylko do 31.12.2006 roku.

P. Rektor Tadeusiewicz zaproponował podjęcie Uchwały, w której będzie postulo-wana konieczność znowelizowania tego konkretnego zapisu o kwalifikacji czasopism naukowych na podstawie wysokości nakładu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby całko-wite usunięcie z Ustawy zapisu o wysokości nakładu.

W odniesieniu do bazy danych czasopism naukowych - nie ma w ogóle cennika VAT, obowiązuje on natomiast na usługi baz danych (podatek 22 %). Zatem za zakup czasopisma naukowego w wersji elektronicznej trzeba zapłacić wysoki podatek. W Uchwale należy zdefiniować, że istnieją bazy danych (bibliograficznych, zawierających równoważniki elektroniczne czasopism naukowych), których nie należy uznawać jako usługi baz danych oprocentowanych 22 % VAT. Zgodnie z normą UE winny posiadać "0"-wą stawkę VAT.

 

U s t a l e n i e:

Kolegium Rektorów zwraca się do Rektora Tadeusiewicza z prośbą o zredagowanie tekstu Uchwały KR dot. zmiany niefortunnej regulacji prawnej nakładającej VAT na czasopisma i Ľródła elektroniczne (bazy danych i czasopisma elektroniczne).

 

Uchwała

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

podjęta na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2005 roku

w Papieskiej Akademii Teologicznej (projekt)

 

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wyraża swoje zaniepokojenie wzrostem kosztów dostępu do źródeł wiedzy wynikających z opłat podatku VAT od prenumeraty czasopism naukowych (7%), czasopism elektronicznych i baz danych na nośnikach elektronicznych (22%). Czasopisma naukowe kupowane głównie przez polskie uczelnie są niezbędne do spełniania ich obowiązków statutowych, tj. prowadzenia badań naukowych i działalności edukacyjnej. Przypominamy, że zgodnie z intencją 6-tej Dyrektywy UE szkoły wyższe, jako jednostki działające w interesie publicznym, winny być traktowane w sposób preferencyjny, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej. Ľródłem problemu, przed jakim stoją uczelnie jest fakt, że Ustawa z dn. 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług (Dz.U. z dn. 5.04.2004 r.), która weszła w życie dnia 1 maja 2004 roku przyjmuje jako kryterium zaliczenia czasopisma do kategorii czasopism naukowych limitowany nakład (nie większy niż 15 tys. egz.) podczas gdy wydawcy zagraniczni z zasady nie podają wysokości nakładu.

Kolegium postuluje:

 • usunięcie z Ustawy o podatku od towarów i usług zapisu o dopuszczalnej wysokości nakładu czasopism specjalistycznych prenumerowanych przez uczelnie, co pozwoli stosować zerową stawkę VAT w odniesieniu do wszystkich czasopism naukowych,
 • przywrócenie zwolnienia z VAT lub zastosowanie zerowej stawki VAT na czasopisma elektroniczne i bazy danych dla nauki (obecnie ten rodzaj Ľródeł informacji, bardzo ważnych dla współczesnej nauki, nie jest oddzielnie wymieniony w Ustawie, co skutkuje obłożeniem ich podatkiem VAT w wysokości 22% poprzez stosowanie do nich zapisu o "usługach baz danych").

Kolegium Rektorów postuluje wprowadzenie ww. zmian do Ustawy o podatku od towarów i usług oraz utrzymanie obowiązywania stawek preferencyjnych na książki, czasopisma, czasopisma elektroniczne i bazy danych przeznaczone do celów naukowych i dydaktycznych na czas nieokreślony.

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zaakceptowało powyższy tekst Uchwały przygotowany przez p. Rektora Tadeusiewicza.

 

Prof. dr hab. Jerzy Borowiecki, Rektor Akademii Ekonomicznej poruszył sprawę prób zmiany dotychczas obowiązujących dziedzin i dyscyplin naukowych i tworzenia nowej klasyfikacji poza środowiskiem naukowym przedstawiając projekt Uchwały, którą - po uzupełnieniu przez Przewodniczącego KR - przyjęto w wersji jak niżej:

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wyraża poważne zaniepokojenie podejmowanymi ostatnio próbami zmiany klasyfikacji w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych. Rektorzy Krakowscy uważają, że nie można tworzyć nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych poza środowiskiem akademickim.

Jeśli Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podejmuje tego typu działania - środowisko akademickie oczekuje przedyskutowania tych spraw z reprezentantami świata naukowego spoza Centralnej Komisji ( Senaty wyższych uczelni, PAN, KRASP).

 

 • Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Rektor Politechniki Krakowskiej, zaprosił na obchody 60-lecia Uczelni - w dniu 30 maja bieżącego roku.
 • Przewodniczący KR zaproponował tematykę następnego posiedzenia KRSzW Krakowa: pełna informacja nt. stanu przygotowań do nowej matury i problemy z tym związane (opracowanie i zreferowanie przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty). Na zaproszenie p. Rektora Borowieckiego, posiedzenie KR odbędzie się w Akademii Ekonomicznej. Termin posiedzenia zostanie ustalony w terminie późniejszym.
 • Następne w kolejności posiedzenie Kolegium Rektorów będzie poświęcone sprawom własności intelektualnej i plagiatów (przykład plagiatu: praca jednego ze studentów historii UJ została wykorzystana - przez prof. Edwarda Rymara z Uniwersytetu Szczecińskiego).

 

Na zakończenie - Przewodniczący Kolegium Rektorów jeszcze raz podziękował Ks. Rektorowi Janowi Dyduchowi za przyjęcie.

 

 

Prof. Kazimierz Wiatr - Dyrektor Cyfronetu przedstawił referat:

ACK Cyfronet AGH i problemy informatyzacji uczelni

 

Referat składał się z trzech części: A - Zasoby ACK Cyfronet AGH, B - Oczekiwania uczelni na przykładzie Politechniki Krakowskiej (przygotowane przez prof. Kazimierza Furtaka - Prorektora Politechniki Krakowskiej), C - Plan zamierzeń ACK Cyfronet AGH.

 

A - Zasoby ACK Cyfronet AGH

Na początku referatu przypomniano zadania i misję Cyfronetu: udostępnianie mocy obliczeniowej oraz innych usług informatycznych podmiotom realizującym badania naukowe oraz jednostkom edukacyjnym, budowa, utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej ACK, realizacja celów i programów polityki państwa, zawartych w założeniach MEN, KBN i MNiI w dziedzinie wykorzystania nowych technik i technologii informatycznych w nauce, edukacji, zarządzaniu i gospodarce, prowadzenie prac badawczych i badawczo-rozwojowych samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami w zakresie wykorzystania komputerów dużej mocy, sieci komputerowych oraz serwisów informatycznych i teleinformatycznych, prowadzenie badań, analiz i prac wdrożeniowych w zakresie nowych technik i technologii mogących znaleĽć zastosowanie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury informatycznej, konsulting, ekspertyzy, szkolenia i doskonalenie kadr oraz inne działania w zakresie informatyki, sieci komputerowych, komputerów dużej mocy i usług informatycznych, wyszukiwanie, ocena i promocja nowych rozwiązań w zakresie swojego działania w celu ich wykorzystania w sferze nauki i edukacji oraz w sferze administracji, gospodarki i zarządzania, udostępnianie mocy obliczeniowej oraz innych usług wykorzystujących potencjał Cyfronetu podmiotom zainteresowanym ich wdrożeniem lub wykorzystaniem, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, zezwoleniami i koncesjami.

Następnie przedstawiono zasoby i obszary aktywności Cyfronetu: A1 - Komputery Dużej Mocy Obliczeniowej KDMO, A2 - Miejska Sieć Komputerowa MSK, A3 - usługi sieciowe, A4 - oprogramowanie, A5 - archiwizacja i bezpieczeństwo danych, A6 - projekty badawcze, A7 - konferencje. W zakresie Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej omówiono krótko największe zainstalowane komputery: SGI2800 (128 procesorów R14000 z zegarem 500 MHz, pamięć operacyjna 64 GB), SunFire6800 (24 procesory UltraSparc III z zegarem 900 MHz, pamięć operacyjna 24 GB), Serwer SunFireV880 (4 procesory UltraSparc III z zegarem 750 MHz, pamięć operacyjna 8 GB), HP Integrite SuperDome (4 procesory Intel Itanium 2 z zegarem 1.5 Ghz, pamięć operacyjna - 4 GB ), SGI Onzx300 (8 procesorów R14000 z zegarem 600Mhz, pamięć operacyjna - 8 GB), Serwer graficzny Onyx 300. Wykorzystanie największego komputera SGI 2800 w roku 2004 w/g dyscyplin naukowych było następujące: chemia 81%, elektronika 4 %, biologia 4%, informatyka 3%, medycyna 2% itd. Wykorzystanie komputerów KDMO w kolejnych latach zmienia się o czym świadczy obciążenie tego samego komputera w roku 2003: chemia 62%, biologia 13%, medycyna 10%, fizyka 4%, informatyka 3%, Astronomia 2%, rolnictwo 2% itd. Zmiany te wynikają z instalowania kolejnych nowych komputerów i nowych pakietów oprogramowania użytkowego, co powoduje migracje użytkowników i ich zadań, pozyskiwania nowych użytkowników oraz zakończenia niektórych prac badawczych i obliczeniowych.

Kolejno przedstawiono zagadnienia związane z utrzymaniem sprawności rozległej sieci komputerowej, ukazując złożoność jej rozbudowanej struktury: infrastruktura kablowa, serwery i przełącznice (w Cyfronecie i w terenie), modyfikacja sprzętu i oprogramowania, dzierżawa łączy, dzierżawa pomieszczeń, serwis, dyżury i nadzór. Infrastruktura światłowodowa MSK jest rozległą infrastrukturą pokrywającą tereny naszego miasta i okolic. Połączenia MSK w Krakowie z sieciami rozległymi to połączenie przede wszystkim z Polskim Internetem Optycznym PIONIER, ale także z Telekomunikacją Kolejową SA, Netią, Telekomunikacją Polską SA, Telbankiem, ProFuturo, Energią. Te liczne połączenia zapew-niają dużą efektywność realizowanych połączeń. Strategiczne znaczenie dla polskiej nauki i edukacji ma zbudowana w ostatnim czasie ogólnopolska infrastruktura sieci szerokopasmowej PIONIER o przepustowości 10Gb/s przez konsorcjum, którego członkiem jest Cyfronet.

Realizowane przez Cyfronet usługi sieciowe to także: konta email'owe, obsługa antywirusowa i antySpamowa, wirtualne serwisy, serwer FTP, serwisy informacyjne Web, "news'y", rozbudowany system biblioteczny, administracja i analiza sieci, obrona przed atakami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a w niedalekiej przyszłości biblioteki cyfrowe.

Ważnym obszarem aktywności Cyfronetu jest kompletacja oprogramowania użytkowego i utrzymywanie aktualnych licencji, we współpracy z pozostałymi ośrodkami obliczeniowymi w Polsce, w tym: koordynacja ogólnokrajowych zakupów licencji, udział w zakupach licencji, dystrybucja licencji w środowisku krakowskim, instalacja oprogramowania na KDMO, seminaria i szkolenia. W ramach posiadanego oprogramowania należy wymienić: aplikacje ogólne (AVS Application Visualization System, MAPLE, MATHEMATICA, MATLAB), aplikacje CAD/CAM/CAE (ABAQUS, ANSYS, FLUENT, FIDAP, MSC, NASTRAN, PATRAN, FATIGUE, OPERA, Pro/ENGINEER), aplikacje chemiczne (ACCELRYS, SYBYL, GAUSSIAN), systemy informacji geograficznej GIS (ERDAS IMAGINE, ARC/Info) oraz systemy przetwarzania informacji (ORACLE, SAS).

Ważnym obszarem nowopodejmowanej przez Cyfronet aktywności jest archiwizacja i bezpieczeństwo danych. Obecny hierarchiczny system składowania danych posiada szeroką gama zastosowań: samoczynną archiwizację danych dowolnego typu (pliki dowolnych rozmiarów), symultaniczne tworzenie kilku kopii danych na odrębnych nośnikach, obsługa rezerwowych kopii danych przez wydzielony serwer biblioteki taśmowej, jednoczesna obsługa wielu strumieni danych z kopii bezpieczeństwa. Hierarchiczny system składowania danych posiada następujące cechy funkcjonalne: automatyczne kopiowanie każdej aktualizacji danych na nośniki zewnętrzne: taśmy i dyski magneto-optyczne, zwielokrotnione zabezpieczenie każdego pliku (możliwa replikacja na kilku nośnikach, ewentualnie także w różnych lokalizacjach), sieciowy system plikowy zapewniający wygodny i transparentny dostęp z poziomu różnych platform systemowych, wbudowany mechanizm trashcan - zabezpieczenie przed omyłkowym usunięciem zbiorów, standardowe mechanizmy dostępu (FTP i NFS), nie wymagające instalacji specjalizowanego oprogramowania.

W Cyfronecie realizowane są liczne projekty badawcze w ramach 5 i 6 Programu Ramowego (w tym między innymi 6WINIT, CROSSGRID, PELLUCID, GRIDSTART, PRO-ACCESS) oraz projekty krajowe badawcze i celowe. Projekty europejskie dotyczą głównie uczestnictwa w budowie nowej struktury gridowej do realizacji obliczeń w architekturze rozproszonej oraz telemedycyny. Projekty krajowe to m. in. PROGRESS, obejmujący stworzenie środowiska umożliwiającego obliczenia realizowane przez klaster komputerów SUN. Obliczenia będą wykorzystywać aplikacje obliczeniowe udostępniane przez portal. Projekt celowy SGI Grid obejmuje obliczenia wielkiej skali i wizualizację do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI, przy czym najbardziej atrakcyjna jest w tym zakresie współpraca z IMGW, dotycząca uruchomienia zapasowego kryzysowego centrum obliczeniowego. Kolejny projekt realizowany z TVP S.A. dotyczy budowy systemu udostępniania sygnału audiowizualnego w Polskim Internecie Optycznym w sposób zapewniający realizację telewizji interaktywnej. Kolejny projekt dotyczy zaawansowanych usług medycznych i telediagnostczynych i ma na celu wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w celu usprawnienia funkcji realizowanych codziennie przez placówki medyczne. Nieuniknionym elementem procesu diagnostyczno-terapeutycznego jest wymiana informacji pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia na różnych poziomach referencyjnych. Konsultacja realizowana w sposób klasyczny wiąże się z koniecznością przewozu chorego oraz dokumentacji medycznej pomiędzy placówkami ochrony zdrowia, często także towarzyszącego lekarza. Realizacja konsultacji przy pomocy łączy telekomunikacyjnych zapewniających odpowiednią jakość przekazu pozwoli przyspieszyć ten proces. Telekonsultacje niosą ze sobą poważne oszczędności, wynikające m. in. z ograniczenia transportu oraz optymalizacji wykorzystania czasu personelu medycznego. Opracowywane portale dla telemedycyny to: konsultacje w trybie wideokonferencji, wirtualne konsylia, zdalny dostęp do urządzeń, wirtualne laboratoria, transmisja zabiegów operacyjnych, wspomaganie kształcenia poprzez interaktywne symulatory i systemy szkoleniowe oraz multimedialne systemy informacyjne dla pacjentów. Istnieje uzasadniona potrzeba wprowadzania usług zdalnej diagnostyki wstępnej pomiędzy szpitalami rejonowymi, a dużymi klinikami, np. w dziedzinie chirurgii urazowej.

Ważnym elementem funkcjonowania Cyfronetu jest udział w licznych szkoleniach oraz organizowanie konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.

 

B - Oczekiwania uczelni na przykładzie Politechniki Krakowskiej

Przedstawiono fragmenty raportu Prof. Kazimierza Furtaka - Prorektora Politechniki Krakowskiej, charakteryzujące usługi świadczone Politechnice Krakowskiej przez ACK Cyfronet AGH oraz wskazujące ważniejsze oczekiwania Politechniki Krakowskiej wobec Cyfronetu. Cyfronet udostępnia Politechnice Krakowskiej: Komputery Dużej Mocy Obliczeniowej (KDMO), Miejską Sieć Komputerową (MSK), a za jej pośrednictwem Internet oraz usługi sieciowe.

KDMO są wykorzystywane przez stosunkowo niewielką grupę pracowników naukowych PK. Cyfronet, będąc jednym z najsilniejszych ośrodków w kraju, zaspokaja ich potrzeby, uwalniając PK od konieczności ciągłego inwestowania w bardzo kosztowny i szybko starzejący się sprzęt oraz nie mniej kosztowne oprogramowanie, a także od konieczności utrzymywania tego majątku (kosztowne kontrakty serwisowe, pracownicy obsługi wraz z ich szkoleniem, wsparcie dla użytkowników itd.). Pozwala to PK koncentrować się na budowie i rozwoju sieci, dzięki której pracownicy PK mogą wygodnie korzystać z zasobów Cyfronetu. PK w ogóle nie posiada własnych centralnych komputerów przeznaczonych do obliczeń. Takie samoograniczenie umożliwia funkcjonowanie infrastruktury informatycznej PK przy małej liczebności pracowników obsługi. Wykorzystanie KDMO przez PK jest stosunkowo niewielkie. Nasi pracownicy muszą jednak mieć dostęp do usług KDMO. Pod tym względem Cyfronet ma dla PK duże znaczenie. Przypuszczam, że szkolenia i seminaria Cyfronetu propagujące dostępne oprogramowanie i sprzęt mogłyby u nas zainteresować wielu potencjalnych użytkowników.

Bardzo kosztowną usługą świadczoną PK przez Cyfronet jest dostęp do Internetu, z którego korzysta się na uczelni powszechnie. Ze względu na złożony charakter tej usługi należy ją omówić szerzej. MSK, której operatorem jest Cyfronet, jest podłączona do ogólnopolskiej sieci PIONIER, a za jej pośrednictwem do międzynarodowej sieci GEANT. MSK składa się z połączonych światłowodami węzłów, którymi są routery Cyfronetu umieszczone w obiektach krakowskich uczelni i innych instytucji. Węzły komunikują się ze sobą protokołami ATM (155 i 622 Mbit/s) oraz - coraz częściej - gigabit ethernet (1000 Mbit/s), natomiast użytkownicy są zwykle podłączeni do węzłów ethernetem (10 Mbit/s), fast ethernetem (100 Mbit/s) a nawet ethernetem gigabitowym. W interesie użytkowników MSK należy dążyć do zastąpienia w szkielecie sieci technologii ATM ethernetem gigabitowym i 10 Gb/s, który jest szybszy, prostszy w zarządzaniu i korzystniejszy ekonomicznie.

Idealna sieć powinna być szybka, niezawodna i tania. MSK dobrze spełnia pierwsze dwa kryteria. Poziom usług jest wysoki; współpraca na poziomie technicznym pomiędzy USK PK a MSK układa się doskonale, nie dając powodów do narzekania ani pracownikom pionu GI, ani naszym użytkownikom. W Czyżynach jesteśmy gotowi do połączenia gigabitowego; kampus przy ul. Warszawskiej już kilka miesięcy temu został podłączony do MSK łączem gigabitowym. Wspomniane łącze przy ul. Warszawskiej nie zostało jednak uruchomione z przyczyn ekonomiczno-organizacyjnych. Otóż właśnie z powodów ekonomiczno-organizacyjnych zasady współpracy poszczególnych jednostek środowiska z MSK wymagają reformy. Obecny cennik Internetu powstał swego czasu poprzez odwzorowanie struktury wcześniejszych dotacji uczelni dla Cyfronetu na ich ówczesne łącza internetowe; chodziło o to, by wyszło mniej więcej tyle samo. Potem zdarzały się podwyżki, ale konstrukcja cennika pozostała niezmieniona: nie ma opłaty instalacyjnej, uczelnie co miesiąc płacą za przepustowość interfejsów, do których są podłączone w węzłach MSK.

Kolejnym pakietem usług świadczonych przez Cyfronet są usługi sieciowe. Jedną z usług sieciowych tradycyjnie świadczonych przez Cyfronet jest środowiskowy serwer FTP. Niestety, jego działalność niemal zamarła. Obecnie dostępnych jest wiele dojrzałych projektów bezpłatnego oprogramowania Open Source (Linux, OpenOffice, Mozilla), alternatywnych wobec kosztownego oprogramowania komercyjnego. Lokalny serwer FTP, udostępniający i promujący takie oprogramowanie, byłby dla środowiska bardzo pożyteczny.

Rozwój Internetu wiąże się ze wzrostem zagrożenia dla jego użytkowników. Dla MSK oznacza to konieczność ciągłego podnoszenia bezpieczeństwa sieci. Aktualnie Cyfronet blokuje wirusy na własnych serwerach pocztowych, uczelnie są też informowane o generowaniu podejrzanie dużego ruchu przez ich poszczególne komputery. Bardzo korzystne dla całego środowiska byłoby dodanie w węzłach MSK możliwości wykrywania i sygnalizowania uczelniom ataków, wirusów i spamu, wychodzących z ich własnych sieci. Nie wszystkie uczelnie są w stanie to robić we własnym zakresie. Uruchomienie takiego systemu w szkielecie MSK może być jednak bardzo kosztowne.

Do najważniejszych naszych oczekiwań wobec Cyfronetu można zaliczyć: Gigabitowe podłączenie Campusów PK z Cyfronetem za opłatą wynikającą z rzeczywistych kosztów utrzymania takich łączy, dalsze dostarczanie mocy obliczeniowych dla badań naukowych prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej, rozbudowa istniejących środowiskowych mocy obliczeniowych - tworzenie klastrów, choć na potrzeby obliczeń naukowych realizowanych na PK nie zawsze są one niezbędne, dalsza dbałość w prowadzeniu szkoleń i seminariów wskazujących na możliwości sprzętowe i programowe Cyfronetu, rozłączenie finansowania dostarczania łączy transmisyjnych (pasma) od udostępniania mocy obliczeniowych, zmiana cennika i uzależnienie od wykorzystania narzędzi informatycznych (oprogramowania narzędziowego), podjęcie działań skierowanych na podniesienie bezpieczeństwa sieci całego środowiska, wykrywanie serwerów zawirusowanych i spamowych, projektowanie dalszego rozwoju sieci MAN w konsultacji ze środowiskiem.

 

C - Plan zamierzeń ACK Cyfronet AGH

Następnie przedstawiono plan zamierzeń nowego Dyrektora Cyfronetu. W zakresie modyfikacji zarządzania należy podjąć działania w zakresie: organizacji pracy, procedur postępowania, przeglądu miejsc pracy, efektywności miejsc pracy i przebudowy mentalności pracowników. Sytuacja lokalowa jest bardzo trudna: obecnie panuje duża ciasnota (bezpieczeństwo, zdrowie, efektywność), konieczna jest budowa lub pozyskanie nowych zasobów oraz rezygnacja z rozproszenia (likwidacja pomieszczeń na ulicy Gramatyka), a także konieczność pilnego remontu obecnego budynku (przy ulicy Nawojki 11). Należy podjąć działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania: rozgęszczenie pomieszczeń, poprawa zasilania energetycznego, modyfikacja klimatyzacji komputerów (obecnie mała moc i stare urządzenia), kamery TV, instalacja alarmowa, ochrona osobowa.

Sytuacja finansowa zależy od dalszych przychodów zewnętrznych (MEN, MNiI, użytkownicy, projekty polskie i UE), przy czym kluczowe znaczenie ma dotacja MEN. Będą także podejmowane wysiłki na rzecz ograniczenia wydatków (ograniczenie serwisów, minimalizacja innych wydatków i obniżenie kosztów, próba zrównoważenia wprowadzenia podatku VAT - 22%, ew. dalsze poszukiwania). Ważne są także dalsze wpływy zewnętrzne (projekty UE cd, nowe projekty badawcze i celowe, Dotacja Statutowa). Jednak możliwości obniżania kosztów Cyfronetu są ograniczone (duże koszty stałe - dyżury całodobowe, serwis sprzętu, chłodzenie sprzętu itp.). Ponadto istnieje konieczność odnawiania bazy sprzętowej, chociaż tu dużą role odgrywają projekty. Analizując ceny usług Cyfronetu należy zauważyć coraz wyższą jakość świadczonych usług przy stałych w czasie cenach.

Dążeniem Cyfronetu będzie dalsze otwarcie na użytkowników (Dzień Otwarty Cyfronetu, ulotki rozesłane do uczelni, instytutów i katedr, ew. seminaria na uczelniach, Rada Użytkowników itp.) oraz szersza oferta usług Cyfronetu (sieć o wydajności 1-10Gb/s, obliczenia gridowe, archiwizację i bezpieczeństwo danych, elearning itp., myśl techniczna, centrum kompetencji, wirtualny uniwersytet). W zakresie poszerzania nowych technologii i usług przewidziana jest instalacja pakietu do eLearning'u, zapewniajacego powszechny dostęp do zasobów wiedzy, informacji o przebiegu studiów, laboratoriów dydaktycznych, możliwość konsultacji, zaliczeń itp., przy jednoczesnym ograniczeniu konieczności przemieszczania się (czas, koszty) oraz zapewnieniu szeregu usług dodanych (telewizja interaktywna-edukacyjna, zasoby biblioteczne itp.).

Wprowadzanie nowych technologii i usług ma wspomagać rozwój eNauki w naszym środowisku: powszechny, jednakowy dostęp do informacji, przetwarzania informacji, laboratoriów, łatwość współpracy dużych zespołów badawczych niezależnie od ich rozproszenia i miejsca pobytu, ogólna dostępność wyników badań. Jest to związane z budową Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w której chcemy być obecni i w czym krakowskie uczelnie chce wspomagać Cyfronet.

 

 

Prezentacja [30 MB]

 

Protokołowała:

Mgr inż. Lucyna Kuśnierczyk

 

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego 8 grudnia 2004 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniu - wg załączonej listy obecności.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Pomoc materialna dla studentów uczelni krakowskich ( ref. prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki, Prorektor ds. kształcenia AGH).
 2. Nagroda dla Dziennikarzy za lata 2002 i 2003 - wyłonienie laureatów.
 3. Fundusz składkowy Kolegium Rektorów w roku 2004.
 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Uczestników posiedzenia powitał prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący KR, po czym oddał głos Gospodarzowi, prof. dr hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi, Rektorowi AGH. Akademia Górniczo-Hutnicza jest Uczelnią znaną, więc nie wymagała prezentacji, dlatego Rektor Tadeusiewicz zwrócił jedynie uwagę na obiekt, w którym odbywają się obrady Kolegium - siedzibę Fundacji i Zespołu Pieśni i Tańca AGH Krakus - która sprawnie finansowo zarządza tym wielofunkcyjnym budynkiem (hotel, sala prób Zespołu, stołówka).

Przed przystąpieniem do omawiania p. 1. posiedzenia, Przewodniczący Kolegium Rektorów:

 • podziękował pp. Rektorom za wsparcie apelu KRASP o dopłaty do stołówek studenckich, temat podjęty przez Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa. W przyszłym tygodniu mają zostać zamknięte wszelkie prace nad projektem nowej Ustawy o szkolnictwie, dlatego wystosowanie apelu było tak ważne.
 • W trakcie prac nad nowa Ustawą, w ub. tygodniu przegłosowano sprawy związane z habilitacjami - po dyskusji oddalając ostatecznie propozycję likwidacji habilitacji (projekt PiS), w stosunku 5:3, przy ogólnej liczbie członków Podkomisji - 9. Nie oznacza to, że projekt nie wróci jeszcze na posiedzenie Komisji pełnej, czy następnie Sejmu. Walka o likwidację habilitacji jest b. ostra - szczególnie ze strony starszych wykładowców.
 • Jeśli chodzi o sprawę zatrudnienia pracowników (w dodatkowym miejscu pracy można dać także uprawnienia do jednego typu studiów) uwzględniony zapis jest rozwiązaniem rozsądnym i kompromisowym.
 • Projekt KRASP dot. zwolnienia grantów z podatku VAT - upadł. Od roku 2006 będą one opodatkowane. Szkoda, że środowisko dziennikarskie nie podjęło tego tematu.
 • Projekt nowej Ustawy przygotowanej przez rząd RP przewiduje, że od przyszłego roku każda uczelnia ma corocznie zwiększać o 1 % ilość studentów niepełnosprawnych (do 6 %). Także - do 6% ilość pracowników niepełnosprawnych - z wszelkimi konsekwencjami finansowymi, w ramach posiadanego budżetu.
 • Przewodniczący KR podziękował uczelniom za wsparcie apelu Senatu UJ w sprawie sytuacji szpitali klinicznych. Pan Rektor Ziejka odbył już rozmowy z: Premierem Belką, ministrem Kleiberem, Ministrem Hausnerem w powyższej sprawie, ale w tej chwili nikt nie zamierza ratować szpitali klinicznych, obłożonych ogromnym niezawinionym długiem: nie zapłacono nadwykonania (80% długu i nie uwzględniono środków na uregulowanie płac dla personelu pomocniczego - 20% długu). Sytuacja dotyczy wszystkich szpitali klinicznych w Polsce (43 szpitale). Władze rządowe jak dotychczas nie są zainteresowane jakąkolwiek reformą w tym zakresie. Sprawą zainteresował się jedynie Minister Kleiber. Uczelnie pozostawiono z tak ważnym problemem - samym sobie.

Ad 1.1. Pomoc materialna dla studentów uczelni krakowskich

Powyższy temat zreferował prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki, Prorektor AGH ds. Kształcenia - opierając się na danych uzyskanych z poszczególnych uczelni. M. in. p. Prorektor Łędzki przypomniał, że sprawy pomocy materialnej dla studentów należą ostatnio do często nagłaśnianych przez media. Na znowelizowaną Ustawę z dnia 28.05.04 i dokumenty podwykonawcze z lipca br. - pod nieobecność (wakacje), studenci nie zareagowali. Dopiero w następstwie tej Ustawy zdanie wyraził ogólnopolski samorząd studentów i PSSUK, oraz poszczególne samorządy w uczelniach. Pan Prorektor zaprezentował następnie - w układach tabelarycznych - zestawienia dot.: liczby studentów studiów stacjonarnych (ogółem - w r. 2003/2004 - 83 623, zaś w r. 2004/2005 - 88 672 studentów), kwot dotacji na pomoc materialną (w tys. zł, przy czym ta liczba także wzrosła - z 91.346,5 do 134 136,1), progu dochodu i maksymalnej kwoty stypendium socjalnego, liczby osób pobierających stypendia socjalne, minimalnej średniej ocen i przedziału kwotowego w przypadku stypendium za wyniki w nauce, liczby osób pobierających stypendia za wyniki w nauce, maksymalnej łącznej kwoty stypendium socjalnego i stypendium za wyniki w nauce, oraz kwoty środków FPM przeznaczonych na zapomogi. Następnie, p. Prorektor Łędzki odniósł się do liczby studentów otrzymujących stypendia MENiS lub właściwego, liczby studentów otrzymujących stypendium dla niepełnosprawnych wg stanu na 30.06.04, liczby miejsc w do-mach studenckich, pełnej odpłatności za miejsce w DS, liczby studentów starających się o miejsce w DS, liczby małżeństw zamieszkałych w DS, kwot przeznaczonych na remonty domów studenckich, liczby studentów korzystających ze stołówek studenckich wg stanu na 31.05.04, liczby studentów obcokrajowców, w tym finansowanych przez RP i Uczelnię, oraz liczby doktorantów. Szczegółowe opracowanie - w załączeniu.

Nawiązując do nowej Ustawy, p. Prorektor Łędzki podkreślił, że za fakt pozytywny należy uznać uregulowanie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów, z dokumentacją.

Jako próg dochodów upoważniający studenta do starania się o pomoc materialną - przyjęto kwotę 569 zł netto.

Znacznie wzrosła liczba osób starających się o stypendia socjalne.

W przypadku stypendium za wyniki w nauce, każda uczelnia określa poziom indywidualnie (od 3,68 do 4,4). Praktycznie, w skali Krakowa, aktualna liczba stypendiów za wyniki w nauce w stos. do stypendiów socjalnych wynosi ok. 50%.

Uczelnie otaczają szczególną troską studentów niezamożnych a osiągających dobre wyniki w nauce - czego dowodem jest premiowanie ich wyższym łącznym stypendium.

Zapomogi stanowią samodzielną sprawę każdej uczelni.

Korzystanie z domów studenckich, to także forma pomocy materialnej dla studentów. Aktualnie w Krakowie jest ok. 22.000 miejsc w DS - najwięcej w Miasteczku Studenckim. Niektóre uczelnie wynajmują pomieszczenia. W akademikach mieszka ok. 37 % studentów zamiejscowych. W br. szkoły wyższe wprowadziły jedynie minimalne podwyżki czynszu za korzystanie z zakwaterowania. Uczelnie krakowskie - w skali kraju - pobierają od studentów najniższe opłaty za DS.

Na remonty DS przeznaczane są wysokie kwoty, co nie oznacza, że pochodzą one wyłącznie z MENiS (wygospodarowane są np. ze środków własnych uczelni).

Niepokojący jest fakt, że drastycznie maleje liczba studentów korzystających ze stołówek. Przyczyna tkwi w likwidacji dopłat do stołówek. Pan Rektor Łędzki zaapelował o wystąpienie Kolegium Rektorów - wzorem KRASP - o przywrócenie możliwości dopłat do stołówek akademickich w ramach przyznanego uczelniom funduszu pomocy materialnej. Posiłki w stołówkach studenckich podrożały. Stołówki wydają mniej obiadów, część studentów korzysta z jednego dania dziennie, a wielu - w ogóle nie. Taki stan odbije się nie tylko na zdrowiu młodzieży, ale i wynikach w nauce.

Przewodniczący Kolegium Rektorów podziękował p. Rektorowi Łędzkiemu za przygotowanie materiałów i zreferowanie tematu.

Następnie zabrał głos p. Łukasz Kołodziejczyk, Przewodniczący PSSUK informując, że Porozumienie Samorządów Studenckich wystąpiło w maju br. do MENiS i parlamentu studentów - sygnalizując o błędnych zapisach w znowelizowanej Ustawie. Interwencja studentów nie została jednak uwzględniona - stąd aktualne zapisy w Ustawie.

Droga prawna obrana przez studentów nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

Następnie odbyła się konferencja w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. M. in. poruszono wówczas sprawę symulacji, którą miało wykonać MENiS. Winna była ona dać odpowiedź, jakie korzyści odniosą studenci. Konkretnej odpowiedzi jednak nie uzyskano. Studenci nadal nie wiedzą, jak będzie wyglądała sprawa stypendiów socjalnych.

Ostatnio zaprosili oni na obrady PSSUK prof. dr hab. Franciszka Ziejkę, Przewodniczącego KRASP, prosząc o przedstawienie na Konferencji Rektorów petycji Samorządów Studenckich Krakowa ("akcja antyustawowa"), w kwestii spraw socjalnych studentów (nt. m.in. stołówek studenckich, stypendiów socjalnych, zapomóg losowych). Studenci uznają, że najbardziej dotkliwym problemem jest brak dopłat do posiłków, co bezpośrednio przełoży się na drastyczne zmniejszenie liczby studentów korzystających ze stołówek i zdrowotne konsekwencje takiego stanu. Stołówki zaczną upadać.

P. Rektor Ziejka przedstawił powyższe petycje studentów i w dniu 19 listopada 2004 roku KRASP, która w trakcie Zgromadzenia Plenarnego podjęła Uchwałę w sprawie dopłat do stołówek studenckich.

W ciągu 2 tygodni studenci przeprowadzając akcję zbierania podpisów nt. stołówek - zebrali ich ok. 15.000. Do Krakowa dołączyły inne Ośrodki z Polski. Inicjatywę studentów krakowskich poparł studencki Parlament. Petycję przekazano do MENiS.

Przewodniczący PSSUK zwrócił się do Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa o poparcie starań studentów w kwestii dopłat do stołówek. Poparcie zostanie przedłożone w MENiS.

Przewodniczący KR poinformował, że w chwili obecnej, gdy dobiegają końca prace nad nową Ustawą, jedynym adresatem petycji może być Sejm RP, a konkretnie Komisja Sejmowa ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży. Pismo należy skierować na adres Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący KR wskazał na niemożliwość dofinansowywania stołówek studenckich z dotacji otrzymanych na pomoc materialną - gdyż uczelnie nie mają zgody Ministerstwa. Należy podjąć starania o zmianę tego zapisu w nowej Ustawie.

Przewodniczący Kolegium Rektorów oświadczył, że nowelizacja ustawy w sprawie pomocy materialnej dla studentów niepełnosprawnych oczekuje już na zatwierdzenie Senatu.

Przewodniczący PSSUK poruszył sprawę sposobu naliczania dochodów rolniczych. Dotychczasowy - spowodował utratę świadczeń dla znacznej liczby studentów o rolniczym pochodzeniu.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH wyraził pełne poparcie w sprawie sformułowania Uchwały KR nt. pomocy w dofinansowywaniu stołówek studenckich oraz Uchwały KRASP z dn. 19.11.2004 roku na powyższy temat. Stawiając postulaty "na wyrost", Rektor Tadeusiewicz zasugerował, aby w przypadku niemożności dotacji na dofinansowanie stołówek pozwolono na to w ramach istniejącego limitu.

Prof. dr hab. Andrzej Bałanda, Rektor PWSZ w Nowym Sączu zasugerował ewentualność ustanowienia rektora danej uczelni, jako osoby decydującej o procentowym podziale kwot na poszczególne rodzaje pomocy materialnej dla studentów - w ramach przyznanej dotacji ogółem.

Prof. dr hab. Zbigniew ślipek, Rektor AR poparł powyższe postulaty. Wyraził przy tym jednak obawę możliwości "wpadnięcia w przyszłym roku w pułapkę". Rozdysponowane w br. dodatkowe 700 mln zł (rozdzielone między uczelniami) w budżecie państwa, w przyszłym roku nie będą skutkowały przechodząco. W nadchodzącym roku wzrośnie liczba studentów różnych typów studiów ubiegających się o stypendia, przy czym budżet może być mniejszy.

 

Uchwała

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

z 8 grudnia 2004 roku

w sprawie dopłat do stołówek studenckich

 

Ponawiając Uchwałę Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z 19 listopada 2004 roku w sprawie dopłat do stołówek studenckich - Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wyraża gorące poparcie dla postulatu studentów wielu uczelni w kraju, dotyczącego przywrócenia możliwości dopłat do stołówek studenckich w ramach przyznanego uczelniom funduszu pomocy materialnej. Zlikwidowanie tych dopłat doprowadziło do znaczącego (nawet o 100%) wzrostu cen za posiłki studenckie, co w konsekwencji spowodowało spadek ich ilości, rzutując negatywnie zarówno na zdrowie studentów jak i ich wyniki w nauce.

 

ad. 2 Nagrody dla dziennikarzy za lata 2002 i 2003 - wyłonienie kandydatów

Przewodniczący KR przypomniał treść Uchwały KRSzWK o ustanowieniu nagrody dla dziennikarzy i publicystów za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz: szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki. Dotychczas nagrody przyznano 8-krotnie, od roku 1987, w kategoriach: ogólnopolskiej i środowiskowej. Obecnie - zostaną one przyznane po raz dziewiąty.

Uczelnie zgłosiły nazwiska następujących kandydatów do nagród:

AGH

 • red. Wojciech Cegielski, dziennikarz "Radia Kraków" - w kat. środowiskowej
 • red. Marta Bosak, dziennikarz "Gazety Krakowskiej" - w kat. ogólnopolskiej;

UJ

 • red. Wojciech Cegielski, nagroda środowiskowa
 • red. Anna Paciorek, dziennikarz "Rzeczpospolitej" - w kat. ogólnopolskiej;

AR

 • red. Jolanta Łada, dziennikarz Radia XFM - w kat. środowiskowej
 • red. Anna Paciorek - w kat. ogólnopolskiej;

AE

 • red. Elżbieta Cegła, dziennikarz "Gazety Krakowskiej"

AWF

 • red. Marta Bosak, w kat. środowiskowej.

W wyniku głosowania jawnego - Kolegium Rektorów jednomyślnie przyznało nagrody za lata 2002 i 2003 następującym dziennikarzom:

 • Red. Anna Paciorek (Rzeczpospolita) - nagroda w kat. ogólnopolskiej - 5.000 zł (brutto)
 • Red. Marta Bosak (Gazeta Krakowska) - nagroda środowiskowa - 2.500 zł (brutto)
 • Red. Wojciech Cegielski (Radio Kraków) - nagroda środowiskowa - 2.500 zł (brutto).

 

ad. 3 Powołanie nowych członków stałych Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Ustalenie Funduszu składkowego Kolegium Rektorów w roku 2004

 

Członkowie Kolegium Rektorów otrzymali rozliczenie kosztów funkcjonowania Biura Kolegium Rektorów w r. 2004 (na podstawie wykonania za I - IX. 2004 rok).

- Fundusz ten wynosi 47.000 zł

4.700 zł - zwiększenie o 10% na cele Małopolskiego Zespołu Bolońskiego

2.300 zł - dotacja dla PSSUK

Razem: 55.000 zł.

 

Ustalenie:

 • Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa jednomyślnie zatwierdziło Fundusz składkowy Kolegium Rektorów w roku 2004 w wysokości 55.000 zł.
 • Wzorem lat ubiegłych, kwota 55.000 zł zostanie pokryta przez wszystkie uczelnie - proporcjonalnie do liczby pracowników i studentów, w terminie do 31.01.2005 roku.
 • W głosowaniu jawnym, członkowie Kolegium Rektorów jednomyślnie opowiedzieli się za poszerzeniem składu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa - o 5 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w: Nowym Sączu, Tarnowie, Nowym Targu, Sanoku i Krośnie. Od tej chwili pp. Rektorzy wszystkich w/w Szkół będą członkami stałymi Kolegium.
 • Jako członkowie stali, Uczelnie w: Nowym Sączu, Tarnowie, Nowym Targu, Sano-ku i Krośnie będą solidarnie partycypowały w Funduszu składkowym Kolegium Rektorów i ew. innych doraźnych dotacjach - na zasadach ogólnych, tj. proporcjonalnie do ogólnej liczby pracowników i studentów danej Uczelni.

ad. 4 Sprawy bieżące, wolne wnioski

 

4.1 Na pytanie prof. Jerzego Stuhra, Rektora PWST odnośnie do terminów egzaminów wstępnych przypadających w okresie zmiany władz uczelnianych - Przewodniczący KR oświadczył, że KRASP poruszał tę sprawę, ale ze strony p. Ministra Sawickiego nie otrzymał odpowiedzi podobnie, jak brak jest reakcji MENiS na apel KRASP odnośnie do prawa ogłaszania - przynajmniej w najbliższym roku - zasad naboru na studia w roku 2006 (w oparciu o nową maturę) - do października. Minister nie podjął również żadnej dyskusji nt. nowego składu PAK-i.

 

4.2 Organizacja Festiwalu Nauki w roku 2005 Akademia Górniczo-Hutnicza wyraziła zgodę na organizację tego Festiwalu. Przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Janusz Kowal, Prorektor AGH ds. Badań Naukowych (tel. 633 96 24, 617 20 07). Osoba koordynująca - Dziekan, prof. dr hab. inż. Bolesław Karwat (karwat@agh.edu.pl, tel. 617 34 15 ). Termin Festiwalu: 20 i 21 maja 2005 roku. Ewenementem jest, że po raz pierwszy udało się uzyskać od Prezydenta Miasta zgodę na nieodpłatne udostępnienie Rynku Gł., na którym odbędzie się ta impreza plenerowa.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH, podkreślił, że Festiwal jest przedsięwzięciem środowiskowym, zachęcając do zgłaszania wszelkich pomysłów na sposób popularyzacji nauki. Termin jest tak ustalony, aby Festiwal nie zazębiał się z Juvenaliami. AGH jest otwarta na wszelkie propozycje i udzieli pomocy organizacyjnej. Festiwal ma autentycznie posłużyć idei popularyzacji nauki. Zasadniczą sprawą jest treść, która zależy od wszystkich uczelni, także PAU i PAN. Festiwal ma być świętem nauki i okazją do jej "zejścia pod strzechy".

 

4.3 Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU poinformował o sugestii Ministra Kleibera odnośnie do przekonania środowiska krakowskiego o włączeniu się w Ogólnopolski Festiwal Nauki, organizowany we wrześniu. Pan Prezes zaapelował o pozytywne odniesienie się środowiska krakowskiego do powyższej prośby.

W nawiązaniu do Festiwalu Nauki w maju - p. Prezes poinformował, że PAU wraz z PAT zorganizują konferencję tematyczną.

Przewodniczący KR zaproponował, aby środowisko krakowskie zorganizowało w maju swój wspólny festiwal środowiskowy, zaś we wrześniu - mogłyby się włączyć poszczególne uczelnie - indywidualnie. Można także - we wrześniu - zorganizować serię wykładów i odczytów Uczonych, adresując je np. do szkół średnich (aspekt naukowy Festiwalu Nauki).

Prof. dr hab. Jerzy Haber, Prezes PAN zgłosił także gotowość udziału Akademii w majowym Festiwalu Nauki (11 Instytutów, ponad 200 profesorów) oraz "dniach otwartych" - we wrześniu.

Przewodniczący KR zaproponował, aby wrześniowy ogólnopolski Festiwal Nauki odbywał się na zasadach "otwartych drzwi Uczelni" (indywidualnie), wspólnie ze studentami, co członkowie Kolegium zaakceptowali jednomyślnie. Natomiast majowy Festiwal Nauki będzie wspólnym przedsięwzięciem środowiskowym.

 

4.4 Przewodniczący KR poinformował, że w dniach 8 i 9 maja 2005 roku odbędzie się w Krakowie wspólne spotkanie Rektorów uczelni polskich i niemieckich.

 

4.5 Małopolski Zespół Boloński

Powyższą sprawę zreferowali prof. prof. Jan Kusiak - AGH i Marek Frankowicz. z UJ - Przedstawiciele Małopolskiego Forum Edukacyjnego a konkretnie Podkomisji ds. upowszechniania standardów europejskich i udziału uczelni małopolskich w europejskich procesach edukacyjnych - nawiązując do sprawy wdrożenia Procesu Bolońskiego w regionie małopolskim. MFE działa od roku 2003. Pp. Profesorowie przygotowali propozycję powołania Małopolskiego Zespołu Bolońskiego (MZB) struktury ważnej przy wdrażaniu "strategii bolońskiej" dla Małopolski i promowaniu procesu bolońskiego w Małopolsce - przy współpracy z Zespołem Bolońskim KRASP i Zespołem Promotorów Bolońskich przy MENiS) - i zwrócili się do Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa o powołanie MZB.

Dr hab. Marek Frankowicz m.in. zaznaczył, że zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Plenarnego KRASP - cel działania Zespołu Bolońskiego KRASP - to okresowe dokonywanie oceny przebiegu Procesu Bolońskiego oraz przedstawianie inicjatyw i rekomendacji dot. niezbędnych działań. Z punktu widzenia KRASP Zespół jest grupą ekspercką.

Działania Zespołu Promotorów Bolońskich są bezpośrednio finansowane przez Komisję Europejską, za pośrednictwem biura Socrates (przewidywane akcje: m.in. szkolenie dla administracji uczelni z KRASP, seminaria dla PWSZ, wspólne działania z Zespołem Bolońskim KRASP).

Ponieważ istnieją 2 struktury ogólnopolskie, z punktu widzenia interesów regionalnych - utworzenie na terenie regionu Małopolskiego Zespołu Bolońskiego będzie rozwiązaniem celowym i korzystnym z punktu widzenia interesów regionalnych.

Prof. dr hab. Jan Kusiak przedstawił następnie obszary działania MZB.

Zespół zajmowałby się implementacją - na terenie Małopolski - wyników prac Zespołu Bolońskiego KRASP z uwzględnieniem specyfiki regionu Małopolski.

Działania MZB będą w szczególności zorientowane na:

 • ECTS i Suplement do Dyplomu,
 • Wielostopniowość, zatrudnienie i kształcenie ustawiczne,
 • Jakość kształcenia
 • Mobilność studentów, społeczny wymiar kształcenia, kontakty ze studentami
 • Promocję europejskiego wymiaru kształcenia
 • Monitoring Procesu Bolońskiego.

Modus operandi:

 • Kolegium Rektorów wyznacza zadania na dany rok akademicki,
 • MZB opracowuje propozycje rozwiązań do wdrożenia w uczelniach i przedstawia te propozycje Kolegium Rektorów,
 • Kolegium Rektorów zatwierdza propozycje i kieruje do realizacji.

Skład MZB:

 • Członkowie Zespołu Bolońskiego KRASP i Zespołu Promotorów Bolońskich przy MENiS: prof. J. Mirecka (CMUJ) oraz dr hab. M. Frakowicz (UJ),
 • prof. Jan Kusiak (AGH) - Przewodniczący podkomisji MFE ds. upowszechniania standardów europejskich i udziału uczelni małopolskich w europejskich procesach edukacyjnych.
 • Osoby kontaktowe z uczelni Małopolskich (posiadające doświadczenie w zakresie realizacji procesu bolońskiego).

Dzięki MZB uczelnie małopolskie miałyby możliwość: wymiany doświadczeń, przenoszenia sprawdzonych rozwiązań, lepszego dostępu do informacji.

Zadania dla MZB byłyby wyznaczane przez Kolegium Rektorów i ew. wnioski z prac tego Zespołu przedstawiano by z powrotem na forum Kolegium, celem podejmowania stosownych rozwiązań.

W załączeniu - materiały, wraz z adresami osób kontaktowych z poszczególnych uczelni.

Przewodniczący KR oświadczył, że sprawa Procesu Bolońskiego stanowi obecnie naj-ważniejsze wyzwanie dla Uczelni. Zdaniem Przewodniczącego - Zespół należy powołać, choć zdziwienie wywołuje przygotowany przez Profesorów wykaz szkół.

P. prof. Frankowicz wyjaśnił, że taka listę otrzymał z MENiS.

Przewodniczący KR nie widzi powodu, aby zabiegać o prywatne szkoły i troszczyć się, w jaki sposób będą one wprowadzały u siebie Proces Boloński. Zaproponował, aby na forum Kolegium zajmować się uczelniami, które są członkami KRASP. Prof. Frankowicz wyjaśnił, że jest to również polityka Zespołu Promotorów przy MENiS. Jeżeli szkoły nie należące do KRASP zechcą skorzystać z wsparcia, muszą za to zapłacić.

Przewodniczący KR jeszcze raz zaznaczył, że w powołanym MZB winny się znaleźć wyłącznie uczelnie, które spełniają określone standardy akademickości.

U s t a l e n i e:

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa powołuje Małopolski Zespół Boloński w składzie:

 

 • prof. J. Mirecka (CM UJ),
 • dr hab. M. Frankowicz (UJ) - jako członkowie Zespołu Bolońskiego KRASP i Zespołu Promotorów Bolońskich przy MENiS,
 • Prof. Jan Kusiak(AGH) - przewodniczący podkomisji MFE ds. upowszechniania standardów europejskich i udziału uczelni małopolskich w europejskich procesach edukacyjnych.
 • Kolegium Rektorów zobowiązuje Zespół do szybkiego - w trybie pilnym - wypracowania własnych standardów i przygotowania sprawy suplementu, oraz rozesłania go do poszczególnych jednostek zainteresowanych.
 • Kolegium Rektorów zwiększa Fundusz składkowy w r. 2004 o 10%, tj. kwotę 4.700 zł na potrzeby Małopolskiego Zespołu Bolońskiego.

Najważniejszy jest w tej chwili suplement i pozyskiwanie pieniędzy na opłacenie suplementu. Należy uwzględnić standardy językowe.

Prof. dr hab. inż. J. Łędzki, Prorektor AGH poinformował, że wg ostatnich wskazań MENiS suplement jest niekonieczny, a potrzebny jest tylko wyciąg z indeksu - po każdym semestrze.

P. prof. Kazimierz Wiatr uczestniczący od roku 1997 w pracach nad suplementem w Brukseli, oświadczył, że idea suplementu była taka, że każdemu absolwentowi daje się tylko jeden dyplom w języku narodowym. Zatem aktualne zalecenia są obaleniem idei suplementu.

 

4.6 Nowe Władze ACK Cyfronet AGH

Nowego Dyrektora ACK Cyfronet AGH - prof. dr hab. inż. Kazimierza Wiatra przedstawił p. Rektor Tadeusiewicz, informując, że jest On specjalistą w zakresie elektroniki i informatyki, specjalistą w zakresie sprzętowej akceleracji obliczeń komputerowych. Prof. Wiatr jest nowym Dyrektorem ACK Cyfronet AGH od września br., gdyż p. prof. Marian Noga, b. Dyrektor, złożył rezygnację. Bardziej otwarta formuła, szczególnie w kierunku szerszego zaspokojenia potrzeb sieciowych, w zakresie dostępu środowiska naukowego do Internetu - to najbliższe plany nowowybranego Dyrektora. P. Rektor Tadeusiewicz oświadczył, że prof. Wiatr jest wybitnym uczonym i znanym specjalistą. Cechuje Go szlachetna i bezkompromisowa uczciwość - za co jest szczególnie ceniony. Jest także dobrym organizatorem. Jest to Osoba ze wszech miar kompetentna i zaakceptowana przez przedstawicieli środowiska.

U s t a l e n i e:

Kolegium Rektorów postanawia, że tematem wiodącym na najbliższym posiedzeniu (26.01.05 - PAT), będzie omówienie nowych zamierzeń dot. funkcjonowania ACK Cyfronet AGH, przy czym temat zreferuje p. prof. K. Wiatr.

Omówiony zostanie także temat: "ACK Cyfronet AGH - i problemy informatyzacji uczelni" - raport we współpracy prof. Wiatra z p. Prorektorem Furtakiem z Politechniki Krakowskiej.

Pp. Rektorzy wezmą udział w posiedzeniu - wraz ze swymi specjalistami z uczelni.

Zaproszeni także zostaną przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

 

 • Wzorem lat ubiegłych, poszczególne uczelnie indywidualnie zwrócą się do Ministra Szulca o dotacje na dofinansowanie ACK Cyfronet AGH w r. 2005 - jeszcze w bieżącym roku obiecane.
 • Kolegium Rektorów zwraca się do p. Rektora AGH z prośbą o pismo - wniosek, z określeniem przez ACK Cyfronet AGH kwot przypadających na daną uczelnię i prośbą o rozesłanie do poszczególnych jednostek, które prześlą je do Ministra Szulca.
 • Solidarne działania środowiskowe będą korzystne, gdyż pozwolą Cyfronetowi zamknąć się w kwotach, które pokryją koszty eksploatacji sieci, jeśli na dobrze udokumentowany wniosek uczelnie otrzymają od ministra Edukacji Narodowej dotacje na rzecz ACK Cyfronet AGH.
 • Dofinansowanie Cyfronetu umożliwi realizację procesu dydaktycznego w krakowskich uczelniach, z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej w krakowskim środowisku akademickim.
 • Wnioski z uczelni zostaną przesłane do MENiS jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Następne posiedzenie KRSzWK odbędzie się - na zaproszenie Ks. prof. dr hab. Jana Dyducha, Rektora PAT - 26 stycznia 2005 roku, o godz. 1700, w Papieskiej Akademii Teologicznej.

 

Protokołowała:

Mgr inż. Lucyna Kuśnierczyk

 

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego 15 października 2004 roku w Ośrodku Recepcyjno-Konferencyjnym Rektora UJ w Modlnicy

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniu - wg załączonej listy obecności.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawa wspólnych obchodów 65-tej rocznicy Sonderaktion Krakau (ref. prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący Kolegium Rektorów).
 2. Sprawa uregulowania zatrudnienia pracowników zatrudnionych na 2-gim etacie (ref. prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący Kolegium Rektorów).
 3. Informacje prof. dr hab. Janusza Pacha (Collegium Medicum UJ) o możliwości podejmowania działań zapobiegawczych przeciw szerzącej się narkomanii w środo-wisku akademickim Krakowa.
 4. Sprawa nagrody dla dziennikarzy za ubiegłe 2 lata.
 5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Uczestników powakacyjnego, pierwszego w roku akad. 2004/2005 posiedzenia powitał Przewodniczący Kolegium Rektorów - prof. dr hab. Franciszek Ziejka.

Szczególne słowa powitania Przewodniczący KR skierował do nowowybranych Rektorów: ks. prof. dr hab. Jana Macieja Dyducha, Rektora PAT oraz dr hab. Janusza Gruchały, Rektora PWSZ w Krośnie.

Przewodniczący KR poinformował, że w trakcie posiedzenia dodatkowo omówiony zostanie temat Festiwalu Nauki Polskiej w Krakowie.

 

ad. 1 Sprawa wspólnych obchodów 65-tej rocznicy Sonderaktion Krakau

P. Rektor prof. dr hab. Ziejka przekazał informację o zaproszeniu w dn. 17 i 18 listopada do Pragi - w związku z obchodami rocznicy Sonderaktion Praga sugerując, aby Kolegium Rektorów wytypowało delegację do udziału w tej uroczystości. Przewodniczący KR oczekuje na zgłoszenia na wyjazd do Pragi. Aktualny będzie także wyjazd do Nowego Wiśnicza, który pragnie uczcić pamięć Profesorów gimnazjalnych osadzonych w więzieniu w roku 1939 i oczekujących tam na wywóz.

W nawiązaniu do 65. rocznicy Sonderaktion Krakau w Krakowie - Przewodniczący KR zaproponował, aby w uroczystościach (apel poległych w dn. 6.11. o godz. 1200) wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół krakowskich.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, Prorektor AGH, nawiązał do inicjatywy p. Bocarda - pracownika Uniwersytetu im. Humbbolta "Pojednanie między Narodami - Fundacja Krajów z Europy środkowo-Wschodniej". P. Bocard upowszechnił informację o działaniach Niemiec związanych z planem deportacji Polaków. Nagłośnienie tych spraw oddziaływuje na świadomość Niemców i jest b. istotna.

Przewodniczący KR przypomniał, że literatura nt. Sonderaktion jest obszerna (m.in. praca prof. Bolewskiego z AGH). Nawiązując do kontrowersji, jaką wzbudziła wydana w ub. roku książka p. Rybickiej o Öst-Institut, w której oskarżyła ona o kolaborację wielu ludzi związanych z UJ (np. prof. T. Ulewicza, prof. Mieczysława Małeckiego kierującego Uniwersytetem Podziemnym) Rektor Ziejka poinformował, że p. Teresa Ulewiczowa wydała książkę, stanowiącą próbę ukazania - w oparciu o materiały AK i materiały pozyskane z Nie-miec - fałszywego obrazu wykreowanego przez p. Rybicką nt. działalności Instytutu Wschodniego.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż książka p. Ulewiczowej rzuci nowe światło na sprawę.

Ważne, iż IPN prowadzi stosowane badania w tym zakresie i przygotuje "Białą Księgę" dot. sprawy Ost-Institut.

W Archiwum UJ znajduje się prawie połowa materiałów dot. Instytutu Wschodniego. Znaczna część znajduje się w Waszyngtonie. Za pośrednictwem ambasady polskiej w Waszyngtonie, Rektor Ziejka prowadzi rozmowy w sprawie odzyskania tych materiałów i ich zwrotu do Archiwum UJ. Amerykanie zgadzają się na to, ale przed wysłaniem materiałów chcą dokonać zapisów elektronicznych (co wyceniono na 750.000 USD).

Część materiałów dot. Instytutu Wschodniego znajduje się nadal w Niemczech. Istnieje przyrzeczenie wstępne, że Niemcy przekażą je do UJ. Wtedy pełna dokumentacja tego Instytutu znajdzie się w miejscu ich wytworzenia - czyli w Krakowie.

Z okazji 65. rocznicy Sonderaktion należy zamanifestować jedność środowiska krakowskiego.

 

Ad. 2 Sprawa uregulowania zatrudnienia pracowników nauki na 2-gim etacie

W Uniwersytecie Jagiellońskim sprawa ta została uregulowana drogą Uchwały Senatu z 25 czerwca 2003 roku.

Przewodniczący Kolegium Rektorów zaapelował, aby problem zatrudnienia na 2-gim etacie uczelnie uregulowały drogą podjętych uchwał i wzajemnego współdziałania - informując się o dodatkowym zatrudnieniu.

Przyjmuje się zasadę możliwości tylko jednego zatrudnienia poza podstawowym miejscem pracy. Uchwała KR sprzed roku nie dotyczyła PWSZ pozostających pod patronatem uczelni krakowskich. Dot. ściśle środowiska krakowskiego - szkół prywatnych i publicznych.

 

D y s k u s j a:

 

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Rektor Akademii Ekonomicznej, poinformował, że co roku żąda od swych pracowników oświadczeń nt. zatrudnienia poza AE.

Pracownicy mianowani nie mogą kształcić magistrów w jednostce innej niż tej, w której są mianowani.

Przewodniczący KR zaproponował podjęcie przez Kolegium Rektorów wstępnej uchwały o przeprowadzeniu przez wszystkie uczelnie ankietyzacji pracowników dot. ich zatrudnienia poza macierzystą uczelnią.

Prof. dr hab. M Bukowiec, Rektor AWF, poinformował, że materiały dotyczące dodatkowego zatrudnienia pracowników zostały wykorzystane przy regulacji płac.

Uwagi dot. zatrudnienia wnieśli także pp. Rektorzy: AP, PK, PWST.

Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Rektor PK zwrócił uwagę na fakt, że przy próbie ankietyzacji napotyka się na opór pracowników oświadczających, iż takiego obowiązku nie mają.

P. Rektor Borowiecki zaznaczył, że oświadczenia pracowników są niezbędne przy porządkowaniu - do akredytacji wszystkich kierunków.

Podsumowując dyskusję Przewodniczący Kolegium Rektorów zaznaczył, że:

 • powodem ankietyzacji nt. zatrudnienia nie jest ściganie, ale prowadzona ostatnio w przyspieszonym tempie przez PaKA akredytacja kierunków studiów. Dlatego każdy pracownik winien złożyć oświadczenie, gdzie dał swoje uprawnienia do studiów magisterskich i licencjackich;
 • uczelnie będą wzajemnie wymieniały informacje nt. udzielonej zgody na dodatkowe zatrudnienie pracowników;
 • ankietyzacja związana z akredytacją poszczególnych kierunków będzie przeprowadzona do końca 2005 roku.

Następnie Przewodniczący KR przypomniał o terminie składania przez poszczególne uczelnie wniosków dot. kandydatów na członków w PKA (do końca października). Przy tej okazji podniesiono, że dotychczasowy Przewodniczący PKA, prof. Andrzej Jamiołkowski, doprowadził do zbiurokratyzowania tej jednostki. PKA - powołana z inicjatywy rektorów - stała się w pewnym sensie ich przeciwnikiem.

P. Rektor Borowiecki poinformował, że członkami PKA są często osoby w podeszłym wieku, także rektorzy uczelni prywatnych - co jest rzeczą niewskazaną. W niektórych z dyscyplin w PKA nie ma w ogóle ich przedstawicieli. Reprezentanci określonych nauk i dyscyplin muszą wchodzić w skład Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Przewodniczący KR nadmienił, że ustawa o PKA zupełnie wyłączyła środowisko z decyzji o obsadzie personalnej. Uczelnie mogą tylko złożyć propozycje, a wyboru dokonuje minister.

KRSzW zwraca się do p. Rektora R. Borowieckiego o przygotowanie wstępnego opracowania nt. składu osobowego PKA, celem monitowania u władz.

Prof. dr hab. Zbigniew ślipek, Rektor Akademii Rolniczej, poinformował, że rektorzy Akademii Rolniczych zgłosili do PKA tylko po jednym kandydacie, co zawęzi możliwość swobody wyboru przy ustalaniu składu PKA.

Przewodniczący KR zasugerował, iż dobrym przewodniczącym PKA byłby b. rektor Uniwersytetu śląskiego - prof. Tadeusz Sławek, osoba o bardzo szerokich horyzontach, oddana środowisku akademickiemu.

Następnie Przewodniczący KR poinformował o projekcie powołania nowego Uniwersytetu w Bydgoszczy. Jedną z trzech uczelni opiniujących ten projekt (przekształcenia Akademii w pełny Uniwersytet) jest UJ, którego Senat wydał opinię negatywną sugerując przy tym, że jeśli "tak", to należy zastosować nowy zapis Ustawy pozostającej aktualnie w Sejmie (art. 3 pkt 4 - możliwość powoływania "Uniwersytetów przymiotnikowych").

UJ proponuje powołanie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

ad. 3 Informacje prof. dr hab. Janusza Pacha (Collegium Medicum UJ) o możliwości podejmowania działań zapobiegawczych przeciw szerzącej się narkomanii w środowisku akademickim Krakowa

Materiały przygotował i temat zreferował Pełnomocnik Rektora ds. Klinicznych w Collegium Medicum, prof. dr hab. Janusz Pach. Temat ten był już poprzednio omawiany na posiedzeniu KR w dn. 10.03.2004 roku.

Pełny tekst opracowania prof. J. Pacha - w załączeniu.

 

Prof. Janusz Pach:

 • zwrócił uwagę na fakt, że zdarza się, iż studenci zdają egzaminy pod wpływem alkoholu (do 0,6 ‰);
 • zwrócił również uwagę na społeczne przyzwolenie na zażywanie marihuany (choć duża grupa studentów temu zaprzecza);
 • bardzo niepokoi mniemanie, iż marihuana nie uzależnia;
 • aż 10% studentów uważa, że nie można się uzależnić od alkoholu.

Prof. Pach przedstawił następnie standardy uczelni wolnych od uzależnień (która dana uczelnia winna spełniać). Uczelnie takie winny m.in. podjąć uchwałę Senatu i podać do publicznej wiadomości:

 • stanowisko wobec środków odurzających uwzględnić w treści ślubowania studentów;
 • fakt, że uczelnia jest wolna od narkotyków ma przy akredytacji zaowocować wysoką punktacją tej uczelni.

Następnie prof. Pach przedstawił środki zaradcze stosowane w uczelniach - przeciw uzależnieniom (m.in. szkolenia studentów na terenie DS, prowadzenie działalności edukacyjnej).

Od dnia dzisiejszego działa w Uniwersytecie Jagiellońskim Poradnia Chorób środowiskowych.

Poradnia ta winna rozszerzyć swą działalność na pozostałe uczelnie. Będzie działała w godz. dopołudniowych i popołudniowych. Czynny będzie także telefon zaufania - całodobowo.

Zatrudnieni zostaną: toksykolog, internista, psychiatrzy i psycholodzy.

Każdy zgłaszający się do poradni wypełni "Kwestionariusz zdolności do studiowania", stanowiący modyfikację kwestionariusza medycyny pracy - i po określonej terapii wypełni go po raz drugi.

W oparciu o wypełniony kwestionariusz zainteresowany sam może ocenić siebie punktowo, jaka była jego zdolność do studiowania w momencie rozpoczynania postępowania leczniczego, w trakcie i po jego zakończeniu.

Osobie uzależnionej można zwiększyć okresy remisji choroby.

Prof. Pach zaapelował do Kolegium o finansowe wsparcie powstałej Poradni Chorób środowiskowych dla Szkół Wyższych.

Uniwersalność projektu dot. powołanej Poradni polega na tym, że dotychczas w Polsce uzależnieniami zajmowali się tylko psycholodzy i pedagodzy - bez lekarzy. Natomiast w przypadku powołanej Poradni - zatrudnieni będą psychiatrzy, interniści, psycholodzy - i dokonywana będzie ocena stanu zdrowia w ogóle - a nie tylko ogólnego stanu emocjonalnego i psychicznego studentów.

Dziękując p. prof. Pachowi za przygotowanie i przedstawienie materiałów oraz monitorowanie całej sprawy, Przewodniczący KR zaproponował, aby:

 • przeprowadzić cykle spotkań ze studentami 1-go roku - nt. zagrożeń uzależnieniami;
 • nadać powołanej w dn. 4.10.04 Poradni przy UJ charakter środowiskowy. Ponieważ niezbędne są określone koszty związane z jej funkcjonowaniem, a w br. Pracownia nie została uwzględniona w NFZ - Przewodniczący KR zaproponował rozważenie możliwości ustalenia jednorazowej składki na funkcjonowanie Poradni - do końca br. - przez wszystkie uczelnie z wpłatą na konto tej Poradni. Wówczas szczegółowe informacje nt. funkcjonowania środowiskowej Poradni zostaną zamieszczone w internecie - do wykorzystania. Również samorządy studenckie będą mogły upowszechnić informację nt. działalności Poradni Chorób środowiskowych.

Przewodniczący KR zwrócił się do prof. Pacha o przygotowanie stosownej propozycji finansowej, uzyskując odpowiedź Profesora, że aktualnie niezbędna jest kwota 50.000 zł - na wyremontowanie i zaadaptowanie pomieszczeń przy ul. śniadeckich 16 dla potrzeb Poradni. Utrzymanie miesięczne - do końca roku 2004 - wynosi 25.000 zł miesięcznie.

Przewodniczący KR zaproponował, aby sposób podziału funduszu składkowego uczelni na cele przedmiotowej Poradni był analogiczny jak w przypadku rozliczania corocznie funduszu składkowego KR - proporcjonalnie do ogólnej liczby pracowników i studentów danej uczelni.

Ze względu na pilność sprawy - fundusz składkowy poszczególnych uczelni na cele Poradni przeciw uzależnieniom będzie określany na podstawie danych, wg których rozliczono ostatni fundusz składkowy w r. 2003/04.

Prof. dr hab. Jacek Dubiel podkreślił, że powyższa propozycja Przewodniczącego KR jest godna najwyższego uznania. Jednocześnie p. Profesor zaapelował do Pani Wiceprezydent m. Krakowa Stanisławy Urbaniak o możliwość dotacji ze strony Miasta. Powyższe zadanie ma charakter priorytetowy.

Pani Wiceprezydent oświadczyła, iż "czas jest dobry, gdyż trwają ustalenia budżetowe".

Przewodniczący KR przyjął założenie, że kwota niezbędna na remont pomieszczeń Poradni zostanie sfinansowana w przyszłym roku z dotacji Miasta, zaś kwota 50.000 zł na bieżącą działalność Poradni dla poszczególnych uczelni - zostanie rozliczona analogicznie, jak w przypadku Funduszu składkowego w r. akad. 2003/04 - i pokryta przez wszystkie uczelnie. Powyższa kwota zostanie skierowana bezpośrednio na subkonto Poradni.

Uruchomiona Poradnia będzie od zaraz dostępna dla wszystkich studentów szkół państwowych Krakowa.

 

U s t a l e n i e

 

 • KRSzWK doceniając wagę zagadnienia - opowiada się za uruchomieniem od zaraz - Poradni Chorób środowiskowych dla Szkół Wyższych Krakowa (Poradnia p/p Uzależnieniom);
 • KRSzWK ustala jednorazowa składkę na bieżącą działalność tej Poradni do końca br. w wysokości 50.000 zł;
 • udział %-wy poszczególnych uczelni będzie analogiczny, jak w przypadku Funduszu Składkowego KR w r. akad. 2003/2004;
 • wszystkie uczelnie przekażą do dnia 30.10.2004 r. przypadającą na nie część powyższego na wskazane subkonto Poradni;
 • prof. J. Dubiel przygotuje stosowny wniosek o dofinansowanie remontu i działalności Poradni - z dotacji Miasta i przekaże go p. Prezydentowi.

Prof. J. Pach zaznaczył, że każdy student w przypadku konieczności jednoznacznego określenia czy nie znajduje się pod wpływem środków odurzających - może być bezpłatnie skierowany - przez 24 h/dobę - do Kliniki Toksykologii. Tam zostaną wykonane nie tylko badania lekarskie, ale także badania toksykologiczne, mające moc dowodową, orzeczniczą i sądową.

Przewodniczący KR zwrócił się do p. prof. Pacha o pisemne sprecyzowanie zasad takiego zgłaszania.

P. Wiceprezydent poinformowała, że w dniu 18.10.04 rozpoczynane są rozmowy nt. wspólnego projektu między Lipskiem a Krakowem w ramach europejskiego funduszu społecznego nt. rozwiązywania problemów uzależnień. Włączając sprawę Poradni - można będzie liczyć na dodatkowe źródła finansowania z funduszu społecznego.

Prof. Marian Bukowiec, Rektor AWF skierował zapytanie, czy w praktyce klinicznej tendencje pozytywne nt. uzależnień w skali środowiska akademickiego potwierdzają się i ilu studentów leczy się już aktualnie w Klinice.

Prof. J. Pach oświadczył, że rocznie Klinika Toksykologiczna przyjmuje 4.000 osób - z czego 2.000 uzależnionych, zaś 15% tej liczby to studenci, przy czym obecność środków psychoaktywnych stwierdza się u 10% z nich. Reszta - to alkohol.

W ub. roku przez działalność interwencyjną przeszło 300 studentów. Aby do takiej działalności nie dochodziło - należy podejmować działania profilaktyczne.

 

ad. 4 Sprawa nagrody dla dziennikarzy i publicystów zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego

Przewodniczący KR przypomniał zasady przyznawania nagród - co 2 lata - w skali ogólnopolskiej i środowiskowej (mat. inf. - w załączeniu). W trakcie następnego posiedzenia KR zostaną wyłonieni laureaci za lata 2002 i 2003.

Przewodniczący KR zaproponował, aby:

 • w terminie do 30 dni poszczególne uczelnie przekazały do Biura Rektora KR pisemne zgłoszenia kandydatów do nagród, wraz z pisemnym uzasadnieniem;
 • wysokość nagród - ogólnopolskiej i środowiskowej - wyniosła za lata 2002 i 2003 po 5.000 zł brutto;
 • w związku z oszczędnością funduszu składkowego KR za ub. rok - pozostała nadwyżka pozwoli na sfinansowanie nagród dla dziennikarzy - bez dodatkowych na ten cel składek ze strony uczelni.

KRSzK jednomyślnie zaakceptowało powyższe propozycje Przewodniczącego KR.

 

ad. 5 Sprawy bieżące, wolne wnioski

5.1 Następne posiedzenie KR odbędzie się w Miasteczku Studenckim AGH.

Temat: Funkcjonowianie (stan wykorzystania) DS-ów i stołówek studenckich po zmianach w zakresie nowelizacji Ustawy. Sprawy socjalne studentów.

Przewodniczący KR zwrócił się do Rektora AGH z prośbą o przygotowanie zbiorczego raportu w tym zakresie (na podstawie danych uzyskanych z poszczególnych uczelni) oraz wskazanie osoby referującej temat. Prorektor AGH, prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel oświadczył, że opracowanie mogłyby przygotować: prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki, Prorektor ds. studenckich oraz mgr Henryk Ziobro, Dyrektor Administracyjny AGH i kierownik Miasteczka Studenckiego.

Przewodniczący PSSUK, p. Łukasz Kołodziejczyk zadeklarował, iż ankietę pomogą zredagować studenci - co zostało zaakceptowane.

Przewidywany orientacyjny termin następnego posiedzenia KR - druga połowa listopada br. - po uzgodnieniu z AGH.

5. 2 Sprawa Festiwalu Nauki

Przewodniczący KR podkreślił, iż "wykreowano pewien byt, który się sprawdził". Jest to duże przedsięwzięcie, stanowiące szansę prezentacji dzieł i osiągnięć krakowskiego szkolnictwa wyższego oraz dokonań artystycznych wielu zespołów studenckich. Celowe staje się, aby formuła uległa pewnemu wzbogaceniu. Potrzebny jest również nowy ośrodek kierowniczy.

Dotychczasowy Przewodniczący - p. Prorektor Musioł zwrócił się z prośbą o zwolnienie z kierownictwa (wśród powodów - także fakt, że Festiwal wypada w maju, co zbiegnie się z wyborami do władz uczelnianych).

P. Prorektor Musioł zaproponował przekazanie organizacji Krakowskiego Festiwalu Nauki do AGH.

Zasugerował także zatrudnienie na ? etatu 1 osoby odpowiedzialnej za kierowanie częścią organizacyjną Festiwalu Nauki.

P. Prorektor prof. A. Korbel wyraził zgodę na przeprowadzenie rozmów w tym zakresie z p. Rektorem Tadeusiewiczem.

5.3 Prof. dr hab. Zbigniew ślipek, Rektor AR, ponowił podjęcie próby przywrócenia w Ustawie "statusu profesora w stanie spoczynku". P. Rektor zaapelował o działanie w tym zakresie. W Polsce nie ma zbyt dużo profesorów. Poza tym - profesorowie mianowani pełnią służbę publiczną.

Przewodniczący KR stoi na stanowisku, że propozycję dot. statusu profesora w stanie spoczynku winni zgłaszać wyłącznie posłowie i poprzez nich tę prośbę należy podjąć.

5.4 Przewodniczący PSSUK p. Łukasz Kołodziejczyk w imieniu wszystkich studentów podziękował za objęcie przez Kolegium Rektorów patronatu nad Koncertem w Barbakanie. Patronat ten podniósł rangę imprezy.

 

 

Protokołowała:

Mgr inż. Lucyna Kuśnierczyk

 

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Prezentacja
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego 15 października 2004 roku

Prof. Janusz Pach w swoim wystąpieniu przedstawił dane raportu z badań ankietowych na temat używania substancji psychoaktywnych przez studentów opracowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Zaprezentował także Standardy profilaktyczne - Uczelnie wolne od uzależnień zaproponowane przez Panią Minister Labudę. Zawarte w nim minimum działań profilaktycznych obejmujących:

 

 1. Wyraźne określenie - uchwałą senatu - i podanie do publicznej wiadomości stanowiska uczelni wobec środków odurzających.
 2. Występowanie w treści ślubowania składanego przez studentów zapisów dotyczących powstrzymywania się od używania środków odurzających.
 3. Wprowadzenie do regulaminu uczelni postanowień dotyczących zakazu posiadania, używania i rozprowadzania środków odurzających i sankcji za ich nieprzestrzeganie.
 4. Wypełnianie treści postanowień regulaminowych w codziennej praktyce.
 5. Powołanie pełnomocnika (koordynatora) i opracowanie uczelnianego programu profilaktyki uzależnień.
 6. Prowadzenie przez uczelnię systematycznej, corocznej oceny zjawiska używania środków odurzających przez studentów (i pracowników).
 7. Coroczne publikowanie przez uczelnię informacji o polityce uczelni w zakresie profilaktyki uzależnień oraz o podjętych przedsięwzięciach i ich efektach.
 8. Prowadzenie rozwiązań organizacyjnych ukierunkowanych na budowanie zdrowego, wolnego od odurzania się środowiska uczelni.

Naszym zdaniem fakt przynależności uczelni do Sieci Uczelni Wolnych od Uzależnień powinien być uwzględniany w prowadzonych rankingach szkół wyższych, jak również promowany i doceniany przez organy założycielskie uczelni oraz przez komisję akredytacyjną.

Zdaniem uczestników Kolegium Rektorskiego bardzo kontrowersyjne są punkty 2 i 3.

W drugiej części swojego wystąpienia Prof. Janusz Pach zaproponował program działalności profilaktycznej i leczniczej w przypadku nadużywania lub uzależnienia od środków psychoaktywnych dla studentów

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie 28 i 29 maja 2004 roku

Osoby uczestniczące w posiedzeniu - wg załączonej listy obecności.

 

Program spotkania:

 1. Kształcenie w językach obcych w uczelniach krakowskich. Koordynuje go prof. dr hab. Maria Nowakowska, Prorektor UJ ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej. Referaty wygłoszą: prof. dr hab. Jerzy Stachura, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ i prof. dr hab. Zdzisław Mach, kierownik Katedry Europeistyki z Instytutu Studiów Regionalnych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.
 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Uczestników posiedzenia - w tym szczególnie - przybyłych na posiedzenie przedstawicieli władz Krosna w osobach: p. Piotra Przytockiego, Prezydenta M. Krosna, p. Stanisława Słysia, Przewodniczącego Rady M. Krosna, p. Zbigniewa Braję, Starostę Krośnieńskiego i pozostałych Gości powitał prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący KRSWK, po czym - tradycyjnie - głos zabrał Gospodarz spotkania, JM Rektor PWSZ w Krośnie, prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet. P. Rektor Gonet również serdecznie powitał przybyłych na posiedzenie uczestników i pokrótce przedstawił historię kierowanej przez Niego Uczelni. PWSZ została powołana do życia 15 czerwca 1999 roku. Początkowo - na 5-ciu specjalnościach licencjackich studiowało 234 studentów, aktualnie - na 11-tu specjalnościach 2263 studentów na studiach dziennych. M. Krosno liczy ok. 50 000 mieszkańców, zaś liczba studentów, łącznie ze studiującymi zaocznie wynosi 4000. Uczelnia posiada odpowiednią - często po przeprowadzonych gruntownych kapitalnych remontach - bazę lokalową. P. Rektor Gonet podziękował pp. Rektorom z Krakowa - szczególnie z UJ i AGH oraz AWF za wspieranie Uczelni kadrą naukową. Czynione są starania, aby niżsi pracownicy naukowi (kadra asystencka) pochodzili z tutejszego terenu, co jest uwarunkowane względami przyszłościowymi. Następnie - przybyłych na wyjazdowe posiedzenie KRSWK uczestników - serdecznie powitał p. Piotr Przytocki, Prezydent m. Krosna, podkreślając fakt, jak Uczelnia Krośnieńska jest ważna dla Miasta o ugruntowanej wielowiekowej tradycji kulturowej. P. Prezydent wyraził nadzieję na dalszą szeroką współpracę naukową z uczelniami akademickimi. Uczestników posiedzenia - równie serdecznie powitał p. Zbigniew Braja, Starosta Krośnieński - uznając fakt dzisiejszego posiedzenia w Iwoniczu - Krośnie, za szczególne wyróżnienie. Przewodniczący KR podziękował i pogratulował Władzom Miasta i Województwa Podkarpackiego za pomoc udzielaną Uczelni Krośnieńskiej, rezultaty której są dziś tak naocznie odczuwalne.

 

Ad 1.

Kształcenie w językach obcych w uczelniach krakowskich

Wprowadzenia do tematu dokonała - koordynując go merytorycznie - prof. dr hab. Maria Nowakowska, Prorektor UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej.

Materiały informacyjne - zebrane z poszczególnych krakowskich uczelni oraz opracowanie CRASP How to Study in Poland in the English Language (A Concise Guide to English - Language Taught Courses and Programs at Polish Higher Education Institutions - Members of CRASP 2003/2004), w załączeniu.

P. Prorektor Maria Nowakowska m.in. zaznaczyła, że:

 • kształcenie w językach obcych jest sprawą szczególne ważną,
 • jednym z tego powodów jest podpisanie przez Ministra Deklaracji Bolońskiej, zaś uczelnie tę Deklarację i Proces Boloński wdrażają,
 • wprowadzenie kształcenia odpłatnego jest m.in. także znaczącym elementem rozwoju uczelni, gdyż stanowi dodatkowy przychód dla uczelni,
 • kształcenie studentów przyjeżdżających na studia do Polski - w naszym języku - bywa dla nich kłopotliwe i trudne,
 • kształcenie w językach obcych jest generalnie, dla rozwoju danej uczelni, bardzo ważne, gdyż pozwala doskonalić metody, sposób kształcenia, sprowadza do uczelni studentów zagranicznych, umożliwia polskim studentom obcowanie z nimi - stanowiąc elementy, w istotny sposób wpływające na jakość uczelni.
 • Prorektor Nowakowska poinformowała o broszurze KRASP ukazującej w ogólny sposób sytuację w Polsce, w zakresie możliwości kształcenia w językach obcych.

Następnie p. Prorektor przekazała informacje nt. kształcenia w jęz. obcych - w następujących uczelniach: AE, AGH, AM, AP, AR, PK i UJ.

Akademia Ekonomiczna: English Track "Poland - Economy in Transition". Po zakończeniu programu English Track studenci, którzy uzyskali 30 pkt ECTS otrzymują certyfikat "English Track". Jest to program jednosemestralny.

AE prowadzi także pełne studia licencjackie oraz magisterskie w języku angielskim uruchomione w r. 2003 na wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Są to studia płatne: studenci zagraniczni płacą 200 Euro wpisowego i 1500 Euro za semestr.

Akademia Górniczo-Hutnicza: decyzją Senatu AGH, w r. 1995 została utworzona International School of Technology - Międzynarodowa Szkoła Inżynierska, zrzeszająca na zasadzie dobro-wolności wydziały i jednostki pozawydziałowe zainteresowane kształceniem w jęz. angielskim. Illinois Institute of Technology oferuje studentom MSI możliwość kontynuowania studiów w IIT na poziomie magisterskim (podwójny dyplom). W r. 2004/2005 odpłatność za studia dla studentów obcokrajowców wynosić będzie 2500 USD za semestr.

AGH przedstawia także ofertę kursów letnich - Sumer Semestr in Krakow (ok. 6 tygodni). Oferta skierowana jest przede wszystkim do studentów Illinois of Technology - Chicago, San Diego State University - Kalifornia, i Miami University - Oxford, Ohio. Kurs kończy się uzyskaniem Certificate of Completion, dokumentu wystawionego przez MSI w AGH. Koszt - ok. 990 USD.

Akademia Muzyczna: oferuje kilka zasadniczych typów kształcenia w jęz. obcych (pełne studia magisterskie, studia w ramach programów Socrates- Erasmus oraz CEEPUS, staże artystyczne) na kierunkach: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, instrumentalistyka i wokalistyka. Przeważają zajęcia indywidualne, prowadzone w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i ukraińskim. W przypadku pełnych studiów magisterskich - koszt wynosi 4 000 Euro za 12 miesięcy.

Akademia Pedagogiczna: Prowadzone są pojedyncze wykłady na wybranych kierunkach w jęz. angielskim, jak również na wszystkich kierunkach filologicznych w języku danego kierunku.

Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego AP stale prowadzi 19 wykładów w jęz. angielskim.

Akademia Rolnicza: organizuje kursy na zlecenie zagranicznych uczelni dla grup studenckich. Kursy traktowane są jako komercyjne. Kosztorysy są ustalane każdorazowo. Treść kursów jest modyfikowana. Czas trwania kursu: semestr lub krócej.

Politechnika Krakowska: Wydział Architektury - 1 program jednosemestralny Urban Design International Program - dla potrzeb studentów amerykańskich studiujących na WA PK, w ra-mach wymiany z Uniwersytetem Tennessee. Chętnie korzystają z niego również studenci z uczelni europejskich studiujący w Krakowie w ramach programu Socrates. Prowadzone są także kursy.

Wydz. Inżynierii i Technologii Chemicznej PK prowadzi 5 programów (studia magisterskie) Opłata: 12 000 Euro za 1 rok akademicki. Program obejmuje 4 semestry studiów dla osób z ukończonym pierwszym stopniem Inżynierii Chemicznej (Bachelor - BSc).

Wydział Inżynierii Lądowej PK prowadzi 1 program (studia magisterskie, obejmujące 4 semestry, osoby z ukończonym pierwszym stopniem IL, opłata - 10 000 Euro za 1 rok akademicki).

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK także prowadzi 1 podobny program (studia magisterskie, 4 semestry, dla osób z ukończonym pierwszym stopniem IeiK, opłata - 8700 Euro za 1 ok. akademicki).

Uniwersytet Jagielloński: oferuje ok. 400 kursów w jęz. obcych, które wchodzą w skład programów specjalnych. Międzynarodowe Indywidualne Studia Humanistyczne: Nauki Humanistyczne i Społeczne Programy 1 lub 2 semestralne. Tematyka: filozofia, antropologia, historia, teorie literatury, historia sztuki, psychologia, w zakresie XX w.

Nauki humanistyczne i społeczne: Inst. Filologii Angielskiej, Instytut Studiów Regionalnych - Katedra Rosjanoznawstwa, Inst. Psychologii - prowadzą programy magisterskie i trzy-semestralne. Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych - program z zakresu jęz. polskiego i kultury, przygotowawczy do podjęcia studiów humanistycznych i ekonomicznych oraz program roczny lub semestralny, poświęcony doskonaleniu znajomości języka polskiego ( opłata: 2 400 Euro za rok, studenci pochodzenia polskiego - 1 600 Euro za rok).

Nauki przyrodnicze: Międzynarodowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Współczesne Trendy i nowe Koncepcje w Naukach Przyrodniczych - program 1 lub 2 semestralny.

Instytut Fizyki - program magisterski z zakresu Nauk ścisłych, 2 - letni, przeznaczony dla absolwentów z dyplomem BSc. Program jest zestawem 18 osobnych programów, obejmuje 3-5 ogólnych kursów oraz kursy specjalistyczne i laboratoryjne projekty. Opłata: 4500 - 6000 USD, w zależności od wybranej specjalizacji.

Wydział Biotechnologii: studia licencjackie z zakresu Biotechnologii, Program 4-letni, Program studiów magisterskich z zakresu Biotechnologii, Program 5-letni, Program typu tailor made - od roku 2004/2005. Opłata: 4700 USD za rok.

UJ - Prawo. Prawo realizuje b. wiele form współpracy z zagranicą w językach obcych. Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych: Szkoła Prawa amerykańskiego prowadzona we współpracy z LL. M. Catholic University of America Columbus School of Law. Program wprowadza podstawy anglo-amerykańskiego systemu prawnego, skupiając się na prawie gospodarczym i handlowym. Trwa 14 miesięcy. Jest przeznaczony dla absolwentów z dyplomem MA z zakresu prawa. Opłaty: 6250 USD.

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych Niemieckojęzyczna Szkoła Prawa Polskiego - program dla prawników, pragnących poszerzyć swe kompetencje w zakresie polskiego prawa gospodarczego. Wykładają profesorowie z; Krakowa, Moguncji i Heidelbergu. Zajęcia teoretyczne trwają 5 miesięcy, następnie 6-tygodniowa praktyka w kancelariach. Opłaty: stypendyści DAAD - bezpłatnie, pozostali - 680 Euro.

UJ - Szkoła Letnia: Centrum Kultury i Polityki Europy Wschodniej. Program 3 tyg. W miesiącach letnich. Oprócz wykładów tematycznych, oferowany jest także bogaty program kulturalny. Nadal czyni się starania o upowszechnienie idei szkół letnich (okres wakacyjny).

2 najbardziej utrwalone Programy - znakomicie funkcjonujące, z limitowaną liczbą słuchaczy obcokrajowców - to: Programy z zakresu Europeistyki i Medycyny, które zostaną omówione odrębnie, przez prof. prof. Zdzisława Macha i Jana Litwina.

 

Przewodniczący KR podziękował p. Prorektor Nowakowskiej za kompetentne przedstawienie powyższej tematyki i zaapelował do pp. Rektorów o przygotowanie aktualnych danych z poszczególnych uczelni do nowego opracowywanego przez KRASP "Przewodnika" nt. kształcenia w j. obcych.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Zdzisław Mach nt. funkcjonowania Programu z zakresu europeistyki. M.in. prof. Mach zwrócił uwagę na:

 • strukturę i zasadnicze kwestie związane z realizacją programu anglojęzycznego w zakresie europeistyki. Przedstawił także sprawy organizacyjno-techniczne dla osób, które posiadają już stopień licencjacki. Studium pracuje na europejskiej formule bolońskiej. Językiem programu jest język angielski. Wśród słuchaczy przeważają Amerykanie. Program jest samo-finansujący się, pełnopłatny. Realizowany jest program magisterski, 3-semestralny. Kursy trwają 2 semestry, trzeci semestr jest poświęcony na pisanie pracy i indywidualną pracę z promotorem. 10 lat temu rozpoczęły się kursy indywidualne, za które studenci otrzymywali punkty kredytowe (byli to wówczas wyłącznie Amerykanie).
 • W momencie, gdy przygotowany został program magisterski i pojawił się dyplom z zakresu europeistyki - liczba kandydatów lawinowo wzrosła. Od początku głównym problemem na europeistyce jest sprawa rekrutacji. Najbardziej skutecznym sposobem pozyskiwania kandydatów jest internet. Strony są systematycznie modyfikowane. Od kilku lat liczba magistrantów oscyluje wokół liczby 40. Od 2 lat prowadzona jest selekcja wśród kandydatów nie spełniających stawianych wymogów (analiza transkryptu dyplomów). Element rekrutacji jest kluczowy. Atuty przyciągające kandydatów na europeistykę: studia w Krakowie i renoma Uniwersytetu. Europeistyka otrzymała akredytację Amerykańskiego Departamentu Edukacji. W ramach studiów uwzględnia się intensywne kursy przygotowawcze (program interdyscyplinarny, przyjmowani są kandydaci po licencjatach), kursy obowiązkowe (3), kursy z wyborem dowolnym, wycieczki naukowe po Europie środkowo-Wschodniej. Po zaliczeniu kursu studenci piszą pracę magisterską.
 • Studia są kosztochłonne, w pełni płatne. 35% budżetu - to koszty akademickie osobowe, 15% - koszty administracyjne, 20% - koszty prowadzenia studiów "rzeczowe", 10% - zysk inwestowany, 20% - przekaz na rzecz Uczelni.
 • Konkurencję stanowią inne programy europeistyczne w Unii Europejskiej.
 • Krakowska europeistyka "nie ma przyjaznego otoczenia" (chodzi o kraj, mała możność porozumiewania się w językach obcych, trudności studentów w przyp. choroby itp.).Władze muszą zatem stworzyć studentom europeistyki pewien "klosz ochronny".
 • Opłata za 3-semestralny program studiów wynosi 6000 E (studenci z krajów UE płacą 5000 E). W br. studenci z UE stanowią ok. 50% ogółu słuchaczy.
 • "Wiedza o Europie" i "wiedza o regionie" - to 2 podstawowe "linie" europeistyki. Stanowi ona dyscyplinę rozwojową. Siedziba Programu: Bursa Pigonia, ul. Garbarska 7a, Kraków, szczegóły - strona internetowa.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Jan Litwin z Collegium Medicum UJ nt. Programu z zakresu medycyny - Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców (anglojęzycznej). P. prof. Litwin poinformował, że:

 • jest członkiem Rady tej Szkoły od początku jej istnienia.
 • Pierwsze próby dot. szkolenia obcokrajowców datują się na r. 1977 (ówczesna Akademia Medyczna im. M. Kopernika w Krakowie).
 • W listopadzie 1993 roku stworzono Szkołę Medyczną kształcącą studentów w j. angielskim.
 • Aktualnie studiuje tu 250 studentów z ponad 20 krajów (dominują studenci z Norwegii i USA).
 • Regularnie z powyższymi studentami odbywa zajęcia ponad 150 nauczycieli akademickich.
 • Szkoła obejmuje dwa odrębne programy: 4-ro i 6-cioletni.
 • Szkoła stanowi jednostkę samodzielną usytuowaną w ramach Wydziału Lekarskiego UJ, pod jurysdykcją dziekana tego Wydziału. Ciałem zarządzającym jest Rada Szkoły. Od strony organizacyjnej istotną rolę pełni Biuro Szkoły (Collegium Nowodworskiego UJ).
 • Program 4-letni studiów utworzono zgodnie ze standardami kształcenia studentów medycyny w St. Zjednoczonych (studenci USA i Kanady, także pochodzenia polskiego).
 • Program 6-letni jest zgodny ze standardami kształcenia w Europie - i jest to niewiele zmodyfikowany program własny realizowany w Collegium Medicum UJ (głównie studenci z Norwegii. Kandydaci to absolwenci szkół średnich. Na pierwszych 3 latach nauka obejmuje przedmioty przedkliniczne, na następnych - dotyczy głównie przed-miotów klinicznych. Po ukończeniu 6-letnich studiów, uczestnicy otrzymują dyplom UJ, a studenci z Norwegii muszą następnie zdawać egzamin państwowy.
 • Oprócz typowej edukacji akademickiej studenci mają pewne zajęcia specjalne - integracyjne (wprowadzenie do nauk klinicznych, wspólne dla 4- i 6-letniego programu studiów).
 • Obowiązkowe są praktyki wakacyjne (1 miesiąc).
 • W trakcie studiów uwzględnia się tzw. rotacje możliwość wyjazdu na 1 semestr do innej uczelni zagranicznej).
 • Studenci posiadają bibliotekę medyczną, z pełnym dostępem opłaconym przez Uczelnię - do b. wielu prestiżowych czasopism medycznych oraz stanowiska komputerowe dostępne w Zakładzie Informatyki CM UJ i innych miejscach - z których mogą korzystać na bieżąco.

P. prof. Litwin poruszył także sprawy specyfiki pracy ze studentami obcokrajowcami (nowe realia życia, praca na Uniwersytecie).

Egzaminy posiadają w większości charakter testowy.

Ważny jest problem kontaktu studentów obcokrajowców z pacjentami (bariera językowa).

Szkoła - oprócz kształcenia - sprzyja wszystkiemu, co powoduje integrację studentów obco-krajowców ze studentami polskimi (inauguracje, imprezy, święta narodowościowe, zawody sportowe).

Dotychczas Szkołę ukończyło 160 absolwentów studiów 4-letnich (80% spośród nich zdało w I terminie b. trudny egzamin licencyjny w USA).

Absolwenci studiów 6-letnich - przy egzaminach licencjackich w Norwegii plasują się w czołówce.

Studia medyczne są b. kosztowne: dla programu 4-letniego opłata za I r. wynosi 11 500 USD, zaś za każdy następny rok - 9500 USD.

W programie 6-letnim opłata za I rok wynosi 11 000 USD, zaś za każdy następny rok - po 10 500 USD. Wypracowany zysk przeznaczany jest na rozbudowę bazy dydaktycznej.

Aktualnie na jednym roku kształci się ok. 60 osób (z tendencją wzrostową).

 

Przewodniczący KR podziękował wszystkim Prelegentom za wprowadzenie i istotne informacje dot. kształcenia obcokrajowców.

 

D y s k u s j a:

Przewodniczący KR podkreślił konieczność jak najszerszego otwarcia się na studentów cudzoziemców - w związku z narastającą konkurencją, realiami kształcenia i dodatkowymi funduszami, jakie uczelnie mogą pozyskać kształcąc obcokrajowców.

Przewodniczący KR wskazał także na ważną funkcję centralnego Biura Obsługi Studentów Cudzoziemców - zajmującego się kompleksowo ich sprawami.

P. Ryszard Półtorak, Wicewojewoda Małopolski wyraził uznanie dla stanu posiadania środowiska akademickiego w zakresie kształcenia studentów obcokrajowców w jęz. obcych. Podziękował także p. Rektorowi prof. Andrzejowi Gonetowi za zorganizowanie spotkania Kolegium Rektorów w PWSZ w Krośnie, zaś władzom tego Miasta i Województwa - za stworzenie odpowiednich warunków rozwoju Uczelni i wspieranie jej działań dla dobra kształcącej się młodzieży. To wzór godny naśladowania.

Prof. dr hab. Czesław Nowak, Prorektor Akademii Rolniczej skierował zapytanie dot. zasad nauczania w j. angielskim (odpłatność) zawartych w opracowaniu KRASP.

Przewodniczący KR oświadczył, że opracowanie zostało wykonane społecznie - na podstawie pozyskanych danych. Pełne informacje są możliwe do uzyskania na odpowiednich stronach internetowych danej uczelni. ścisłość informacji zależy od szkół, które je do KRASP przesyłają. Uzyskane dotychczas dane były b. niejednolite i zróżnicowane.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH, poruszył problem naboru studentów obcokrajowców w innych obszarach kształcenia niż medycyna i europeistyka - np. w uczelniach technicznych (trudno jest skompletować grupę, która byłaby w stanie uczynić te studia opłacalnymi). Istnieje także problem zabezpieczenia środków dla kadry nauczającej w jęz. angielskim (wysokość gratyfikacji). AGH wykształcenia dotychczas ok. 350 osób w j. angielskim (na większą ich liczbę - przy obecnych przepisach i możliwościach finansowych - Uczelnia nie może upowszechniać kształcenia obcokrajowców w jęz. obcych).

Prof. Z. Mach wyjaśnił, że Uchwałą Senatu UJ można podnieść stawkę dla nauczycieli akademickich wykładających w j. obcym do 190 zł/h (stawka maksymalna).

Przewodniczący KR podkreślił, jak ważną sprawą jest pozyskanie odpowiedniej liczby studentów do kształcenia w jęz. angielskim. Poinformował, że 22.06.2004 r. w Sali Senackiej UJ odbędzie się spotkanie z delegacją Arabii Saudyjskiej (minister Edukacji, 3 Rektorów największych Uniwersytetów) m.in. w celu możliwości kształcenia swych studentów w Polsce. Przewodniczący KR zaapelował do zainteresowanych uczelni o przygotowanie na to spotkanie konkretnych propozycji odnośnie możliwości kształcenia u siebie studentów arabskich. Propozycje należy przygotować w jęz. angielskim. Winny one m.in. określać warunki pobytu studentów.

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Rektor AE, poinformował, że kształci obecnie ok. 600 studentów obcokrajowców - na różnych typach studiów i kształcenia (także w ramach Programów). Część z nich otrzyma podwójne dyplomy studiów. Istnieją pewne problemy metodyczne i merytoryczne - dot. sztywności polskich programów kształceniowych (m.in. chodzi o obiektywne ustalenie minimów programowych). W środowisku naukowym należy przełamać dotychczasową mentalność (zarówno na szczeblu centralnym jak i uczelnianym). O powyższych sprawach należy dyskutować w środowisku naukowym.

Przewodniczący KR i Rektor AGH potwierdzili słuszność prowadzenia polityki elastyczności, uwzględniającej m.in. autonomię uczelni i nieunifikowanie odgórne wszystkich uczelni przez resort. Niezbędna jest także nowa koncepcja działalności PAK-i.

P. Rektor Tadeusiewicz ponowił pytanie o sposób płatności profesorów wykładających w jęz. obcych, satysfakcjonujących ich i prawnie możliwy do zrealizowania przez uczelnię.

Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Rektor Politechniki Krakowskiej, podzielił się doświadczeniami w omawianym zakresie - na przykładzie swojej Uczelni. Osób studiujących w jęz. obcych jest stosunkowo niewiele, nie jest to zjawisko masowe. środowisko uczelniane kieruje się "zasadami rynkowości" tego przedsięwzięcia (np. architektura).

P. Rektor Chrzanowski poruszył następnie sprawę słuszności nauczania w j. angielskim czy innych językach. Pojawia się tu argument handlowy. Także argument umiędzynarodowienia studiów. Należy dbać o to, aby polscy studenci mogli odbywać studia w sposób umożliwiający im później podejmowanie pracy również za granicą. Stąd celowość podwójnych dyplomów - gdyż jest to promocja także naszego kraju i młodzieży. Obowiązkiem władz jest koncentrowanie się na kształceniu własnej młodzieży i stwarzanie jej odpowiednich warunków.

Przewodniczący KR zwrócił uwagę na kondycję finansową uczelni: dopływ studentów obcokrajowców może tę kondycję poprawić, przy czym istnieje możliwość częściowego kształcenia ich także w jęz. polskim (np. intensywne roczne kursy jęz. polskiego dla studentów obcokrajowców).

Przewodniczący KR zaproponował przedstawienie przez uczelnie także oferty kształcenia obcokrajowców w jęz. polskim (kursy roczne intensywnej nauki języka polskiego).

Reprezentujący PAU prof. dr hab. Stachnik zwrócił uwagę na szereg korzyści nie tylko ekonomicznych: absolwenci obcokrajowcy kończący studia w Polsce stają się ambasadorami i łącznikami naszego kraju z zintegrowaną Europą, światem, czego lekceważyć nie można. Ten aspekt - w pewnym sensie polityczny, także należy uwzględniać.

P. prof. J. Litwin poruszył temat formy testowych egzaminów - jako najpowszechniejszej, najwłaściwszej i najbardziej akceptowanej przez zdających. Nadmienił także, że sami poziom przygotowania kandydatów zależy od kierunków studiów.

Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSZ w Tarnowie, zwrócił uwagę na fakt, że zgłaszających się studentów z krajów UE należy traktować analogicznie, jak własnych studentów (także finansowo). Do tego ważnego problemu musi się odnieść MENiS.

Nawiązując do studiów magisterskich p. Rektor Juszkiewicz zaznaczył, że w Polsce mogą być one komercyjnie opłacalne.

Przewodniczący KR zwrócił uwagę na ścisłe przestrzeganie zasad naboru studentów obcokrajowców na studia. W przyszłym roku obowiązuje nowa matura. Należy ją respektować pozostawiając jednak margines na "test przydatności do umiejętności studiowania, test kompetencji" - jako "zawór bezpieczeństwa" (dodatkowe sito).

P. Prorektor Nowakowska nawiązała do intencji prowadzenia studiów w jęz. angielskim (lub innym) podkreślając tendencje w szkolnictwie wyższym: młodzież chce szybko dotrzeć do rynku pracy i jakichkolwiek wydłużanie czasu studiów spotyka się z jej niechęcią. Za granicą coraz częściej ujawnia się tendencja, aby dla obcokrajowców prowadzić studia w jęz. angielskim (przykład: Francja).

Na pytanie p. Rektora Tadeusiewicza, czy istnieje możliwość nieodpłatnego dziennego studiowania w języku angielskim przez studentów polskich, padła - ze strony p. Prorektor Nowakowskiej - odpowiedź przecząca.

Przewodniczący KR jeszcze raz podziękował pp. Referentom za przedstawienie tematu dot. studiów w jęz. obcych.

 

Ad 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski

2.1. Przewodniczący KR poinformował o powołaniu przez Polską Akademię Umiejętności Komisji Rozwoju Miasta Krakowa PAU i PAN. Przewodniczącym Komisji został p. prof. Cenckiewicz. Zadaniem Komisji jest wytyczanie kierunków rozwoju nauki w Mieście, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska przyrodniczego, rozwoju przestrzennego Miasta i estetyki jego krajobrazu. Przewodniczący KR przekazał apel, aby środowisko akademicki krakowskie włączyło się do działań tej Komisji.

2.2. Przewodniczący KR poinformował następnie o aktualnej sytuacji dot. Ustawy. 26.05.04 miało się odbyć pierwsze czytanie projektu KRASP, które po raz trzeci zostało odwołane - tym razem na zlecenie p. prof. Belki, który dopatrzył się braku kosztów wprowadzenia tej Ustawy, mimo, że MENiS takie rozliczenie przygotowało. Wg ostatnich informacji - projekt Ustawy ma być czytany 16.06.04.

2.3. Do KRASP wpłynął projekt zmian w Ustawie o szkolnictwie wyższym, podpisany przez 36 posłów, firmowany przez posłankę p. Marię Nowak - z PiS. Zdaniem Przewodniczącego KRASP, powyższy projekt poselski - opozycyjny wobec przygotowanego przez ekspertów prezydenta Kwaśniewskiego - "całkowicie ignoruje to, co się dzieje na kontynencie europejskim". Projekt grupy posłów jest źle przygotowany, posiada szereg błędnych rozwiązań - i KRASP wystosuje protest. Ten projekt rozregulowywuje cały system szkolnictwa.

2.4. 24 i 25 czerwca odbędzie się w Krakowie spotkanie rektorów polskich i francuskich Uniwersytetów: Przewodniczący KR i KRASP zaprasza pp. Rektorów Szkół Wyższych Krakowa na to spotkanie.

2.5. W trakcie posiedzenia KRASP w Olsztynie, zostanie przygotowany protest do Ministra Finansów i MENiS, w związku z wprowadzeniem Ustawy o VAT w budownictwie. Oznacza to zmniejszenie o 15% możliwości inwestowania w szkolnictwie wyższym.

2.6. W dniu 7 czerwca odbędzie się spotkanie z Marszałkiem Sejmu J. Oleksym - nt. Ustawy o szkolnictwie wyższym i problemów szkolnictwa wyższego. PP Rektorzy otrzymali zaproszenia na powyższe spotkanie.

2.7. W dniu 8 czerwca - o godz. 16.00 odbędzie się w Katedrze Wawelskiej Msza św. koncelebrowana, z okazji 40-lecia kapłaństwa biskupa Tadeusza Pieronka, z równoczesnym pożegnaniem. Nowym Rektorem PAT został ks. prof. Jan Maciej Dyduch.

2.8. Na powakacyjne wyjazdowe posiedzenie Kolegium Rektorów zaprasza prof. dr hab. Halina Mieczkowska, Rektor PWSZ w Sanoku.

2.9. P. Rektor AE zaprosił na wykład otwarty J. Oleksego w AE w dn. 7.06.04 o godz. 1130.

2.10. P. Rektor Borowiecki poruszył następnie problem VAT dla honorariów autorskich, zleceń. Dotychczas brak właściwej interpretacji dot. tych spraw.

2.11. 4.10.04 AE inauguruje 80-ty rok swej działalności. Gościem honorowym będzie prezydent Kwaśniewski. P. Rektor Borowiecki zaprosił członków Kolegium Rektorów na tę uroczystość o godz. 1000.

Pozostałe inauguracje:

 • Uniwersytet Jagielloński - 1.10.04 godz. 1100
 • Akademia Górniczo-Hutnicza - 4.10.04 godz. 1300
 • Politechnika Krakowska - 4.10.04 godz. 1500
 • Akademia Sztuk Pięknych - 5.10.04 (Przewodniczący KR zasugerował wspólną inaugurację szkół artystycznych)
 • Akademia Rolnicza - 5.10.04
 • Akademia Pedagogiczna - 14.10.04
 • Papieska Akademia Teologiczna - 20.10.04.

Na zakończenie obrad - Przewodniczący KR serdecznie podziękował prof. dr hab. inż. Andrzejowi Gonetowi, Rektorowi PWSZ w Krośnie, Gospodarzowi dzisiejszego spotkania, za zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia KR w Krośnie, oraz Władzom Krosna za uczestniczenie w wyjazdowym posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

 

Protokołowała:

Mgr inż. Lucyna Kuśnierczyk

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 10 marca 2004 roku w Akademii Rolniczej w Krakowie

Osoby uczestniczące w posiedzeniu - wg załączonej listy obecności.

 

Program spotkania:

 1. "Patologie w środowisku akademickim"
  1. Zagrożenie narkomanią w środowisku studenckim - referuje mgr Andrzej SKOWROŃSKI, Komendant Miejski Policji w Krakowie.
  2. Problemy alkoholizmu i narkomanii w Krakowie, z uwzględnieniem środowiska akademickiego - referuje prof. dr hab. Janusz PACH, Pełnomocnik Rektora UJ ds. Klinicznych.
  3. Sekty - mit, czy rzeczywistość. Referuje mgr Józef ROSTWOROWSKI, Dyrektor Wydz. Kadr i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli MKO, Wolontariusz Dominikańskiego Centrum o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach.
 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

Uczestników posiedzenia - w tym szczególnie zaproszonych pp. Prelegentów, dziękując Im równocześnie za przygotowanie materiałów i wystąpień - powitał prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący KR. Oddając tradycyjnie głos Gospodarzowi, prof. dr hab. Zbigniewowi Ślipkowi, Rektorowi Akademii Rolniczej - Przewodniczący KR podziękował Mu za zorganizowanie posiedzenia Kolegium Rektorów w tej Uczelni, oraz gościnę.

P. Rektor Z. ślipek przedstawił pokrótce informacje dotyczące Akademii Rolniczej. AR liczy 7 Wydziałów; wszystkie one posiadają pełne uprawnienia akademickie i prowadzą 12 kierunków studiów. Istnieje także jedno Studium Międzywydziałowe z zakresu biotechnologii. Na Uczelni studiuje ogółem ponad 11.000 młodzieży, przy zatrudnieniu ok. 1.400 pracowników, z których połowa - to nauczyciele akademiccy.

Przewodniczący KR przypomniał, że podjęcie omawianej dzisiaj problematyki wynika z wagi problemu i potrzeby rozeznania rozmiaru zagrożeń w środowisku akademickim Krakowa, w którym studiuje ponad 150.000 młodzieży, oraz regionie małopolskim, w którym naukę pobiera kilkadziesiąt tysięcy studentów.

Przed dwoma laty pojawiła się inicjatywa, która zaowocowała podpisaniem porozumienia między Komendą Policji a uczelniami nt. ścigania dealerów narkotykowych w domach studenckich. Ważne jest nie tylko poznanie przyczyn szerzących się patologii, ale znalezienie skutecznych środków zaradczych. Patologie w skali kraju ustawicznie się rozszerzają, przybierając różne formy.

 

Ad. 1 Patologie w środowisku akademickim

 

Temat pierwszy: Zagrożenie przestępczością narkotykową na terenie Miasta Krakowa (materiały informacyjne w załączeniu), przedstawił mgr Andrzej Skowroński, Komendant Miejski Policji w Krakowie., informując m.in., że:

 

 • Zjawisko narkomanii jest coraz bardziej niepokojącym problemem społecznym w Polsce. Dotyczy wszystkich grup społecznych, bez względu na region, wiek, wykształcenie i status finansowy. Natomiast jego rozmiary są już zróżnicowane i zależne od wielkości aglomeracji (największe w dużych miastach z napływową młodzieżą). Niezależnie od ogólnych skutków społecznych, wzrasta liczba ofiar zdrowotnych i śmiertelnych narkomanii, powiększa się zagrożenie obywateli przestępczością kryminalną, zwłaszcza związaną z narkotykami.
 • Dynamiczny rozwój problemu nastąpił szczególnie w ostatnich latach a zjawisko przybiera coraz groźniejsze formy. Obniża się wiek narkomanów, zwiększa się ilość eksperymentów z narkotykami i przybywa osób przyznających się do okazjonalnego ich używania. Niepokojąco rośnie liczba biorących silne środki odurzające i psychotropowe, a co za tym idzie, przybywa osób uzależnionych.
 • Polski rynek narkotykowy nie różni się obecnie od rynku zachodnioeuropejskiego. Oferta handlowa środków psychoaktywnych jest równie bogata i urozmaicona. W środowisku uzależnionych zdecydowanie dominuje tzw. polska heroina (mętny brunatny płyn wytwarzany ze słomy makowej).
 • Do podstawowych i najbardziej rozpowszechnionych należą jednak marihuana i haszysz.
 • W użyciu nadal występują barbiturany oraz leki uspokajające i nasenne.
 • Popularnością cieszą się mocne halucynogeny - jak LSD a także grzybki i bieluń.
 • Z różnym nasileniem występuje popyt na uniwersalną w użyciu odmianę heroiny pn. brown sugar, a sukcesywnie wzrasta na kokainę i crack (mocna odmiana kokainy w postaci kryształków), których posiadanie jest w dobrym tonie u młodych osób z kręgów o wyższym statusie finansowym. Ze względu na towarzysko-imprezowy charakter, zdecydowanie naj-modniejszymi narkotykami są: amfetamina i ecstasy. Dystrybucja odbywa się w: szkołach, uczelniach, pubach - klubach, dyskotekach, a także na ulicach w nieformalnie przyjętych miejscach. Na terenie szkół rozprowadzającymi są najczęściej uczniowie i absolwenci, natomiast lokale rozrywkowe zostały opanowane przeważnie przez dealerów powiązanych z grupami przestępczymi. Głównymi odbiorcami są osoby w przedziale wiekowym 15 - 25 lat.
 • Innym niepokojącym problemem jest odurzanie się przez coraz młodsze osoby oparami tzw. inhalantów, czy też zjawisko eksperymentowania różnych mieszanek na bazie środków farmakologicznych (np. leków przeciwbólowych z napojami energetyzującymi).
 • Kraków jest szczególnie narażony na obrót i używanie środków psychoaktywnych, co wiąże się ze specyfiką wielkomiejskiej aglomeracji (duża ilość lokali rozrywkowych, szkół - internatów i domów studenckich, młodzież napływowa, miejsce rezydowania gangów i różnych grup przestępczych). Do używania narkotyków dochodzi zwykle w lokalach rozrywkowych, mieszkaniach, domach studenckich. Faktyczny stan zagrożenia narkomanią na terenie Krakowa jest trudny do określenia: statystyki policyjne odnotowują tylko te osoby, które popełniły przestępstwa określone w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, lub dopuściły się innych czynów zabronionych w stanie po użyciu środków psychoaktywnych, natomiast statystyki służby zdrowia odzwierciedlają osoby zgłaszające się do leczenia stacjonarnego. Wiadomo tylko, że wskaźniki ilościowe wykazują ogólną tendencję wzrostową. Taką tezę odzwierciedla chociażby sam fakt wzrostu w skali kraju ogólnej liczby udowodnionych czynów naruszających przytoczoną Ustawę: 2001 r. - 29.230, 2002 r. - 36.178, 2003 r. - 47.605. Zatem na przestrzeni analizowanego okresu - wzrost o 142, 3 %. W Krakowie powyższy wskaźnik przedstawia się następująco: 2000 r. - 370, 2001 r. - 339, 2003 r. - 577. Na przestrzeni analizowanego okresu nastąpił zatem wzrost o 55,9 %. Należy pamiętać, że istnieje jeszcze ciemna liczba, kryjąca faktyczna ilość popełnionych przestępstw w tej kategorii.
 • W wielu środowiskach młodzieżowych panuje moda lansująca narkotyk, jako sposób na spędzenie wolnego czasu, dobrą zabawę, możliwość łatwiejszego nawiązywania kontaktów. Młodzi ludzie - niestety - zbyt późno uświadamiają sobie, że moda na odlot, to śmiertelna pułapka zastawiona przez bezwzględnych dealerów.
 • W aktywnym zwalczaniu przestępczości narkotykowej chodzi o dotarcie do producentów i grup rozprowadzających narkotyki, zaś środowisko to jest bardzo hermetyczne.
 • Narkomania jest związana z niezwykle dochodowym narkobiznesem o zasięgu międzynarodowym. Polska jest zarówno producentem niektórych narkotyków (np. zajmuje trzecie miejsce w świecie pod względem wytwarzania amfetaminy, uważanej za produkt najwyższej jakości), jak i tranzytowym - na rynek zachodni i skandynawski. Również udział obywateli polskich w przemycie narkotyków poza granicami kraju staje się coraz częstszy.
 • Istniejące międzynarodowe normy prawne w postaci konwencji Narodów Zjednoczonych jak i krajowe unormowania, a w szczególności Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązują Policję do ujawniania i zwalczania wszelkich przestępstw narkotykowych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, posiadanie na terenie Polski choćby najmniejszej ilości (skręta, tabletki) środka psychoaktywnego lub jego prekursora jest zabronione pod groźbą kary. Działalność przestępcza narkotykowa jest bardzo specyficzna. Cechuje ja wspomniana już hermetyczność środowiska, wysoki stopień brutalizacji postępowania w szeregach funkcjonujących struktur, a nowoczesne formy komunikacji i przeprowadzania transakcji (telefonia komórkowa, Internet) - niestety - utrudniają rozpoznanie zjawiska.
 • Komenda miejska Policji w Krakowie, m.in. w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla M. Krakowa BEZPIECZNY KRAKÓW oraz porozumień zawartych z rektorami uczelni krakowskich, prowadzi przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia zjawiska omawianej przestępczości. W wyniku dotychczasowych działań na terenie Miasta w latach 2000-2003: zatrzymano 720 osób podejrzanych o dokonanie przestępstw narkotykowych, zabezpieczono określone ilości środków psychoaktywnych w postaci: amfetaminy, marihuany, haszyszu, kokainy, efedryny, "polskiej heroiny", metadonu, ecstase, krzewów konopi, LSD, morfiny, oraz zlikwidowano 6 wytwórni "polskiej heroiny". W środowisku studenckim Policja zabezpieczyła cannabinole: marihuanę, susz roślinny, haszysz i konopie indyjskie. Zatrzymała także - na terenie domów studenckich - 8 studentów podejrzanych o dokonanie przestępstw narkotykowych. Mimo, że w środowisku studenckim pozostaje w znacznym obiegu amfetamina - nie udało się tego faktu ujawnić.
 • Istotnym zjawiskiem są próby przenikania do środowiska studenckiego zorganizowanych grup przestępczych trudniących się obrotem narkotyków. Schemat tego procederu jest prosty: typowani są studenci - mieszkańcy domów studenckich, którzy nie wzbudzają podejrzeń. Otrzymują do rozprowadzenia narkotyki, przyjmując stosowną zapłatę. Tym samym stają się uzależnieni od grupy przestępczej, bowiem z tej drogi trudno się wycofać (w obawie przed represjami ze strony grupy, takimi, jak: ciężkie pobicia, okaleczenia, zabójstwa). W takich okolicznościach powstaje hermetyczność środowiska, utrudniająca szybką reakcje organów ścigania.

Symptomy świadczące o narkotyzowaniu się:

 

 • nagle pojawiające się i nieuzasadnione niepowodzenia w nauce,
 • huśtawka nastrojów, wzmożona aktywność ( euforia ), później zmęczenie,
 • odstąpienie od dotychczasowych zainteresowań,
 • powroty do domu w stanie typowym dla upojenia alkoholowego (niewyraźna bełkotliwa mowa, "szklane wodniste" oczy), światłowstręt, zaczerwienienie i obrzęk powiek, wąskie lub nazbyt rozszerzone źrenice, brak reakcji źrenic na światło,
 • agresywne zachowania lub nagłe wybuchy paniki i lęku, utrata lub wzrost łaknienia i nagły spadek wagi ciała,
 • przesiadywanie w swoim pokoju, izolowanie się od reszty domowników, niechęć do rozmów,
 • prośby o pieniądze, ich podkradanie, wynoszenie wartościowych rzeczy, zbyt późne powroty do domu, spędzanie nocy poza domem,
 • częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza,
 • tajemnicze krótkie rozmowy telefoniczne, nagłe wyjścia z domu,
 • posiadanie substancji przypominających narkotyki (tabletki, pastylki, proszek, suszona trawa),
 • specyficzne akcesoria (małe torebki foliowe, słomki, rurki, fajki, opakowania po lekarstwach).

Na zakończenie wystąpienia, p. Komendant Skowroński zwrócił się przede wszystkim do Przewodniczącego PSSUK z zapewnieniem, że Policja jest gotowa na każdy otrzymany sygnał dot. narkomanii wśród studentów, jak również poprowadzenia wykładów dla młodzieży pierwszego roku - najbardziej zagrożonej i nieświadomej - czyhających na nią niebezpieczeństw. Nawiązał także do porozumienia zawartego z P. Rektorem nt. ogólnej poprawy bezpieczeństwa w Miasteczku Studenckim.

Przewodniczący KR podziękował Panu Komendantowi za przygotowanie opracowania i zreferowanie tematu stanowiącego ważny punkt wyjścia do dyskusji.

 

Ad. 1.2 Następnie głos zabrał prof. dr hab. Janusz Pach, Pełnomocnik Rektora UJ ds. klinicznych CM i przedstawił temat: Problemy alkoholizmu i narkomanii w Krakowie, z uwzględnieniem środowiska akademickiego.

Referując powyższe zagadnienia, p. Profesor Pach m.in. zwrócił uwagę na:

 • Specyfikę naszego kraju, w którym Ministerstwo Zdrowia w ogóle nie zajmuje się jedną z największych plag, jakimi są uzależnienia, w kraju, gdzie uzależnieniami zajmują się się dwa ośrodki kosztów, "gdyż to jest wygodne". Są to: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro do spraw Narkomanii. Właściwie - nikt nad ich działalnością nie sprawuje żadnej czynności koordynującej;
 • Toksykologia zajmuje się badaniem wpływu trucizn na organizmy żywe, na systemy biologiczne, ale także problemami socjalno-ekonomicznymi i sądowo-prawnymi, związanymi z ich oddziaływaniem.
 • Już ponad 18.000 lat temu ludzie wykorzystywali substancje roślinne w określonych celach. Egipcjanie np. rekomendowali opium, jako środek do pacyfikowania dzieci. Prawdziwą jego renomę zapewnił mu p. Thomas Sydenham, który wynalazł laudanum, (1924-89), jako kompozycję właśnie opium, szafranu i goździków korzennych. Damy cierpiące na migreny, zażywając laudanum - stawały się trwale uzależnione ("ćpunki").
 • W Krakowie - pierwszy wykład nt. toksykologii wygłosił Profesor UJ, Józef Markowski, przedstawiając te problemy w sposób niezwykle nowoczesny.
 • "Każda forma uzależnienia jest szkodliwa, niezależnie od tego, czy narkotykiem jest alkohol, morfina, czy idea" .
 • Narkotyk jest pojęciem medyczno-legislacyjnym, lekarze używają terminologii substancje psychoaktywne, czyli oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy psychostymulująco lub psychodepresyjnie.
 • Zgodnie z wytycznymi światowej Organizacji Zdrowia osobą uzależnioną jest ta, która spełnia przynajmniej trzy spośród warunków: przyjmowanie danej substancji musi trwać dłużej i w większych dawkach, niż to zamierzano; odczuwa głód narkotyczny, lub bezskutecznie próbuje przerwać proceder; poświęca większość czasu na zdobywanie i przyjmowanie substancji psychoaktywnej; przyjmuje substancję - mimo negatywnego wpływu na życie społeczne i - aby w czasie uzyskać tę samą przyjemność i to samo doznanie - musi dawki zwiększać, a w momencie nagłego zaprzestania podawania pojawia się "zespół odstawieniowy", niezwykle przykry, dlatego osoba taka musi ponownie zażyć substancję.
 • Z czego wynikają uzależnienia? Każdy człowiek lubi być nagradzany: układ nagrody znajduje się w mózgu i jest związany z określonym neurotransmiterem - dopaminą. Uzależnienie jest w znacznym stopniu uwarunkowane od potrzeby tej nagrody (ciekawa hipoteza allostazy). Jest to uwarunkowane genetycznie. Przez substancje psychostymulujące - takie, jak np. kokaina, amfetamina itp., indukowane są odpowiednie geny.
 • Pewne sprawy edukacyjne w omawianych kwestiach stanowią od podstaw nieporozumienie.
 • Mak stanowi substancję wyjściową do produkcji narkotyku. "Polska heroina" w formie kompotu była wytwarzana z suszu makowego.
 • Dziś narkomani, to często osoby b. aktywne zawodowo, o odpowiednim statusie. Dlatego nie będą brać zastrzyków (niebezpieczeństwo zakażenia) a brown sugar .
 • Amfetaminę zastosowano po raz pierwszy w czasie wojny domowej w Hiszpanii - "dla właściwego ducha bojowego". Olbrzymie jej zapasy dostały się na wolny rynek z magazynów Japonii. Amfetamina "stawia na nogi i pozwoli b. długo wykonywać ludziom jakieś czynności". Ten narkotyk można zauważyć, obserwując zmianę osobowości i zachowań przyjmujących go osób.
 • Przemilcza się fakt, że dziecko urodzone z kobiety uzależnionej - jeżeli nie jest ona leczona w czasie ciąży - będzie bardzo ciężko uzależnione.
 • Specyficzne jest działanie innego narkotyku - ecstase. Oprócz działania niezwykle pobudzającego, wykazuje ona także działanie psychodeliczne.
 • B. niebezpieczna w działaniu jest marihuana - roślina rozdzielnopłciowa, do 3-go miesiąca niemożliwa do zidentyfikowania, czy stanowi osobnik męski, czy żeński. Hodowcy usuwają potem osobniki męskie, gdyż żeńskie są silniejsze, dają "lepsze" efekty.
 • Przed wojną zawód kupca wiązał się z gwarancją godności, uczciwości: dziś bezwzględni dealerzy, dla wzmocnienia efektu odlotu posypują pozornie łagodną marihuanę, np. opium, bądź spryskują eterem, o czym nabywcy nie wiedzą: często w efekcie dochodzi do ich zgonów. Obrazowo - człowiek po zażyciu marihuany posiada pomarańczowe białkówki oczu i b. charakterystyczny zapach oddechu.
 • Najbardziej niebezpieczną - w tym dla otoczenia - staje się osoba pozostająca pod wpływem marihuany - za kierownicą samochodu. Jej złudzenia czasoprzestrzenne powodują destrukcję właściwego osądu szybkości i odległości Stąd tyle wypadków śmiertelnych - po powrotach z dyskotek. Policja nie wykryje obecności narkotyku w organizmie kierowcy na podstawie oddechu - on jeden nie pije alkoholu, więc "wypadek jest zbiegiem okoliczności" - po czym taki kierowca bywa bezkarny.
 • Pierwsza cocakola - była to coca i kofeina. Używano ją jako środek przeciwko bólowi głowy i pobudzający. Dziś posiada już inny skład.
 • W okresie: 1997-2002 liczba ludzi zatrutych, leczonych w Klinice Toksykologicznej - od r. 2000 utrzymuje się na tym samym poziomie. Natomiast liczba osób zatrutych uzależnionych wzrosła z 945 w r. 1997, do ponad 2 200 w r. 2002. Przekrój zawodowy: emeryci, renciści i studenci stanowią 15 % w tej strukturze. W przeliczeniu na 10 000 mieszkańców: liczba zatrutych etanolem stale rośnie, natomiast liczba zatruć w uzależnieniu z 12,8 % wzrosła do 29,3 %.
 • Poniżej 15-go roku życia jest stosunkowo niewiele zatruć osób uzależnionych od alkoholu. W grupie "studenckiej" liczba zatruć alkoholem wykazuje tendencję zniżkową, piją oni "kulturalniej" (spadek z 13,3% do 9,5 %). Natomiast w przypadku zatruć narkotykami : inicjacja zachodzi od 10-go roku życia, dojście do uzależnienia trwa 3-4 miesiące. Przygodne zażycie narkotyku nie doprowadza do b. poważnego rozstroju zdrowia. W strukturze zatruć - 60% stanowi amfetamina i jej substraty.
 • Osobną pozycję stanowią rosnące wszędzie dzwony anielskie, czyli bieluń - dzieńdzierzawa - tzw. narkotyk dla ubogich i dzieci. Cztery ziarenka doprowadzają do stanu, że człowiek po zażyciu jest: " gorący - jak piec, suchy - jak pieprz, czerwony - jak burak, ślepy - jak nietoperz i pobudzony - jak tygrys w klatce". Takie dzieci spotyka się w szkole na lekcjach - a nauczyciele, edukowani, tylko, że: "mózg rozpuszcza się w alkoholu, a alkohol w mózgu" - nie zwracają uwagi na wygląd i zachowania dzieci po zażyciu takiego narkotyku.
 • Badanie toksykologiczne pod kątem używania narkotyków, przeprowadzone w Gdańsku, na populacji 728 studentów, którzy anonimowo wypełniali odpowiednie ankiety wykazało, że: sporadycznie, kontakt z narkotykami miało 82 % studentów, przy czym przeważały kobiety. Grupa druga - częstotliwość zażywania narkotyków kwalifikująca już do możliwości uzależnienia - zażywanie od 1 razu w tygodniu, do 1 razu w miesiącu - to już 31% wśród mężczyzn i 15,3 % wśród kobiet. Grupa trzecia - uzależnionych, używających narkotyk codziennie - to 3,9 % mężczyzn i 2,0 % kobiet. W strukturze procentowej - nie mieli kontaktu z narkotykami tylko studenci Seminarium Duchownego, natomiast "przodują": Akademia Sztuk Plastycznych, Wyższa Szkoła Morska, AWF , A. Med.
 • Pan Profesor Pach skierował zapytanie, dlaczego sposób myślenia społeczeństwa jest taki, że np. choroby typu cukrzycy są przez resort zdrowia respektowane, natomiast człowieka uzależnionego - dotkniętego jedną z najcięższych chorób - skazuje się na pozostawienie samemu sobie !?

Przewodniczący KR podziękował p. Profesorowi Pachowi za b. pouczające wystąpienie.

 

1.3 Następnie Rektor Ziejka poprosił mgr Józefa Rostworowskiego, Dyrektora Wydz. Kadr i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli MKO, Wolontariusza Dominikańskiego Centrum o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach o zreferowanie tematu: Sekty - mit, czy rzeczywistość (materiały informacyjne - w załączeniu).

Pan Dyrektor Rostworowski m.in. zaznaczył, że:

 • Oprócz tradycyjnych Kościołów i innych związków wyznaniowych w ostatnich latach pojawiło się wiele zupełnie nowych i nieznanych wcześniej grup religijnych. Zarówno władze Unii europejskiej, jak i znakomita większość państw tego regionu zwróciły uwagę na powstawanie coraz większej liczby sekt i ruchów religijnych. Wzrost ten wiąże się z narastającym tempem życia, któremu towarzyszą: alienacja, poczucie osamotnienia, a także z postępującym procesem globalizacji, migracjami, zanikaniem podstawowych więzi między-ludzkich, kryzysem rodziny, poszukiwaniem alternatywnych form religii, co ma związek ze spadkiem wiary w tradycyjnych Kościołach. Niektóre sekty i nowe ruchy religijne - przez swoje doktryny i działalność - mogą stanowić niebezpieczeństwo nie tylko dla jednostki, ale i dla państwa.
 • Do negatywnych skutków działalności takich grup należą m.in.: rozpad rodziny, oddalanie się dzieci od rodziców, zaniedbywanie obowiązków szkolnych poprzez młodzież, przerywanie rozpoczętych studiów, degradacja jednostki, kradzieże, prostytucja, malwersacje finansowe, handel bronią. Najbardziej drastycznym przejawem tej destrukcyjnej działalności bywają zbiorowe samobójstwa , dokonywane na tym tle. Wśród najbardziej znanych zdarzeń tego typu, na świecie, można wymienić następujące: w r. 1993 członkowie ukraińskiej sekty Białe Bractwo usiłowali popełnić masowe samobójstwo, w liczbie 700 osób. Procederowi temu zapobiegła policja. W marcu 1995 r. w Japonii - w tokijskim metrze zmarło 13 osób na skutek zatrucia gazem sarinem, a ponad 5000 zostało rannych po terrorystycznym ataku bojówkarzy z sekty Aun - Najwyższa prawda. W marcu 2000 r., w kościele w Kanungu (Uganda), 500 wyznawców skrajnie chrześcijańskiej sekty ugandyjskiej Ruch na rzecz przywrócenia 10 przykazań bożych popełniło zbiorowe samobójstwo. W Polsce dotychczas nie odnotowano samobójstw zbiorowych na tle rytualnym, jednak znane są przypadki zabójstw, samobójstw, uprowadzeń i innych przestępstw popełnionych w związku z działalnością sekt. W sierpniu 1996 r. założyciel bractwa zakonnego Hima Wanti w formie anonimów kierował pogróżki o planie podłożenia i zdetonowania - w dniu 15.08. - w klasztorze na Jasnej Górze ładunków wybuchowych. Także - w formie anonimów - rozesłał wyroki śmierci osobom zajmującym się nowymi ruchami religijnymi, sektami - przy czym Dominikańskie Centrum w Krakowie również je otrzymało. W marcu 1999 r., w Rudzie śląskiej, dwóch 19-latków dokonało rytualnego zabójstwa na tle satanistycznym - zabijając 19-letnią dziewczynę i 17-letniego chłopca).
 • W procesie wychowania i edukacji następuje b. delikatny proces kształtowania sposobu myślenia, charakteru, wyrabiania pozytywnych nawyków, postaw i przyzwyczajeń, rozwijania talentów, rozbudzania zainteresowań, budowania osobowości. Proces ten może być jednak skutecznie wykorzystany do manipulowania młodym człowiekiem, nadużywając jego bezinteresowność, wiarę , nadzieję i ufność.
 • Korzystając z typologii Ks. Andrzeja Zwolińskiego - do lansowanych obecnie, niebezpiecznych modeli wychowania należy zaliczyć:
 • model konsumpcyjny propagujący prymat potrzeb nad wartościami "mieć nad być", erotyzmu
 • nad miłością, model wychowania bez wymagań ("m.in. życie na luzie"), co prowadzi do
 • ucieczki przed trudami życia, ofiarami, wyrzeczeniami, model oparty na antywartościach,
 • eliminujący sferę wartości (np. wyłączenie z systemu wychowawczego wartości narodowych,
 • patriotycznych, wyzwalania postaw agresji wobec chrześcijaństwa - jak w New Age, nienawiści wobec Boga i religii - jak w przypadku satanizmu).
 • Nastąpił poważny upadek autorytetów, deprecjacja wartości powszechnie uznanych i wyznawanych. Zwraca na ten fakt uwagę Papieska Rada Kultury, w chrześcijańskiej refleksji nt. New Age. Mądrość starszych pokoleń została nagle pozbawiona znaczenia i szacunku, a przekonanie o mocy nauki rozwiało się. Tak więc Kościół musiał stawić czoła poważnemu załamaniu w przekazywaniu wiary młodszemu pokoleniu, powszechnej utracie wiary w to, co poprzednio stanowiło filary świadomości i społecznej spójności. Poważnym problemem jednostek i ośrodków edukacyjnych jest lansowanie wśród młodych dewizy życiowej rób, co chcesz, w której nie ma miejsca na trud, wysiłek, pracę, konsekwencje, dążenie do doskonałości. Wierność tej dewizie stanowi śmiertelną pułapkę dla młodych: jest to wolność, która szybko prowadzi do niewoli.

Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce ( MSWiA, 2000 r.) definiuje sekty następująco: Za sektę można uznać każdą grupę, która posiada silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków, która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny.

Jednostkę pozbawia się życia prywatnego, stosuje się przymus fizyczny i psychiczny (chociaż sekta potrafi tak oddziaływać na członka, że jest przekonany, iż to on sam dokonuje wyboru). Kontrola psychiczna sekty skutkuje tym, że człowiek porzuca szkołę, studia, pracę, wygasają zainteresowania, następuje izolacja od dotychczasowego środowiska, odmowa leczenia konwencjonalnego, zmiana w ubiorze, odżywianiu się, ograniczanie godzin snu, radykalne zmiany zachowań, myślenia. Struktura oddziaływania psychomanipulacji przebiega od najwyższego punktu - czyli od guru - w dół struktury grupy. Mistrz posiada najwyższą władzę: każde podważanie praw wyjawianych przez guru jest zabronione. Kontestatorów zmusza się do skruchy, sekta ma charakter totalitarny, choć na zewnątrz może stwarzać pozory demokracji. Usunięcie mistrza jest niemożliwe. Przeważnie guru ma "boskie" przymioty , co sprawia, że jest autorytetem nie do podważenia w każdej dziedzinie życia sekty. Nakłada nowe postrzeganie rzeczywistości.

Sekty są nieuczciwe wobec człowieka: cele prezentowane w wypowiedziach, dokumentach, broszurach propagandowych, czy w czasie rekrutacji nowych członków rozmijają się z prawdą i inaczej wyglądają w praktyce (rozbieżność między celami realizowanymi a deklarowanymi). Aby pozyskać więcej członków, sekty sprytnie wykorzystują różnego rodzaju braki w społeczeństwie, rodzinie, człowieku. Działają poprzez koncerty, akcje charytatywne, objawienia religijne, "szczęśliwą rodzinę", darmowe kursy językowe, uzdrowicielstwo, ekologię. Kamuflaż grupy sprawia, że człowiek ma mylne o niej wyobrażenie. Sekta przedstawia się jako organizacja braterstwa, miłości, pokoju, zachęca do życia we wspólnocie, do przeciwdziałania izolacji, samotności, "odzyskania sensu życia". Dochodzi jednak do momentu, ze adept dowiaduje się, jakie są rzeczywiste cele grupy. Subtelna psychomanipulacja poszła jednak już tak daleko, że jednostka nie ma świadomości zmiany własnego światopoglądu . Wewnątrz sekty kryje się tragedia manipulowanych przez nią ludzi. Sekta - stosując podwójny cel wobec adepta, daje mu złudną nadzieję. Człowiek staje się narzędziem, które realizuje cele grupy pod pozorem rozwoju osobowego.

Ukrywanie faktycznych norm grupowych, czyli wzorców zachowań akceptowanych i nieakceptowanych w grupie: początkowo grupa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kandydata. W miarę upływu czasu i uzależnienia - stawia się większe wymagania. Uzależnienie istnieje na dwóch płaszczyznach: psychicznej i emocjonalnej oraz fizycznej, gdy osoba przekazała grupie cały majątek, zerwała kontakty z rodziną, miejscem pracy i zamieszkania. Następuje stopniowe przecięcie więzów z przeszłością. Niektóre sekty wprowadzają własny, niezrozumiały powszechnie język, strój, tatuaż.

Psychomanipulacja a sekty: Psychomanipulacja to zespół technik zniewalających człowieka za pomocą kontroli umysłu. Stosuje się je dla realizacji interesów jednostki lub grupy kosztem dobra innych osób.

Psychomanipulacja (forma) + totalność (treść) = sekta (skutek - uzależnienie i destrukcja człowieczeństwa).

Głęboka psychomanipulacja - w celu wytworzenia trwałych osobowych relacji zniewalających, z charakterystycznym dla niej pasożytowaniem na dobru i godności osób, decyduje o sekciarskim charakterze grupy. Dotyczy życiowo doniosłej decyzji: jej celem jest totalność zaangażowania członka grupy (poświęcenie rodziny, kariery, prywatnego życia). Połączenie mechanizmów manipulacyjnych z totalnym charakterem grupy jest szczególnie niebezpieczne - i ono właśnie cechuje sekty.

Ze względu na złożony charakter sekty, jak również fakt, że jej aktywność ukierunkowana jest na niemal wszystkie sfery życia społecznego, należy mieć świadomość, że podejmowane działania nie są w pełni wystarczające w zakresie przeciwdziałania całemu spectrum zagrożeń ze strony sekt. Jedną z pierwszoplanowych czynności, koniecznych do podjęcia w najbliższym czasie - jest obiektywna i wnikliwa analiza rzeczywistego stanu zagrożeń ze strony nowych ruchów religijnych czy sekt - na terenie szkół i wśród młodzieży.

Profilaktyka: dotychczasowa analiza sytuacji prowadzi do wniosku, iż możliwe są jako najskuteczniejsze i konieczne działania organów państwa w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom ze strony sekt. Można tu wymienić:

 • ponowne powołanie i włączenie do składu Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych przedstawicieli Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy, Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny oraz Głównego Urzędu Ceł,
 • ścisłą współpracę z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sektami,
 • skuteczniejsze i bardziej zdecydowane wykorzystywanie obecnych instrumentów prawnych do zwalczania nielegalnej działalności sekt,
 • wyposażenie sędziów, prokuratorów i policjantów w wiedze umożliwiająca im skuteczne zwalczanie patologii w sektach,
 • podjęcie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania przez osoby prawne reprezentujące sekty oraz ich przywódców w szczególności przepisów podatkowych, celnych, oświatowych.
 • Ponadto za konieczne należy uznać: opracowanie programu spójnej polityki państwa w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom ze strony sekt, właściwą i ścisłą koordynacje działań organów państwa, również we współpracy z samorządami lokalnymi, organizacjami poza-rządowymi oraz placówkami naukowymi, wreszcie podjęcie intensywnych działań w tym zakresie na poziomie międzynarodowym w ramach instytucji europejskich, oraz w ramach porozumień z rządami innych państw, w szczególności tych, które posiadają zorganizowane struktury działające w przedmiotowym zakresie, takimi, jak: Francja, Belgia i Austria.
 • W kraju ważne jest prowadzenie tzw. terapii wyjścia i uznanie przez organy zdrowia syndromu sekty - za jeden z wymagających leczenia skutków uczestnictwa w sekcie.

Przewodniczący KR określił informacje o sektach jako ważne i interesujące i dziękując p. mgr Rostworowskiemu za ich przedstawienie skierował zapytanie dot. działania sekt ściśle w środowisku studenckim Krakowa. Chodzi o rozmiar tego groĽnego zjawiska.

P. mgr Rostworowski poinformował, że do Dominikańskiego Centrum zwraca się rocznie o pomoc ok. 1200 osób - przy czym ok. 20% - to ludzie w wieku kilkunastu lat. Najczęściej są to osoby spoza Krakowa (chodzi o te 20%). Werbujący często obserwują osoby mające jakieś kłopoty (np. trudności w nauce, trudności w aklimatyzacji w nowym miejscu, problemy wewnętrzne, kłopoty sercowe wśród młodych). Do werbowania dochodzi też niestety w czasie trwania pielgrzymek religijnych. Aby wykazać faktyczny stopień zagrożenia sektami - celowe byłyby badania w tym zakresie - przeprowadzane w szkołach i uczelniach. Faktem jest, że sekty rozszerzają się coraz bardziej.

 

D y s k u s j a :

 

Prof. dr hab. Andrzej Bałanda, Rektor PWSZ w Nowym Sączu, zwrócił się do Prelegentów z prośbą o udostępnienie informacji elektronicznych w omawianych sprawach, celem możliwości dalszego ich nagłośnienia w uczelniach.

Przewodniczący KR podkreślił, że środowisko cierpi na głód informacji nt. tak ważnych problemów. Nie chodzi tylko o przekaz elektroniczny, ale także szerszą zdecydowaną akcję, którą należy rozpocząć.

P. Komendant Skowroński zadeklarował przygotowanie oczekiwanych informacji i przekazanie ich drogą elektroniczną.

Bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek, Rektor PAT, podkreślił wielki ciężar gatunkowy omawianych zagadnień i zaznaczył, że jest to przede wszystkim problem samych studentów. Należy zacząć od dobrej informacji środowiska - zwłaszcza początkujących studentów.

Bp. Rektor Tadeusz Pieronek zaznaczył, że studenci muszą być świadomi, iż zakazy i nakazy nic nie pomogą i oni sami muszą podejmować właściwe działania.

Przewodniczący KR podkreślił, że omawiane problemy są niezwykle ważne i wymagają odpowiedzialnej postawy i działań prewencyjnych zarówno ze strony młodzieży, jak i całej społeczności - w tym pp. Rektorów i akademickiej kadry nauczającej.

Przyczyny rozwoju poszczególnych patologii są zróżnicowane i nie ma reguły, jakich najczęściej dotyczą środowisk. Narkomania np. pojawia się zarówno wśród osób dobrze sytuaowanych, jak i ubogich. Szybciej postępuje tam, gdzie istnieje rozpad rodziny. Jest także związana z pewną modą. Ważne jest zatem pozyskanie uściślonych informacji i konkretnej wiedzy nt. przyczyn tych zjawisk. Problem polega na uświadomieniu i podjęciu konkretnych działań. Celowym wydaje się rozważenie, aby spotkania informacyjne nt. omawianych spraw odbyły się we wszystkich uczelniach - na poszczególnych wydziałach - z udziałem kadry nauczającej.

W szczególności ważne byłyby wykłady dla asystentów i opiekunów grup studenckich - mających na co dzień bezpośredni kontakt ze studentami. Należy zatem zorganizować grupę wykładowców. Aktualnie funkcjonuje jedna poradnia kryzysowa. Informacja o działaniu tej poradni winna dotrzeć do wszystkich uczelni, w tym dziekanów, dyrektorów instytutów.

Przewodniczący KR zawnioskował, aby na początku roku akademickiego zorganizowano cykl wykładów informacyjnych ze studentami pierwszego roku nt. zagrożeń czyhających na młodzież.

Nawiązując do pozytywnych wyników działalności grup anonimowych alkoholików, Przewodniczący KR zaproponował - analogicznie - rozważenie możliwości utworzenia grup anonimowych narkomanów i zaapelował o włączenie się przede wszystkim władz Miasta w realizację takiego zamierzenia.

Przewodniczący KR zaproponował, aby dzisiejsze informacje Osób referujących znalazły się w programach kształcenia nauczycieli, apelując do p. Rektora Michała śliwy o pomoc i koordynowanie powyższej sprawy.

Należy także rozważyć apel do władz Rzeczypospolitej, aby leczenie narkomanów nie było sprawą organizacji, ale traktowano je jako obowiązek państwa (analogicznie, jak w przypadku innych chorób np.: gruźlicy, cukrzycy - w pełni finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia).

P. Łukasz Kołodziejczyk, Przewodniczący PSSUK, przedstawił omawiane problemy z punktu widzenia studentów, m.in. zaznaczając, że są one w środowisku studenckim dostrzegane, ale - z różnych względów - niejednokrotnie pomijane (np. źle pojmowana przyjaźń). Samorządy Studenckie - o ile docierają do nich informacje o nałogach konkretnych osób, kierują je do odpowiednich Ośrodków.

Gdyby była możliwość uzyskania ulotek, materiałów informacyjnych dot. omawianych problemów - samorządy studenckie poszczególnych uczelni chętnie je rozpropagują. W sprawy narkomanii i alkoholizmu, czynnie włącza się policja.

Na najbliższym spotkaniu studentów w Politechnice Krakowskiej (podobne odbyło się wcześniej w AGH), Przewodniczący PSSUK poruszy wszystkie omawiane dzisiaj problemy. Na spotkanie PSSUK studenci pragną zaprosić przedstawicieli Policji i p. prof. Janusza Pacha.

Prof. dr hab. St. Hodorowicz, Rektor PPWSZ w Nowym Targu skierował zapytanie, jak tego typu problemy wyglądają na zachodzie, zwłaszcza tam, gdzie miękkie narkotyki są akceptowane. Czy istnieje także skala porównawcza, jak omawiane problemy są uzależnione od stopnia bezrobocia i sytuacji gospodarczej. W przekonaniu P. Rektora Hodorowicza, na zjawiska patologii duży wpływ wywiera właśnie ogólna sytuacja, w jakiej ludzie egzystują. Uznanie np. Nowej Huty, jako "centrum zła" wiąże się z bezpośrednią sytuacją społeczną tej części Miasta.

P. Prof. J. Pach - w imieniu Kliniki Toksykologicznej CM - zadeklarował, że chętnie przyjmie zaproszenie na spotkania poświęcone zjawiskom patologii wśród młodzieży, przy czym zostanie przygotowane opracowanie w szerszym zakresie. Spotkania z młodzieżą muszą się odbywać na zasadach profesjonalizmu a nie pouczania.

Również, gdyby było takie zapotrzebowanie - p. Profesor wyznaczy w Klinice Toksykologicznej dwukrotne dyżury w tygodniu - celem możliwości przeprowadzania przez studentów samodiagnozy (na podstawie testów).

W szkołach amerykańskich ok. 70 - 80 % młodzieży bierze psychostymulanty. Jednak - już w rok po podjęciu pracy - przyjmuje je tylko jeden %. W Polsce ten procent jest mniejszy, ale uzależnienia trwają b. długo.

Dziękując za powyższe konkretne propozycje, Przewodniczący KR zwrócił się o zaproponowanie miejsca spotkania organizacyjnego, celem możliwości ustalenia zasad kierowania do Kliniki Toksykologicznej zagrożonej młodzieży.

P. Rektor Hodorowicz zaznaczył, że należy tu uwzględniać nie tylko stricte środowisko akademickie, ale także szkoły średnie.

P. płk. Andrzej Skowroński oświadczył, że Komenda Policji pozostaje także do dyspozycji, o ile wpłyną zaproszenia i zapotrzebowania na wykłady i prelekcje. Uwzględniona zostanie zarówno część edukacyjna dla kadry nauczającej, opiekunów grup studenckich, jak i młodzieży. Niepokojący i niezrozumiały jest fakt, że wśród administracji szkół średnich często ukrywa się fakt istniejących tam: patologii, przemocy wobec uczniów, znęcania się psychicznego nad słabymi - tłumaczony chyba obawą spadku zaufania do danej szkoły (spadek rankingu). Ukrywanie tego typu kwestii jest niedopuszczalne.

Komenda Miejska jest współorganizatorem wielu konferencji dla pedagogów - na różnym poziomie nauczania, którzy problem rozumieją. Istnieje jednak konflikt na szczeblu dyrektora szkoły - pedagoga.

Pauperyzacja ma niewiele wspólnego z dostępnością do narkotyków. W Polsce zbyt późna jest ingerencja instytucji państwowych, aby uchronić przed zagrożeniami.

Prof. dr hab. Marian Bukowiec, Rektor AWF, oświadczył, że pp. Rektorzy mają wpływ na działania zapobiegające patologiom - poprzez stwarzanie materialnych i organizacyjnych warunków dla właściwego spędzania czasu wolnego studentów. Ważna jest oferta dot. sportowego, turystycznego, rekreacyjnego czy kulturalnego sposobu wykorzystania wolnych chwil młodzieży. Odpowiednia baza sportowo-rekreacyjna, to b. ważny element zapobiegający patologiom.

W uzupełnieniu powyższej wypowiedzi, prof. dr hab. inż.. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH zaznaczył, że organizację czasu wolnego studentów należy poszerzyć o ich zaangażowanie w kołach naukowych i aktywność intelektualną. Generalnie wiec chodzi o działalność: naukową, kulturalną i sportową młodzieży studiującej. Oferta przedstawiana studentom ma być atrakcyjna, bez pozostawiania ich samym sobie - jako "łatwego łupu np. dla naganiacza sekty, czy dealera narkotykowego".

Prof. dr hab. Zbigniew ślipek, Rektor AR, przypomniał, że kilka lat temu samorząd studentów AR zorganizował konferencję związaną z patologiami. Podstawowy wniosek wysnuty po tej konferencji dotyczył stwierdzenia braku informacji, przy wielkiej potrzebie ich posiadania. Studenci także podkreślali, że należy rozmawiać z młodzieżą na pierwszym roku studiów, gdyż to ona jest najpodatniejsza na różne zagrożenia.

Wnioskiem studentów było także zasugerowanie podejmowania przez władze uczelni radykalnych środków wobec studentów uzależnionych, gdyż stanowią oni zły przykład dla reszty (np. mieszkając w DS).

P. Rektor ślipek podkreślił konieczność zdecydowanej postawy władz uczelnianych wobec wszelkich patologii.

Nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego KR, p. Komendant Skowroński oświadczył, że policja jest gotowa do przygotowania - wspólnie z profesorami UJ - odpowiedniego programu dla nauczycieli w zakresie dot. patologii. Policjanci mogą być także wykładowcami w konkretnych dziedzinach dot. omawianej problematyki.

P. Komendant zaznaczył także, że Nowa Huta nie jest szczególnym "ośrodkiem zagrożeń". Poczucie bezpieczeństwa a kwestie zagrożenia przestępczością - to dwie różne kwestie.

To fakt pauperyzacji rodzin zamieszkujących tę Dzielnicę generuje pewne zagrożenia.

Prof. dr hab. Czesłąw Nowak, Prorektor AR podkreślił, że patologie generują nie pochodzenie (np. rolnicze), nie pauperyzacja, ale zachwiany tradycyjny model rodziny, nuda i brak wzorców prawdziwych wartości.

Przewodniczący PSSUK zadeklarował udostępnienie stron internetowych Samorządów dla zamieszczenia informacji nt. zagrożeń - w tym "diagnozy", zaproponowanej przez p. prof. J. Pacha.

Przewodniczący KR zaapelował do p. Prof. Pacha i p Komendanta Skowrońskiego o informacje nt. narkomanii i alkoholizmu, na nośnikach elektronicznych - dla poszczególnych pp. Rektorów. Biuro Kolegium Rektorów przekaże Panom Prelegentom adresy elektroniczne - po ich zebraniu z poszczególnych uczelni.

Celowym byłoby pojawienie się bliższych informacji nt. funkcjonowania Poradni Kryzysowej i upublicznienie ich w środowisku.

Cenną inicjatywą jest propozycja p. Prof. J. Pacha dot. ustalenia np. 2 razy w tygodniu dyżurów w Klinice Toksykologicznej, dla uzależnionych studentów.

Perspektywicznie, należy rozważyć sprawę objęcia leczenia narkomanów - ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Podsumowując dyskusję, Przewodniczący KR zaproponował projekty uchwał nt. omawianych spraw, wnioskując o ich przyjęcie. Kolegium Rektorów zaakceptowało je jednomyślnie :

 

Uchwała Nr 1

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

 

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zwracając uwagę na niebezpieczeństwa związane z zagrożeniami patologicznymi a w szczególności narkomanię postuluje:

 

 • wprowadzenie wykładów dotyczących zjawisk patologicznych a szczególnie narkomanii, jako obowiązkowych - przede wszystkim dla studentów pierwszego roku studiów - na początku roku akademickiego, -
 • uwzględnienie osobnych tego typu wykładów dla opiekunów grup studenckich, -
 • wprowadzenie powyższej problematyki do programu kształcenia nauczycieli, -
 • rozbudzanie działalności i aktywności: kulturalnej, naukowej i sportowej, jako działań alternatywnych przeciw patologiom w środowisku akademickim.

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zwraca się w powyższej sprawie o współpracę z: Collegium Medicum UJ, Komendą Miejską Policji, Akademią Pedagogiczną i Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 

Uchwała Nr 2

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

 

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zwraca się do prof. dr hab. Michała śliwy, Rektora Akademii Pedagogicznej w Krakowie, o opracowanie - we współpracy z przedstawicielami: Collegium Medicum UJ, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie - projektu zapisów dotyczących problematyki zapobiegania patologiom w środowisku akademickim - do programów kształcenia nauczycieli.

P. prof. Janusz Pach zaapelował do Pani Wiceprezydent o uwzględnienie środków finansowych dla uczelni - na poszerzenie profilaktyki zwalczania nałogów.

Pani Wiceprezydent poinformowała, że większość środków jest wydawana na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz doposażenie bazy sportowej.

 

Ad 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski

 

2.1 Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Rektor AE, poinformował, że Akademia Ekonomiczna będzie inaugurowała 80. rok swojej działalności. Centralna inauguracja odbędzie się w dniu 4 października br. Zapraszając wszystkich Panów Rektorów na tę uroczystość, p. Rektor Borowiecki zwrócił się z prośbą o bezkolizyjne zaplanowanie inauguracji roku akademickiego w innych uczelniach tak, aby termin 4. października Panowie Rektorzy zarezerwowali dla Akademii Ekonomicznej. Patronat honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej.

2.2 P. Rektor M. Bukowiec skierował zapytanie dot. pisma Marszałka Województwa nt. prywatyzacji akademickiej Przychodni zdrowia przy ul. Armii Krajowej. Pan Rektor zapytał, czy uczelnie mają dawać jakąś ulgę firmom prywatnym przejmującym Ośrodek i leczenie studentów.

W odpowiedzi - p. Rektor Tadeusiewicz poinformował, że aktualnie podejmowana jest próba częściowego przejęcia obiektu przy ul. Armii Krajowej, zaś część będzie funkcjonowała na warunkach dotychczasowych. Na kolejne spotkanie przybędzie Dyrektor Administracyjny AGH, w gestii którego pozostaję omawiana sprawa - i konkretnie odniesie się do postawionego problemu. Może być także rozesłana informacja pisemna.

Przewodniczący KR zaznaczył, że problem ten dotyczy także Uniwersytetu (budynek na ul. Bydgoskiej). Obowiązują prawa rynku i trudno, aby uwzględniano dotychczasowe zasady. Nie można dawać takiej samej promessy, jaką uczelnie świadczyły dotychczas.

2.3 Przewodniczący PSSUK zwrócił się do pp. Rektorów z prośbą o objęcie patronatem tegorocznych Juvenaliów. "Udało się zjednoczyć cały Kraków". W tym roku Kraków przewodniczy Juvenaliom w całej Polsce, zaś PSSUK koordynuje wszystkie związane z tym działania. Juvenalia w Krakowie odbędą się w dniach 13 - 16 maja br.

Na apel Przewodniczącego KR - pp. Rektorzy wyrazili zgodę na zbiorowy patronat uczelni nad Juvenaliami 2004.

2.4 W nawiązaniu do projektu Ustawy - Przewodniczący KR poinformował, że ok. 90% aktów wykonawczych MENiS przekazało do Kancelarii Prezydenta, celem akceptacji i przekazania do zatwierdzenia przez Parlament .

Przewodniczący KR jeszcze raz podziękował Prelegentom za przygotowanie materiałów i zapoznanie uczestników Kolegium z problematyką patologii w środowisku akademickim.

2.5 Następne posiedzenie Kolegium Rektorów - na zaproszenie prof. dr hab. Andrzeja Goneta, Rektora PWSZ w Krośnie, odbędzie się w dniach 28 i 29 maja br. w Iwoniczu. Początek - godz. 15.00. Szczegóły zostaną podane w opracowanej i rozesłanej ankiecie. Wszyscy uczestnicy pokrywają koszty noclegów w hotelu.

Tematyka: Kształcenie w językach obcych w uczelniach krakowskich. Temat zreferują: prof. dr hab. Jerzy Stachura, Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ i prof. dr hab. Zdzisław Mach, Kierownik Katedry Europeistyki, z Instytutu Studiów Regionalnych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

2.6 P. Rektor Marian Bukowiec przypomniał o ustaleniach z posiedzenia KR w Akademii Pedagogicznej, dotyczących zadeklarowania udziału pp. Rektorów w zakończeniu akademickiego sezonu sportowego. Zakończenie takie zorganizują AWF i władze AZS-u. Termin zostanie podany w okresie późniejszym.

 

Protokołowała:

Mgr inż. Lucyna Kuśnierczyk

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 21 stycznia 2004 roku w Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Osoby uczestniczące w posiedzeniu - wg załączonej listy obecności.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Życie sportowe i kulturalne studentów w krakowskim środowisku akademickim (referuje prof. dr hab. Marian ZAKRZEWSKI, Prorektor ds. Studenckich AP)
 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

Uczestników posiedzenia powitał prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący Kolegium Rektorów, prezentując zaproszonych gości, po czym głos zabrał Gospodarz - prof. dr hab. Michał śliwa, Rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie, który m.in. zaznaczył, iż społeczność Akademii bardzo pozytywnie przyjęła wiadomość o obradach Kolegium Rektorów w swej Uczelni. Pan Rektor śliwa przedstawił pp. Prorektorów AP: prof. dr hab. Mariana Zakrzewskiego, prof. dr hab. Henryka Żalińskiego, prof. dr hab. Eugeniusza Wachnickiego i Dyrektora Administracyjnego AP, mgr Mirosława Oseta - współgospodarzy uczestniczących w posiedzeniu.

Przewodniczący KR poinformował, że oprócz tematu wiodącego, rozpatrzenia w trakcie dzisiejszego posiedzenia wymaga kilka innych spraw, w tym także przypomniał o dopełnieniu wymogu określenia zasad naboru na studia w roku akad. 2005/2006 - o ile któraś z uczelni jeszcze tego obowiązku nie dokonała (sprawa winna była być załatwiona do końca grudnia 2003 roku).

W trakcie posiedzenia omówione zostaną problemy: handlu gotowym pracami dyplomowymi i sytuacja ACK Cyfronet AGH (w punkcie: sprawy bieżące).

Przewodniczący KR zwrócił następnie uwagę na ważną sprawę przygotowywania nauczycieli. Przeprowadzona w ub r. nowelizacja ustawy o oświacie, zobowiązująca do kształcenia - w okresie licencjatu - w zakresie możliwości nauczania dwóch przedmiotów - nie jest do przyjęcia i będzie stanowiła przedmiot obrad KRASP, przy udziale MENiS.

 

ad 1. Życie kulturalne i sportowe studentów w krakowskim środowisku akademickim w roku akad. 2002/2003

 

Opracowanie w ujęciu tabelarycznym i wykresy - na podstawie danych uzyskanych z uczelni - przygotował i temat zreferował prof. dr hab. Marian Zakrzewski, Prorektor AP.

Analizując działalność kulturalną, p. Prorektor Zakrzewski podkreślił, że studenci wykazują w tym zakresie dużą aktywność, podając m.in. jako przykład, funkcjonowanie takich organizacji i stowarzyszeń kulturalnych studentów, jak: Stowarzyszenie Rotunda (UJ), Bratnia Pomoc Akademicka (UJ), Studencki Klub Taneczny (UJ), Stowarzyszenie Kultury Akademickiej Instytut Sztuki (AE), Klub Studencki Pod Jaszczurami (AE), Klub Backgammona (AE), Studenckie Centrum Kultury PK Kwadrat (PK), Kluby Literackie (AP, PWST), Dyskusyjny Klub Filmowy Bakałarz (AP ), Czasopismo Nowy Legion (AP), Czasopismo internetowe Apismo (AP), Bractwo Akademickie Pro (CMUJ), Krakowski Chór Kameralny (A Muz.), Stowarzyszenie Teatralne Audytorium (PWST), PWST LAB (PWST), czy Czasopismo społeczno-kulturalne Patos (PAT). P. Prorektor Zakrzewski zaprezentował także - w ujęciu wykresowym - liczbę członków organizacji i stowarzyszeń kulturalnych studentów, oraz ich odsetek - w poszczególnych uczelniach.

Przy poszczególnych uczelniach funkcjonują takie studenckie zespoły artystyczne, jak: Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego Słowianki, Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej, Balet Form Nowoczesnych Akademii Górniczo-Hutniczej, Zespół Pieśni i Tańca Krakus (AGH), Chór Dominanta (AE), Teatr 38 (AE), Klub Taneczny Bawinek, Chór Politechniki Krakowskiej, Zespoły muzyczne, orkiestry, chóry Akademii Muzycznej, Grupa Paradna (ASP), Chór Academicus i Educatus (AP), Studium Małych Form Teatralnych (AP), Teatr Entracte (AP), Studencki Zespół Góralski Skalni (AR), Chór Akademicki Akademii Rolniczej, DA Pro - chór, kabaret (CM UJ), Zespół muzyczny Spirythm (CM UJ), Zespół Tańca Ludowego Krakowiak (AWF), Chór Psalmodia i chór klerycki (PAT), Chór Klerycki (PAT) oraz Zespół Muzyczny Klerton (PAT). P. Prorektor Zakrzewski zobrazował także liczbę członków studenckich zespołów artystycznych, oraz uczestników stałych imprez kulturalnych a także ich udział procentowy w poszczególnych uczelniach.

Do wybranych stałych imprez kulturalnych należy zaliczyć: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Krakowskie Reminiscencje Teatralne, Ogólnopolski Przegląd Kabaretów PaKa (UJ), Ogólnopolskie Warsztaty Kabaretowe Mazurska Noc Kabaretowa (UJ), międzynarodowy Kon-kurs Młodych i Debiutujących Zespołów Jazzowych Jazz Juniors (UJ), Galicyjskie Wieczory z Piosenką (UJ), Juvenalia, Festiwal Nauki, Dni Kariery akademii Ekonomicznej, Wampiriadę, Koncerty muzyki klasycznej (A Muz.), Salon Polityki (AE), Spotkania opłatkowe i noworoczne, Krakowskie Spotkania Chórów Akademickich, Koncerty Vivat Academia Vivat Musica, Bale andrzejkowe, walentynkowe itp., Otrzęsiny, Konkurs Prozy i Poezji Złoty Kałamarz i Złamane Pióro (AP), Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA (AR), Kabaretony (PK), Recital Muzyki Organowej (PAT) oraz Salon Poezji (PWST).

P. Prorektor Marian Zakrzewski omówił także sprawy współpracy kulturalnej studentów poszczególnych uczelni z zagranicą (np. UJ prowadzi współpracę studencką z 25 krajami) oraz dokonał oceny aktywności kulturalnej studentów w uczelniach, przy czym jest to samoocena, dokonana przez poszczególne szkoły wyższe (szczegółowe opracowanie - w załączeniu).

Następnie - p. Prorektor Zakrzewski omówił sprawy działalności sportowej, komentując wykresy dot. liczby członków AZS (w minionym roku obserwuje się znaczny wzrost liczby członków AZS), ich odsetek w poszczególnych uczelniach, dyscypliny sportowe w AZS (b. różnorodne), działalność klubów i stowarzyszeń sportowych w Uczelniach, takich, jak: Akademicki Klub Grotołazów, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Klub Sympatyków i Organizatorów Turystyki "Hawiarska Koliba", Akademicki Klub Płetwonurków "Krab", Akademicki Klub Turystyki Kajakowej "Bystrze" i Krakowski Yacht Club. Wszystkie te kluby funkcjonują w Akademii Górniczo-Hutniczej. Zwrócona została także uwaga na liczbę własnych obiektów sportowych uczelni.

Ocena aktywności sportowej studentów (w skali 1- 5), mieści się dla większości uczelni na poziomie "4".

Do spraw bolączkowych w omawianych tematach należą: brak bazy lokalowej, słabe nakłady finansowe, postępująca pauperyzacja społeczeństwa.

Stopień aktywności studentów zależy również od specyfiki studiów. Niekorzystnie wpływa także brak uregulowań ustawowych dot. tzw. sportu masowego.

Przewodniczący KR podziękował p. Prorektorowi M. Zakrzewskiemu za przygotowanie i przedstawienie tematu, podobnie, jak wszystkim osobom z uczelni, które dostarczyły niezbędne do opracowania materiały.

 

D y s k u s j a

 • Przewodniczący Kolegium Rektorów jest zdania, iż aktywność kulturalna i sportowa studentów nie są małe: zmienia się ich forma. "Wizytówką" dla każdej uczelni są np. zespoły artystyczne. W sytuacji, gdy większość uczelni zrezygnowała z obowiązkowych 3-letnich zajęć WF - sprawa aktywności sportowej staje się niezwykle ważna. Infrastruktura sportowa jest słaba. Perspektywicznie należy dążyć, aby w Krakowie powstał jeden wielki ośrodek sportowy dla wszystkich studentów. Stanowią oni 150-tysieczną rzeszę. Nie chodzi o sport wyczynowy a masowy.
 • Prof. Anna Polony, Prorektor PWST wyraziła zadowolenie z faktu wysokiego uczestnictwa studentów w życiu kulturalnym i prób własnego tworzenia przez młodzież kół zainteresowań, zespołów. Jednak "wysoka kultura, sztuka", jaką usiłuje tworzyć Uczelnia artystyczna - także dla innych szkół wyższych, potrzebuje odbiorcy. "Wydaje się, że współpraca jest zbyt mała - pomiędzy uczelniami artystycznymi a pozostałymi uczelniami. Uczelnie te skupiają się tylko we własnych środowiskach, własnych inicjatywach a za mało jest korzystania z tego, co daje uczelnia artystyczna". Dlatego Pani Prorektor Polony zachęciła wszystkich - w imieniu własnym i Rektora PWST - do propagowania prac uczelni artystycznych i ich studentów. Np. Teatr PWST jest jednym z najbardziej interesujących, najciekawszych w Krakowie. B. ciekawe są spektakle dyplomowe. Pani Prorektor zaapelowała o możliwość rozwieszania plakatów i afiszy PWST, gdyż w jednym z DS-ów robić tego nie można. Bilety do Teatru PWST są tanie.

Pani Prorektor uznała inicjatywę AGH, aby posiedzenia kół naukowych kończyć występami studentów PWST- za właściwy krok. Dzisiaj - młodym ludziom brakuje znajomości przeszłości, literatury, klasyki. PWST jest gotowa wyjść - do środowiska - z propozycją np. comiesięcznych spotkań na konkretny temat artystyczny (chodzi o studentów wszystkich uczelni).

W nawiązaniu do sportu studentów PWST - ze względu na specyfikę tej Uczelni istnieją pewne ograniczenia, natomiast studenci mają b. dużo zajęć ruchowych. Życie sportowe w PWST istnieje, jednakże na innym poziomie.

 • Przewodniczący KR zwrócił się do Pani Prorektor z prośbą o zgłaszanie przez PWST przypadków jakiegokolwiek zakazu rozwieszania informacji, plakatów i afiszy dot. studenckich imprez artystycznych na terenie DS-ów wszystkich krakowskich uczelni.
 • Przewodniczący KR zaapelował do szkół artystycznych o informację zbiorczą dla pozostałych uczelni - o możliwościach różnych prezentacji - celem wykorzystania.
 • Następnie głos zabrał pro. Dr hab. inż. Jan Kusiński, Prezes Akademickiego Związku Sportowego Kraków. (w załączeniu - materiały informacyjne nt. statusu prawnego, celów statutowych i zakresu działalności AZS ).
 • Pan Prezes b. pozytywnie ocenił rosnącą popularność sportu wśród studentów. Aktualnie AZS liczy ok. 6.000 członków - wywodzących się z 16 uczelni województwa małopolskiego. Stanowi najliczniejszą organizację studencką działającą w 150-tysięcznym środowisku akademickim Krakowa. Akcje sportowe obejmują ok. 25.000 studentów. Główne problemy AZS - u, to: prośba do pp. Rektorów, by utrzymano dotychczasową formułę bezpłatnego udostępniania obiektów sportowych uczelni, dla jego potrzeb. Organizowane rozgrywki, to pewna forma sprawdzania się, rywalizacji. Przychodzą na nie sympatycy sportu, koledzy sportowców, co integruje środowisko. Dotychczas rozgrywki takie odbywają się głównie na obiektach sportowych: UJ, AGH, AE, PK. Coraz częściej pojawiają się próby uzyskania opłat za wynajem sal.
 • Kolejna sprawa dotyczy podjęcia decyzji na wydzielenie w uczelniach pewnych środków przeznaczonych dla studentów - na ich potrzeby kulturalne i sportowe. W poszczególnych uczelniach - sprawy te są rozstrzygane w sposób różny.
 • Dotychczas obowiązuje zasada, że Miasto może wspierać działalność sportową studentów - w skromnym zakresie - jedynie do 19-go roku życia (sport juniorów). Pan Prezes zaapelował do Władz Miasta o podniesienie granicy wieku dla młodzieży studiującej przynajmniej o 2 lata ( w zakresie dofinansowywania sportu). Chodzi o granty na imprezy sportowe ( chodzi o studentów studiów dziennych)
 • W związku ze zbliżającym się jubileuszem 100-lecia AZS w Polsce, którego kolebką jest Kraków a w szczególności Uniwersytet Jagielloński, p. Prezes Kusiński zaapelował o pomoc w realizacji inwestycji mającej na celu budowę obiektu sportowego i siedziby KS AZS AWF i AZS Kraków na terenie przystani sportów wodnych przy ul. Kościuszki. Dotychczas AZS Kraków - dzięki uprzejmości Władz AGH, zajmuje pomieszczenia tej Uczelni.
 • Przewodniczący KR zaznaczył, że budowa takiego obiektu wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Należałoby też sprawdzić podstawę prawną świadczeń władz miasta na cele sportowe studentów - ograniczające ich wiek do 19-go roku życia.
 • Prof. dr hab. Marian Bukowiec, Rektor AWF zwrócił uwagę na fakt, że liczby i wartości określone w przekazanych przez uczelnie dokumentach, nie odzwierciedlają całości życia sportowego. Studenci - szczególnie w zakresie sportu rekreacyjnego - nie preferują zajęć zorganizowanych, uprawiając szereg dyscyplin sportowych także w grupach nieformalnych. Tryb życia studentów nie sprzyja aktywnemu uczestnictwu w kulturze fizycznej. Ze względu na wiek - najbardziej przekonują ich do sportu argumenty natury: rozrywkowej, hedonistycznej, estetycznej - nie zaś tradycyjne aspekty: zdrowia, higieny, rozwoju fizycznego (stąd sporty "przestrzenne", w kontakcie z naturą, droższe ). Wielu studentów uprawia turystykę.
 • P. Łukasz Kołodziejczyk, Przewodniczący PSSUK, także przedstawił sprawy działalności kulturalnej i sportowej studentów, m.in. zaznaczając, że w br. nastąpiło zjednoczenie 17-tu Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa. Wywierają one duży wpływ przy tworzeniu "mody na kulturę". Działalność krakowska rozszerza się na całą Polskę. Studenci starają się aktualnie skoordynować terminy i program Juvenalów. Pracują nad zaprojektowaniem logo dla Juvenaliów - w całej Polsce. Przewodniczący PSSUK odniósł się także do wypowiedzi p. Prorektor Anny Polony. W najbliższym czasie odbędzie się - koordynowany przez parlament studentów - konkurs Uczelnia w moim obiektywie, prowadzone będą aukcje charytatywne, odbywają się imprezy cykliczne, na które zapraszane są znane osobistości, funkcjonują salony polityczne. Jeżeli chodzi o AZS - środki w uczelniach na jego działalność są skromne, ale w miarę wystarczające. Bieżący rok, to Rok edukacji przez sport a Polska otrzymała do wykorzystania 500.000 Euro na jego realizację.
 • Przewodniczący KR nadmienił, że reprezentant studentów, p. Łukasz Kołodziejczyk posiada dużą wiedzę, wie także, gdzie zdobywać środki finansowe, co jest szczególnie istotne i stanowi pozytywny symptom, na przyszłość.
 • Pan Konrad Wełpa także nawiązał do poruszonych kwestii, w tym m.in. działalności Ligi Międzyuczelnianej, najstarszej, największej i rozgrywanej w Krakowie od roku 1956, w której startują reprezentacje różnych uczelni - na miarę swoich możliwości i środków. AZS w Krakowie, liczący 6.000 członków funkcjonuje w zespołach sformalizowanych i sku-pia osoby uprawiające sport na poziomie wyższym, niż amatorski. W uczelniach organizowane są Dni sportu. Podstawową komórkę AZS stanowią kluby studenckie. Współpraca zarówno z władzami uczelni, jak i samorządami studenckimi stoi na b. wysokim poziomie. Działacze sportowi mają świadomość, że środki przeznaczane i na edukację i na zdrowie - w tym także na sport - są niewystarczające, zarówno w skali uczelni, województwa, jak i całego kraju, dlatego są wdzięczni za to, co w tej sytuacji otrzymują . W aktualnych warunkach nie można już zorganizować więcej form sportowej działalności (brak ludzi, brak obiektów). "AZS na wolontariacie stoi".
 • Przewodniczący KR zaproponował, aby jesienią KRSWK spotkało się w AWF ze zwycięzcami 24 uprawianych dyscyplin sportowych. Zostaną ufundowane dyplomy, które zwycięzcy otrzymają, co będzie stanowiło także pewną formę promowania sportu. Przewodniczący KR zwrócił się do prof. dr hab. Mariana Bukowca, Rektora AWF o przygotowanie - w porozumieniu z AZS - listy takich osób.

 

Ad 2 . Sprawy bieżące, wolne wnioski

 

2.1 Sprawa poszerzenia składu Krakowskiej Rady Użytkowników Sieci MAN i KDMO

Poszerzenie składu Krakowskiej Rady Użytkowników MAN i KDMO - o Przedstawicieli Marszałka i Prezydenta Miasta - w osobach: dr Krzysztofa Deszyńskiego, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, odpowiedzialnego za rozwój informatyki w Województwie i p. Piotra Malcharka, Z-cy Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru - również odpowiedzialnego za rozwój informatyki w Urzędzie Miasta.

W oparciu o jednomyślnie przyjętą - w dniu 12.06.03 - Uchwałę Krakowskiej Rady Użytkowników MAN i KDM dot. rozszerzenia składu Rady o przedstawiciela Urzędu Miasta Krakowa i przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego - Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa jednomyślnie zaakceptowało poszerzenie składu Rady Użytkowników o zaproponowane powyżej dwie osoby: dr Krzysztofa Deszyńskiego i p. Piotra Malcharka.

Zmierza się, aby infrastruktura sieci światłowodowych objęła także Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta.

 

2.2 Sprawa ACK Cyfronet AGH. Chodzi o rozeznanie sytuacji finansowej tej Jednostki Corocznie - środowisko akademickie otrzymywało z MENiS dotację ok. 2.400.000 zł na cele związane z funkcjonowaniem Cyfronetu. P. Minister Szulc, powołując się na głosy innych ośrodków akademickich w kraju - pierwotnie oświadczył, że w br. nie będzie żadnej dotacji ze strony MENiS. Wskutek kilkakrotnych interwencji Przewodniczącego KR - ostatecznie zmienił decyzję , obiecując, że w br. połowa dotacji zostanie uwzględniona. Zatem ok. 1.200.000 zł muszą dodatkowo wyasygnować użytkownicy ACK Cyfronet AGH. Przewodniczący KR zwrócił się do Krakowskiej Rady Użytkowników z prośbą o przygotowanie dokumentu zawierającego program "uzdrowieniowy" ACK Cyfronet AGH. Użytkownicy muszą mieć jasną świadomość, za co płacą. Jest zgoda p .prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, Rektora AGH, aby do Cyfronetu skierować audyt zewnętrzny Firma z zewnątrz winna dokonać oceny sytuacji w Cyfronecie. Uczelnie mają płacić za to, co jest konieczne. Prowadzenie własnej działalności badawczej - na kilkudziesięciu etatach - stanowi sprawę odrębną i ACK Cyfronet AGH musi znaleźć środki na te cele we własnym zakresie. W Cyfronecie prawdopodobnie działają spółki prywatne. Władze Cyfronetu muszą podjąć konkretne kroki w celu dokonania zmian strukturalnych, które pozwoliłyby na uniknięcie dużych opłat przez uczelnie. Szkoły wyższe nie mają jasnego obrazu ponoszonych na rzecz Cyfronetu kosztów. Łączenie interesów spółek pracowniczych Cyfronetu z działalnością użytkową na rzecz środowiska akademickiego jest niedopuszczalne. Cyfronet musi zaproponować wizję swej działalności gospodarczej. Następnie Przewodniczący KR przedstawił projekt Uchwały dot. powyższych spraw - przygotowany przez przedstawicieli UJ i AGH. Powyższe stanowisko zostało uzgodnione z Rektorem AGH.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki, Prorektor AGH, zaapelował o poparcie przedstawionego projektu Uchwały zaznaczając, że audyt jest koniecznością. Minister podjął tak zaskakującą dla środowiska decyzję w sprawie dofinansowywania Cyfronetu, że tylko dzięki nieugiętej postawie Przewodniczącego KR udało się w br. uratować połowę dotychczas przyznawanych przez MENiS kwot. Kolegium Rektorów musi zobowiązać Cyfronet do prowadzenia działalności komercyjnej.

W głosowaniu jawnym, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa jednomyślnie przyjęło przedstawiony projekt, jako Uchwałę ( Nr 2 - z dnia 21. stycznia 2004 r.):

Wycofanie się MENiS z dofinansowywania działalności ACK CYFRONET AGH, będącego Jednostką Wiodącą w eksploatacji środowiskowej infrastruktury informatycznej dla potrzeb Krakowskiego środowiska Naukowego, może spowodować gwałtowny, skokowy wzrost opłat za dostęp do Internetu. Sytuację można określić jako kryzysową, dlatego konieczne jest rozpatrzenie, a następnie podjęcie wszelkich możliwych działań prowadzących do zmniejszenia opłat za usługi Cyfronetu w tym roku i następnych latach.

Krakowskie środowisko Naukowe zainteresowane jest przede wszystkim otrzymywaniem jak najlepszego dostępu do Internetu przy jak najniższych kosztach, dlatego Dyrekcja ACK Cyfronet powinna przygotować plan działania w nowych warunkach finansowych. Program powinien zostać przedstawiony do dyskusji oraz zaopiniowania Radzie Użytkowników a następnie pod rozwagę Kolegium Rektorów Szkół Krakowskich.

Do dyskusji przydatna byłaby informacja przygotowana przez Dyrekcję ACK o strukturze zatrudnienia, przychodów i kosztów w trzech podstawowych zakresach działania Cyfronetu:

 1. udostępnianie Internetu użytkownikom,
 2. udostępnianie komputerów o dużej mocy obliczeniowej (KDMO),
 3. pozostała działalność.

Bardzo przydatne byłyby opinie niezależnych ekspertów dotyczące analizy kosztów działania powyższych zakresów oraz ich porównanie z kosztami podobnych jednostek w Polsce, a także wskazanie możliwych źródeł oszczędności i zwiększenia dochodów.

ACK Cyfronet AGH wypełnia bardzo ważne zadania dla Krakowskiego środowiska Akademickiego. Dlatego jak najlepsze działanie ACK jest wspólnym celami troską całego środowiska. Zadaniem Cyfronetu zaś jest to, aby działał z determinacją w kierunku świadczenia najlepszych usług minimalizując koszty ponoszone przez Krakowskie środowisko Naukowe.

 

2.4 W związku z rozszerzającym się procederem handlu gotowymi pracami dyplomowymi (w załączeniu m.in. pismo Inicjatywy Małopolskiej im. Króla Władysława Łokietka - skierowane do Przewodniczącego KR, z dn. 26.11.2003 r. oraz Wystąpienie Prokuratora Rejonowego w Krakowie - śródmieściu na podstawie art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 20.czerwca 1985 roku o prokuraturze - Dz. U. Z 1994r. Nr 19 poz. 70 z późn. zm.), Przewodniczący KR zasugerował, aby KRSWK zwróciło się do Prokuratury z apelem o ściganie tego typu przestępstw.

Kolegium Rektorów przyjęło jednomyślnie następującą Uchwałę:

 

Uchwała Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 21 stycznia 2004 roku

 

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z największym niepokojem obserwuje rozszerzający się proceder handlu gotowymi pracami dyplomowymi.

Z pozyskanych informacji (m.in. od członków Inicjatywy Małopolskiej im. Króla Władysława Łokietka) wynika, że handel ten rozwija się także w Krakowie. Uczelnie podejmują wiele kroków zmierzających do wyrugowania tego zjawiska z życia akademickiego (m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku składania prac dyplomowych na nośnikach elektronicznych a także instalowanie programu "Plagiat"). Same Uczelnie jednak nie są w stanie doprowadzić do wyrugowania tego zjawiska z życia.

W tej sytuacji Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zwraca się do Prokuratury z apelem o podejmowanie ścigania takich przestępstw.

 

Bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek, Rektor PAT, poinformował, że zaistniała sprawa jednostkowa - i aktualnie znajduje się w Prokuraturze (jedna z prac PAT została w Bielsku skopiowana). Samo zjawisko jest na tyle groźne, że należy wzmóc czujność.

Prof. dr hab. Andrzej Bałanda, Rektor PWSZ w Nowym Sączu zaznaczył, że umieszczanie prac dyplomowych na nośnikach elektronicznych może także ułatwiać proceder wykorzystywania cudzych prac.

Przewodniczący Kolegium Rektorów przypomniał, że program "Plagiat" został opracowany przez informatyków lubelskich - i zainstalowany także w Krakowie. Istnieje szansa, że po podłączeniu pracy podejrzanej o plagiat, można szybko dokonać sprawdzenia, czy praca jest oryginalna.

 

2.5 Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU zaprosił uczestników posiedzenia na wykład bpa prof. dr hab. Tadeusza Pieronka, Rektora PAT - w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności, w dniu 16. lutego 2004 r., o godz. 18.00.

 

2.6 Następne posiedzenie Kolegium Rektorów odbędzie się w dniu 10. marca 2004 r. godz. 17.00, w Akademii Rolniczej. Tematyka: Patologie w środowisku akademickim.

Chodzi o: alkoholizm, narkomanię, szerzenie się sekt - niepokojące zjawiska pojawiające się na obrzeżach życia akademickiego w Krakowie. Celowym będzie zwrócenie się do specjalistów w poszczególnych dziedzinach, z prośbą o przygotowanie stosownych materiałów i zreferowanie ich w trakcie marcowego posiedzenia KR..

Przewodniczący KR zwróci się na piśmie do: Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o zgodę na przygotowanie wystąpienia dot. narkomanii - przez Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Pismo z prośbą o zreferowanie sprawy sekt - po wstępnym uzgodnieniu przez bp prof. dr hab. Tadeusza Pieronka, - zostanie wystosowane do OO. Przeora Zakonu Dominikanów w Krakowie. Prof. dr hab. Jacek Dubiel będzie pośredniczył w znalezieniu referenta z Collegium Medicum UJ - nt. "Problemy alkoholizmu i narkomanii w Krakowie, z uwzględnieniem środowiska akademickiego" - i zwróci się z powyższą prośbą do prof. dr hab. Janusz Pacha, Pełnomocnika Rektora UJ ds. Klinicznych.

Zatem, w trakcie najbliższego posiedzenia Kolegium - wygłoszone zostaną trzy referaty, stanowiące punkt wyjścia do dyskusji na temat patologii zagrażających środowisku studenckiemu.

W dyskusji głos zabierze m.in. Przewodniczący PSSUK, który zaproponował naświetlenie określonych spraw dot. patologii w środowisku studenckim Krakowa.

 

Na zakończenie Przewodniczący Kolegium Rektorów podziękował gospodarzowi spotkania, prof. dr hab. Michałowi śliwie, Rektorowi Akademii Pedagogicznej za gościnę i zorganizowanie posiedzenia w Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

 

Protokołowała:

Mgr inż. Lucyna Kuśnierczyk

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 22 listopada 2003 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniu - wg załączonej listy obecności.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Koszty kształcenia kadr naukowych (referuje prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH).
 2. Ustalenie funduszu składkowego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa za rok 2003.
 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

Uczestników posiedzenia powitał prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący KRSzWK, po czym - tradycyjnie - głos zabrał Gospodarz, prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSZ w Tarnowie, który pokrótce zaprezentował Uczelnię. Aktualnie studiuje w niej ponad 5.500 studentów (w tym 960 - zaocznie). Szkoła realizuje proces dydaktyczny w systemie 6-semestralnym na studiach licencjackich (Instytuty: Humanistyczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Administracyjno-Ekonomiczny, Ochrony Zdrowia, natomiast Instytut Politechniczny - w systemie 8-semestralnym). Uczelnia posiada 5 pozytywnych ocen Państwowej Komisji Akredytacyjnej (na 5 wizytowanych Jednostek). Oprócz studiów dziennych i zaocznych - na szeroką skalę prowadzone są studia podyplomowe, adresowane przede wszystkim do nauczycieli, ale także do administracji terenowej samorządowej. Uczelnia podpisała porozumienia o współpracy z 32 liceami Tarnowa i dawnego Woj. Tarnowskiego. Jeden z ich elementów stanowią matury łączone z egzaminami wstępnymi na uczelnię.

Oprócz kształcenia, podejmowane są również określone działania na rzecz regionu. M.in. powołano Informatyczne Centrum Edukacyjne prowadzące różne typy szkoleń. Funkcjonują także: telemedycyna i kursy językowe. Uczelnia prowadzi współpracę międzynarodową. Posiada bardzo ambitne plany rozwojowe - dysponując 7-hektarowymi terenami w centrum Miasta. PWSZ w Tarnowie działa pod patronatem uczelni krakowskich: UJ, AGH, AWF i AR. Z Uczelniami tymi zawarto umowy, one zapewniają kadrę i drożność kształcenia. Szkoła pragnie rozszerzyć tę formułę o współpracy z: Politechniką Krakowską, Akademią Ekonomiczną i Akademią Pedagogiczną.

Przewodniczący KR podziękował p. Rektorowi Juszkiewiczowi za wprowadzenie, informując, że w trakcie posiedzenia poruszonych zostanie kilka spraw bieżących, w tym koszty funkcjonowania ACK Cyfronet AGH - przewidywane w przyszłym roku, sprawy wieloetatowości w środowisku akademickim krakowskim oraz problemy radia akademickiego Żak, po czym zaproponował omówienie pierwszego podstawowego punktu posiedzenia.

 

Ad 1. Koszty kształcenia kadr naukowych

 

Powyższy temat zreferował prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, obrazując poszczególne kwestie - przy wykorzystaniu rzutnika - w ujęciu tabelarycznym i opisowym.

Rektor Tadeusiewicz zaznaczył, że problem ten istnieje i jest znany nie od dzisiaj. Do przeanalizowania powyższego zagadnienia sprowokowała p. Rektora niedawna prasowa informacja. Sprawa kształcenia kadr naukowych wiąże się ze splendorem uczelni, z jej posłannictwem, ale także ze znacznymi kosztami. W ministerialnych algorytmach element kształcenia kadr naukowych nie jest w ogóle uwzględniany.

W dniu 2. października br. pojawił się w Rzeczpospolitej artykuł, z zestawień tabelarycznych którego wynika, że koszt kształcenia studentów w szkołach państwowych wynoszący ok. 7.880 zł na jednego studenta rocznie, znacząco przewyższa koszt kształcenia jednego studenta w szkołach niepaństwowych - oszacowany na poziomie 4.715 zł. rocznie. Na czołowej stronie tego dziennika zamieszczono informację, że uczelnie państwowe są droższe, niż niepaństwowe. Tego rodzaju denuncjacje - i to w jednym z najpoważniejszych dzienników, na początku roku akademickiego, skłaniają do określonych refleksji: w jakim celu to uczyniono. Być może dlatego, aby stworzyć klimat, którego konsekwencją będzie uchwalenie przez Parlament, lub wprowadzenie w trybie administracyjnym przez MENiS współfinansowania z budżetu Państwa kształcenia w szkołach niepublicznych, gdyż - jak widać - są one "tańsze". Szkoły państwowe "korzystają ze swojej uprzywilejowanej pozycji". W artykule nie zwrócono uwagi na sprawę kształcenia kadry i koszty ponoszone w związku z tym przez uczelnie państwowe, co nie dotyczy szkół niepublicznych - korzystających z kadry przygotowanej przez uczelnie państwowe.

P. Rektor Tadeusiewicz skoncentrował się na zagadnieniu kształcenia kadry naukowej i kosztach ponoszonych w związku z tym przez szkoły państwowe, przedstawiając analizę na podstawie danych uzyskanych z 21 uczelni technicznych. Najwyższe koszty kształcenia ponoszą najlepsze uczelnie, bez jakiejkolwiek rekompensaty. Fakt ten zupełnie nie jest doceniany. Sytuacji takiej ignorować nie można.

Wykonana analiza uwzględnia okres od 1990 r. do dnia dzisiejszego. Po zestawieniu uzyskanych danych i ich analizie - z pomocą metod statystycznych i programów komputerowych - uderza niewiarygodnie duża zmienność parametrów w czasie (proces promocji jest niestały, wykazując znaczne fluktuacje). Uderza także duża dysproporcja pomiędzy ilością stopni i tytułów naukowych uzyskiwanych w różnych szkołach - wszystkich posiadających pełne uprawnienia akademickie. "Uzysk" kadry naukowej jest b. zróżnicowany. Fluktuacje dotyczą zarówno doktoratów, jak uzyskiwania habilitacji i stopni naukowych profesora. W uczelniach małych te fluktuacje są także znaczne. W okresie 1990 - 2002 stopień doktora uzyskało 7.212 osób, stopień dr habilitowanego - 2.394 osoby a tytuł naukowy profesora - 1.193 osoby. Dane dot. ankietowanych 21 uczelni technicznych. Za powyższymi liczbami tkwi określony wysiłek organizacyjny i finansowy. Orientacyjny punkt odniesienia - tylko koszty administracyjne - wskazują na kwotę rzędu 5.000 zł za jeden przewód doktorski. Co najmniej drugie tyle wynoszą koszty badań ("koszt uzbrojenia stanowiska pracy"). Na wykształcenie doktorów wydano ok. 70 mln zł (w ankietowanych uczelniach) a pracują oni także w szkołach innych, niż uczelnia macierzysta - w tym, w niepublicznych.

W dalszych rozważaniach przyjęto formułę sumy ważonej:

 • doktorat "waga" wynosi 1
 • habilitacja 3
 • tytuł profesora 6.

Są to orientacyjne koszty potrzebne do przeprowadzenia habilitacji i profesury w ankietowanych 21 uczelniach technicznych, co daje łączną kwotę około 2.160 mln zł. Osoby te są zatrudniane w różnych uczelniach - w tym niepublicznych - przy czym kosztów kształcenia kadry nikt nie zwraca. Ponieważ szkoły techniczne stanowią ok. 20% ogółu uczelni, zatem szkoły niepubliczne nie uwzględniają kosztów kształcenia zatrudnionych osób - w wysokości rzędu ok. 10.000 mln zł.

Wkład poszczególnych uczelni technicznych w dzieło tworzenia kadr naukowych jest b. zróżnicowany. Najwięcej kształcą: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska i Politechnika śląska (zróżnicowanie efektów wysiłków w kształ-cenie kadry zawiera się w przedziale 20 : 1, mimo, że wszystkie ankietowane uczelnie mają pełne uprawnienia akademickie). 52% ogółu kadry naukowej kształcą te 4 największe uczelnie techniczne.

Wg oceny p. Rektora Tadeusiewicza wkład w rozwój kadry naukowej jest jedną z miarodajnych ocen rangi i znaczenia szkoły wyższej. Wszelkie inne czynniki są dość umowne. Poruszony problem jest ważny i należy mu poświęcić szczególną uwagę.

Przewodniczący Kolegium Rektorów podziękował p. Rektorowi Tadeusiewiczowi za wnikliwe opracowanie i przedstawienie tak ważnego dla uczelni problemu kształcenia kadr naukowych uwzględniającego koszty tego kształcenia.

Analiza została przeprowadzona na podstawie danych uzyskanych ze szkół technicznych, dlatego ważne jest, aby poszerzono "bazę danych" o pozostałe uczelnie państwowe.

Taka całościowa ekspertyza dotycząca kosztów kształcenia kadry naukowej jest bardzo pożądana. Przewodniczący KR poinformował, że w trakcie ostatniego posiedzenia Prezydium KRASP- przy udziale Min. Szulca, odpowiadającego w MENiS za sprawy szkolnictwa wyższego, jego uczestnicy zostali powiadomieni o przygotowywanym opracowaniu uznając, że całościowa ekspertyza będzie stanowiła ważny element wprowadzania algorytmu przy podziale dotacji ministerialnych (po wprowadzeniu trzeciego etapu podwyżki).

Przewodniczący KR zwrócił się do p. Rektora Tadeusiewicza z prośbą o przygotowanie całościowej ekspertyzy nt. kosztów kształcenia kadry naukowej, oferując pomoc biura KRASP, które roześle szczegółową ankietę wraz z listem przewodnim do wszystkich (101) uczelni akademickich Polski i przekaże odpowiedź na Jego ręce.

Przewodniczący KR zaproponował pewną korektę dot. "sumy ważonej", gdyż jest ona zaniżona: wg danych statystycznych ministerialnych, co roku - średnio globalnie przybywa 4 000 - 5 000 doktorów, zaś ilość habilitacji zawiera się w przedziale 700 - 900 osób. Zatem koszty ich kształcenia należy pomnożyć przez 5 a nie 3.

 

D y s k u s j a

 

 • P. Rektor Juszkiewicz zwrócił uwagę na dokumenty Komisji Europejskiej nt. kształcenia. Istnieje pozytywny trend, gdyż Rada zauważyła, że pojawia się luka technologiczna, uznając - jako jeden z celów strategicznych - zwiększenie rekrutacji w dziedzinach nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. W związku z tym pojawiają się również pewne możliwości w ramach funduszy strukturalnych. W latach 2003 - 2006 przeznaczono na te cele 2,5 mln E. P. Rektor Juszkiewicz zaproponował zwrócenie się do p. Marszałka w powyższej sprawie.
 • Nawiązując do artykułu zamieszczonego w Rzeczypospolitej, Przewodniczący Kolegium Rektorów wyjaśnił, że dane pochodziły z GUS.
 • Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Rektor PK, poruszył 3 sprawy, zaznaczając, że:
 • opracowanie p. Rektora Tadeusiewicza, jako pierwsza próba oszacowania, jest bardzo cenne i pp. Rektorzy przyjmują je z zadowoleniem. Zauważalne jest jednak niedoszacowanie przy doktoratach. 8-letni okres kształcenia doktoranta - to kwota 87.000 zł ( + pochodne).
 • Ważny jest podział ról w polskim szkolnictwie wyższym: uczelnie państwowe, które 50 - 60 lat korzystały z dotacji państwowych na budowanie swojej bazy: aparaturowej, kadrowej, lokalowej i mają uprawnienia akademickie, powinny zajmować się - przede wszystkim - kształceniem kadr, dla potrzeb wszystkich innych szkół. Są do tego celu powołane.
 • Niepokojem napawa sprawa przyszłego algorytmu: z zapowiedzi Ministerstwa wynika, że będzie się liczyła ilość studentów. Zatem - uczelnie, w tym Politechnika, zaczną zwiększać ich liczbę. Uczelnie akademickie winny się zająć bardziej kształceniem kadr, niż masowym kształceniem na poziomie pierwszego stopnia. Aktualnie w Politechnice Krakowskiej wskaźnik studentów do nauczycieli akademickich na studiach dziennych wynosi 15 : 1 - i jest to wskaźnik raczej właściwy. Sprawa przyszłego algorytmu jest niezwykle ważna , należy ją przeanalizować i zapobiec niewłaściwym ustaleniom.
 • Przewodniczący KR poinformował, że w związku z trzecim etapem podwyżki, planowanym w przyszłym roku, do tego okresu algorytm nie będzie wprowadzany.
 • P. Rektor Tadeusiewicz odniósł się do wskaźnika 15 : 1 podanego przez p. Rektora Chrzanowskiego wyjaśniając, że w przypadku nauczycieli akademickich powyżej doktorów, wskaźnik ten będzie znacznie wyższy.
 • Prof. dr hab. Zbigniew ślipek, Rektor AR, podkreślił, że opracowanie p. Rektora Tadeusiewicza jest b. interesujące i przydatne, sugerując równocześnie korektę przyjętych wskaźników, gdyż koszty kształcenia kadr, w tym również w AR, są wyższe. P. Rektor jest zdania, iż publiczne wystąpienie z oszacowanymi kosztami kształcenia kadr ma na celu doprowadzenie do uzyskiwania dotacji wg potrzeb - na co budżet państwa nie będzie raczej pozwalał. Dlatego należy uwzględnić możliwości modyfikowania aktualnego algorytmu, poprzez zmianę współczynników.
 • Pan Rektor ślipek wyraził pogląd, że aktualne działania polityków zmierzają do sprywatyzowania uczelni wyższych.
 • Na niedoszacowanie kosztów kształcenia wskazał również prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, Rektor PPWSZ w Nowym Targu, sugerując, że na urealnienie pozwoliłoby uwzględnienie 2 czynników:
 • koszty studiów doktoranckich, przy uwzględnieniu stypendium w wys. 1 000 zł wypłacanego miesięcznie co najmniej 3 lata,
 • rozpatrzenie, jak kształtują się kariery naukowe w jednostkach badawczych, np. PAN.
 • Druga sprawa dotyczy kwestii algorytmu, który nie oddaje kosztochłonności. Należy reagować, nie dać się zaskoczyć, działać z wyprzedzeniem.
 • Prof. Jan Pamuła, Rektor ASP wskazał na pozostającą nadal - jako otwartą - sprawę kosztów kształcenia. Należałoby w tej sytuacji przyjrzeć się także innym elementom, np. formie zatrudnienia pracowników (w szkołach publicznych są to głównie etaty, w nie-publicznych - umowy).
 • Prof. dr hab. Halina Mieczkowska, Rektor PWSZ w Sanoku, wskazała na niepłacenie - w przypadku umów - za okres wakacyjny, co także rzutuje na wysokość ponoszonych kosztów.
 • Inną sprawę stanowi określanie "minimum kadrowego" (różne na różnych kierunkach): szkoły państwowe są tu - w porównaniu z niepaństwowymi - traktowane niewłaściwie.

Przewodniczący KR dokonał podsumowania dyskusji:

 • Dzięki opracowaniu Rektora Tedeusiewicza, Kolegium Rektorów posiada pewną wizję dotyczącą kosztochłonności kształcenia kadr naukowych.
 • Kolegium Rektorów zwraca się do p. Rektora Tadeusiewicza z prośbą o opracowanie ekspertyzy uwzględniającej wszystkie uczelnie akademickie, dotyczącej kosztów kształcenia kadr naukowych.

Przewodniczący KRASP deklaruje pomoc Biura KRASP w zakresie rozesłania szczegółowej ankiety wraz z pismem przewodnim do wszystkich uczelni zgrupowanych w KRASP, zebranie odpowiedzi i przekazanie materiałów na ręce p. Rektora Tadeusiewicza.

 

Ad. 2 i 3 Sprawy bieżące

 

 1. Przewodniczący KR przypomniał o skardze Prezydium KRASP skierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich, przeciwko nierównemu traktowaniu szkół publicznych i niepublicznych, w zakresie liczenia tzw. "minimum kadrowego" P. Rektor Tadeusiewicz poruszył sprawę "pierwszego zatrudnienia".
 2. Przewodniczący KR poinformował o planie przesłania - w najbliższych dniach - pp. Rektorom, informacji związanej z funkcjonowaniem Ustawy o zamówieniach publicznych.

Przewodniczący KR zasugerował, aby KBN zwrócił się do szkół wyższych z prośbą o wycenę, ile - rocznie - kosztuje daną uczelnię stosowanie Ustawy o zamówieniach publicznych. Wyprzedzając pismo, Przewodniczący KR zaapelował do pp. Rektorów o wyliczenie i stanowisko pp. Rektorów w powyższej sprawie.

 

 1. Następny problem dotyczy wieloetatowości.

Przewodniczący KR przedstawił projekt Uchwały na powyższy temat zaznaczając, iż jest to rozwiązanie tymczasowe, celem uregulowania b. ważnej, budzącej burzliwe dyskusje sprawy - także o charakterze etycznym - obowiązujące do czasu określonego zapisu w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym.

Dyskusja:

P. Rektor M.Chrzanowski skierował zapytanie, czy propozycja uchwały KRSWK będzie także dotyczyła rektorów szkół niepublicznych, gdyż problem polega na tym, że szkoły te nie informują o zatrudnieniu pracowników danej uczelni, ani nie pytają o zgodę na takie zatrudnienie.

P. Rektor Pamuła zaznaczył, że Uchwała dotyczy wszelkich form zatrudnienia .

P. Rektor Tadeusiewicz podkreślił, że jest gorącym zwolennikiem sformułowania i zatwierdzenia Uchwały, zaproponowanej przez Przewodniczącego KR - i przestrzegania jej przez uczelnie wchodzące w skład KRSWK. Wprawdzie "patologia" się szerzy, ale duża ilość pracowników naukowych jest etyczna i chciałaby mieć jakąś formę zalegalizowanej możliwości współpracy. Dla takich uczciwych pracowników należy stworzyć punkt odniesienia, aby pracę dodatkową - kosztem własnego wysiłku, dzieląc się umiejętnościami - mogli realizować "lege artis" .

Przewodniczący KR zaproponował uściślenie poszczególnych kwestii i przyjęcie rozwiązania, które będzie pierwszym krokiem do ewentualnego uregulowania sprawy w roku przyszłym.

P. Rektor ślipek zaznaczył, że w trakcie najbliższego posiedzenia Senatu AR, zostanie podjęta Uchwała nt. dodatkowego zatrudniania nauczycieli akademickich. Pracownicy złożą stosowne oświadczenia nt. zatrudnienia. Będzie także przeprowadzona analiza aktywności pracowników wieloetatowych. Problem wieloetatowości dotknie także niebawem szkolnictwo średnie.

P. Rektor Chrzanowski zaznaczył, że unormowanie sprawy dodatkowego zatrudnienia, to słuszny "element ucywilizowania". Pan Rektor Chrzanowski zaproponował "element ucywilizowania" na zasadzie zawierania umów dwustronnych. Pan Rektor powołał się na model lizboński uwzględniający profesorów "dedykowanych" (deklarujących pracę tylko w danej uczelni) i "niededykowanych". Profesor "niededykowany" otrzymuje 0,6 wielkości pensji profesora "dedykowanego".

Po dyskusji, Kolegium Rektorów jednomyślnie przyjęło następującą Uchwałę:

 

Uchwała

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 22 listopada 2003 r.

 

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, pragnąc uregulować sytuację kadrową w swoich uczelniach, mając na względzie dobro studentów, w oczekiwaniu na uchwalenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, przyjmuje następujące tymczasowe rozwiązanie sprawy dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich:

Rektor, zatrudniający w swojej uczelni pracowników innej uczelni krakowskiej, zwraca się do rektora uczelni macierzystej pracowników o zgodę na zatrudnienie ich w dotychczasowym wymiarze godzin (etatu) w semestrze letnim roku akademickiego 2003/2004.

 

 1. Kolejna sprawa dotyczy ewentualnego wystąpienia do Unii Europejskiej z projektem pomocnym w przystosowaniu polskich szkół wyższych dla studentów niepełnosprawnych ( "Kraków akademicki - miastem otwartym dla studentów niepełnosprawnych").

Przewodniczący KR zaapelował, aby wszystkie uczelnie krakowskie wystąpiły wspólnie do Brukseli z projektem w zakresie: wprowadzenia udogodnień dla niepełnosprawnych osób, zarówno studentów jak pracowników. Byłby to duży projekt. Każda uczelnia winna wytypować osobę odpowiedzialną za pilotowanie jej spraw.

P. Wicewojewoda Ryszard Półtorak podkreślił, iż dostrzega rolę Miasta w tym przedsięwzięciu. Chodzi o funkcjonowanie komunikacji i sprawę podjazdów. PEFRON może także współfinansować takie programy.

P. Rektor Tadeusiewicz wskazał na uwzględnienie w projekcie sprawy Półsanatorium Akademickiego.

Przewodniczący KR zwrócił się do pp. Rektorów o podanie na piśmie nazwisk pracowników poszczególnych uczelni - jako członków zespołu przygotowującego powyższy projekt.

 

 1. Następna sprawa - trudna dla środowiska akademickiego Krakowa - dotyczy ACK Cyfronetu AGH. Istnieje groźba, że MENiS zamierza zlikwidować dopłaty do Cyfronetu. Potwierdził to p. Wiceminister Szulc. Dotacje będą co roku zmniejszane o 1/3. Wg relacji Wiceministra Szulca, żaden ośrodek akademicki w kraju nie otrzymuje takich dotacji. ACK Cyfronet AGH winien prowadzić działalność komercyjną. Przewodniczący KR zwrócił się do p. Rektora Tadeusiewicza z prośbą o poinformowanie na posiedzeniu Rady ACK Cyfronet AGH o konieczności natychmiastowego podjęcia przez tę Jednostkę działalności usługowej, gospodarczej.

P. Rektor Tadeusiewicz podziękował Przewodniczącemu KR za negocjacje umożliwiające przejście na samofinansowanie się ACK Cyfronet AGH w okresie 3-letnim, nie od zaraz. Przejście na samofinansowanie się musi być jak najmniej dolegliwe dla środowiska akademickiego.

 

 1. Fundusz składkowy Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa za rok 2003.

 

Przewodniczący Kolegium Rektorów przypomniał, że w roku ubiegłym Fundusz ten wynosił 50.000 zł - ze względu na przyznawaną i rozdzielaną co 2 lata nagrodę dla dziennikarzy i publicystów zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego.

Z wyliczeń - na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2003 r. i kwot przewidywanych za 2 ostatnie miesiące br. - koszty dotyczące funkcjonowania Biura Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wyniosą 34.472 zł. Składają się na nie:

 1. Koszty osobowe Biura Kolegium Rektorów w 2003 r. - 1/2 etatu (pobory miesięczne pracownika brutto, "13 - ka", ZUS, Fundusz Pracy, ZF, regulacja).
 2. Koszty utrzymania Biura - w tym: zużycie energii elektrycznej, telefony, materiały biurowe - szacunkowo określone na 30% pozycji 1.
 3. W przyszłym roku wysokość funduszu składkowego Kolegium Rektorów może ulec zmianie, jeżeli - zgodnie z ustaleniami Kolegium Rektorów, dokonanymi na posiedzeniu w dniu 11.10. 2003 r. - będzie opracowywany informator (przez specjalnie powołany Zespół) nt. "Badania naukowe w środowisku akademickim Krakowa".

Przewodniczący KR zaproponował Fundusz składkowy KR za rok 2003 w wys. 34.500 zł. Nadwyżka 2.800 zł będzie stanowiła zalążek poz. 3 - w przyszłym roku.

 

U s t a l e n i e:

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zatwierdza Fundusz składkowy Kolegium - za rok 2003 - w wysokości 34.500 zł.

Wzorem lat ubiegłych, powyższa kwota zostanie pokryta przez Uczelnie - proporcjonalnie do liczby pracowników i studentów, w terminie do dnia 31 stycznia 2004 r.

 

 1. P. Rektor Tadeusiewicz przedstawił informację nt. aktualnej sytuacji Radia Akademickiego Żak. Znajduje się ono pod kontrolą Fundacji, w skład której wchodzą przedstawiciele poszczególnych Uczelni. Ze względu na fakt, że w Łodzi funkcjonuje radio o analogicznej nazwie - należało ją zmienić (prawo zachowania wyłączności). Radio to zmierza do powiązania Fundacji z nadawcą komercyjnym - konkretnie z Radiem "Eska", co stanowi konieczność umożliwiającą jego dalsze funkcjonowanie.

AGH użycza lokalu dla tego Radia, płacąc przy tym cenę mediów i rozmaitych płatności tego Radia. Aktualnie - do opłat AGH wliczana zostaje również opłata za powierzchnię dzierżawioną przez Radio. W związku z powyższym, Pan Rektor będzie negocjował z rzecznikiem Radia, aby pokrywało ono część kosztów - co budzi sprzeciw kierownictwa Radia. Nie będzie to czynsz, w dosłownym słowa znaczeniu, ale zmniejszone dofinansowywanie Radia przez AGH. Należy przy tym zaznaczyć, że coraz bardziej odchodzi ono od treści akademickich.

 

 1. Następne posiedzenie Kolegium Rektorów odbędzie się w dniu 21. stycznia 2004 r.

Tematyka: Życie sportowe i kulturalne studentów w krakowskim środowisku akademickim. Temat przygotują i zreferują Przedstawiciele AWF i AP. Posiedzenie Kolegium - na zaproszenie prof. dr hab. Michała śliwy, Rektora AP, odbędzie się w Akademii Pedagogicznej. Szczegóły zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Na posiedzenie zaproszona zostanie reprezentacja studentów (Przewodniczący PSSUK, przedstawiciele AZS).

Przewodniczący KR zasygnalizował, że w ostatnim tygodniu stycznia 2004 r. w śląskiej Akademii Medycznej odbędzie się 3-dniowy zjazd wszystkich rektorów uczelni państwowych (KRASP).

W okresie 28.04.04 - 01.05.04 zostanie zorganizowany Zjazd Plenarny z okazji 60-lecia UMCS-u, z udziałem 350 rektorów z 12 państw kandydujących do Unii Europejskiej. M. in. wezmą w nim udział także zaproszeni rektorzy państw należących do Unii i Romano Prodi, który otrzyma 2 doktoraty honoris causa - z KUL i UMCS. Patronat nad Zjazdem objął prezydent Kwaśniewski.

 

 1. P. Elżbieta Lęcznarowicz, Małopolski Kurator Oświaty, przypomniała, że wszystkie Senaty aktualnie pracują nad zasadami rekrutacji na wyższe uczelnie w roku 2005. KOS pragnie jak najszybciej dotrzeć z tą informacją do uczniów - dlatego Pani Kurator zaproponowała, aby uzyskane z poszczególnych uczelni informacje KOS opracowało zbiorczo, w formie broszury, przekazując ją wszystkim szkołom. Pani Kurator uzyskała akceptację Kolegium Rektorów. Przewodniczący KR oświadczył, że wszystkie Senaty uczelni podejmą takie decyzje do końca grudnia br.

 

 1. Prof. dr hab. Andrzej Gonet, Rektor PWSZ w Krośnie, zaproponował kolejne (po posiedzeniu w Akademii Pedagogicznej) 2-dniowe spotkanie Kolegium Rektorów w Krośnie lub Iwoniczu.

 

 

Protokołowała:

Mgr inż. Lucyna Kuśnierczyk

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Protokół

z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

odbytego w dniu 11 października 2003 roku

w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

 

Lista osób uczestniczących w posiedzeniu - wg załączonej listy obecności.

 

Program posiedzenia:

 1. Kierunki badań naukowych w uczelniach krakowskich (ref. prof. dr hab. Maria Nowakowska, Prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej UJ).
 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

Na zaproszenie JM Rektora PPWSZ, prof. dr hab. Stanisława Hodorowicza, posiedzenie Kolegium Rektorów odbyło się w Czorsztynie. Otwierając obrady, prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, powitał przybyłych na posiedzenie uczestników oraz podziękował Gospodarzowi, prof. dr hab. Stanisławowi Hodorowiczowi, za zorganizowanie spotkania i gościnę.

 

Ad 1. Kierunki badań naukowych w uczelniach krakowskich

 

Opracowanie zbiorcze wykonała i temat zreferowała prof. dr hab. Maria Nowakowska, Prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej UJ ("Kierunki Badań Naukowych w uczelniach krakowskich"- opracowanie przygotowane w oparciu o informacje nadesłane przez władze rektorskie poszczególnych uczelni przez prof. dr hab. Marię Nowakowską, prorektora UJ ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej - w załączeniu).

 

Referując temat, p. Prorektor wskazała na cel prezentacji: m.in. chodzi o uświadomienie, jaki jest obszar wzajemnych zainteresowań oraz wytypowanie obszarów nadających się do zacieśnienia współpracy, jej rozszerzenia i uporządkowania. W trakcie wypowiedzi P. Prorektor m.in. zwróciła uwagę na: Centra Doskonałości, wskazujące obszary opłacalne pod względem inwestowania, priorytety VI-go Programu Ramowego, informacje z MENiS dot. funduszy strukturalnych w szkolnictwie wyższym oraz informacje o programie sektorowym - z Ministerstwa Gospodarki.

 

Prorektor Maria Nowakowska, przedstawiła następnie stan badań naukowych i współpracy między krakowskimi uczelniami, prezentując ich tematykę badawczą.

 

I tak:

 

w Akademii Ekonomicznej podstawowe kierunki badań na Wydziale Ekonomii są prowadzone w zakresie:

 

historii gospodarczej, mikro i makroekonomii oraz teorii ekonomii, filozofii, socjologii, psychologii i pedagogiki, zarządzania personelem, w zakresie nauk politycznych, w zakresie ekonomiki nieruchomości, prawa międzynarodowego i porównawczego, podstaw organizacji i zarządzania, przedsiębiorczości, innowacji, polityki ekonomicznej i programowania rozwoju, studiów europejskich oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i handlu zagranicznego.

 

Podstawowe kierunki badań na Wydziale Finansów dotyczą: finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, rynku kapitałowego, ubezpieczeń, polityki przemysłowej i ekologicznej, , matematyki, prawa, gospodarki regionalnej i rachunkowości finansowej.

 

Na Wydziale Towaroznawstwa - prowadzone są podstawowe kierunki badań w zakresie: towaroznawstwa przemysłowego, towaroznawstwa żywności, mikrobiologii towaroznawczej, opakowalnictwa towarów, towaroznawstwa ogólnego i zarządzania jakością, technologii i ekologii wyrobów, chemii i kinetyki procesów oraz metrologii i analizy instrumentalnej.

 

Na Wydziale Zarządzania kontynuuje się badania naukowe w zakresie: organizacji i zarządzania, marketingu, handlu, badań konsumpcji i turystyki, ekonomiki przedsiębiorstw i rachunkowości oraz statystyki, ekometrii i informatyki.

 

Działalność naukowo-badawcza na Akademii Górniczo-Hutniczej jest związana z następującymi dyscyplinami naukowymi (klasyfikacja "KBN"): informatyka, automatyka i robotyka, elektronika, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, elektrotechnika, telekomunikacja, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa, inżynieria i ochrona środowiska, górnictwo i geologia inżynierska, geologia, geofizyka, geodezja i kartografia, metalurgia, energetyka, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, nauki chemiczne, mechanika, organizacja i zarządzanie, ekonomia, budownictwo, nauki filozoficzne, psychologia, pedagogika, nauki historyczne, socjologia, nauka o polityce, nauki medyczne i nauki prawne.

 

AGH wyspecyfikowała w swoim opracowaniu pewne obszary, w których współpracuje (lub chciałaby współpracować) z krakowskimi uczelniami, takimi, jak: PK, UJ, AR. Istnieją obszary, które środowisko naukowe już uznało za ważne, podejmując działania, aby w nich zintegrować współpracę. Odnosi się to np. do telemedycyny i odnawialnych źródeł energii.

 

W uczelniach artystycznych, w tym Akademii Muzycznej, aktywność badawcza łączy się ściśle z aktywnością twórczą. Działalność naukowa Akademii Muzycznej rozwija się dynamicznie i dotyczy dwóch zasadniczych dziedzin: teorii muzyki oraz edukacji muzycznej.

 

Na Akademii Pedagogicznej, w skład której wchodzą Wydziały: Historyczny, Pedagogiczny, Geograficzno-Biologiczny oraz Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, prowadzi się szereg badań naukowych - ujętych szczegółowo w materiałach dostarczonych do opracowania.

 

Na Wydziałach Akademii Rolniczej: Rolniczo-Ekonomicznym, Hodowli i Biologii Zwierząt, środowiska i Geodezji, Leśnym, Ogrodniczym, Techniki i Energetyki Rolnictwa oraz Technologii Żywności kontynuowany jest szereg różnorodnych badań naukowych (szczegółowa tematyka - w opracowaniu).

 

Prace w Akademii Sztuk Pięknych prowadzone są w zespołach przy Wydziałach: Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Form Przemysłowych, Architektury Wnętrz i Grafiki. M.in. w latach 2001-2003 prowadzone były 3 projekty w ramach V Programu Ramowego Komisji Europejskiej (Humantec , Idia, MacMan).

 

Problematyka badawcza podejmowana przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie obejmuje badania z zakresu nauk o kulturze fizycznej, tzn. psychologii i socjologii, sportu oraz antropomotoryki, a także badania nad szeroko pojętą kulturą fizyczną.

 

Jednostki organizacyjne Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej - cztery Wydziały - podejmują szereg działań mających na celu rozwój kadry naukowej, doskonalenie istniejących oraz wprowadzenie nowych metod i kierunków kształcenia.

 

Wydziały Papieskiej Akademii Teologicznej: Teologiczny (Specjalizacje: Biblijna, Teologii Fundamentalnej, Teologii Dogmatycznej, Teologii Moralnej, Teologii Praktycznej, Specjalizacja Liturgiczna, Specjalizacja Kanonistyczna), Historii Kościoła (Specjalizacje w zakresie: Dziejów Kościoła Powszechnego, Historii Kultury Religijnej, Historii Chrześcijaństwa Narodów Słowiańskich oraz Nauk Pomocniczych Historii) i Wydział Filozoficzny (Specjalizacje w zakresie: Filozofii Boga i Religii, Filozofii Człowieka i Filozofii Przyrody) kontynuują szereg zadań badawczych (działalność statutowa i badania własne). PAT dostarczyła bardzo szczegółowe dane - w ujęciu tabelarycznym - stanowiące załącznik do opracowania.

 

Wydziały Politechniki Krakowskiej: Architektury, Inżynierii środowiska, Inżynierii Lądowej, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego i Mechaniczny, prowadzą b. aktywną działalność naukowo-badawczą. Wnikliwe, wielostronicowe zestawienie tematów badawczych - załączone do opracowania.

 

W Uniwersytecie Jagiellońskim na 14 Wydziałach i w 5 jednostkach międzywydziałowych prowadzone są badania reprezentujące 32 dyscypliny naukowe. Większość stanowią badania o charakterze podstawowym. Zestawienie zbiorcze realizowanych tematów badawczych liczy ponad 150 stron.

 

W Collegium Medicum UJ - poszczególne Jednostki Wydziału Lekarskiego prowadzą badania naukowe przede wszystkim z zakresu medycyny eksperymentalnej i klinicznej w ramach realizacji programów badawczych w znacznej części wynikających z szerokiej współpracy międzynarodowej. Do głównych kierunków badań naukowych Wydziału Farmacji należą badania: chemiczno-farmakologiczne, biochemiczne, biotechnologia farmaceutyczna oraz badania farmakokinetyczne. Badania naukowe na Wydziale Ochrony Zdrowia koncentrują się wokół zagadnień dotyczących poprawy sytuacji zdrowotnej społeczeństwa. Powyższe badania są realizowane w oparciu o kontrakty zawarte w ramach projektów Programu Ramowego UE.

 

Następnie Pani Prorektor Nowakowska przedstawiła informację o istniejącej współpracy naukowej. Do realizacji wspólnych zadań badawczych powołano Zespoły uczelniane i międzyuczelniane:

 • środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych ( założone w roku 1972), jednostka międzyuczelniana ( UJ, AGH, PK, PAN). Aktualnie poszukiwana jest nowa formuła dla tego przedsięwzięcia. Chodzi o upowszechnienie działalności ŚLAFiBS, które stanowi dodatkową płaszczyznę kontynuowania współpracy.
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna - Krakowski Park Technologiczny. Uczelnie partnerskie: PK, UJ. Działalność rozpoczęto w r. 1998. Zarządzającym Specjalną Strefą Ekonomiczną w Krakowie jest Centrum Zaawansowanych Technologii.
 • Centra Doskonałości i Kompetencji (spis w załączeniu), stanowiące kolejną formułę wspólnych działań.
 • Regionalny Punkt kontaktowy 5-go Programu Ramowego UE (PK),
 • Branżowe Punkty Kontaktowe 5-go Programu Ramowego UE (UJ, CM, AGH),
 • Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju UJ ( CITTRU) w UJ,
 • Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

 

Pani Prorektor Nowakowska zaznaczyła następnie, że znacząco rozwija się współpraca nieformalna. W zakresie współpracy naukowej powstają nowe inicjatywy. Jeśli chodzi o instytucjonalne działania, aktualnie w trakcie tworzenia pozostaje tzw. Akademickie Centrum Naukowo-Technologiczne AKCENT Małopolska. Projekt jest w przygotowaniu. Uczelniami partnerskimi są: UJ, AGH, AR i PK. Chodzi o wspólne prowadzenie badań interdyscyplinarnych.

 

Stowarzyszenie Edukacji dla Przedsiębiorczości - to kolejne przedsięwzięcie o charakterze integrującym. Uczelnie partnerskie: AE, UJ.

 

P. Prorektor Nowakowska omówiła następnie warunki realizacji badań naukowych w latach 2003 - 2006. Wskazała także na priorytety badawcze w Komisji Europejskiej. Za ich pomocą Unia Europejska porozumiewa się z Uczelniami i realizuje je za pomocą pewnych narzędzi. Jednym z nich są tzw. Granty Marii Curie (są to doskonałe stypendia, zarówno dla badaczy doświadczonych, jak i ludzi młodych).

 

Pani Prof. Nowakowska zwróciła następnie uwagę na informacje pochodzące z MENiS nt. europejskich funduszy strukturalnych (granty na kształcenie, dokształcanie). Drugi dokument pochodzi z Ministerstwa Gospodarki.

 

Przy omawianiu warunków realizacji badań naukowych w latach 2003 - 2006, Pani Prorektor Nowakowska powołała się m.in. na akty prawne: Założenia reformy systemu organizacji i finansowania nauki oraz Ustawę o finansowaniu nauki - z dn. 28.07.2003

 

P o d s u m o w a n i e:

 

 • w zakresie problematyki badawczej w Krakowie realizowane są badania zarówno w obszarach tradycyjnych, jak i wywodzące się z nowych nurtów badawczych. Dominują badania o charakterze podstawowym.
 • Każda z uczelni prowadzi współpracę z zagranicą (co świadczy o odpowiedniej jakoś-ci badań prowadzonych w szkołach wyższych).
 • W ostatnim 10-leciu obserwuje się znaczną poprawę w zakresie infrastruktury badaw-czej (lepsze wyposażenie laboratoriów, bibliotek, dostęp do Internetu).
 • Wielki mankament - to brak grantów inwestycyjnych drugi rok z rzędu. Stan taki będzie powodował pogorszenie jakości zaplecza technicznego.
 • Niepokojące są plany wzrostu opodatkowania za usługi internetowe.
 • Współpraca między uczelniami istnieje, ale jest ona wciąż fragmentaryczna i niedodefiniowana. Współpracę tę należy wzmocnić, tym bardziej, że w najbliższej przyszłości pojawią się trudności finansowe. Należy walczyć o dostęp do środków unijnych (granty badawcze, fundusze strukturalne).
 • Pozytywnie rokują stwierdzenia każdej z uczelni, że nawiązaniem bądź rozwojem dalszej współpracy jest ona zainteresowana.
 • Pani Prorektor zaapelowała do pp. Rektorów o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia finansowego realizatorom międzyuczelnianych projektów badawczych.

 

Przewodniczący KR gorąco podziękował Pani Prorektor Marii Nowakowskiej za wyczerpujące przedstawienie tematyki badań naukowych i przygotowanie obszernego, bogatego treściowo dokumentu. Skłania on do refleksji i ukazuje dotychczasowe osiągnięcia środowiska naukowego. Opracowanie stanowi b. cenny materiał.

 

Następnie Przewodniczący KR zwrócił się do pp. Rektorów PWSZ o krótkie przedstawienie sytuacji tych uczelni w zakresie badań naukowych.

 • Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, Rektor PPWSZ w Nowym Targu, zaznaczył, że Szkoła funkcjonuje od 2 lat. Placówka bazuje przede wszystkim na pracownikach uczelni akademickich Krakowa, którzy automatycznie prowadzą badania, mieszczące się w wyszczególnionych przez p. Prorektor Nowakowską tematach badawczych. Jest pozytywnym faktem, że badania naukowe prowadzą pracownicy pozostający w Uczelni na pierwszym etacie. (w 4 - specjalnościach: pielęgniarstwa - 4 realizowane doktoraty, języka polskiego - 2 prace doktorskie + jedna habilitacyjna, oraz fizjoterapii a także rekreacji i turystyki).
 • Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSZ w Tarnowie, przypomniał, że Szkoła liczy 5 lat, 4 osoby z Uczelni obroniły doktoraty, otwarto dalszych kilka-naście przewodów doktorskich, 2 osoby uzyskały habilitację - i są zatrudnione na pierwszym etacie. Uczelnia wyposażyła kilkanaście laboratoriów eksperymentalnych. W ub. r. odbył się naukowy kongres językoznawczy.
 • Prof. dr hab. Andrzej Gonet, Rektor PWSZ w Krośnie, poinformował, że Szkoła podejmuje działania wielokierunkowe. Uczestniczy w programie badawczym międzynarodowym. Asystent w Szkole ma 450 godz. zajęć, co stanowi liczbę 2 x wyższą, niż w uczelniach akademickich. Uczelnia czyni wysiłki w kierunku pozyskania własnej kadry - i kilku miejscowych pracowników już doktoraty uzyskało. Pomimo złożonych wniosków, Szkoła nie otrzymała jeszcze żadnych funduszy na badania własne. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska - Szkoła realizuje pojedyncze tematy naukowo-badawcze, głównie związane z ochroną środowiska i problematyką informatyczną dot. regionu. Do tematów włączani są studenci (z kół naukowych). Uczelnia dąży do racjonalnego wykorzystania 15-tygodniowych praktyk studenckich. Prace dyplomowe mają także posiadać znamiona przydatności praktycznej.
 • Prof. dr hab. Halina Mieczkowska, Rektor PWSZ w Sanoku przypomniała, że Uczelnia w Sanoku jest jedną z najmłodszych: liczy 2 lata. Zmierza w kierunku kształcenia interdyscyplinarnego. Kadra pochodzi z wielu ośrodków - głównie, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Akademii Medycznej w Lublinie. Ukrainiści i poloniści współpracują z Uniwersytetami w Czerniowcach i Kamieńcu Podolskim. Ze względu na usytuowanie Sanoka - ważną sprawę stanowi kształcenie własnej kadry. Aktualnie 10 osób pochodzących z rejonów Sanoka otwarło przewody doktorskie. Z okazji inauguracji wydano pierwszy zeszyt naukowy Uczelni. Złożono wniosek o grant dot. współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. Szkoła planuje zorganizowanie, w bieżącym roku, konferencji naukowej - we współpracy z uniwersytetami słowackimi i ukraińskimi.

 

Przewodniczący KR podziękował za informacje dot. działalności PWSZ podkreślając, że szczególnie pozytywnym zjawiskiem jest rozpoczęcie współpracy naukowej i kształcenie własnej kadry naukowej.

 

D y s k u s j a :

 

 • Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU, zaapelował, aby przy współpracy nie pomijano Instytutów Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.
 • Przewodniczący KR zaznaczył, że zebrany z Uczelni cenny materiał, uzupełniony przez PAU, PAN ,PWSZ oraz instytuty branżowe - może posłużyć do opracowania zbiorczego dokumentu o stanie badań naukowych w środowisku naukowym regionu. - w formie wydawnictwa.
 • Pani Prorektor Nowakowska wyraziła gotowość podjęcia się powyższego zadania .
 • P. Rektor Tadeusiewicz wyraził poparcie dla takiej "fotografii" aktywności naukowej środowiska krakowskiego, zwracając uwagę na potrzebę jednorodnego charakteru dostarczanych informacji. Chodzi o ustalenie metodologii, schematu przekazywanych danych - w formie np. ankiety. Pomoże to w zestawieniu jednoimiennych obszarów w szkołach i placówkach naukowych - co polepszy czytelność materiału. Takie opracowanie będzie bardzo przydatne, stanowiąc rodzaj "białej księgi" nauki krakowskiej. Wysiłek przygotowawczy i organizacyjny tego przedsięwzięcia będzie znaczny - zatem pomysł grantu wydaje się w tym przypadku celowy. Kolegium Rektorów posiada pewne środki . Fundusz może być zwiększony tak, aby uwzględnić przynajmniej częściowe sfinansowanie takiego grantu. Opracowanie winno być dostępne w Internecie, wydrukowane, wydane w wersji angielskiej, stanowiąc z punktu widzenia kontaktów międzynarodowych rodzaj oferty środowiska naukowego Krakowa i Małopolski. Przedsięwzięcie jest zatem z wszech miar godne poparcia, ale - muszą się znaleźć środki na jego profesjonalne wykonanie. Systematyzacja i wydzielenie "podzbiorów jednoimiennych" będą niezbędne.
 • Wyrażając wielkie uznanie za wykonane przez Panią Prorektor Nowakowską opracowanie, Pan Rektor Tadeusiewicz wskazał także na oczekiwania co do dalszego sposobu i zakresu wykonania zaproponowanego dokumentu.
 • Pani Prorektor Nowakowska zaproponowała powołanie profesjonalnego Zespołu ds. opracowania powyższego dokumentu.
 • Przewodniczący KR zaproponował upoważnienie Pani Prorektor Nowakowskiej do stworzenia tego Zespołu, co spotkało się z ogólna aprobatą. W skład Zespołu wejdą przedstawiciele 2 - 3 uczelni. Praca zostanie wykonana na podstawie grantu zamawianego. Polska zmierza do UE. Celowym zatem jest, aby ukazać, czym dzisiaj jest Kraków naukowy. Na rynku europejskim należy zaistnieć. Opracowanie będzie stanowiło swoistą wizytówkę nauki krakowskiej - u progu 21-go wieku. Konieczna jest wersja angielska.
 • P. Marszałek Andrzej Sasuła podkreślił celowość wykonania opracowania obejmującego Kraków i Małopolskę.
 • Pan Rektor Hodorowicz zwrócił uwagę na celowość pokazania pewnej kooperacji istniejącej pomiędzy placówkami.
 • Pan Wicewojewoda Ryszard Półtorak wskazał, iż jest to cenna inicjatywa również dla administracji publicznej i skierował zapytanie, czy zostaną także uwzględnione badania w zakresie przyszłych prognozowanych potrzeb kształcenia, określonych kierunków.
 • Przewodniczący KR oświadczył, iż jest to zagadnienie niezwykle ważne dla polityki, przyszłości, ale stanowi inny profil, niż dokonywana "fotografia" potencjału naukowego. Natomiast kwestia edukacji i przyszłościowego prognozowania - to zagadnienie odrębne.
 • P. Rektor Juszkiewicz zaznaczył, że inwentaryzacja obszarów badawczych będzie stanowiła początek współpracy. Należy organizować pewne inicjatywy środowiskowe. Jedną z inicjatyw integrujących - zasugerowanych przez władze Woj. Mało-polskiego było Małopolskie Centrum Certyfikacji. Niestety, inicjatywa ta została zaniechana. Chodziło o pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie ich problemów badawczych, które m. in. wiążą się z certyfikacją. Są to problemy bardzo poważne .
 • P. Rektor Juszkiewicz poruszył następnie problem zatrudnienia absolwentów wyż-szych uczelni w Polsce. Wg GUS - Kraków zajmuje statystycznie ostatnie miejsce.
 • Prof. dr hab. Janusz Teczke, Prorektor AE podziękował Pani Prorektor Nowakowskiej za wnikliwe opracowanie, gdyż pewne jego dane można będzie wykorzystać na Uczelni, w której praca naukowa jest związana z pracą dydaktyczną. Pan Prorektor zasugerował wzbogacenie materiału, poprzez uwzględnienie intensywności współpracy, jej obszarów.
 • Prof. dr hab. inż Marcin Chrzanowski, Rektor PK zaproponował przeprowadzenie rozeznania, w jakim kierunku mają zmierzać badania naukowe, jakie z tych badań są potrzebne dla regionu, Miasta i dalszego otoczenia. Jest to problematyka transferu technologii. Z dokonanej fotografii bazy danych winna już wynikać np. sprawa podjęcia takich kierunków badawczych, które są potrzebne Miastu, środowisku (np. konserwacja zabytków, szeroko rozumiany krajobraz). Prognozowanie edukacji - to jedna sprawa, zaś prognozowanie kierunków badań naukowych - to problem odrębny.
 • Bp. prof. dr hab. Tadeusz Pieronek, Rektor PAT, poruszył sprawę zreformowania poglądów na fundusze strukturalne. Chodzi o badanie obszarów, które dadzą Europie możliwość konkurowania ze Stanami Zjednoczonymi.
 • Prof. dr hab. Henryk Żaliński, Prorektor AP, wskazał na możliwości wzajemnej współpracy między pozornie różnymi uczelniami, podając przykład współdziałania AP i PK, które wspólnie wydały książkę nt. Kamieńca Podolskiego.
 • P. Wicemarszałek podkreślił, że każde działanie integrujące środowisko, będzie w miarę możliwości wspierane przez Urząd Marszałkowski - także finansowo. Wskazał przy tym na obszary, w których badania się dublują, a nie są koordynowane. Urząd Marszałkowski zamierza utworzyć instytucję prognozującą przyszłościowo ("Obserwatorium Rynku Pracy"). Kilkuletnie prognozowanie jest konieczne, dlatego P. Marszałek apeluje o włączenie się uczelni do współpracy (prognozowanie "na wyższym szczeblu").
 • Przewodniczący KR oświadczył, że po zrealizowaniu tematu dot. badań naukowych, możliwe będzie drugie opracowanie nt. poruszony przez P. Marszałka, również w ramach grantu.
 • Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU podkreślił, że badania naukowe nie służą bezpośrednio rozwojowi gospodarki i w sporządzonym raporcie winno być to zaznaczone.
 • P. Wiceprezydent M. Krakowa, Józef Winiarski nawiązał do niektórych niepokojących, od lat podejmowanych reform. Inwestowanie w wykształcenie ludzi jest b. ważne. P. Wiceprezydent podkreślił, że była mowa nt. analizy rynku pracy, ale nie wiadomo, jak będzie wyglądał Kraków w roku 2025. A taka wiedza jest b. potrzebna. Podobnie ważna pozostaje sprawa demografii. Niezbędny jest dwukierunkowy przepływ informacji: Miasto- Nauka.
 • Prof. dr hab. Zbigniew Ślipek, Rektor AR poruszył celowość segregacji danych - z ich bazy. Odbiorcą będzie m.in. społeczeństwo. Mają one pozostać dla potomności. P. Rektor zasugerował dokonanie segregacji tematyki badawczej - powodującej wzrost wiedzy naukowej - przekładającej się na kontekst dydaktyczny, oraz służącej nauczaniu.
 • Prof. Jan Pamuła, Rektor ASP, zaznaczył, że uczelnie artystyczne tylko z pozoru nie są związane z badaniami naukowym ( jako przykład współpracy mogą np. posłużyć: Wydz. Odlewnictwa AGH i Wydz. Rzeźby ASP). W ramach V-go Programu - ASP włączyła się w kilka przedsięwzięć badawczych, we współpracy z wieloma uczelniami i instytucjami z krajów europejskich.
 • P. Prorektor Maria Nowakowska zasugerowała celowość zdefiniowania adresata tego hasła, gdyż pojawiło się kilka koncepcji, a każda z nich - jakkolwiek b. interesująca - stanowi zagadnienie rozłączne. Należy sprecyzować, czy będzie ono kierowane do odbiorcy zagranicznego , krajowego, czy regionalnego.

 

Na wniosek Przewodniczącego KR podjęto następującą uchwałę:

 

 • Kolegium Rektorów powołuje Zespół ds. przygotowania bazy danych dot. badań naukowych w Małopolsce, która posłuży zarówno do wzajemnych informacji wewnętrznych, jak i szerszej prezentacji dotychczasowych osiągnięć z zakresu poszczególnych dziedzin (odwołanie się do konkretów).
 • Kolegium Rektorów upoważnia prof. dr hab. Marię Nowakowską, Prorektora UJ, do zaproponowania składu takiego Zespołu i przewodniczenia w jego pracach.
 • Prace Zespołu zostaną sfinansowanie z : Funduszu składkowego Kolegium Rektorów oraz dotacji Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego.

 

Ad 2. Sprawy bieżące, wolne wnioski

 

2.1 Przewodniczący KR poinformował o piśmie Marszałka Województwa - dotyczącym sprawy prywatyzacji ZOZ-u dla szkół wyższych. Pismo zostało rozesłane do pp. Rektorów, z prośbą o opinię. Przewodniczący KR uważa, że gdyby prywatyzacja przyniosła pożytek ZOZ-owi, jakość świadczonych usług uległa poprawie, a szkoły wyższe nadal zachowają "swój głos" (m.in. decyzje prywatyzacyjne będą konsultowane z środowiskiem akademickim ) zaś studentów nie pozbawi się możliwości dostępu do leczenia oraz opieki zdrowotnej w tym ZOZ-zie - uczelnie poprą powyższą propozycję. Takie jest stanowisko całego środowiska naukowego Krakowa.

 

2.2 W związku z licznymi zapytaniami dziennikarzy, dotyczącymi braku protestów szkół wyższych na różne niejednoznaczne opinie i komentarze związane z ich funkcjonowaniem - Przewodniczący KR zapoznał uczestników posiedzenia KR z projektem pisma UJ, stanowiącym punkt wyjścia do sprecyzowania stanowiska Uczelni, jakie zostanie podjęte w związku z ostatnio zamieszczonym w prasie komunikatem GUS, nt. kosztochłonności studiów i w związku z informacją NIK-u "o niewłaściwym rozdziale stypendiów".

 

W Uniwersytecie Jagiellońskim 7,5 % studentów otrzymuje stypendia socjalne, zaś 14,5% ogółu studentów - stypendia naukowe. Są to proporcje rozsądne i nie stanowią naruszenia zasad. Wystąpienie p. Wesołowskiego, Wiceprezesa NIK-u, zaprzecza temu. M. in. w ostatnim komunikacie PAP-u zamieszczono stwierdzenia, że:"... w szkołach niepublicznych kontrolerzy NIK-u nie stwierdzili nieprawidłowości. środkami budżetowymi potrafią gospodarować oszczędnie i rzetelnie. Mają pełną dokumentację." Jest to stanowisko - względem szkół wyższych państwowych - bardzo nieobiektywne. Komunikat NIK był podobny w swej treści. Zgodnie z powyższym okazuje się, że szkoły niepubliczne są dwa razy tańsze , niż wszystkie pozostałe.

 

Przewodniczący KR zasugerował wstępny zarys odpowiedzi na wystąpienia GUS i NIK w powyższej sprawie. Kolegium Rektorów wyraża sprzeciw wobec podjętej w ostatnim czasie przez władze GUS i NIK-u akcji dezinformacji nt. szkół wyższych. W szczególności - sprzeciw budzą nagłośnione w mediach informacje dot. dwóch konkretnych spraw: podanej przez GUS informacji nt. kosztochłonności studiów, z której wynika, jakoby szkoły niepubliczne kształciły dwakroć taniej od uniwersytetów, czy innych szkół akademickich państwowych, przy czym autorzy tej informacji nie zauważyli, że w szkołach niepublicznych nie kształci się studentów w zakresie nauk eksperymentalnych (biologia, technologia, chemia, fizyka), czy technicznych. Przekazana przez GUS informacja, przy pozorach obiektywizmu, jest przykładem świadomej manipulacji faktami.

 

Po wtóre, podana przez NIK informacja nt. rzekomo złego wykorzystywania przez uczelnie publiczne puli środków na pomoc materialną - opiera się na podobnym chwycie, jak informacja GUS-u. Brak jest jakichkolwiek informacji nt. zalecanej przez MENiS proporcji w rozdziale środków finansowych na stypendia naukowe i socjalne. Temat ten był stawiany również na ostatnim spotkaniu rektorów z Panią Minister. Odpowiedzi nie uzyskano, natomiast zasugerowano, aby uczelnie same ustaliły sobie zasady rozdziału stypendiów - co kłóci się ze stanowiskiem NIK. Trudno w takiej sytuacji zarzucać uczelniom państwowym przyjęcie niewłaściwych proporcji. NIK przy tym nie zwrócił uwagi na podjęcie przez uczelnie państwowe inicjatyw zmierzających do niesienia pomocy materialnej dla najuboższych studentów. W tym kontekście, informacja nt. rzekomo wzorcowo prowadzonej akcji rozdziału środków na pomoc materialną przez władze szkół niepublicznych jest dowodem kolejnej manipulacji faktami, na niekorzyść szkół publicznych - przez urzędników wysokich szczebli państwowych. ("Fundusz Pigonia", prowadzony przy Uniwersytecie Jagiellońskim i Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim - daje np. ok. 10 razy więcej stypendiów, niż wszystkie stypendia przyznane przez szkoły niepubliczne w Małopolsce).

 

Prof. dr hab. Janusz Teczke, Prorektor AE, zwrócił uwagę na fakt, że w szkołach niepublicznych studiuje młodzież o wyższym statusie materialnym, bogatsza. Są to szkoły prywatne.

 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH, wskazał na fakt, że stypendia w dużych uczelniach - zwłaszcza akademickich - to równocześnie bardzo duży wolumen pieniędzy do rozdziału - i bardzo duży wolumen studentów. Rozdział stypendiów jest uzgadniany ze studentami: zasady, reguły są wypracowywane wspólnie. Rozdział stypendiów socjalnych sugerują samorządy studenckie (czasem otrzymują je "cwaniacy", którzy potrafią przedstawić odpowiednie dokumenty świadczące o rzekomym ubóstwie).

 

W nawiązaniu do rzekomej kosztochłonności kształcenia - wielokrotnie wyższej w szkołach państwowych akademickich, niż prywatnych - p. Rektor Tadeusiewicz zwrócił uwagę na fakt kosztów tych uczelni, ponoszonych w związku z karierami naukowymi ich profesorów. Szkoły niepubliczne bazują na kadrze wcześniej przygotowanej przez szkoły akademickie państwowe. Szkoły te są również wolne od innych obciążeń. Domagają się m. in. dostępu do bibliotek, utrzymywanych przez szkoły państwowe.

 

Przedstawiane dane statystyczne - to dane półprawdy. Dlatego, na podstawie konkretnych przeliczeń, należy sprawę nagłośnić i podać wielkości prawdziwe.

 

Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSZ w Tarnowie, zaznaczył, że artykuły są przygotowywane na zamówienie. W "opinii obiegowej" porusza się temat stypendiów: mówi się np., że w Warszawie stypendia naukowe stanowią 90% ogółu stypendiów i osiągają wysokość 1.500 zł.

 

Jednak w Uniwersytecie Jagiellońskim - stypendia socjalne stanowią już 30 % ogółu stypendiów, zaś np. w PWSZ w Tarnowie - ponad 50 %. Dlatego uczelnie powinny nagłośnić ten problem.

 

Nawiązując do problemu kosztochłonności, p. Rektor Juszkiewicz przypomniał, że uczelnie niepubliczne oferują studia magisterskie 5-letnie, na których ilość godzin nauczania wynosi 2000 godz. Pobierają za to czesne - w ratach miesięcznych - dwukrotnie większe, niż np. statystycznie, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. I takie właśnie przykłady należy przytaczać, aby nie tuszować prawdy.

 

Przewodniczący KR oświadczył, że zostanie przygotowany odpowiedni komunikat, zbieżny z konkretnymi danymi.

 

Pan Rektor Ziejka jeszcze raz podziękował p. Rektor Nowakowskiej za przygotowanie tak wnikliwego opracowania - i zwrócił się o dalsze pilotowanie zainicjowanej pracy.

 

2.3 Następnie Przewodniczący KR przypomniał, że do końca grudnia br. uczelnie zostały zobowiązane do ogłoszenia zasad rekrutacji - na najbliższe dwa lata ( 2004, 2005).

 

2.4 W nawiązaniu do tematu poruszonego przez p. Rektora Tadeusiewicza, Przewodniczą-cy KR zaproponował, aby w trakcie najbliższego posiedzenia Kolegium Rektorów omówiono problematykę kształcenia kadry naukowej w aspekcie czynnika rozwoju całego szkolnictwa wyższego , a w szczególności w zakresie kosztów ponoszonych przez szkoły akademickie na rzecz szkół nieakademickich. Będzie to temat wiodący tego spotkania, które na zaproszenie p. Rektora Juszkiewicza, odbędzie się w dniu 22.11.2003 r.(sobota), o godz. 15.00, w siedzibie PWSZ w Tarnowie.

 

2.5 Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Rektor Politechniki Krakowskiej, poinformował o aktualnym stanie budowy osiedla akademickiego w Czyżynach. Aktualnie ukończono budowę 1/3 całości, tzn. 100 mieszkań. Pan Rektor Chrzanowski zaprosił członków Kolegium na oficjalne otwarcie zasiedlonych budynków - w dniu 21.10.2003 r. informując, że nadal istnieje możliwość zapisów na członków tego osiedla.

 

 

Protokołowała:

Mgr inż. Lucyna Kuśnierczyk

 

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 25 czerwca 2003 r. w Politechnice Krakowskiej

 

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniu - wg załączonej listy obecności.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Uwarunkowania realizacji procesu bolońskiego w Polsce (ref. dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK, Prorektor ds. dydaktyki).
 2. Problemy etyczne w realizacji dydaktyki (ref. prof. dr hab. Józef Lipiec, UJ).
 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

Uczestników posiedzenia KR powitał Gospodarz - prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Rektor Politechniki Krakowskiej. Odbyło się ono na Kampusie w Czyżynach - obejmującym obiekty Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Stanisława Michałowskiego, Dziekana Wydziału Mechanicznego - znaczącej jednostki Politechniki, kształcącej 4.500 studentów - uczestnicy posiedzenia zwiedzili Aleję Parku Technologicznego , gdzie mieści się Park Technologiczny, nt. którego informacji udzielił p. Krzysztof Krzysztofiak, Prezes Centrum Zaawansowanych Technologii. Działa tu S-ka Comarch zatrudniająca ok. 400 osób. Specjalizuje się w oprogramowaniu dla: telekomunikacji, bankowości, supermarketów. W Krakowie - drugi teren specjalnej strefy ekonomicznej zlokalizowany jest w Pychowicach (tu egzystuje F-ma Motorola). Są także obszary stricte przemysłowe, np. obok Huty im. Sendzimira.

Następnie - po przejściu do auli - rozpoczęły się obrady Kolegium.

 

Ad 1. Uwarunkowania realizacji procesu bolońskiego w Polsce.

 

Temat zreferował dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK, Prorektor ds. dydaktyki, obrazując przygotowane zestawienia tabelaryczne na rzutniku.

P. Prorektor podzielił swoje wystąpienie na dwie części: w pierwszej przypomniał ogólne zasady deklaracji bolońskiej i jej cele, w drugiej - zwrócił uwagę na pewne aspekty związane z tą deklaracją i realizacją procesu bolońskiego w Polsce.

 

 • Podstawowe dokumenty związane z Deklaracją Bolońską, to: Deklaracja Sorbońska - 1998 roku (Francja, Niemcy, W. Brytania, Włochy) dająca podstawy do podpisania Deklaracji Bolońskiej w 1999 r. (29 państw) i Komunikatu Praskiego - 2001r. (33 państwa). Proces Boloński - to Deklaracja Bolońska i Komunikat Praski.
 • Głównym celem Deklaracji Bolońskiej jest stworzenie wspólnego obszaru szkolnictwa wyższego i wspólnego europejskiego obszaru badań naukowych.
 • Podstawowe postulaty Deklaracji Bolońskiej są następujące:
 • wprowadzenie systemu "łatwo czytelnych" i porównywalnych stopni (dyplomów),
 • dwustopniowy system studiów,
 • upowszechnienie punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów (ECTS)
 • usuwanie przeszkód ograniczających mobilność studentów i pracowników,
 • współdziałanie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia,
 • propagowanie problematyki europejskiej w kształceniu
 • Następnie Pan Prorektor omówił sprawy koordynacji i realizacji Procesu Bolońskiego.
 • Jednym z postulatów Deklaracji Bolońskiej jest czytelność i porównywalność dyplomów. Chodzi o tzw. suplement do dyplomów (System studiów w kraju. System studiów na uczelni. Rejestr indywidualnych osiągnięć studenta - wydawany automatycznie, lub na żądanie studenta). Obserwuje się tendencje mające na celu doprowadzenie do lepszej czytelności i porównywalności dyplomów. Jest to przede wszystkim upowszechnienie nazw Bachelor i Master. Ważna jest także definicja dyplomu - określana przez zespół umiejętności, w tym uniwersalnych, a nie przez "program studiów".
 • Różnorodność tytułów akademickich w Europie sugeruje ewentualność podpisania przez rektorów porozumienia o tzw. wspólnym dyplomie.
 • Opracowanie pewnych dokumentów, które umożliwią większą czytelność stopni i tytułów akademickich jest jak najbardziej pożądana.
 • Wg Deklaracji Bolońskiej istnieje zalecenie wprowadzenia 2 lub 3 -stopniowego systemu studiów ( interpretacja studiów 2-stopniowych: 3 lata - profil zawodowy, 2 lata - akademicki + 3 (4) lata - studia doktoranckie ). W Europie uczelnie o profilu akademickim mogą również prowadzić studia o profilu zawodowym. W Deklaracji Bolońskiej wiele uwagi przywiązuje się do tzw. "mobilności poziomej" (tzn.- student może czasowo przebywać za granicą i tam uzyskać dyplom, czy zaliczyć poszczególny semestr - ale w ramach tego samego kierunku studiów). Chodzi także o "mobilność pionową" (aby student miał możliwość zmiany kierunku studiów). W Polsce - coraz częściej pada pytanie, czy kształcenie ma mieć charakter monokierunkowy, czy też multikierunkowy. M. in. studia dwustopniowe, szczególnie o profilu akademickim, powinny umożliwić, aby po ukończeniu pierwszego stopnia - student mógł podjąć drugi stopień studiów na- kierunku pokrewnym. Nadal - i w kraju i za granicą funkcjonują studia jednolite magisterskie.
 • W związku z "mobilnością poziomą" opracowano wspólne programy (Joint Degrees) i umowy uczelni wydających wspólne dyplomy - wraz ze stawianymi wymogami. Chodzi o: wspólnie opracowane plany studiów i programy nauczania, porównywalne okresy studiowania w uczelniach partnerskich, wspólnie prowadzone prace i egzaminy dyplomowe, udział profesorów w prowadzeniu zajęć w uczelniach partnerskich, "wspólny dyplom", dyplomy obu (wszystkich) uczelni partnerskich, dyplom + (wspólny) certyfikat - realizowane najczęściej na poziomie master.
 • Ważną sprawę stanowi ECTS: narzędzie transferu i akumulacji osiągnięć.
 • Kolejny problem, to jakość kształcenia i akredytacja ("komisje jakości" - zróżnicowany charakter: akredytacja /ewaluacja, minimalne wymagania/ "znak jakości", ocena instytucji/ /programów, nadzór: minister/rząd/uczelnie/stowarzyszenie zawodowe).
 • Do spraw ogólnych należy tzw. "kształcenie bez granic". M.in. mogą powstać konsorcja międzynarodowe, świadczące usługi edukacyjne. Może istnieć również kształcenie na odległość. Rozwój procesu kształcenia stwarza konkurencję - co należy uwzględnić.
 • Najważniejsze działania dla polskich uczelni - wynikające z Deklaracji Bolońskiej - to: punkty, proces akredytacji i dwustopniowy system studiów. Aktualnie dąży się do wprowadzenia dwustopniowego systemu kształcenia (studia licencjackie i na poziomie magisterskim), przy czym funkcjonują uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe i uczelnie prywatne. Należy również uwzględnić studia doktoranckie.
 • Istnieje także rynek pracy, weryfikujący działania edukacyjne uczelni.
 • W uczelniach toczy się b. ożywiona dyskusja, w jaki sposób powinno być prowadzone kształcenie. W szkołach akademickich dominują uczelnie publiczne, ale istnieją także niepubliczne. W roku 2005 będzie obowiązywała nowa matura i na studia winni się dostać absolwenci na podstawie konkursu świadectw z ogólnopaństwowego egzaminu maturalnego. Proces kształcenia mógłby być nadal masowy. W kraju funkcjonują także publiczne i nie-publiczne uczelnie zawodowe. Istotną jest forma zakończenia studiów pierwszego stopnia (możliwość wprowadzenia tzw. klauzulowego egzaminu dyplomowego). Wydaje się, że studia drugiego stopnia powinny prowadzić przede wszystkim uczelnie akademickie publiczne - gdyż nowoczesne kształcenie winno być oparte o nowoczesne badania naukowe.
 • Korzyści wynikające z wprowadzenia systemu 2 stopniowego, to: zakończenie kształcenia po 3 latach z uzyskaniem kompetencji zawodowych, zmiany kierunku studiów w trakcie studiów, realizowanie studiów w różnych uczelniach i krajach, porównywalność kształcenia i uznania dyplomów, przyciągnięcie studentów ze strefy anglo-amerykańskiej.
 • Kierunki nauczania, które w Polsce powinny zostać jednostopniowe: medycyna, teologia, stomatologia, farmacja, weterynaria, psychologia, prawo. W innych krajach jednostopniowe pozostają także: rolnictwo, architektura i nauczanie początkowe.
 • Pytania związane z realizacją Deklaracji Bolońskiej:
 1. czy należy wprowadzić dwustopniowy system kształcenia zastępujący jednostopniowy.
 2. Czy i w jakiej formie ma być wydawany dyplom po studiach jednostopniowych.
 3. Jaki powinien być sposób rekrutacji na II stopień studiów.
 4. Czy należy współpracować z uczelniami prywatnymi.

 

D y s k u s j a:

 • Dziękując p. Prorektorowi Kaziorowi za przygotowanie i omówienie tematu - Przewodniczący KR poinformował, że powyższa tematyka była również przedmiotem dyskusji w trakcie obrad KRASP w Lublinie.
 • Założenie całej reformy strukturalnej studiów w Europie - sprowadza się do nauczania 3- stopniowego - uwzględniającego studia doktoranckie (tak jest w większości krajów europejskich). Słuchacze studiów doktoranckich byliby traktowani, jak studenci. Pozwoliłoby to na finansowanie tych studiów. Dotychczas - brak z MENiS środków na powyższe cele. Aktualnie w Polsce studiuje 28.500 doktorantów, z czego stypendia doktoranckie otrzymuje tylko 1/3 studiujących.
 • KRASP zabiega o to, aby studia doktoranckie włączono do Ustawy - jako 3-ci stopień studiów.
 • Przewodniczący KR potwierdził, iż nie ma potrzeby wprowadzania dwustopniowych studiów na wszystkich kierunkach i słuszne jest, iż część z nich pozostaje jedno-stopniowa.
 • Istotna jest także sprawa mobilności międzynarodowej i nie tylko.( służy temu m.in. Program Erasmus ) W Internecie można znaleźć pełne informacje dot. studentów z obcych krajów , pragnących podjąć studia w Polsce.
 • Ujednolicenia wymaga system kredytowania.
 • Nie została jeszcze ostatecznie rozwiązana sprawa jakości i oceny kształcenia.
 • Rektorzy zainicjowali powołanie do życia Komisji Akredytacyjnych i zmusili władze rządowe do powołania PAKi. PAKA przeprowadza akredytację, czyli stwierdza, że poziom minimalny jest wystarczający do nauczania. Pułap górny miały określać komisje środowiskowe. Dotychczas brak umocowania prawnego tych komisji.
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH zwrócił uwagę na jeden element kompetentnie przedstawionej prezentacji - a mianowicie system akredytacji europejskiej (stanowiący przedmiot troski w Uczelni). Gdyby miał on zaistnieć - Pan Rektor ocenia sceptycznie jego funkcjonowanie. Polskie uczelnie znajdą się wśród innych, znaczących uczelni europejskich. Polska młodzież będzie kuszona różnymi formami kształcenia za granicą, realizowanymi bądź to na gruncie polskim (otwieranie filii, oferta kształcenia zdalnego), bądź to różnymi formami kształcenia wyjazdowego. Konkurencja jest zjawiskiem zdrowym, ale tę świadomość mieć należy (o kandydatów na studia trzeba będzie zabiegać intensywniej), przy czym Pan Rektor ocenia ją pozytywnie.
 • Obawę wzbudzają "działania protekcjonistyczne", które mogłyby mieć miejsce - hipotetycznie - w momencie, gdyby zaczęto wprowadzać akredytację europejską. Dlatego uczelnie polskie powinny być czujne i jednomyślne w swych przekonaniach. Jednym z elementów europejskiego systemu akredytowania jest trend do zbiurokratyzowania, sformalizowania i uczynienia akredytacji europejskiej - obligatoryjną. Najczęściej wymienia się "antyksenofobiczność szkoły" (wśród elementów oceny). Jeżeli uwzględniano by ranking studentów obcych w danej uczelni - polskie szkoły wyższe wypadną niekorzystnie. Nie bez znaczenia są tu sprawy językowe. Polska zostanie "ustawiona" do konkurencji - przy starcie niekorzystnym. Proces Boloński obejmuje b. wiele elementów, na które trzeba się godzić (obrona przed pseudologicznym hasłem: "europejska jakość kształcenia").
 • Przewodniczący KR odwołał się do spotkania z Rektorami w Grenadzie - reprezentującymi 27 uczelni europejskich i oświadczył, że otwarcie się Polski na studentów anglojęzycznych - to nasza szansa finansowa. Studenci ci płacą w Polsce mniej, niż w innych krajach, dlatego chętnie tu przyjadą. Większość np. uniwersytetów niemieckich nie chce przystąpić do Procesu Bolońskiego. Posiadają one własny, wypróbowany przez wieki, system kształcenia. Podobnie jest w przypadku Anglii.
 • Bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek, Rektor PAT, odniósł się do sprawy uwzględnienia zasad, na jakich jest zbudowana Unia Europejska. Wszystkie państwa będące jej członkami posługują się własnym językiem, jako oficjalnym europejskim ( 22 kraje ) Istnieje ochrona tożsamości, obrona języka i obrona własnych interesów.
 • Prof. dr hab. Andrzej Bałanda, Rektor PWSZ w Nowym Sączu nawiązał do sprawy szkół zawodowych podkreślając, że powstały one w oparciu o prawo o wyższym szkolnictwie zawodowym . Są trzy szkoły prywatne zawodowe, które posiadają uprawnienia akademickie. Prowadzą one badania naukowe. Wiele poruszonych przez p. Prorektora Kaziora problemów będzie uregulowanych w projekcie nowego prawa o szkolnictwie wyższym.
 • Pan Rektor Bałanda poruszył także problem mobilności podkreślając, że mobilność "pionowa" nie oznacza zmiany kierunków po studiach np. licencjackich czy ogólnych. Chodzi o możliwość przechodzenia - po ukończeniu szkół różnych stopni - do szkół wyższych.
 • Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSZ w Tarnowie zaznaczył, że po 01 maja 2004 roku , studenci PWSZ będą mieli takie same prawa na uczelniach akademickich całej Europy, jak studenci europejscy w naszym kraju.
 • Pani Elżbieta Lęcznarowicz, Małopolski Kurator Oświaty, poruszyła problem konkursu świadectw z ogólnopaństwowego egzaminu maturalnego - ważny w związku z realizacją strategii bolońskiej. Pani Kurator skierowała zapytanie, czy aktualnie można już w Małopolsce odpowiedzieć, czy konkurs świadectw w r. 2005 - z egzaminu maturalnego - będzie jednakowy na wszystkich uczelniach, czy zasady przyjęć będą zróżnicowane w poszczególnych szkołach wyższych, czy konkurs świadectw będzie wzorowany na systemach europejskich, czy też zostanie on wypracowany w warunkach rodzimych (jeśli tak, będzie zależał od decyzji Senatu). Stąd prośba do wszystkich pp. Rektorów o jak najszybsze decyzje w powyższej sprawie.
 • Pani Kurator poruszyła także problem zmniejszania się ilości uczniów - w związku z niżem demograficznym. W r. 2009 do uczelni dotrze połowa kandydatów - w stosunku do obecnej ich liczby. Spadek rozpoczyna się w r. 2006. Aktualnie wskaźnik ilości uczniów , którzy wybrali naukę w liceach - jest niższy, niż w roku ubiegłym. Młodzież chętniej podejmuje naukę w technikum.
 • Przewodniczący KR oświadczył, że w wyniku rozmowy z Panią Minister Łybacką i na podstawie podjętej Uchwały KRASP - do końca br. kalendarzowego każda uczelnia zostaje zobowiązana do przedstawienia zasad przyjęć kandydatów na rok akademicki 2005/2006. Przewodniczący KR zaapelował o realizację powyższej decyzji. Do sprawy nowej matury Kolegium Rektorów powróci jesienią br.
 • W nawiązaniu do nadchodzącego niżu demograficznego - Przewodniczący KR oświadczył, że aktualna pozostaje sprawa ustawicznego kształcenia - i jest to b. ważny problem do realizacji w uczelniach (studia podyplomowe, przygotowywanie wykształconych osób do drugiego zawodu).
 • Odnosząc się do ostatniej uwagi Pani Kurator - Przewodniczący KR wyraził ubolewanie, że nadal utrzymywane są technika, kształcące "bezrobotnych", zamiast preferowania wykształcenia ogólnego, ciągłego, przygotowującego do uzyskania pełnych wysokich kwalifikacji.
 • Dr hab. Czesław Nowak, Prorektor AR wyraził pogląd, iż popularność studiów 3 + 2 a następnie + 3 (lub 4) i fakt wyboru przez młodzież nauki w technikach - wiążą się ściśle z aktualną sytuacją gospodarczą . Jeżeli nadal będzie istniał tak katastrofalny poziom bezrobocia - studia doktoranckie w znacznym stopniu będą stanowiły ucieczkę przed bezrobociem. Promowane będzie kształcenie ustawiczne. Niektórzy studenci psychicznie nie wytrzymują długo trwającego cyklu nauczania. Należy zachować "zdrowe" proporcje między nauczaniem jedno a dwu czy trzystopniowym. Zdecydowana przewaga poziomu licencjackiego, znacznie mniejsza część na poziomie magisterskim i tylko nieliczna na poziomie studiów doktoranckich , to być może - wg sugestii Pana Prorektora - najwłaściwsze rozwiązanie (28.500 doktorantów - to liczba ostrzegawcza).
 • Przewodniczący KR stoi na stanowisku, aby nie ograniczać młodzieży możliwości pełnych studiów.
 • Prof. Jerzy Stuhr, Rektor PWST zaznaczył, że Uczelnia zastanawia się, jaką zastosować "zaporę", aby w razie licencjatu, mniej lub bardziej obligatoryjnego - nie odeszli z niej wszyscy (np. muzyk musi się kształcić 17 lat, aby uzyskać pełne kwalifikacje i chciałby móc wcześniej sprawdzać się zawodowo. Podobnie jest z aktorami). Uczelnie artystyczne będą walczyć o jednolitość studiów.
 • Przewodniczący KR wyjaśnił, że w projekcie Ustawy szkoły artystyczne są ujęte w jednolitym cyklu kształcenia.
 • Prof. Jan Pamuła, Rektor ASP poinformował, że w ASP system dwustopniowy jest sprawdzany od kilku lat i wypada pozytywnie ( studia wieczorowe ). Mniej więcej - po 3-cim roku studenci są zmęczeni i część z nich chętnie podjęłaby już jakąś praktykę zawodową. Część chciałaby zmienić kierunek studiów. Na Zachodzie nie wolno kontynuować drugiego stopnia nauczania w tej samej uczelni. W ASP część studentów z Wydz. Projektowych - po 3-cim, 4-tym roku - odchodzi. Osoby pragnące pogłębiać studia - udają się za granicę. Inni - zakładają firmy. Jest to proces nieodwracalny i należy na niego spojrzeć z pełnym realizmem.
 • Przewodniczący KR oświadczył, iż taka jest właśnie konkluzja dzisiejszej dyskusji: wprowadzenie licencjatu, czy dwustopniowych a nawet trzystopniowych studiów - jest perspektywicznie sprawą najważniejszą. Już sam fakt dostania się na studia doktoranckie , stanowi pewną formę samorealizacji ( nie tylko ucieczkę przed ew. bezrobociem ) i nie należy od tego odstępować.
 • P. Rektor J. Pamuła przypomniał, że na ASP już w r. 1918 obowiązywał dwustopniowy system studiów.

 

U s t a l e n i e:

Senaty wszystkich Uczelni ustalą do końca grudnia br. zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2005/2006.

 

Ad 2. Problemy etyczne w realizacji dydaktyki

 

Wprowadzenia do tematu Akademicki Kodeks Wartości dokonał prof. dr hab. Józef Lipiec (Instytut Filozofii UJ) oświadczając, że skonstruowano układ 11-tu naczelnych wartości (pozostałe są "wplecione" w strukturę).

W Preambule wpisano listę powodów, z jakich sformułowano Akademicki Kodeks Etyczny - w związku z narastającą ilością niekorzystnych zjawisk w sferze świadomości uczonych, w motywacji ich aktywności i postawach etycznych. Istnieje potrzeba przypomnienia pewnych zasad, a nawet ogłoszenie ich - po raz pierwszy - dobitnie.

Podstawowe wartości to: prawda, odpowiedzialność, życzliwość, sprawiedliwość, rzetelność, tolerancja, lojalność, samodzielność, uczciwość, godność i wolność nauki - wolność uczonych. Uczestnicy Kolegium Rektorów otrzymali tekst uchwalonego w dniu dzisiejszym - przez Senat UJ - Akademickiego Kodeksu Wartości ( w załączeniu).

Pan prof. Lipiec scharakteryzował pokrótce wszystkie wyszczególnione wyżej wartości , zatrzymując się i poświęcając szczególną uwagę problemowi samodzielności. Uchybienie jej zasadom - to pogwałcenie reguł fundamentalnych, idei posłannictwa nauki, to postawa szczególnie godna potępienia wobec członka społeczności akademickiej, który dopuszcza się takiego uchybienia. Jest to także naruszenie prawa. Dotyczy to - przede wszystkim - jawnych plagiatów. Plagiat - to rzecz etycznie odrażająca . Istnieją także bardziej wyrafinowane formy żerowania na cudzym dorobku: kryptoplagiaty, posługiwanie się cudzymi myślami, pomysłami, kategoriami - bez podania źródeł, przypadki bezceremonialnego dopisywania się do rezultatów cudzej pracy. Inna formę uchybienia stanowią autoplagiaty (wielokrotne sprzedawanie tych samych produktów), handlowanie pracami naukowymi i innymi opracowaniami, występowanie w charakterze ich wykonawców ("rynek": wykonawcy, sprzedawcy, nabywcy ). Z pogwałceniem tej zasady trzeba walczyć, nagłaśniać fakty, piętnować niedopuszczalne działania. W takiej sytuacji tworzy się chaos edukacyjny, dewaluacja ogółu dyplomów i publikacji oraz skrajnie relatywistyczny permisywizm moralny - naganny. Te same normy winny obowiązywać profesorów i oszukujących studentów.

Nawiązując do uczciwości, p. Prof. Lipiec zasygnalizował, aby uczeni nie występowali jako medialni znawcy, opiniodawcy spraw dowolnych, posługując się powagą tytułu naukowego, instytucji naukowej ( pozorowanie działalności naukowej) . Uczciwość odnosi się także do solidnego dogłębnego studiowania obranej przez studenta dziedziny i świadomości o potrzebie edukacji permanentnej. Dyplom nie może oznaczać certyfikatu wiedzy na całe życie.

Prof. Lipiec podkreślił, że Kodeks ma szansę nie tylko przypomnieć i stworzyć określoną atmosferę w uczelniach, stać się zaczynem ciągu dalszego dyskusji, ale także punktem odniesienia w podejmowanych Uchwałach, czego przykładem jest dzisiejsza Uchwała Senatu UJ. Dotyczy ona kwestii, które da się sformułować językiem prawnym.

 

D y s k u s j a:

 • Przewodniczący KR zaznaczył, iż Akademicki Kodeks Wartości to dokument, który w Uniwersytecie Jagiellońskim rodził się dłuższy czas ( kilka miesięcy pracy doraĽnej Komisji, której przewodniczył prof. dr hab. Józef Lipiec). W dniu dzisiejszym , w trakcie posiedzenia Senatu UJ również dyskutowano nad powyższymi sprawami. Dokument nie posiada waloru prawnego, ale przywołuje podstawowe wartości, przekładając je na zrozumiały dla środowiska akademickiego język. Będzie stanowił "zaczyn myślenia". Został przez Senat przyjęty i będzie wydany w formie broszury - dla wszystkich nauczycieli akademickich Uczelni. Zostanie także przekazany pp. Rektorom wszystkich szkół wyższych - do ew. wykorzystania.
 • Przewodniczący KR poinformował, że w dniu dzisiejszym Senat UJ podjął Uchwałę , która z pewnością wywoła w środowisku żywą reakcję.
 • Uchwała dotyczy zatrudnienia pracowników akademickich UJ w innych uczelniach, prywatnych, bądź publicznych - zlokalizowanych w Krakowie. Senat UJ dopuszcza możliwość dodatkowego zatrudnienia, ale nie wyraża zgody, aby nauczyciele akademiccy zatrudnieni w UJ na pierwszym etacie - podejmowali się promowania innych uczelni, które zakładają, w których pracują. Chodzi o Kraków. Pracownicy ci nie mogą pełnić funkcji dziekana lub rektora takiej uczelni. Występowanie w podwójnej roli kłóci się z podstawowymi wartościami etycznymi. Pracownicy muszą określić swoją lojalność wobec UJ, jako Uczelni macierzystej. Po burzliwej dyskusji, jedynie przy 3 głosach wstrzymujących się, tekst Uchwały dot. zatrudnienia pracowników UJ poza Uczelnią, w obostrzonej - w stosunku do założeń pierwotnych formie - został przyjęty (65 Senatorów).Nauczyciele akademiccy- zatrudnieni dodatkowo poza Uniwersytetem - mają czas jeden semestr, aby opowiedzieli się, gdzie dalej będą pracować: w Uczelni, czy poza nią (nie dotyczy szkół, które zawarły z UJ umowy patronackie). Chodzi o "moralne oczyszczenie" zaistniałej etycznej sytuacji.
 • Przewodniczący KR zaznaczył, iż ma świadomość, że podjęte działania mogą nie być przyjęte z pełną aprobatą.
 • Prof. Jerzy Stuhr, Rektor PWST zaproponował , aby do dyskusji nad powyższymi sprawami powrócić na powakacyjnym posiedzeniu Kolegium Rektorów. Sprawa jest poważna, wymaga przeanalizowania i możliwości podzielenia się uwagami, w jaki sposób pp. Rektorzy będą wprowadzać nowe ustalenia i informować o nich (w UJ - broszura). Ważny jest sposób dotarcia do wszystkich nauczycieli akademickich - nie tylko drogą administracyjną. Rektor Stuhr osobiście podziękował Uniwersytetowi, Przewodniczącemu KR i prof. Lipcowi za działania w tak ważnym zakresie informując, że wczoraj wykluczył z komisji egzaminacyjnej dwóch pedagogów, którzy pracują w prywatnych szkołach teatralnych, działając "intuicyjnie", dzisiaj - ma do dyspozycji już określony dokument. Podjęte działania są słuszne i oczyszczą atmosferę w środowisku akademickim.
 • Przewodniczący KR oświadczył, że sprawa jest otwarta i przychyla się do propozycji p. Rektora Stuhra.

 

3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

3.1. Powakacyjne posiedzenie KRSzWK odbędzie się po 20 października br. - na zaproszenie JM Rektora Stanisława Hodorowicza - w siedzibie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Proponowane wstępnie tematy: c.d. zagadnień omawianych w dniu dzisiejszym oraz "Kierunki badań naukowych w uczelniach krakowskich" ( ten temat przygotuje p. Prorektor Maria Nowakowska z UJ, we współpracy z pp. Prorektorami Uczelni).

W nawiązaniu do powyższego tematu - prof. Jerzy Stuhr, Rektor PWST zaproponował włączenie Zespołu Prof. Frankowicza - zorientowanego w sprawach grantów.

Szczegóły dot. powakacyjnego posiedzenia KRSzWK zostaną podane w terminie późniejszym.

 

2. Terminy inauguracji nowego roku akademickiego 2003/04:

UJ - 01.X. - 11.00

AE - 02.X. - 11.00

AGH - 04.X. - 11.00

AM - 27.X. - 10.00

AR - 09.X. - 11.00

ASP - 02.X. - 11.00

AWF - 06.X. - 11.00

PAT - 20.X. - 12.00

PK - 03.X. - 11.00

AP - 14.X. - 10.00

PWST - 01.X. - 16.00

 

Pani Elżbieta Lęcznarowicz, Małopolski Kurator Oświaty przypomniała o inauguracji roku szkolnego w szkołach średnich - w dniu 1. września br. - w Krościenku, zapraszając na tę uroczystość.

 

3.3. Przewodniczący KR poinformował o planowanym w przyszłym roku Festiwalu Nauki w Krakowie.

Proponuje się, aby ew. zorganizować Festiwal na Błoniach. Przygotowania należałoby rozpocząć już we wrześniu a najpóźniej w październiku bieżącego roku. W pierwszej kolejności konieczne jest zorganizowanie spotkania pp. Prorektorów ds. Nauki - celem ustalenia szczegółów, następnie powołanie Biura Krakowskiego Festiwalu Nauki. Byłoby ono zobowiązane do pozyskiwania funduszy , planowania kosztów poszczególnych prezentacji, przygotowania ramowego programu działania - zatwierdzanego przez Radę Programową. Orientacyjny termin Festiwalu: 8 - 16 maj 2004 r.

U s t a l e n i a:

 • Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa akceptuje powyższą koncepcję Przewodniczącego KR.
 • Rozważona zostanie sprawa lokalizacji Festiwalu na Błoniach.
 • Powołane zostanie wyspecjalizowane biuro ds. jego organizacji.

 

3.4. W nawiązaniu do zbliżającego się wydania 200-go numeru "Dziennika Akademickiego" - organu KRSzWK, w imieniu Kolegium Rektorów przygotowano do pp. Redaktorów: Marka Lovella i Mariana Nowego list gratulacyjny następującej treści:

"W związku z wydaniem jubileuszowego dwusetnego numeru "Dziennika Akademickiego" -Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa składa na ręce Panów Redaktorów podziękowanie za owocną popularyzację dorobku naukowego środowiska Akademickiego naszego Miasta oraz działalności naszych Uczelni. Warto przy tej okazji przypomnieć, że już dwukrotnie wyróżniliśmy Redakcję "Dziennika Akademickiego" i pracujących w niej Dziennikarzy - nagrodą Phil Epistemoni.

Mając nadzieję na owocną współpracę w przyszłości, życzymy Państwu wielu osiągnięć w pracy na rzecz rozwoju polskiej nauki i edukacji."

 

U s t a l e n i e:

KRSzWK jednomyślnie zaakceptowało powyższą propozycję.

 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH, zwrócił uwagę na "asymetrię" w zakresie częstotliwości zamieszczania informacji w "Dzienniku Akademickim" o poszczególnych uczelniach, uzyskując odpowiedź Przewodniczącego KR , że decydują o tym finanse, gdyż zamieszczane artykuły - dot. konkretnych uczelni - są płatne. Przewodniczący KR zaapelował, aby uczelnie zamawiały swoje specjalne numery w "Dzienniku Akademickim" - finansując je.

3.5. Pan Rektor Tadeusiewicz zasygnalizował problem Półsanatorium Akademickiego, przy ul. Tokarskiego 6, z którego - w różnych proporcjach - korzystają studenci wszystkich uczelni. Pan Rektor przypomniał o ubiegłorocznej inicjatywie dot. przeprowadzenia remontu i podniesienia standardu tego Półsanatorium, tak, by odpowiadało ono określonym normom europejskim. AGH wydatkowała kwotę 23.000 zł. na wykonanie wstępnej koncepcji . W oparciu o nią i z poparciem KRSzWK - AGH wystąpiła do MENiS z prośbą o otrzymanie środków na remont Półsanatorium, uzyskując odpowiedź negatywną z wyjaśnieniem, że pieniądze mogłyby być ew. przydzielone, ale po przedstawieniu formalnego projektu architektonicznego. Problem polega na cenie komercyjnej dokumentacji technicznej oczekiwanej przez MENiS (kwota rzędu 200.000 zł). Gdyby w tej sytuacji zechciała pomóc Politechnika Krakowska - możliwe byłoby opracowanie projektu w kwocie rzędu 100.000 zł.

Dlatego Pan Rektor Tadeusiewicz zasugerował, aby po wakacjach powrócić do powyższej sprawy i zakończyć ją konkretną deklaracją, proponując, aby wszystkie uczelnie dokonały wpłaty - proporcjonalnie do liczby swych studentów korzystających z Półsanatorium. Łącznie - składka winna wynieść 100.000 zł. Wówczas - z pomocą Politechniki - można by było przedstawić projekt architektoniczny w MENiS i PEFRON- na remont obiektu i jego wyraźną adaptację, pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych i innych, korzystających z Pół-sanatorium. Szacunkowa kwota remontu Półsanatorium ( o ile uda się włączyć temat do planów ministerialnych ) wyniesie ok. 24 mln zł. Będzie to obiekt specjalny.

 • Przewodniczący KR zaproponował zwrócenie się do Wojewody i Marszałka Województwa o dotację 100.000 zł na powyższy cel.
 • P. Wicewojewoda Ryszard Półtorak oświadczył, że najlepszym - przynajmniej w części - sposobem sfinansowania powyższego przedsięwzięcia, mogą być środki z PEFRONU.

Jeśli chodzi o wstępne kwoty - z budżetu Wojewody brak takich możliwości prawnych.

Pan Rektor Tadeusiewicz poinformował, że już występował do powyższych Adresatów o dofinansowanie - uzyskując odpowiedzi odmowne. Urząd Wojewódzki, Marszałek, PEFRON oczekiwali najpierw przedłożenia dokumentacji technicznej, której sfinansowania nie zrealizują. Pan Rektor Tadeusiewicz jeszcze raz ponowi prośby o dotacje na powyższy cel.

Na zakończenie posiedzenia - Przewodniczący KR podziękował Gospodarzowi - prof. dr hab. inż. Marcinowi Chrzanowskiemu, Rektorowi Politechniki Krakowskiej - za przyjęcie.

 

Protokołowała:

Mgr inż. Lucyna Kuśnierczyk

 

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 9 kwietnia 2003 r. w Akademii Górniczo - Hutniczej 

 

Lista osób uczestniczących w posiedzeniu - wg załączonej listy obecności.

 

Program posiedzenia:

1. Współpraca KRSzWK z Władzami Samorządowymi - w obecnej kadencji.

2. Sprawy ACK Cyfronet AGH.

3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

Przewodniczący Kolegium Rektorów, prof. dr hab. Franciszek Ziejka, powitał uczestników posiedzenia - w tym szczególnie zaproszonych Gości: p. Marszałka Janusza Sepioła i p. Wicemarszałka Krzysztofa Deszyńskiego, którzy w trakcie posiedzenia przed-stawią zarys działania Władz Samorządowych Województwa Małopolskiego w obecnej kadencji.

Przewodniczący Kolegium Rektorów przypomniał, że oprócz szkół wyższych Krakowa, w Regionie funkcjonują również Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w: Nowym Sączu, Tarnowie, Nowym Targu, Sanoku i Krośnie, pp. Rektorzy powyższych szkół zostali zaproszeni na dzisiejsze posiedzenie Kolegium Rektorów, uczestniczą w nim i wszystkie uczelnie są zainteresowane współpracą z Władzami Samorządowymi Woj. Małopolskiego.

Przewodniczący KR poinformował, że w trakcie omawiania punktu posiedzenia Sprawy bieżące, wolne wnioski, poruszone zostaną sprawy: szkolenia w zakresie Ustawy o zamówieniach publicznych, Ustawy o szkolnictwie wyższym, nowej matury i podatków od diet.

Następnie - zwyczajowo - głos zabrał Gospodarz spotkania, prof. dr hab. Marek Zembala, Prorektor UJ ds. Collegium Medicum, który wyraził zadowolenie z faktu, iż dzisiejsze posiedzenie odbywa się właśnie w Collegium Medicum, które 10 lat temu wróciło do Uniwersytetu Jagiellońskiego, stanowiąc jego integralną część.

 

Ad 1./ Współpraca KRSzWK z Władzami Samorządowymi - w obecnej kadencji

 

Przewodniczący KR nawiązał do aktualnej sytuacji, podkreślił jej złożoność (w zakresie przystąpienia Polski do UE) oraz zaznaczył wagę współpracy z Urzędem Marszałkowskim , przede wszystkim w zakresie pozyskiwania przez uczelnie funduszy strukturalnych czy regionalnych, ale także dofinansowywania różnych przedsięwzięć. Niepokój budzi ostatnie stanowisko KBN-u w zakresie offsetu. Pierwotnie miał się on znaleźć w gestii Urzędu Marszałkowskiego, ostatecznie projekty w ramach offsetu skierowano bezpośrednio do KBN-u, tam nastąpiła "całkowita zmiana filozofii" odnośnie ubiegania się o finanse (przedsięwzięcia są traktowane wyłącznie komercyjnie), w związku z czym szereg projektów oddalono. Jedyna szansa, to możliwość ponownego ubiegania się - co dwa lata - o nowe granty.

Następnie głos zabrał p. Marszałek Janusz Sepioł, który podziękował za zaproszenie i możliwość dyskusji w tak zacnym, liczącym się Gronie, po czym - omawiając zakres prac Władz Samorządowych - zaprezentował w trakcie wypowiedzi obszerne materiały poglądowe - na przeźroczach.

M. in. Pan Marszałek przedstawił:

- Model polityki wspierania rozwoju regionalnego, wdrażany w okresie 2001- 2003 (opierający się na kontrakcie między rządem a władzami regionalnymi. W r. 2003 pozostaje do dyspozycji 35 mln zł na inwestycje wieloletnie i 56 mln zł na projekty generowane przez region).

- Zadania z zakresu szkolnictwa wyższego realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego (PWSzZ w Nowym Sączu - rozbudowa Inst. Jęz. Obcych - wartość 4,7 mln zł oraz wsparcie dla prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, na rozbudowę biblioteki - wartość 1,9 mln zł, PWSZ w Tarnowie - 2,3 mln zł z Kontraktu - na rozbudowę biblioteki, zrealizowanie I-go etapu inwestycji dot. adaptacji budynku Zespołu Szkół Rolniczych przygotowywanego dla Podhalańskiej WSzZ, grupa informatycznych centrów edukacyjnych - realizowanych w Tarnowie i Oświęcimiu. Są to zadania zakończone).W latach następnych nie przewiduje się kontynuacji tego kontraktu. Od r. 2004 Polska powinna korzystać z funduszy strukturalnych, funduszu spójności (pojawią się programy operacyjne ich wdrażania - w oparciu o Narodowy Plan Rozwoju).

- Narodowy Plan Rozwoju ( NPR) przygotowany na lata 2004-2006 ( przy czym w UE

operuje się 7-letnim okresem rozwoju).

- NPR - struktura wydatków w układzie programów operacyjnych.

- Zintegrowany Program Operacyjny ( dla Województwa najważniejszy, obejmujący 16 podprogramów, bazujący na 3 funduszach strukturalnych). Jego wartość - ok. 3 miliardy euro.

- Priorytety i działania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (m.in. wzrost konkurencyjności gospodarki, współpraca między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką - jako zadanie adresowane do środowiska naukowego, podobnie, jak rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy).

- ZPO - podział środków na priorytety.

- Priorytety i działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (3 priorytety: dot. realnej infrastruktury, małych, średnich firm i bezrobocia oraz rozwoju lokalnego).Chodzi o dobór projektów na kwotę ok. 180 milionów euro. Dla szkolnictwa tematami interesującymi są: struktura badawczo-edukacyjna oraz infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (Internet w sferze usług publicznych).

- Propozycje zgłaszane przez szkoły wyższe do regionalnego komponentu ZPORR. (Przez dłuższy czas szkoły wyższe nie były uwzględniane, dlatego Pan Marszałek zaproponował projekty sondażowe). Wpłynęło 20 projektów na kwotę 350 mln euro, zaś na ten priorytet przewidzianych jest 20 mln euro. Nabór "uzupełniający" do regionalnego komponentu ZPORR będzie realizowany ( Plan: 2-gi kwartał br.).

- Wymagania dot. projektów zgłaszanych do regionalnego komponentu ZPORR.(środki unijne - do 70%).Projekty mniejsze, niż o wartości 1 mln euro nie wchodzą w grę. Podobnie - projekty o zbyt wysokich wartościach także nie będą uwzględniane. Projekty muszą spełniać ściśle określone wymogi.

- Obszary współpracy ze szkolnictwem wyższym (m.in. prace eksperckie, dokonywanie oceny, jak wszystkie fundusze oddziaływają na rozwój regionu, Regionalny Komitet Sterujący, udział wyższych uczelni w kształtowaniu regionalnego systemu edukacji, w tym regionalny system stypendialny i system nagród dla wyróżniających się studentów i pracowników, realizowanie międzynarodowych projektów edukacyjnych).

 

Osobą, której w Urzędzie Marszałkowskim podlegają omawiane sprawy, odpowiedzialną za przygotowanie programów, jest p. Wicemarszałek Krzysztof Deszyński.

 

D y s k u s j a

 

Przewodniczący KR podziękował %).p. Marszałkowi Sepiołowi za wystąpienie i przekazanie szeregu istotnych dla szkolnictwa wyższego informacji.

Jednocześnie - Przewodniczący KR poruszył sprawę dofinansowania przez Urząd Marszałkowski (kwotą l,9 mln zł) budowy biblioteki prywatnej WSzB w Nowym Sączu informując, że właśnie Kolegium Rektorów opiniowało rozporządzenie Pani Minister Łybackiej, która postanowiła dofinansowywać szkoły prywatne w zakresie: kształcenia kadry, kształcenia dydaktyki i inwestycji. Wszyscy rektorzy uczelni państwowych wypowiedzieli się jednoznacznie - negatywnie w sprawie dofinansowania inwestycji w szkołach prywatnych.

W sytuacji, kiedy ze względu na brak funduszy drastycznie ogranicza się inwestycje uczelni państwowych, dofinansowywanie inwestycji szkół prywatnych stanowi rozrzutność. Panowie rektorzy szkół państwowych zaznaczyli, że jeżeli - na mocy rozporządzenia - inwestycje szkół prywatnych muszą być dofinasowywane to należy zabezpieczyć interesy skarbu państwa ( zapisy w księgach wieczystych, nie pozwalające zbyć danej inwestycji na rzecz szkoły prywatnej . Statut szkoły nie stanowi podstawy, aby nie dokonywać takich transakcji).

Nawiązując do dofinansowywania szkół, Przewodniczący KR - jako Rektor UJ - skierował do p. Marszałka pytanie, w związku z przejęciem przez Collegium Medicum kilku szkół medycznych policealnych, dotyczące funduszy z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymywanie tych szkół, gdyż dotychczas one nie wpływają. Pani Minister - po dyskusjach - oświadczyła, że środki finansowe na te cele znajdują się w Urzędach Marszałkowskich.

P. Prorektor M. Zembala poinformował, że sprawę poruszano na posiedzeniu Kolegium Rektorów Uczelni Medycznych i nie znaleziono wiążącej odpowiedzi, kto ma finansować taki typ szkolnictwa (chodzi tu o finansowanie medycznego szkolenia zawodowego na poziomie licencjackim a potem magisterskim, dot. np. pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, rehabilitacji medycznej). Collegium Medicum UJ w ub. r. kredytowało to szkolenie (ok. 3 mln zł) i na dłuższą metę sytuacja taka jest niemożliwa. Zarówno Minister Zdrowia Łapiński, jak i Balicki oświadczyli, że pieniądze na cele takiego szkolenia winny się znaleźć w Urzędzie Marszałkowskim. Brak funduszy stawia pod znakiem zapytania dalsze losy tej formy szkolenia zawodowego medycznego.

P. Marszałek Sepioł poinformował, że środki na wydatki edukacyjne - trafiają do Samorządów w postaci subwencji i naliczane są algorytmem, w zależności od liczby uczniów. Aktualnie słuchacze studiów licencjackich nie figurują w wykazie Urzędu Marszałkowskiego i środków finansowych na kształcenie tej grupy uczniów - Urząd nie otrzymuje.

Prof. dr hab. Andrzej Bałanda, Rektor PWSzZ w Nowym Sączu - powołując się na wypowiedź Dyrektora Departamentu Ministerstwa Zdrowia - pani Anny Kalety, uczestniczącej w Konferencji Rektorów PWSzZ w Głuchołazach oświadczył, że powyższe środki finansowe trafiły nie do szkolnictwa wyższego a do oświaty.

Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSzZ w Tarnowie zaznaczył, że Departament przygotował aktualnie projekt, przedstawiony bezpośrednio Premierowi dot. tych środków, gdyż prawdopodobne jest, że Pani Minister przekazała je (ponad 200 mln zł) na podwyżkę płac nauczycieli.

Szkolenia pielęgniarek odbywają się w PWSzZ w Tarnowie, roczny koszt szkolenia wynosi 12.000 zł/osobę, zaś dofinansowanie z MENiS - to kwota rzędu 3,1 tys. zł rocznie/osobę.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz , Rektor AGH z niepokojem zauważył, że w planach działań władz nie ma miejsca dla uczelni technicznych a ściślej mówiąc, dla szkół kształcących kogoś, kto ma coś wytwarzać. Uwzględnia się kształcenie: nauczycieli, urzędników, rozwój różnych przedsięwzięć, ale nie uwzględnia się rozwoju szkolnictwa i nauk technicznych. Jest to sytuacja, którą chętnie narzuciłaby Europa Zachodnia: tu, w Polsce, powinni być konsumenci dóbr wytwarzanych na Zachodzie. Odnosi się wrażenie, że taka sama filozofia przyświeca osobom, które tworzą tego rodzaju założenia i programy. Stąd pomijanie szkolnictwa technicznego, w programach - brak elementów, które miałyby wspierać rozwój w tym regionie szkół kształcących ludzi, którzy następnie wytwarzaliby dochód narodowy - poprzez produkcję.

Również jeden z priorytetów UE - jakim jest tworzenie zrębów społeczeństwa informacyjnego - całkowicie się tutaj, w trakcie prezentacji, nie znalazł. W związku z powyższym - p. Rektor Tadeusiewicz chciałby poznać stanowisko p. Marszałka w przedmiotowej sprawie.

P. Marszałek Janusz Sepioł odpowiedział, iż intencji takiej nie było: może prezentacja okazała się zbyt mało precyzyjna. Jeżeli mówi się o priorytecie Infrastruktura badawczo-edukacyjna, to uwzględnia ona równe warunki dla wszystkich. Na jednej z folii ukazano infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego. W programie regionalnym przewidziano na realizację powyższego tematu kwotę 7 mln euro.

Największe pole działania dla uczelni technicznych mieści się w programie operacyjnym nauka - gospodarka. W skali kraju na realizację tego tematu przewiduje się kwotę 34,5 mln euro.

Przewodniczący KR zwrócił się do p. Marszałka z prośbą o udostępnienie wszystkim obecnym pp. Rektorom powielonego dokumentu dot. referowanych spraw. Dotychczas uczelnie działają "po omacku", więc dzięki temu, że p. Marszałek posiada opracowane założenia - dla uczelni zaistniałaby szansa bliższego zapoznania się z tematem i właściwego "wpisania" w Program.

P. Marszałek Sepioł ustosunkował się pozytywnie do powyższej prośby Przewodniczącego KR przedstawiając propozycję idącą dalej, a mianowicie zorganizowanie szkolenia. Uczelnie mogłyby pokryć częściowo koszt takiego szkolenia pracowników.

Przewodniczący KR zaznaczył, iż sprawa jest tym pilniejsza, że nowa Pani Wiceminister Freiberg przystępuje do opracowania projektu planu rozwoju na okres 2006 - 2013, oczekując z uczelni na propozycje.

P. Marszałek Sepioł oświadczył, że program 2006 - 2013 jest ważny i musi być zatwierdzony w trakcie roku 2005, aby móc przeprowadzać stosowne negocjacje. Polska może wcześniej otrzymać pewne kwoty na tzw. pomoc techniczną (w skali kraju - kilkanaście mln euro).

P. Prorektor Zembala poruszył sprawę projektu Collegium Medicum dot. szkolenia podyplomowego podkreślając, że ciągłe szkolenie podyplomowe lekarzy jest b. ważne, gdyż dotyczy elementów merytorycznych (a finanse ograniczają je). Ciągłe szkolenie podyplomowe lekarzy, to także jeden z priorytetów UE.

P. Marszałek Sepioł zaznaczył, że w tym momencie przechodzi się do konkretów, tzn. kryteriów podziału środków wg decyzji regionalnej (moment wyważania interesów).

Bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek, Rektor PAT skierował zapytanie, czy pojęcie konkurencyjności odnosi się do skali kraju, międzynarodowej, zasięgu regionalnego, czy też powyższych elementów - razem, uzyskując odpowiedź p. Marszałka, że chodzi o wszystkie wymiary, ale myśli się tu o konkurencyjności przede wszystkim w skali krajowej (tu jest najłatwiej o punkty odniesienia).

P. Rektor Tadeusiewicz powrócił do wątku konkurencyjności i kształcenia ustawicznego, które musi być podporządkowane pewnej wizji - z czego region będzie egzystował. Podstawą dobrobytu regionów i krajów jest wytwarzanie. Również kształcenie ustawiczne powinno być podporządkowane potrzebom rynku pracy, który stanowi pochodną rozwoju określonej filozofii promocji pewnych dziedzin gospodarczych. Pan Rektor tych elementów w Programie nie dostrzega. Cała sfera wytwarzania dóbr materialnych została pominięta, dlatego P. Rektor Tadeusiewicz ponowił pod adresem Władz Samorządowych Województwa pytanie, jaką rolę i jakie miejsce - zostaje przypisane dwóm bardzo dobrym uczelniom technicznym Polski .

Ks. Bp Tadeusz Pieronek wyraził pewne zdziwienie postawionym pytaniem, gdyż w poprzednich dyskusjach, w trakcie omawiania Programu VI, wątpliwości dotyczyły tej sfery, która nie jest produkcyjna. Podkreślano, że jest mowa tylko o produkcji, o niczym innym.

Przewodniczący KR zaznaczył, że priorytetów nie wymyśla Pan Marszałek. Wzór został przejęty z planu europejskiego - w ramach funduszy strukturalnych. Chodzi o to, gdzie uczelnie mogą się wpisać - w jakiś schemat generalny. Każda uczelnia powinna składać projekty, tak, aby je można było "wmontować" w określone przedziały.

P. Rektor Tadeusiewicz nadmienił, że popełniany zostaje jeden błąd strategiczny, dość fundamentalny. Wśród priorytetów UE - jeżeli chodzi o region Europy środkowo-wschodniej - wcale nie ma jego rozwoju cywilizacyjnego i rozwoju tego regionu jako obszaru produkującego, bo UE chętnie będzie tutaj eksportowała swoje bezrobocie. Nasza gospodarka będzie obumierać. Zachodzi pytanie, czym będziemy płacić za importowane do nas wyroby. Rolą i zadaniem władz - począwszy od regionalnych, kończąc na krajowych - jest długo-falowe myślenie o tym, jakie będzie miejsce Polski we wspólnym "domu europejskim". Dobrobyt narodu powstaje z produkcji, wytwarzania. Gdzie w Programie jest koncepcja, co region będzie produkował!? Teraz godzimy się na rolę konsumentów dóbr materialnych, produkowanych za granicą.

P. Marszałek Sepioł oświadczył, że postawione pytanie dotyczy równocześnie wielu poziomów. Należy spojrzeć na Narodowy Plan Rozwoju - w całości. Problem m.in. polega na tym, że większość środków dotycząca obszaru polityki regionalnej jest obszarem interwencji rynkowej, obszarem zakłócenia normalnego obiegu gospodarczego , wprowadzaniem dotacji na określone obszary - w związku z czym pozostaje w sprzeczności z polityką konkurencji. Dlatego polityka regionalna coraz bardziej dotyczy sfery otoczenia gospodarki, niż produkcji wprost. Polityka regionalna coraz rzadziej preferuje dotowanie wprost.

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Rektor AE, zaznaczył, że dyskusja stała się szersza - strategiczna i polityczna. Siłą napędową jest nauka i w tym kontekście padają pytania, jak z tą siłą jest. Rzeczywistość jest inna, niż plany. Są pewne rzeczy, które krajowi "zaprojektowano" i UE określa nam pewne obszary, pewne dziedziny, jak również pewien "język". Np. VI Program jest nastawiony na wdrożenia nie na naukę. Między racjami Rektora Tadeusiewicza i P. Marszałka sprzeczności nie ma. Są zderzenia, które wynikają z pewnej rzeczywistości.

P. Rektor Juszkiewicz nawiązał do "zasobów ludzkich", jako również działania ograniczającego bezrobocie, pomocy restrukturyzacji ludności wiejskiej. Są problemy, które regionalnie trzeba rozwiązywać. Jest jeszcze - oprócz regionalnego - duży program sektorowy (do zagospodarowania 1,2 mld euro) Region musi zadbać o najważniejsze dla społeczeństwa sprawy.

P. Rektor Bałanda nawiązał do sprawy kształcenia i dokształcania nauczycieli (Wojewódzkie Ośrodki Metodyczne, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli), zadając pytanie o sens ich dalszego funkcjonowania. P. Rektor zasugerował przekazanie ich obiektów uczelniom wyższym.

P. Marszałek oświadczył, że przychyliłby się do tego postulatu, gdyż w zasadzie są to instytucje zbędne - gdyż funkcjonują uczelnie. Dyskusje na ten temat trwają. Są zdania różne. Problem jest niełatwy.

Następnie p. Marszałek powrócił jeszcze do spraw konkurencyjności. Decydują o niej kryteria: dostępności, osiągalności, możliwości transportowych, telekomunikacyjnych, atrakcyjności środowiska, jakości tego środowiska i jakości zasobów pracy. W kontrakcie wojewódzkim.- jeśli myśli się o sektorze produkcyjnym - należy dofinansować uzbrojenie obszarów, na których start nowych przedsiębiorstw byłby znacznie lepszy.

Na pytanie prof. dr hab. Michała śliwy, Rektora AP, do kogo- w Urzędzie Marszałkowskim - należy się zwrócić odnośnie do projektu regionalnej struktury edukacji, p. Marszałek poinformował, że prace te nadzoruje p. Dyrektor Jacek Woźniak podlegający p. Wicemarszałkowi Krzysztofowi Deszyńskiemu.

P. Prorektor Zembala skierował zapytanie, czy formalnie można zgłosić do p. Marszałka apel o podjęcie działań zmierzających do uregulowania finansowania szkolenia zawodowego w dziedzinie kierunków medycznych na poziomie licencjatów i studiów magisterskich. Podobnie, chodzi o uregulowanie bazy lokalowej, która kiedyś służyła zawodowemu szkolnictwu medycznemu. P. Prorektor zapytał również o realizację programu 2002 - 2005 uchwalonego przez poprzednie władze samorządowe (chodzi o finanse). Na to pytanie p. Marszałek odpowiedział przecząco (gdyż zmienił się system reformy służby zdrowia).

Dyskusję podsumował Przewodniczący KR, sugerując ustalenie, zaakceptowane przez Kolegium Rektorów.

Ze względu na wagę omawianych zagadnień dot. programów regionalnych i zamierzeń w tej dziedzinie - Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zwraca się do P. Marszałka z prośbą o pisemne sprecyzowanie oczekiwań Władz Samorządowych względem szkół wyższych oraz podanie konkretnych zasad dotyczących tematyki, zakresu, sposobu przygotowania i warunków finansowania projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przekazanie pisemnego opracowania Rektorom Szkół Wyższych Krakowa i PWSzZ Małopolski.

 

Ad 2. Sprawa ACK CYFRONET AGH.

 

Temat zreferował prof. dr hab. Karol Musioł, Prorektor UJ ds. Rozwoju, podkreślając, że sprawa Cyfronetu jest dla wszystkich użytkowników niezwykle ważna, chodzi o dalszy rozwój jego infrastruktury, przy czym poruszony w trakcie referowania aspekt dotyczył będzie spraw finansowych.

Chodzi o sprawę wynajmu powierzchni 1.034 m2 - budynku zajmowanego przez Cyfronet AGH przy ul. Nawojki 11, stanowiącego własność UJ. Umowa wynajmu podpisana była w dn. 1.stycznia 1999 r. i wygasa z końcem roku 2003. W umowie nie ma żadnej wzmianki o jej przedłużeniu. Uniwersytet zamierzał sprzedać ten budynek, z przeznaczeniem uzyskanych pieniędzy na rozwój bazy dydaktycznej dla Instytutu Informatyki UJ. P. Prorektor przypomniał, że umowa wynajmu była przygotowywana w momencie, gdy Firma Davies Polska zamierzała wykupić budynek wraz z przyległą działką i przed wyprowadzeniem Instytutu Informatyki miała zbudować obiekt w Pychowicach - dla tego Instytutu. W dalszym ciągu, pieniądze ze sprzedaży budynku przy ul. Nawojki 11, zajmowanego przez ACK Cyfronet AGH, są przewidywane w programie budowy III-go Kampusu UJ w Pychowicach.

Intencją umowy było, aby Cyfronet AGH miał czas na podjęcie stosownych działań. Budynek z lokatorem (Cyfronet AGH) będzie nie do sprzedania. Konieczna jest jakaś konstruktywna propozycja rozwiązania tego problemu.

Za powierzchnię 1.034 m2 Cyfronet AGH płaci 103,4 zł miesięcznie + VAT, (co stanowi ok. 10 gr./m2 + VAT), zaś UJ wynajmuje pomieszczenia dydaktyczne po cenach komercyjnych (płacąc prawie 3,5 mln zł rocznie za ich wynajem). Skromnie oszacowane rynkowe koszty wynajmu Cyfronetowi AGH pomieszczeń przy ul. Nawojki 11 wynoszą 248 160 zł rocznie (1.034 m2 x 20 zł/m2 x 12 miesięcy). UJ uważa tę kwotę za dodatkowe koszty korzystania z Internetu, ponoszone wyłącznie przez UJ. Prawie 50 % przychodów Cyfronetu AGH ze świadczenia usług internetowych - wnoszonych jest przez Uniwersytet.

UJ rozumie, że w chwili obecnej niemożliwe jest wyprowadzenie Cyfronetu AGH z budynku przy ul. Nawojki 11. Wszystkim zależy, aby działał on najlepiej - dla wspólnego dobra.

Proponowane rozwiązania mogą być następujące:

1. Koszty wynajmu w nowej umowie, która musi być podpisana, mogłyby być zbliżone do rynkowych (możliwość negocjacji).

2. Można uwzględnić rozwiązanie bezgotówkowe: jakaś uczelnia, lub jednostka z grupy użytkowników Cyfronetu udostępni Uniwersytetowi pomieszczenia dla Instytutu Informatyki i w ten sposób przejmie na siebie funkcję, którą Uniwersytet pełni przez ostatnie 5 lat.

3. ACK Cyfronet AGH wykupi cały budynek (możliwość negocjacji).

 

Pan Prorektor Musioł zaapelował do Kolegium Rektorów o zajęcie ostatecznego stanowiska w powyższej sprawie.

 

D y s k u s j a:

- Przewodniczący KR podkreślił, że Uniwersytet nie może nadal akceptować opłaty za wynajem 1 m2 powierzchni budynku w wysokości 10 gr.+ VAT miesięcznie i zwrócił się do członków Kolegium o zaproponowanie konkretnego rozwiązania.

- Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH, oświadczył, że:

- rozumie stanowisko Uniwersytetu, ale - jeśli cena wynajmu zostanie zwiększona 200-krotnie (z 10 gr. na 20 zł/m2 miesięcznie), automatycznie, proporcjonalnie pod-niesione zostaną ceny usług Cyfronetu AGH (nowa kalkulacja).

- Pierwsze porozumienie, które definiowało stan zamieszkiwania ACK Cyfronet w budynku przy ul. Nawojki zostało zawarte w dn. 01.01.1992 r. i podpisane przez ówczesnego Rektora UJ, prof. Andrzeja Pelczara oraz Dyrektora Cyfronetu, prof. Mariana Nogę.

- P. Rektor Tadeusiewicz odczytał 2 paragrafy powyższego porozumienia: 1.1. UJ przekazuje nieodpłatnie w użytkowanie Cyfronetowi pomieszczenia zlokalizowane na parterze i I piętrze budynku przy ul. Nawojki 11 w Krakowie. 1.2. Cyfronet przekazuje nieodpłatnie dla UJ pawilon zlokalizowany przy ul. Reymonta 4a (Pan Rektor zaznaczył, iż prawdą jest, że ów pawilon był niewielki).

- Par. 6: "Porozumienie zostało zawarte na czas oznaczony 10 lat, ze zobowiązaniem UJ do dalszego przedłużania."

- W r. 1999 rzeczywiście została zawarta umowa - o której mówił p. Prorektor Musioł - parafowana przez pp. Rektorów: Tadeusiewicza i Koja.

- Z zawartych porozumień wynika, że można dziś dyskutować na temat różnych rozwiązań: możliwości podwyższenia czynszu, wykwaterowania Cyfronetu AGH, itp. P. Rektor Tadeusiewicz podkreślił, że aktualnie Uniwersytet wiele wkłada do Cyfronetu AGH ( brzemię związane z wynajmem pomieszczeń jest duże), ale nie jest on jedyną Uczelnią, która ponosi takie obciążenia: czyni to również AGH zwalniając np. całkowicie Cyfronet AGH z wszelkich kosztów pośrednich i bezpośrednich związanych z jego funkcjonowaniem.

- W przypadku zmiany warunków wynajmu, AGH także będzie zmuszona do weryfikacji swego stanowiska względem Cyfronetu AGH. Jeżeli takie zmiany nastąpią, usługi świadczone przez ACK Cyfronet AGH wzrosną bardzo znacząco - dla całego środowiska.

- Przewodniczący KR nadmienił, że aktualnie UJ za wynajem pomieszczeń na mieście - płaci 45 zł/m2 powierzchni, miesięcznie. Dlatego od 01.01.2004 r. UJ będzie negocjował nowe warunki umowy. Uczelnia wynajmuje obecnie pomieszczenia w 23 kamienicach - za niezwykle wysokie ceny. W przypadku ACK Cyfronetu AGH rozważa się stawkę w wysokości 20 zł/m2 powierzchni.

- P. Rektor Borowiecki zaproponował, aby UJ i AGH przygotowały swoje sugestie pod adresem całego środowiska (z ilościowymi szacunkami) i wówczas środowisko zajmie określone stanowisko, przy czym p. Rektor zasugerował jeszcze kolejny wariant rozwiązania, a mianowicie wystąpienie uczelni do Pana Marszałka np. o dotacje dla nich - na dofinansowanie Cyfronetu. Kalkulacja jest tu niezbędna.

- Przewodniczący KR zaznaczył, że można również rozważyć sprawę lokalu zastęp-czego i wystąpić do P. Marszałka o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

- Następnie głos zabrał mgr inż. Jacek Niwicki, Z-ca Dyrektora ACK Cyfronet AGH, naświetlając sytuację Jednostki działającej na rzecz całego środowiska. M.in. p. Dyrektor Niwicki przypomniał, że w trakcie grudniowego posiedzenia Kolegium Rektorów postanowiło solidarnie wystąpić do MENiS o dofinansowanie Cyfronetu, za co p. Dyrektor złożył podziękowanie. Nadeszła informacja, że taka dotacja zafunkcjonowała. Jest to element spójności środowiskowej w sprawach Cyfronetu. Dotacja z MENiS - to tylko jeden z elementów finansowania infrastruktury Cyfronetu.

Cyfronet realizuje szereg projektów badawczych, w szczególności projektów celowych KBN (wymagane 50 % wkładu własnego) - oprócz dostarczania mocy obliczeniowej sieci dla środowiska akademickiego.

Cyfronet zatrudnia 70 osób, które dużym wysiłkiem starają się o to, aby infrastruktura informatyczna dla całego środowiska pracowała w sposób nowoczesny. Wstępne szacunki uwzględniające zmianę zasad wynajmu lokalu sugerują, że chodziłoby tu o kwoty rzędu kilkunastu tysięcy zł na uczelnię. Odejście od pewnego "status quo" spowodowałoby natomiast pewien precedens (jeden z elementów kosztotwórczych należy wówczas w cenniku uwzględniać b. precyzyjnie. Mechanizm bronienia takich kosztów staje się trudny). Od wielu lat Cyfronet utrzymuje stałe ceny za korzystanie z usług informatycznych, przy diametralnie zmieniającej się in plus skali tych usług, zarówno w sieciach, jak i komputerach obliczeniowych a także rozległości infrastruktury. Te wszystkie elementy należy rozpatrywać łącznie.

- Przewodniczący KR oświadczył, iż rozumie to jako pewne wywołanie problemu. Cyfronet - od początku miał służyć całemu środowisku akademickiemu.

 

U s t a l e n i e

 

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zwraca się do Dyrekcji Cyfronetu o przygotowanie - przy współudziale p. Prorektora Musioła z UJ - symulacji, w różnych wersjach, związanej z funkcjonowaniem ACK Cyfronet AGH i przedstawienie jej na piśmie, przed posiedzeniem KRSzWK .

 

Ad 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

3.1 W dniu 14.03.03. o godz. 10.00 w auli UJ odbędzie się spotkanie w sprawie zamówień publicznych, przy współudziale m.in. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych p. Czajkowskiego - nt. interpretacji przepisów dot. zamówień. Przewodniczący KR zwrócił się do pp. Rektorów wszystkich uczelni o oddelegowanie na to spotkanie osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne.

 

3.2 Sprawa zaniechania poboru podatku dochodowego

Istnieje szansa na pozytywne rozwiązanie tej kwestii.

 

3.3 Przewodniczący KR poruszył problem wypłat dla nauczycieli akademickich.

W bieżącym roku 5-krotnie wypłaty będą realizowane wcześniej. Rektor UJ wystąpił w tej sprawie o zgodę do Urzędu Skarbowego i ZUS (dni wypłat przypadają w soboty lub niedziele).

 

3.4 Sprawa nowej matury

Wszyscy pp. Rektorzy otrzymali komplety materiałów informacyjnych w tej sprawie.

W dniu 01.02 br. - w trakcie posiedzenia Prezydium KRASP-u, Pani Minister Łybacka przywiozła obszerny dokument Rozporządzenia w tej sprawie, podpisany w dniu 7.stycznia 2003 r. proponując dyskusję. Rozpoczęła się ona na temat matematyki, która winna stanowić przedmiot obowiązkowy na maturze a nie została uwzględniona. Przewodniczący KRASP rozesłał informacje do wszystkich rektorów. W ub. tygodniu, na posiedzeniu KRUP-u odbyła się dyskusja na powyższy temat - w obecności p. Wiceminister Freiberg i podjęto Uchwałę. Zaznaczono w niej, iż przyjęto do wiadomości wiele dobrych rozwiązań ale wystąpiono o:

- wprowadzenie do matury matematyki, jako trzeciego przedmiotu obowiązkowego,

- zapewnienie zewnętrznego charakteru egzaminu ustnego na maturze,

- uchylenie ustalenia, że uczeń - w trakcie egzaminu - będzie decydował o zdawaniu go w formie podstawowej, bądź rozszerzonej.

Powyższa Uchwała KRUP-u wywołała w MENiS ostrą reakcję.

Podobną Uchwałę (jak KRUP) podjął Senat UJ.

 

Przewodniczący KR zaapelował do pp. Rektorów o zajęcie stanowiska przez poszczególne uczelnie w sprawie nowej matury.

Od roku 2005 nie wolno będzie organizować egzaminów na studia przez uczelnie.

Wszelkich informacji nt. nowej matury udziela w MENiS - dr Sawicki, przewodniczący Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Planowane są szkolenia nt. nowej matury - stąd prośba Przewodniczącego KR o skierowanie na nie kierowników Działów Nauczania danej uczelni.

 

3.5 Następne posiedzenie KRSzWK odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2003 r. o godz. 17.00

w sali Konferencyjnej A G H.

Tematyka: Współpraca KRSzWK z Władzami Wojewódzkimi - w bieżącej kadencji.

Na spotkanie zaproszeni zostaną: Wojewoda i Wicewojewodowie.

Na zakończenie - Przewodniczący KR podziękował p. Prorektorowi Zembali i p. prof. Dubielowi za zorganizowanie spotkania w Collegium Medicum - i gościnność.

 

 

Protokołowała:

Lucyna Kuśnierczyk

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 22. stycznia 2003 roku 
w Polskiej Akademii Umiejętności
 

Lista osób uczestniczących w posiedzeniu - wg załączonej listy obecności.

 

Program posiedzenia:

1. Współpraca KRSzWK z Władzami Miasta Krakowa w obecnej kadencji.

2. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka powitał uczestników posiedzenia - w tym szczególnie prof. Jacka Majchrowskiego, Prezydenta M. Krakowa, pp. Wiceprezydentów: prof. Zbigniewa Zuziaka, Tadeusza Trzmiela i Józefa Winiarskiego, pana Wicewojewodę Andrzeja Harężlaka i p. Elżbietę Lęcznarowicz, Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

Przewodniczący KR przedstawił zaproszonym Gościom członków KRSzWK, zaś p. Prezydent Majchrowski - osoby towarzyszące.

 

 

Następnie - zgodnie ze zwyczajem - głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU. Gospodarz posiedzenia KRSzWK, pokrótce przypomniał dzieje powstania, strukturę i aktualną działalność Polskiej Akademii Umiejętności. Pan Profesor przypomniał, że:

 • Akademia Umiejętności została utworzona w r. 1872 w wyniku przekształcenia istniejącego od 1815 roku Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Od początku pełniła rolę ogólnopolskiej instytucji naukowej i kulturalnej.
 • W r. 1893 przekazano na jej własność zbiory Biblioteki Polskiej w Paryżu, utworzono tam jej stację. Wcześniej powołano do życia Ekspedycję Rzymską.
 • Po pierwszej wojnie światowej Akademia Umiejętności została przemianowana na Polską Akademię Umiejętności. Stała się ona niezależną od państwa, oficjalną reprezentacją nauki polskiej, także wobec międzynarodowych organizacji naukowych, będąc m. in. członkiem - założycielem Union Academique Internationale.
 • W okresie międzywojennym pośród ponad 100 serii wydawniczych rozpoczęto wydawać monumentalny Polski Słownik Biograficzny. Działalność PAU była kontynuowana po okupacji niemieckiej aż do roku 1952, kiedy to jej agendy i majątek zostały przejęte decyzją władz na rzecz utworzonej wówczas Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. PAU nie została jednak rozwiązana, toteż jej działalność podjęto zaraz po transformacjach ustrojowych w roku 1989. Przystąpiono wówczas do odtwarzania struktur i agend PAU.
 • Aktualnie PAU liczy ok. 300 członków, rekrutujących się z całej Polski oraz z zagranicy, zaangażowanych w 6-ciu Wydziałach.
 • Główna działalność koncentruje się w Komisjach Wydziałowych, przy czym p. Prezes zwrócił uwagę na 3 z nich:
 • Komisję Zagrożeń Cywilizacyjnych,
 • Komisję Historii Nauki,
 • Komisję dla opiniowania podręczników szkolnych (ocena podręczników będzie pomocna w procesie edukacji).
 • Działalność PAU jest omawiana i dokumentowana w "Roczniku PAU" (komplet materiałów dot. historii, struktury i działalności PAU - w załączeniu).
 • P. Prezes Białas zwrócił uwagę na broszurę prof. Piotra Hübnera "Polska Akademia Umiejętności jako instytucja narodowa".

 

Ad. 1 Współpraca KRSzWK z Władzami Miasta Krakowa - w obecnej kadencji

 

Przewodniczący KR zaznaczył, że celem spotkania KR z Władzami Miasta - na progu nowej kadencji - jest możliwość określenia wzajemnych form współdziałania. Jest to sprawa ważna z uwagi na fakt, że Kraków jest miastem akademickim (ponad 150.000 studentów).

 

Przewodniczący KR zwrócił się do Pana Prezydenta z prośbą o przedstawienie wytyczonych kierunków działań władz Miasta ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego i sprecyzowanie oczekiwań władz w zakresie współpracy ze środowiskiem akademickim.

 

KRSzWK jest zainteresowane m. in. projektem planu urbanistycznego rozwoju Miasta, sprawami komunikacji miejskiej (przemieszczanie rzesz studentów i pracowników z różnych części Krakowa), inwestycjami zagranicznymi (pomysły na sprowadzanie dużych inwestorów, przy czym Przewodniczący wspomniał o Parku Technologicznym w Czyżynach i Kampusie w Pycho-wicach), kwestią promocji Krakowa - Miasta kultury, sztuki i nauki. W tej dziedzinie - o ile zostaną sprecyzowane zamówienia - szkoły wyższe są skłonne służyć Miastu pomocą.

 

Chodzi także o studia w Krakowie ok. 6.000 doktorantów, którzy ze względu na uwarunkowania prawne oficjalnie nie posiadają statusu studentów. Ostatnio MPK - Spółka Miasta - odmówiła im korzystania z biletów ulgowych. Przewodniczący KR zaapelował do Władz Miasta o porozumienie w tym zakresie. Doktoranci zasługują na specjalne uznanie i troskę.

 

Następnie głos zabrał prof. Jacek Majchrowski, Prezydent M. Krakowa.

 

P. Prezydent podziękował za zaproszenie na posiedzenie, podkreślając, że szkolnictwo akademickie stanowi nie tylko środowisko opiniotwórcze w Krakowie. Wkrótce będą omawiane sprawy budżetu Miasta. Jest on w takim stanie, że w najbliższej przyszłości nie będzie możliwości na uwzględnienie jakichkolwiek kwestii związanych z rozwojem Krakowa, gdyż to, co zostało zbudowane - jest obwarowane na najbliższe 4 lata umowami na spłacanie zadłużeń.

 

Prezydent zaznaczył, że w związku z powyższą sytuacją powinno odbyć się coś, czego do tej pory nie czyniono w ogóle - a mianowicie debata dotycząca Miasta (o rozwoju, przyszłości, o kierunkach działań w Krakowie). Wiąże się z tym kolejne zadanie związane z promocją Miasta.

 

P. Prezydent zainicjuje taką debatę - w oparciu o pewne konkrety - prawdopodobnie w marcu br., prosząc KRSzWK o aktywne włączenie się do niej.

 

W nawiązaniu do braku możliwości inwestycyjnych p. Prezydent nadmienił, iż pewne możliwości w tym zakresie będzie można zrealizować (Miasto postanowiło zrezygnować z niektórych inwestycji, posiadających przygotowane umowy, ale jeszcze nie podpisanych, takich, które dla Miasta nie posiadają istotnego znaczenia - w porównaniu z innymi, których nie uwzględniono).

 

Następnie p. Prezydent zaproponował, aby obecni pp. Wiceprezydenci zabrali głos nt. zakresu swych działań, przy czym p. Wiceprezydent Zuziak poruszy ważny problem nieistniejącego Studium Zagospodarowania Krakowa, co powoduje konsekwencje niewyobrażalne. Ostatnimi obowiązującymi mapami są dokumenty z końca XIX w., co w praktyce oznacza, że większość gruntów w Krakowie, to grunty "rolnicze". Władze Miasta chcą uchwalić Studium do końca marca br. P. Wiceprezydent Zuziak będzie szereg spraw dot. Studium konsultował ze środowiskiem akademickim.

 

W nawiązaniu do wypowiedzi p. Prezydenta, p. Wiceprezydent Zuziak w pierwszej kolejności poruszył temat Studium. Brak umocowań prawnych praktycznie oznacza, że od 2 stycznia br. przestał obowiązywać plan zagospodarowania przestrzennego Miasta, co z kolei oznacza, że decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów - dla znacznej części inwestycji - nie mogą być nadal wiążące.

 

To, czego nie uczyniono w ciągu ub. 7-miu lat, należy teraz wykonać w ciągu miesiąca. Nie startuje się wprawdzie od "0", istnieją bowiem obszerne materiały.

 

Program prac służb planistycznych Urzędu Miasta (odpowiedzialnych za jego rozwój urbanistyczny) zakłada, że natychmiast po uchwaleniu Studium Zagospodarowania Miasta - przed wejściem w życie nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - podjęte zostaną prace mające na celu sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (gdyż dla większości inwestycji innowacyjnych, takich jak Park Technologiczny, III Kampus UJ - będą one konieczne).

 

Sprawa budowania wizji Krakowa to nie tylko sprawa Studium, ale także sprawa strategii rozwoju tych funkcji, które stanowić będą o konkurencyjności Krakowa, o charakterze metropolitalnym tego Miasta. W konsekwencji musi zostać zahamowany proces degradacji, obniżenia konkurencyjności Krakowa. Podjęto już prace nad budową szeroko rozumianej wizji wyrażającej strategię rozwoju Miasta (określanej sytuacją gospodarczą, wiążącą się z rozwojem szeroko rozumianej przestrzeni kultury i tych funkcji, które stanowią o różnych aspektach życia Miasta jako całości - a na tym tle spraw promocji).

 

Następnie p. Wiceprezydent Zuziak przytoczył kilka przykładów dot. zarysów i wstępnych pomysłów dot. idei samego kształtu przestrzeni, poglądu na obraz Miasta (zjawiska obserwowane w ciągu ostatnich lat są w tym zakresie dalece niepokojące), m.in przytaczając znaczenie kontekstu regionalnego i powiązanie wysiłku urbanistycznego z działaniami na szczeblu województwa - na tym tle zwiększenia zdolności wykorzystania różnych funduszy (akcesyjnych, spójności, związanych z kontraktami regionalnymi, narodowego funduszu rozwoju, 6-go Programu Ramowego).

 

Różne aspekty funkcji metropolitalnych na nowo stawiają potrzebę dyskusji n.t. "Centrum Miasta".

 

Konieczne jest wprowadzenie działań dyscyplinujących w związku z powstrzymaniem "psucia przestrzeni" (programy rewitalizacji - jako jedno z najważniejszych zadań - przy czym w pierwszej kolejności chodzi o HTS, ale także o dzielnicę Kazimierz).

 

Ważnym tematem są Parki Technologiczne, gdzie współpraca między Miastem a Uczelniami może się najsilniej wyrazić w promocji (chodzi o zbiór profesjonalnie przygotowanych ofert z możliwością rozpowszechnienia w Internecie).

 

Wyraźniejsze efekty działań uwidocznią się po zaawansowaniu takich inwestycji jak: lotnisko w Balicach, ukończenie prac nad autostradą, jeżeli zostaną wyraźnie zarysowane nowe centra o charakterze dzielnicowym.

 

Ważny jest również problem przestrzeni społecznej, jako zadanie nowej generacji (harmonijne relacje między Miastem a przedmieściami, Krakowem a Katowicami - co znajdzie przełożenie na instytucje, usługi kliniczne i różne działania integracyjne).

 

Następnie głos zabrał p. Wiceprezydent Tadeusz Trzmiel.

 

P. Wiceprezydent zaznaczył, że obszar gospodarki komunalnej, to obszar bardziej operacyjny, niż wizjonerski. Należą tu:

 • system transportowy,
 • gospodarka odpadami komunalnymi,
 • zaopatrzenie Miasta w ciepło,
 • zaopatrzenie Miasta w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • zarząd Cmentarzy Komunalnych.

 

O funkcjonowaniu gospodarki komunalnej w sposób szczególny decyduje budżet i środki finansowe. W zakresie sytuacji finansowej Miasto znajduje się na granicy współczynnika granicznego, wynikającego ze skumulowanego zadłużenia (60% przez 4 lata). Dlatego najważniejszą sprawę stanowi obecnie szukanie możliwości finansowania zewnętrznego, uwzględnianie środków, z których dotychczas się nie korzystało (woj. małopolskie od 2001 realizuje zadania w ramach tzw. kontraktu regionalnego, dzięki któremu w każdym roku było do wykorzystania 91 mln zł. Dotychczas Miasta nie skorzystało nawet ze złotówki).

 

W 2003 roku dzięki zainicjowanej współpracy - w trakcie posiedzenia Zarządu Województwa i Kierownictwa M. Krakowa w dn. 21.01.03 - w kontrakcie zarysowywuje się możliwość pozyskania co najmniej 10 mln zł, co umożliwi zrealizowanie 2 ważnych inwestycji:

 • centralnego dworca autobusowego,
 • zagospodarowania terenu Sanktuarium w Łagiewnikach. Każde miejsce kultu religijnego jest także miejscem promocji Miasta.

 

Jeśli chodzi o system transportowy - realizowane są główne zadania inwestycyjne w ramach tzw. Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego. Prezydent Miasta uznał to za zadanie priorytetowe. Do roku 2006 należy zrealizować pełny zakres zadań inwestycyjnych tego obszaru (m.in. uwzględnia się transport w kierunku Kampusu Uniwersyteckiego). Chodzi o system tramwajowy i drogowy.

 

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie to następny temat i zadanie do wykonania. Do końca kadencji Władze Miasta chcą spowodować doprowadzenie wody do wszystkich zabudowań (w układzie sieci wodociągowej). 50% ścieków z całego Krakowa jest odprowadzanych bezpośrednio do Wisły. Stąd realizacja ważnego zadania inwestycyjnego - oczyszczalni ścieków w Płaszowie (wówczas 100% ścieków będzie oczyszczanych mechanicznie i biologicznie).

 

Kolejna sprawa to gospodarka odpadami komunalnymi. Aktualnie realizuje się III-ci etap wysypiska w Baryczy.

 

Kwestia zabezpieczenia przed powodzią sprowadza się do kontynuacji i zabezpieczenia wałów.

 

Wysoki poziom wód gruntowych stwarza pewne zagrożenia kolejnego etapu rozbudowy Kampusu (wspólnie z Urzędem p. Wojewody podejmowane są działania prewencyjne w tym zakresie).

 

Realizowany jest program ochrony środowiska (plan zakończenia realizacji do końca 2004 roku).

 

P. Prezydent Trzmiel zwrócił się następnie do Kolegium Rektorów z apelem o współpracę w Radach Programowych. Z inicjatywy p. Prezydenta Majchrowskiego powołano - przy Prezydencie M. Krakowa - 2 Rady Programowe:

 

 • Radę programową ds. systemów transportowych Miasta (chodzi o systemy: zagospodarowania przestrzennego, polityki transportowej Miasta, sterowania ruchem w Mieście, organizacji ruchu w środowisku). Profesjonalny zespół wybitnych specjalistów mógłby opiniować przygotowywane rozwiązania w powyższym zakresie. Istnieje możliwość sięgnię-cia po środki z Unii Europejskiej na powyższe cele. Takie opracowania są konieczne. Rozstrzygnięcia muszą już nastąpić w r. 2003.
 • Radę Programową ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Tu także niezbędne jest wsparcie ze strony środowiska naukowego Krakowa.

 

P. Wiceprezydent Trzmiel ustosunkował się również do tematu "MPK".

 

MPK jest wprawdzie spółką prawa handlowego, zaś 100%-wym właścicielem jest Prezydent M. Krakowa, niemniej jednak istnieją pewne określone zależności (choćby odnośnie do możliwości korzystania z różnego typu biletów). Spółka MPK generuje straty rzędu 57 mln zł/rocznie. Dlatego w r. 1996 utworzono Krakowski Holding Komunalny, w wyniku czego - zamiast oddawać pieniądze fiskusowi (z zysku) - część środków przekazuje się na złagodzenie strat MPK (bilans skonsolidowany). Dlatego oferta przewozowa przedstawiona przez przewoźnika miejskiego na dzień dzisiejszy jest "optymalna" i wynika z istniejących uwarunkowań. Ulgi (bilety ulgowe, przejazdy bezpłatne MPK) ustanowione przez Ustawodawcę i prawo lokalne - rocznie powodują straty rzędu ok. 120 mln zł. Ulgi dla doktorantów ustanawia Rada Miasta Krakowa - a możliwości finansowe są "takie, jakie są".

 

P. Wiceprezydent Trzmiel zadeklarował współpracę w zakresie indywidualnych rozstrzygnięć w obszarach komunikacyjnych poszczególnych uczelni.

 

Tytułem uzupełnienia, głos zabrał p. Prezydent Jacek Majchrowski informując, że:

 

w przypadku MPK do końca marca br. zostanie opracowana koncepcja restrukturyzacji tej firmy.

 

Powołanie 2 Rad Programowych stanowi fragment szerszej koncepcji. P. Prezydent pragnie powołać "ciało" złożone z fachowców różnych dziedzin. Ma ono stanowić dla P. Prezydenta zrównoważenie Rady Miasta, gdzie - u części - dominują ambicje polityczne i działania pokazowe. W tej sytuacji rozsądny głos ekspertów - fachowców będzie b. istotny.

 

 

Sprawy edukacji poruszył w swym wystąpieniu p. Wiceprezydent Józef Winiarski.

 • Pierwsza kwestia dot. przyszłości kształcenia zawodowego, gdyż nie sprecyzowano dotychczas kierunków przyszłościowych działań.
 • Druga sprawa, to nowy typ szkół i gimnazjów (w tym wyrównanie szans edukacyjnych, sprawy uczniów wybitnie zdolnych - opieka nad nimi, problemy wychowawcze w gimnazjach, działania profilaktyczne i ich skuteczność).
 • Kolejny problem dotyczy nowych specjalności.
 • B. ważna luka edukacyjna wiąże się z brakiem kwalifikowanych nauczycieli j. angielskiego.
 • Istotna jest wreszcie kwestia dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

 

P. Wiceprezydent Winiarski serdecznie podziękował za prowadzenie zajęć fakultatywnych przez pracowników naukowych uczelni, przez koła przedmiotowe (na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów, liceum). Zainteresowanie uczniów jest duże. Szczególnie - odczuwalna jest pomoc Instytutu Matematyki UJ.

 

Następnie głos zabrała p. Elżbieta Lęcznarowicz, Małopolski Kurator Oświaty.

 

P. Kurator podziękowała pp. Rektorom i Senatorom Uczelni za włączenie się w prace nad wspólną Maturą. Jest to doświadczenie w skali środowiska b. cenne - do wykorzystania w przyszłości przy "Maturze 2005". P. Kurator podziękowała także:

 • uczelniom, które zastosowały preferencje przy przyjmowaniu uczniów z konkursu matematycznego,
 • za otwartość środowiska naukowego na wszelkie potrzeby szkół, w których prowadzone są nie tylko zajęcia fakultatywne, ale także - na prośbę szkół w Krakowie i w terenie - spotkania, wykłady społeczne, prywatne (np. AE),
 • otwartość w realizacji nowych programów przygotowania nauczycieli do reformy. Dużą pomoc okazała tu szczególnie Akademia Pedagogiczna. AP wdraża już z powodzeniem pierwszy program przygotowania nauczycieli do 2 specjalności, z pełnym wyposażeniem w wiedzę językowa i informatyczną.

 

P. Kurator skierowała prośbę do Kolegium Rektorów o przygotowanie wspólnej rekrutacji w r. 2005. Czas upływa - i dwa lata przed maturą należy poinformować przyszłych absolwentów o obowiązujących wymaganiach rekrutacyjnych na uczelnie.

 

Przewodniczący KR podziękował p. Prezydentowi Majchrowskiemu, wszystkim Panom Wiceprezydentom i Pani Kurator za wystąpienia oraz przybliżenie i naświetlenie pewnych zagadnień szczególnie istotnych dla środowiska akademickiego.

 

Przewodniczący KR zwrócił się do P. prezydenta Majchrowskiego z zaproszeniem do udziału w każdym z posiedzeń KRSzWK. Odbywają się one w środy o godz. 1700, a dzień posiedzenia jest ustalany z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

Podobnie - Przewodniczący KR zasygnalizował, że Pani Kurator będzie także otrzymywała zaproszenia do udziału w posiedzeniach KR.

 

Przewodniczący KR poinformował, że najbliższe posiedzenie będzie równie interesujące i ważne, gdyż w lutym zostaną zaproszone Władze Marszałkowskie, przy współudziale 5-ciu Rektorów PWSzZ Małopolski, zaś w marcu - Władze Wojewódzkie.

 

D y s k u s j a

Przewodniczący Kolegium Rektorów:

 • skierował zapytania odnośnie do: wizji dot. liczebności mieszkańców Krakowa - za 20 lat, oraz - nawiązując do planów "wielkiego Krakowa" przedstawionego przez p. Prezydenta - zapytał, czy w związku z tym Kraków dołączy pobliskie gminy, czy pozostanie w obecnych granicach.
 • Przewodniczącego Kolegium Rektorów interesuje także sprawa Zakrzówka i terenów rekreacyjnych - b. atrakcyjnych.
 • W nawiązaniu do 2 Rad Programowych przy Prezydencie M. Krakowa, Przewodniczący KR zadeklarował, iż ze strony środowiska akademickiego Pan Prezydent może liczyć na pełne wsparcie. Uczelnie wytypują odpowiednich fachowców, przydatnych do prac w tych tak ważnych Zespołach, wspomagających działania Pana Prezydenta.
 • Ustosunkowywując się do wypowiedzi Pani Kurator, Przewodniczący KR oświadczył, że uczelnie - do końca czerwca br. - podadzą do publicznej wiadomości ich wymagania przy nowej "maturze 2005", o ile MENiS określi standardy w tym zakresie. Uczelnie oczekują na nie, by móc sprecyzować własne wymogi.
 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Rektor Akademii Ekonomicznej oświadczył, że:
 • Z dużą uwagą i zadowoleniem wysłuchał relacji pp. Prezydentów, gdyż faktem jest, iż w porównaniu z innymi miastami Kraków przegrywa w funkcji metropolitalnej - zaś władze Miasta podejmują szereg istotnych wysiłków, aby Miastu przywrócić należną rangę.
 • środowisko naukowe jest przygotowane, aby zaoferować Władzom Miasta określoną pomoc.
 • B. ważna jest tu konieczność współdziałania z władzami Województwa i Urzędu Marszałkowskiego. Takie współdziałanie - dla dobra Miasta i Regionu powinno mieć miejsce - na co Pan Prezydent Majchrowski odpowiedział, że z Urzędem Marszałkowskim - mimo różnic politycznych - istnieje pełne współdziałanie.
 • Ważna jest sprawa promocji Miasta - poprzez promocję uczelni.
 • P. Rektor Borowiecki zaznaczył, że uczelnie muszą określić pewną strategię w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego (albo "wymóc" to na MENiS, albo próbować we własnym zakresie).
 • P. Rektor wyraził zadowolenie z powodu nowatorskiego spojrzenia władz na centrum nowego Miasta.
 • W nawiązaniu do kształcenia zawodowego i problemów nauczycieli j. angielskiego - p. Rektor Borowiecki zaznaczył, że uczelnie kształcą znakomitych fachowców a jednak absolwenci pozostają bez pracy. Mogą tu również być pomocne uczelniane studia językowe.
 • Ogromny problem stanowi szkolnictwo zawodowe, ale niektóre przedsiębiorstwa prowadzą własne szkolenie zawodowe (przykładem jest np. "Instal").
 • P. Rektor poruszył również wagę problemu określenia typu kształcenia w ramach danej uczelni (różne kierunki, różne specjalności).
 • W nawiązaniu do strategii rozwoju - Przewodniczący KR poinformował, że P. Prezydent Kwaśniewski powołał 9-osobowy Zespół ds. opracowania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele KRASP-u, ale także przedstawiciele szkół niepublicznych (prof. Zdanowski), PWSzZ (prof. Bałanda), Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej (p. Jamiołkowski), nowy szef RGSzW (prof. Błażejowski). Zespół już rozpoczyna działalność. Zatem istnieje szansa, aby dopracować strategię rozwoju szkolnictwa w Polsce i regionach oraz projekt ustawy jeszcze w I połowie bieżącego roku.
 • Prof. dr hab. Jacek Dubiel, Pełnomocnik Rektora UJ ds. Collegium Medicum nawiązał do historii - zaznaczając, że Pan Prezydent Majchrowski jest po Prezydencie Józefie Dietlu drugim wywodzącym się z Uniwersytetu Jagiellońskiego. P. Profesor oświadczył, iż z przyjemnością słuchał o perspektywicznych planach rozwoju Miasta - konkretnie przedstawionych przez p. Wiceprezydenta Zuziaka. P. Profesor zwrócił się do Prezydenta Majchrowskiego i p. Wiceprezydenta Zuziaka o uwzględnienie sprawy uzdrowiska Swoszowice. Kraków traci niepowtarzalna szansę, nie wykorzystując tego atutu (ochro-na środowiska). Obok - znajduje się dar Ojca św. - Sanktuarium w Łagiewnikach. Są to atuty na ściąganie do Krakowa rzesz turystów, kuracjuszy, pielgrzymów. Okres życia ludzi wydłuża się - społeczeństwo będzie coraz bardziej zaawansowane wiekowo - wymagając opieki socjalnej, psychologicznej (poza lekarską). Jeżeli w planach rozwoju Krakowa zrodzi się inwestycja "Uzdrowisko Swoszowice" - z pewnością znajdą się inwestorzy skłonni zaangażować się w jej realizację. W Europie nie ma drugiego Miasta, które łączy 2 cechy: element wielkiej kultury i nauki oraz element wspaniałego zaplecza w postaci uzdrowiska.
 • Prof. dr hab. Jerzy Haber, Prezes PAN Oddz. Kraków podkreślił, że PAN jest gotów służyć Miastu swoimi doświadczeniami. Od lat zajmuje się konserwacją zabytków. W ub. roku została - po raz pierwszy - zorganizowana Konferencja europejska poświęcona Konserwacji Zabytków - w Krakowie, przy współudziale Urzędu Miasta. Konferencja ta spowodowała ogromna promocję Krakowa. Kilkudziesięciu uczestników Konferencji wyjechało z przeświadczeniem, że Kraków jest rzeczywiście centrum konserwacji zabytków - i w przyszłości może stanowić "stolicę wymiany doświadczeń w tym zakresie". Jest to jeden z przykładów działania PAN.
 • Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Rektor PK poruszył sprawę instytucji tzw. wyższej użyteczności publicznej. Nie chodzi tu tylko o wyższe uczelnie, które mogą zaoferować swój potencjał na rzecz Miasta. P. Rektor Chrzanowski uznał możliwość bezpośredniego kontaktu z Władzami Miasta za bardzo istotną. Politechnika Krakowska - poza edukacją - posiada np. taki profil, że w wielu przypadkach może Miastu służyć pomocą w sprawach architektury, gospodarki komunalnej, transportu, koncepcji wykorzystania sieci kolei. Dzisiejsze spotkanie z Władzami Miasta p. Rektor uznał za b. ważne i istotne dla obydwu stron - dziękując za jego zorganizowanie. P. Rektor Chrzanowski podkreślił jeszcze b. ważny element scalania, zintegrowania pewnych pomysłów (wielokrotnie pojawia się np. sprawa Centrum Kongresowo-Wystawienniczego).
 • W imieniu uczelni usytuowanych w centrum starego Miasta oraz uczelni artystycznych, prof. Jerzy Stuhr, Rektor PWST poruszył b. istotny problem parkingów, kierując pytanie, czy w tej kwestii będzie podtrzymana decyzja poprzedników, czy istnieją możliwości poszerzenia parkingów i zapewnienia zabezpieczenia parkowania. W innych krajach problem parkowania jest rozwiązany poprzez funkcjonowanie parkingów podziemnych.
 • P. Prezydent przypomniał, że:
 • Problem parkingów ciągnie się od wielu lat. Jeszcze w okresie, kiedy sprawował Urząd Wojewody - P. Prezydent przekazał Miastu teren przy ul. Rajskiej z wyraźnym zastrzeżeniem, iż ma tam powstać wielopoziomowy parking. Minęło 7 lat - i nie uczyniono w tym zakresie żadnego postępu. Wiążą się z tym 2 kwestie: dzisiaj p. Prezydent zmienił decyzję poprzedniego Zarządu Miasta dot. zamknięcia ul. Gołębiej i Brackiej - tworząc tam strefę "B", co jest podyktowane stratami finansowymi mieszkańców tych ulic, nie mogących dotrzeć do własnych mieszkań. Jeżeli chce się mówić o ograniczeniu ruchu w centrum - należy najpierw zapewnić możliwości parkowania wokoło (aby można dojechać i dojść). P. Prezydent odbył już rozmowy z firmami, które wygrały przetarg na budowę podziemnych parkingów. Z deklaracji firm wynika, że w ciągu 2 - 3 lat sieć 5 - 6 takich parkingów wokół ścisłego centrum będzie realizowana. Parkingi podziemne muszą być wykonane stosunkowo szybko.
 • Sprawa zagospodarowania Zakrzówka jest aktualna, gdyż rozwiązano najważniejszy utrudniający problem - porozumienia się z rodziną Batków.
 • Przewodniczący KR skierował do p. Prezydenta zapytanie dot. rozwiązania sporu z rodziną Szyszko-Bohusza, w posiadaniu której znajdują się duże tereny (m.in. Przegorzały, gdzie został wybudowany Zamek). Zagrożone jest także Miasto, gdyż duża część ogródków działkowych może zostać przekazana spadkobiercom rodziny Szyszko-Bohusza.
 • W nawiązaniu do omawianych faktów (transport, architektura, edukacja) prof. dr hab. Andrzej Białas, prezes PAU zaznaczył, że nie poruszono spraw kultury. W PAU funkcjonuje Wydział Działalności Artystycznej skupiający wybitnych twórców kultury.
 • P. Prezydent Majchrowski oświadczył, że w związku z aktualną sytuacją finansową (spłata zadłużeń) wszystkie Wydziały w Urzędzie Miasta - z wyjątkiem Wydziału Kultury - otrzymały polecenie ścięcia swoich planowanych wydatków, po to, aby m. in. skierować fundusze na zadania inwestycyjne. Po dokonaniu przeliczeń okazało się, że w projekcie budżetu - jeśli chodzi o edukację - istnieje "dziura" rzędu 56 mln zł. Kultura musi pozostać przynajmniej na dotychczasowym poziomie, aczkolwiek istnieją procesy zachodzące niezależnie od Miasta. Chodzi tu o ucieczkę wybitnych twórców kultury, aktorów - z Krakowa do Warszawy, likwidację czasopism itp. W związku z powyższym - we współdziałaniu z p. Marszałkiem Sepiołem i Min. Hausnerem podjęto batalię dot. zatrzymania w Krakowie przynajmniej Dyrekcji Generalnej III Programu TV albo stworzenia telewizyjnego kanału tzw. "wysokiej kultury" (tematycznego). W Krakowie planuje się powstanie pisma o charakterze kulturalnym (tygodnik). P. Prezydent oczekuje przygotowania analizy projektu takiego czasopisma. P. Prezydent jest zachęcany (przez prof. dr hab. Jerzego Mikułowskiego-Pomorskiego) do uruchomienia tzw. telewizji miejskiej. Jeżeli Miasto ma żyć z kultury i turystyki, to musi istnieć pewien ciąg wydarzeń, które spowodują, że ludzie będą do niego przyjeżdżać (co jest uzależnione od odpowiedniego nagłośnienia). W Krakowie organizowane są znane w świecie 2 Festiwale: Bethoveenowski i Kultury Żydowskiej - odbywające się w każdym roku. Oprócz tego należy wprowadzić inne cykliczne imprezy. P. Prezydent zaznaczył, że na budowę nowych obiektów kultury nie ma pieniędzy, ale na modernizację istniejących - można środki pozyskać.
 • P. Krzysztof Wołos, Prezes Stowarzyszenia Kultury "Rotunda" przypomniał o 4 Między-narodowych Festiwalach organizowanych w tej placówce, podkreślając, iż one b. mocno promują Kraków. Z niepokojem p. Prezes Wołos skierował do Prezydenta pytanie, czy prawdą jest, iż w br. te przedsięwzięcia ze strony Miasta nie uzyskają wsparcia - i zaapelował o pomoc finansową.
 • W nawiązaniu do powyższego głosu - patronujący kilku przedsięwzięciom "Rotundy" p. Rektor Stuhr poinformował, że w TV przyznano dla Krakowa nowy program kulturalny - ogólnopolski. Exodus artystów był w poprzednich latach m. in. spowodowany brakiem otwartości Władz na inicjatywy młodych twórców. Twórcom tym należy stworzyć szanse w Krakowie.
 • P. Wiceprezydent Zuziak podkreślił, że istnieje potrzeba całościowego kompozycyjnego spojrzenia na Miasto. M. in. w tym celu zostaną powołane 3 specjalistyczne komisje.
 • Prof. Jan Pamuła, Rektor ASP poruszył:
 • Sprawy kultury, przywołując tradycje historycznych związków Akademii z Władzami Miasta Krakowa (budynek ASP - dzięki inicjatywie i pożyczce zaciągniętej przez Prezydenta Zyblikiewicza, został wybudowany w ciągu 1 roku). ASP jest uczelnią dla Krakowa ważną, przenoszącą kulturowe wartości. W Warszawie utworzono wspaniałą galerię Prezydenta Miasta - pod patronatem warszawskiej ASP. Kraków posiada wielu znakomitych twórców i wspaniałe zbiory sztuki dzisiejszej, także bibliotekę. ASP nie ma lokalu na ekspozycję powyższych dzieł i zbiorów. Budynek ofiarowany kiedyś Akademii przez Olgę Boznańską został doprowadzony do ruiny. Nawet pamiątkową tablicę Jej poświęconą - z trudem, "ukradkiem" udało się zamontować, gdyż w połowie budynek (róg Wolskiej i Piłsudskiego 21) należy do Zarządu Budynków Mieszkalnych i mieszkania zostały sprzedane. W tym budynku powinno się mieścić Muzeum Olgi Boznańskiej. ASP liczy bardzo na pomoc Władz Miasta w tym zakresie.
 • Następny problem, to "dzika" sprzedaż obrazów na murach przy ul. Floriańskiej. Sprzedawane są te same obrazy wielokrotnie powielane. Mur jest narażony na ustawiczne niszczenie. Tu także tworzony jest "obraz" Miasta.
 • Przewodniczący KR wskazał na 2 opustoszałe budynki w Nowej Hucie, które mogłyby być przeznaczone na Muzeum Sztuki Współczesnej.

Na zakończenie, Przewodniczący KR serdecznie podziękował dostojnym Gościom za przybycie na dzisiejsze posiedzenie, przedstawienie wizji rozwoju Krakowa - planowane w obecnej kadencji, oraz wykazanie woli współpracy ze środowiskiem akademickim Krakowa, które jest gotowe włączyć się w inicjatywy Władz Miasta - mając na celu wspólne dobro.

 

Ad 2./ Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

2.1 Przewodniczący KR poinformował, że rozesłał do wszystkich członków KRASP informację o Polskiej Bibliotece Internetowej - przygotowaną przez prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, Rektora AGH (poczta e-mail).

 

2.2 P A U zwraca się z prośbą, aby w ramach dyskusji nad projektem Ustawy o finansowaniu nauki, który wpłynął w ostatnich dniach, KRSzWK poparło inicjatywę włączenia w skład tzw. Rady Nauki, powoływanej przez Ministra Nauki - również przedstawiciela PAU.

 

U s t a l e n i e

 

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa jednomyślnie popiera inicjatywę udziału w składzie Rady Nauki, przedstawiciela Polskiej Akademii Umiejętności.

Uchwała Nr 4 KRSzWK w sprawie projektu Ustawy o Finansowaniu Nauki z dn. 15.01.03 - w załączeniu.

 

2.3 Pp. Rektorzy otrzymali tekst projektu Rozporządzenia Ministra w sprawie finansowania przez MENiS szkół niepaństwowych (w zakresie: kształcenia kadr, dydaktyki i inwestycji). Aktualnie budżet MENiS jest o 1 % niższy, niż w roku biegłym, więc sprawa jest poważna.

Prof. Jan Pamuła, Rektor ASP, poinformował, że Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych podjęła w poniedziałek uchwałę wyrażającą sprzeciw w związku z przedstawionym projektem finansowania szkół niepaństwowych.

 

U s t a l e n i e:

Każda z uczelni - indywidualnie - prześle do MENiS swoje stanowisko, w związku z projektem finansowania przez MENiS szkół niepaństwowych.

Uchwała Nr 2 KRSzWK w sprawie projektu Rozporządzenia MENiS dot. warunków i trybu występowania Uczelni niepaństwowych z dotacji budżetu państwa - w załączeniu.

 

2.4 Dot. Powołania składu Rady Użytkowników Sieci MAN i KDMO przy ACK Cyfronet AGH na okres: 1. stycznia 2003 - 31.grudnia 2005 r.

 

Obecni pp. Rektorzy zgłosili następujące kandydatury do nowej Rady Użytkowników (kadencja: 2003 - 2005 ):

 

 1. UJ - prof. Marek JARNICKI
 2. IFJ - prof. Andrzej BUDZANOWSKI
 3. UJ - dr hab. Jerzy KONIOR
 4. Coll. Med. UJ - dr hab. Wojciech URACZ
 5. AGH - prof. Krzysztof ZIELIŃSKI (bz)
 6. AGH - prof. Tomasz SZMUC (bz)
 7. PK - prof. Janusz ORKISZ (bz)
 8. AE - dr inż. Tadeusz WILUSZ (bz)
 9. AR - prof. Andrzej ŻARNECKI (bz)
 10. AWF - mgr inż. Jacek KARAś (bz)
 11. AP - prof. Jacek MIGDAŁEK (bz)
 12. AM, ASP, PWST - mgr Aleksy PAWLUCZUK (bz)
 13. PAN - dr Marian KRUSZYŃSKI (bz)
 14. PAT - Ks.dr Jan BEDNARCZYK (bz)
 15. IOS - mgr inż. Jan BARCENTEWICZ (bz)
 16. IGNiG - mgr Andrzej DIETRICH (bz)
 17. Centrum Onkologii - prof. Michał WALIGÓRSKI. (bz)
 18. 15, 16, i 17 na podst. Wyboru dokonanego przez JBR-y w dn. 18.12.2002 r.

 

2.5 W trakcie następnego posiedzenia KR będzie omawiana sprawa ACK CYFRONET AGH.

Przewodniczący KR poinformował, że w bieżącym roku kończy się umowa najmu, zgodnie z którą ACK Cyfronet AGH płaci Uniwersytetowi Jagiellońskiemu - od lat - czynsz w wysokości 10 gr./m2.

 

W związku z powyższym Rektor UJ zaproponuje przyjęcie jakiegoś rozstrzygnięcia: albo wynajem po cenach komercyjnych (i wówczas wszyscy użytkownicy będą ponosić nieco wyższe koszty), albo UJ będzie oczekiwał wykupu budynku zajmowanego dotychczas przez ACK Cyfronet AGH.

 

2.6 P. Rektor Tadeusiewicz zwrócił się do Przewodniczącego KR o wprowadzenie do porządku obrad sprawy Półsnatorium Akademickiego przy ul. Tokarskiego 6,wymagającego pilnego remontu i modernizacji. Półsanatorium służy studentom wszystkich krakowskich uczelni.

P. Rektor Tadeusiewicz apeluje do wszystkich pp. Rektorów o pomoc w pozyskaniu środków na niezbędne remonty i modernizację Półsanatorium Akademickiego. Wszyscy pp. Rektorzy otrzymali szczegółowe opracowanie - Koncepcję Architektoniczną programowo - funkcjonalną modernizacji budynku Półsanatorium Akademickiego przygotowane przez Inwestora - AGH.

Pan Rektor Tadeusiewicz apeluje, aby KRSzWK poparło powyższą inicjatywę modernizacji Półsanatorium Akademickiego a Przewodniczący KR - w imieniu KRSZWK, zwrócił się w tej sprawie o pomoc finansową do: PFRON i MENiS, Ministra Zdrowia i Urzędu M. Krakowa.

 

U s t a l e n i e

KRSzWK w pełni popiera wniosek p. Rektora Tadeusiewicza, reprezentującego Inwestora - AGH, w sprawie modernizacji Półsanatorium Akademickiego przy ul. Tokarskiego 6 w Krakowie i upoważnia Przewodniczącego KR, prof. dr hab. Franciszka Ziejkę, do wystąpienia - w imieniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa - o pomoc finansową na ten cel do: MENiS, Ministerstwa Zdrowia i Prezydenta Miasta Krakowa.

Teksty pism popierających - w załączeniu.

 

2.7 Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA)

Przewodniczący KR poinformował o wystąpieniu do Ministerstwa o zmianę rozporządzenia z marca ub. r. dotyczącego minimum kadrowego dla poszczególnych kierunków. Rozporządzenie to przewiduje - dla szkół państwowych - ograniczenie zatrudniania profesorów mianowanych - do 70-go roku życia, zaś w niepaństwowych - nie ogranicza wieku.

W przypadku braku pozytywnego załatwienia - Przewodniczący KR wystąpi ze skargą do Trybunału Konstytucyjnego w związku z nierównym traktowaniem szkół publicznych i niepublicznych.

PKA b. rygorystycznie żąda ścisłego stosowania powyższego rozporządzenia.

Uchwała Nr 3 KRSzWK w sprawie Rozporządzenia MENiS o warunkach jakie powinna spełniać uczelnia, aby stworzyć i prowadzić kierunek studiów oraz nazw kierunków - w załączeniu.

 

2.8 W dniu dzisiejszym zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Sejmowej wniosek dot. zmiany ustawy o tytule i stopniach naukowych - w odniesieniu do szkół artystycznych, w związku z czym będzie obowiązywał tytuł: dr i dr hab. sztuki. Przewodniczący KR złożył Pp. Rektorom uczelni artystycznych gratulacje.

 

2.9 Pp. Rektorzy otrzymali informację dot. opodatkowania diet i innych należności za delegacje służbowe zleceniobiorców (szczegóły - w załączeniu). Zmiany wprowadza Ministerstwo Finansów. Bp. Prof. Tadeusz Pieronek, Rektor PAT zawnioskował oprotestowanie powyższego, co KRSzWK zaakceptowało jednomyślnie.

Uchwała Nr 1 KRSzWK z dn. 22.01.2003 - w załączeniu.

2.10 Następne posiedzenie Kolegium Rektorów odbędzie się w dniu 26.lutego o godz. 17.00, w Collegium Medicum UJ, Sala Zodiakalna (piwnice), ul. św. Anny 12.

 

Tematyka posiedzenia:

"Współpraca KRSzWK z Władzami Regionalnymi," przy współudziale Rektorów PWSZ Małopolski.

 

2.11 Przewodniczący KR przypomniał o przesłanym Panom Rektorom piśmie zawierającym prośbę, aby administratorzy serwisów informacyjnych prowadzonych na uczelnianych serwerach umieścili odnośnik (tzw. link) do oficjalnego serwisu informacyjnego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Serwis informacyjny dostępny jest pod adresem:

http://www.cyfronet.krakow.pl/academic/kolegium.php

 

Na zakończenie, Przewodniczący KR podziękował p. Prezesowi PAU, prof. dr hab. Andrzejowi Białasowi za gościnę i serdeczne przyjęcie.

 

Protokołowała:

Mgr inż. Lucyna Kuśnierczyk

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

RK-I/40/2003

KOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 tel. 422 10 33 w. 1227

 

 

RK-I/40/2003

Kraków, dnia 2003-01-07

 

 

Ich Magnificencje

Rektorzy

Szkół Wyższych Krakowa

 

 

Zwracam się do Pana Rektora z prośbą o spowodowanie, aby administratorzy serwisów informacyjnych prowadzonych na uczelnianych serwerach umieścili odnośnik (tzw. link) do oficjalnego serwisu informacyjnego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Serwis informacyjny dostępny jest pod adresem:

http://www.cyfronet.krakow.pl/academic/kolegium.php

 

Z wyrazami szacunku

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

 

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Uchwała Nr 1 Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 22 stycznia 2003 roku

KOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 tel. 422 10 33 w. 1227

 

 

Uchwała Nr 1

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

z dnia 22 stycznia 2003 roku

 

 

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z największym zdziwieniem i zażenowaniem przyjęło do wiadomości wprowadzone od 1 stycznia 2003 roku przez Ministerstwo Finansów zmiany w podatku dochodowym, na mocy których zawężono zakres zwolnienia od opodatkowania diet i innych należności stanowiących zwrot kosztów podróży tylko do pracowników, w ten sposób pozbawiając tej ulgi doktorantów i studentów. Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa chce wierzyć, iż jest to tylko przeoczenie a nie kolejny dowód lekceważenia tych grup społecznych przez władze państwowe. Niepokój wzbudza także wyłączenie spod działania ulg podatkowych pracowników pobierających diety i podróżujących dzięki funduszom wypłacanym z grantów czy umów z przemysłem.

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zwraca się do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z apelem o podjęcie w tej sprawie pilnych rozmów z Ministrem Finansów w celu skorygowania wzmiankowanych przepisów.

 

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

 

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Uchwała Nr 2 Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie projektu Rozporządzenia MENiS dot. warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowych o dotacje z budżetu państwa

KOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 tel. 422 10 33 w. 1227

 

 

 

Uchwała Nr 2

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

w sprawie projektu Rozporządzenia MENiS

dot. warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowych

o dotacje z budżetu państwa

 

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa podziela troskę Ministerstwa Edukacji i Sportu o rozwój szkolnictwa wyższego, w tym także niepaństwowego. Uznaje ono, że dla objęcia dotowaniem tych uczelni z budżetu państwa należy pozyskać dodatkowe fundusze, aby nie odbywało się ono kosztem i tak niedofinansowanych dostatecznie uczelni państwowych.

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa uznaje, że w pierwszej kolejności MENiS winno dotować rozwój kadry uczelni niepaństwowych. W drugiej kolejności - ich działalność dydaktyczną. Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa proponuje, aby uczelnie niepaństwowe mogły się ubiegać o dofinansowanie inwestycji budowlanych od władz samorządowych.

 

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

 

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Uchwała Nr 3 Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie Rozporządzenia MENiS o warunkach, jakie powinna spełniać uczelnia, aby stworzyć i prowadzić kierunek studiów oraz nazw kierunków (Dz.U. nr 55, poz. 480)

KOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 tel. 422 10 33 w. 1227

 

 

 

Uchwała Nr 3

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

w sprawie Rozporządzenia MENiS

o warunkach, jakie powinna spełniać uczelnia,

aby stworzyć i prowadzić kierunek studiów oraz nazw kierunków

(Dz.U. nr 55, poz. 480)

 

 

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wnosi o nadanie § 2 ust. 2 wzmiankowanego Rozporządzenia następującego brzmienia:

"Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach państwowych albo w uczelniach niepaństwowych, jako dodatkowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu, mogą być zaliczani do minimum kadrowego określonego w § 1 ust. 3 tylko w jednej uczelni."

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

 

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Uchwała Nr 4 Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie projektu Ustawy i Finansowaniu Nauki z dnia 15 stycznia 2003 roku

KOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 tel. 422 10 33 w. 1227

 

 

 

Uchwała Nr 4

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

w sprawie projektu Ustawy i Finansowaniu Nauki

z dnia 15 stycznia 2003 roku

 

 

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa proponuje, aby w art. 21 pkt 3 po słowach "ministra właściwego ds. gospodarki", a przed słowami "Prezesa Polskiej Akademii Nauk", wstawić słowa "Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności".

 

 

Uzasadnienie: W przedstawionej wersji Projektu Ustawy, członków Zespołu ds. Polityki Naukowej wyznaczają wyłącznie reprezentanci instytucji lub organizacji państwowych. Ponieważ właściwe finansowanie nauki jest niezwykle ważną sprawą dla wszystkich obywateli, wydaje się naturalnym i pożytecznym, aby w procesie tym wziął również udział przedstawiciel organizacji pozarządowej. Polska Akademia Umiejętności jest Instytucją Narodową o wielkich tradycjach i prestiżu, która reprezentuje wszystkie dziedziny nauki i dlatego znakomicie nadaje się do tej roli. Naszym zdaniem takie rozwiązanie w istotny sposób poprawi odbiór proponowanych zmian tak w społeczeństwie jak i wśród ludzi nauki.

 

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

 

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

RK-I/45/2003

KOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 tel. 422 10 33 w. 1227

 

 

RK-I/45/2003

Kraków, dnia 2003-01-27

 

 

Otrzymali:

Minister ENiS Krystyna ŁYBACKA

Minister Zdrowia Marek BALICKI

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Roman SROCZYŃSKI

Prezydent Miasta Krakowa Jacek MAJCHROWSKI

 

 

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w trosce o zapewnienie właściwej opieki medycznej studentom i pracownikom uczelni Krakowa, a w tym coraz liczniejszej grupie osób niepełnosprawnych, popiera projekt modernizacji pochodzącego z lat 60. budynku Półsanatorium Akademickiego przy ul. Tokarskiego 6.

Półsanatorium służy studentom wszystkich krakowskich uczelni, a statystyki dowodzą, że właśnie w naszym mieście odsetek studentów niepełnosprawnych wymagających pomocy ze strony półsanatorium jest wyjątkowo duży. Wystarczy przypomnieć, że Raport MENiS: Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych, z lutego 2002 roku podaje, że w całej Polsce, w roku akademickim 2000/2001 w państwowych szkołach wyższych studiowało łącznie 1.624 studentów niepełnosprawnych, a mamy dowody, że obecnie w Krakowie studiuje ich około 600 i w dodatku liczba studiujących osób niepełnosprawnych w ostatnich latach wykazuje tendencję rosnącą. W tej sytuacji remont półsanatorium obejmujący: przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zlokalizowanie w tym budynku pomieszczeń rehabilitacyjnych staje się pilną koniecznością. AGH będąc administratorem budynku Półsanatorium Akademickiego, które składa się z:

 • Poradni Zdrowia Psychicznego
 • Oddziału Dziennego Nerwic
 • Oddziału Całodobowego Leczenia Studentów, do którego kwalifikowani są studenci krakowskich uczelni wymagający stacjonarnego leczenia obsługującego studentów wszystkich uczelni krakowskich, zgłasza inicjatywę jego modernizacji, wymuszonej fatalnym stanem budynku postawionego w latach 60-tych. Idąc w tym kierunku zlecono już wykonanie (wyłącznie na koszt AGH) projektu wstępnego tej modernizacji (Projekt w załączeniu), który obecnie jest nadal dyskutowany w gronie specjalistów rehabilitantów i przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych.

Planowana modernizacja budynku ma nie tylko podwyższyć standard ośrodka, powiększyć jego powierzchnię użytkową, ale także przystosować obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych, uporządkować i posegregować funkcje pomieszczeń zgodnie z wymaganiami, i co ważne, skupić w jednym miejscu zespół pomieszczeń rehabilitacyjnych wraz z funkcjami towarzyszącymi. W efekcie ma zapewnić nieprzerwaną i skuteczną opiekę medyczną studentom wymagającym stacjonarnego leczenia, a także wzrastającej liczbie niepełnosprawnych osób krakowskiego środowiska akademickiego.

Inicjatywa ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom akademickiego środowiska osób niepełnosprawnych i znajduje poparcie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ZOZ dla Szkół Wyższych, oraz zbiega się w czasie z obchodzonym w 2003 roku "Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych".

Przedkładając tę kwestię jako ważną i pilną, Kolegium prosi o pomoc poprzez włączenie się Ministerstwa do realizacji tej modernizacji (mającej charakter inwestycji), gdyż z własnych środków szkół wyższych Krakowa realizacja tego przedsięwzięcia będzie absolutnie niemożliwa.

 

 

Przewodniczący Kolegium

Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

 

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

Wiceprzewodniczący Kolegium

Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

 

Prof. dr hab. inż. Ryszard TADEUSIEWICZ

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Protokół z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa 
odbytego w dniu 18 grudnia 2002 roku 
w Akademii Ekonomicznej

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniu - wg załączonej listy.

 

Tematyka spotkania:

 1. Uroczyste wręczenie nagród PHIL EPISTÉMONI - przyznanych przez KRSzWK dziennikarzom i publicystom zajmującym się problematyką szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki - za lata 2000 i 2001.
 2.  
  1. Współpraca międzynarodowa - c.d.
  2. Pomoc materialna dla studentów.
  3. Działalność Małopolskiego Forum Edukacyjnego.
  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

Uczestników posiedzenia powitał prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący KRSzWK, oddając głos - zgodnie z tradycją - Gospodarzowi spotkania, prof. dr hab. Ryszardowi Borowieckiemu, Rektorowi Akademii Ekonomicznej.

P. Rektor Borowiecki serdecznie powitał wszystkich uczestników posiedzenia, przedstawił obecnych na posiedzeniu pracowników Akademii Ekonomicznej i pokrótce przypomniał 78-letni okres działalności Uczelni - największej w Polsce Akademii Ekonomicznej. Uczelnia rozwija się, tworząc w centrum Krakowa zwarty kompleks.

 

I. Uroczyste wręczenie nagród PHIL EPISTÉMONI - przyznanych przez KRSzWK dziennikarzom i publicystom zajmującym się problematyką szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki - za lata 2000 - 2001.

 

Przewodniczący KR powitał zaproszonych gości reprezentujących media, w tym - przede wszystkim - do Laureatów przypominając, że KRSzWK od r. 1987, co dwa lata, przyznaje nagrody dla dziennikarzy i publicystów- za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki. Przewodniczący KR przypomniał także regulamin przyznawania nagród. Ustanowiono dwie ich kategorie: ogólnopolską i środowiskową. W dniu dzisiejszym nagrody wręczane są po raz ósmy. Otrzymują je:

 • Pan Waldemar SIWIŃSKI, Redaktor Naczelny Perspektyw. Jest to nagroda ogólnopolska indywidualna - w wys. 5.000 zł. brutto.
 • Red. Red. Agata JĘDRZEJCZYK - DYLĄG i Alicja POPIEL - Dziennikarki Kroniki TV Kraków. Jest to nagroda w kategorii środowiskowej, zespołowa - po 2.500 zł brutto.

Dodatkowo - Przewodniczący KR poinformował zebranych o powierzeniu w dniu dzisiejszym red. Waldemarowi SIWIŃSKIEMU funkcji Prezesa PAP-u, składając Mu gratulacje, na co uczestnicy posiedzenia zareagowali gorącymi oklaskami.

W imieniu osób nagrodzonych red. Waldemar Siwiński podziękował Kolegium Rektorów za tak zaszczytne wyróżnienie.

Korzystając z obecności przedstawicieli mediów, Przewodniczący KR poinformował o spotkaniu u Prezydenta Kwaśniewskiego, które odbyło się w dniu10.12.br., w związku z przygotowywaniem projektu nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. W spotkaniu tym wzięło udział Prezydium KRASP-u, Pani Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka, Szefowa Kancelarii Prezydenta Jolanta Szymanek-Deresz i Minister Barbara Labuda, przedstawiciele Sejmu i Senatu RP oraz reprezentanci innych sektorów szkolnictwa wyższego (PWSZ i szkół prywatnych).

Po dyskusji ustalono, że z inicjatywą zmiany Ustawy wystąpi p. Prezydent. Poprzednio - nowelizacją Ustawy zajmowało się MENiS a Rektorzy opiniowali kilkanaście coraz nowych wersji projektów tej Ustawy.

Powołano 7-osobową Komisję (3 reprezentantów KRASP-u, 3 przedstawicieli MENiS i przewodniczący - wyłoniony przez p. Prezydenta) ds. przygotowania projektu nowej Ustawy. Tekst projektu ma zostać ogłoszony w ciągu I - go kwartału 2003 roku. Po konsultacji ze środowiskiem akademickim, w maju lub czerwcu 2003 r. ma on być skierowany do Sejmu.

Inna ważna sprawa dotyczy niedawnej wizyty w Niemczech (Kolonia) 86-ciu Rektorów i Prorektorów uczelni polskich, którzy spotkali się ze 120-osobową grupą naukowców niemieckich. Zadaniem tej 2-dniowej konferencji było przygotowanie propozycji zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelniami polskimi i niemieckimi. Prezydium KRASP zdecydowało, iż przygotuje informator na rok 2003/2004 - o możliwościach i warunkach finansowych studiowania w językach obcych na polskich uczelniach, czym zainteresowani są m.in. Niemcy. Stosowne ankiety - do wypełnienia - zostaną rozesłane przez KRASP wszystkim jego członkom.

Przewodniczący KR zaznaczył również, że Senaty szeregu uczelni podjęły uchwały popierające ideę integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej, w związku z zakończeniem negocjacji w Kopenhadze.

Następnie Przewodniczący KR poinformował, że dodatkowo w trakcie dzisiejszego posiedzenia omówione zostaną 2 sprawy dot. dofinansowania: ACK Cyfronet AGH i Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego.

 

ad 2. Współpraca międzynarodowa - c.d.

 

Na podstawie materiałów uzyskanych z uczelni - opracowanie zbiorcze wykonał i temat zreferował dr hab. Czesław Nowak, Prorektor Akademii Rolniczej ds. nauki i współpracy międzynarodowej (komplet materiałów - w załączeniu). P. Prorektor Czesław Nowak m.in. zaznaczył, że dostarczone materiały w części dot. współpracy międzynarodowej i programów studenckich zostały skonsultowane z Samorządem Studenckim (choć nie udało się dotrzeć do wszystkich studentów uczelni). Oto główne tezy wystąpienia Rektora Nowaka:

 • Nie można sprowadzać całości zagadnień współpracy międzynarodowej do kręgu: Polska - Unia Europejska.
 • Zasadniczym problemem przy realizowaniu programu współpracy z krajami Unii Europejskiej jest świadomość, że świat pozostaje bardziej skomplikowany (podział w zakresie technologii).
 • W uczelniach europejskich obowiązują inne priorytety naukowe, niż w Polsce (chodzi o nauki stosowane).
 • W Polsce przywiązuje się wagę, przede wszystkim do edukacji i nauki, w innych krajach dochodzą szkolenia, warsztaty, obowiązkowa działalność uczonych na rzecz lokalnego środowiska.
 • Uczelnie zagraniczne muszą posiadać znakomite relacje z własnym środowiskiem, gdyż przekłada się to na pieniądze (chodzi o pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, konsultacje).
 • Inaczej wyglądają sprawy współpracy w krajach zamożnych a inaczej w krajach o wysokim bezrobociu. Wg Pana Prorektora, nadmierna np. popularność studiów doktoranckich w Polsce wynika z ucieczki przed bezrobociem.
 • Niezwykłą wagę przywiązuje się za granicą do tzw. umiejętności zawsze przydatnych (np. sposobu publicznego zabierania głosu, gdyż wiedza bez umiejętności komunikacji nie spełnia właściwej roli. Ważna jest również znajomość języków Unii Europejskiej).

 

D y s k u s j a:

 • Przewodniczący KR poruszył sprawę zagranicznych praktyk studenckich. Studenci, którzy wyjeżdżają w ramach programów Socrates, Erasmus - nie mają prawa do podejmowania pracy za granicą. Istnieje potrzeba podjęcia przez rząd pilnych rozmów w sprawie możliwości zmiany takich zasad (chodzi o możliwość podejmowania przez studentów dorywczej pracy w trakcie odbywania zagranicznych praktyk w ramach programów Socrates i Erasmus).

 

3. Sprawy ACK Cyfronet AGH i KZB

Tematy zreferował prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH.

 

3.1ACK Cyfronet AGH

Wzorem lat ubiegłych - p. Rektor Tadeusiewicz zaproponował solidarne indywidualne wystąpienie poszczególnych Uczelni (UJ, AGH, AE, AP, PK, AR, PAT) do MENiS o dotacje dydaktyczne - w r. 2003 - dla AGH , administratora ACK Cyfronet AGH. Wniosek taki uzasadnia oczywista potrzeba stosowania technologii informatycznych w procesie dydaktycznym. W latach ubiegłych analogiczne wystąpienia spowodowały częściowe dofinansowanie ACK Cyfronet AGH przez MENiS.

 

U s t a l e n i e:

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa - jednomyślnie zaakceptowało propozycję p. Rektora Tadeusiewicza odnośnie do solidarnego wystąpienia do p. Minister Łybackiej o częściowe dofinansowanie ACK Cyfronet AGH w r. 2003, przez MENiS.

Każda z zainteresowanych uczelni wystąpi do p. Minister o odpowiednią kwotę dofinansowania - z kopią do wiadomości p. Rektora Tadeusiewicza (pismo Przewodniczącego KRSzWK , wzór pisma do MENiS i kwoty przypadające na poszczególne uczelnie - otrzymali wszyscy zainteresowani pp. Rektorzy).

Przewodniczący Kolegium Rektorów - prof. dr hab. Franciszek Ziejka i Wiceprzewodniczący KR - prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH zaapelowali o jak najszybsze wysłanie pism dot. dofinansowania ACK Cyfronet AGH - do MENiS - traktując sprawę, jako b. pilną.

W załączeniu - tekst Uchwały KRSzWK dot. dofinansowania ACK Cyfronet AGH.

 

3.2 Na lata 2000 - 2003 został powołany skład 17-osobowej Rady Użytkowników sieci KDMO i MAN ACK Cyfronet AGH. Jej przewodniczącym został prof. dr hab. Jakub Zakrzewski, reprezentant UJ, który tę funkcję pełnił do chwili obecnej.

W związku z innymi obowiązkami - prof. Jakub Zakrzewski zwrócił się do Przewodniczącego KR z prośbą o uwzględnienie jego rezygnacji z pełnionej funkcji przewodniczącego Rady Użytkowników Cyfronetu AGH i taką zgodę uzyskał. Przewodniczący KR zawnioskował, aby do końca 2003 roku funkcję przewodniczącego Rady Użytkowników Cyfronetu AGH pełnił prof. dr hab. Marek Jarnicki, Dyrektor Instytutu Matematyki UJ.

 

U s t a l e n i e

KRSzWK jednomyślnie zaakceptowało prof. dr hab. Marka Jarnickiego na stanowisko przewodniczącego Rady Użytkowników sieci KDMO i MAN, ACK Cyfronet AGH - do końca r. 2003.

 

3.3 P. Rektor Tadeusiewicz poruszył kwestię aktualizacji licencji na oprogramowanie, które obsługuje biblioteczne bazy danych (w załączeniu harmonogram działań związanych z opłatami serwisowymi za VTLS oraz migrację z VTLS - Classic do VTLS - VIRTUA wraz z tabelami rocznych kosztów utrzymania systemu VTLS oraz kosztami migracji z VTLS - Classic do VTLS - VIRTUA - dla serwerów Victoria i Galicja. Koszty te wynoszą odpowiednio, brutto: 516.575 PLN i 475.111,53 PLN).

7 lat temu oprogramowanie obydwu tych serwerów zostało zakupione i udostępnione - dzięki Fundacji Mellona. Rok 2002 jest ostatnim rokiem, w którym uczelnie krakowskie korzystają z darowizny amerykańskiej.

Od roku 2003 będzie potrzebne uzyskanie kolejnej raty wpłaty na rzecz producenta używanego przez uczelnie systemu oprogramowania VTLS, która to opłata - składająca się z 2 członów - jest dla obydwu serwerów b. wysoka (razem: ok. 107 tys. USD - koszty ich utrzymania + 100 tys. USD - koszty migracji). Jest to obciążenie finansowe znaczące, ale konieczne.

P. Rektor Tadeusiewicz wyraził nadzieję, że określoną część tych kosztów uda się uczelniom pozyskać poprzez przedsięwzięcie rządowe, związane z Krakowem pn. Polska Biblioteka Internetowa. Niemniej, należy się liczyć z pewnymi kosztami wszystkich użytkowników.

P. Rektor Tadeusiewicz poinformował, że do Zespołu Negocjacyjnego z Firmą VTLS - o lepsze warunki - uczelnie winny wydelegować swojego przedstawiciela, celem podpisania aneksu do umowy, w następstwie czego licencja zostanie przedłużona i docelowo - nastąpi migracja do systemu nowocześniejszego, opartego na lepszej bazie sprzętowej.

Rektor Tadeusiewicz - w imieniu KZB - zaproponował, aby Kolegium Rektorów upoważniło - w imieniu środowiska - prof. dr hab. Franciszka Ziejkę, Przewodniczącego KR - do podpisania takiego aneksu. Podpis aneksu przedstawionego przez Firmę VTLS będzie zależał od oceny Rektora prof. Franciszka Ziejki.

 

U s t a l e n i e

W głosowaniu jawnym, KRSzWK jednomyślnie upoważniło prof. Franciszka Ziejkę, Przewodniczącego KRSzWK do reprezentowania całego środowiska wobec Firmy VTLS i podpisania aneksu do umowy. Taka jest wspólna wola środowiska.

Przewodniczący KR przypomniał, że środowisko krakowskie posiada jedyny zintegrowany Zespół Biblioteczny - dzięki Fundacji Mellona. Koszty utrzymania i transformacji oprogramowania będą wysokie, ale nie można zaprzepaścić dotychczasowego dorobku. Przystąpienie do Polskiej Biblioteki Internetowej stwarza duże szanse na określone dofinansowanie. Jest to przedsięwzięcie ważne i zlokalizowane w Krakowie. W przyszłym roku KBN przewiduje na ten cel ok. 60 mln zł (w b. roku przekazał kilkanaście mln zł). Przewodniczący KR zaapelował, aby pp. Rektorzy poparli inicjatywę przedstawioną przez p. Rektora Tadeusiewicza i KZB.

 

ad. 3 Pomoc materialna dla studentów

 

Materiały zebrał, opracowanie sporządził i temat zreferował prof. dr hab. Marian Zakrzewski, Prorektor Akademii Pedagogicznej ds. studenckich (dane dot. spraw bytowych studentów w uczelniach krakowskich w r. 2002 - w załączeniu).

P. Prorektor Zakrzewski zaznaczył, że dane pochodzą z ankiet dostarczonych do wypełnienia wszystkim uczelniom. Na ich podstawie p. Prorektor Zakrzewski zobrazował - w zestawieniach tabelarycznych i częściowo w formie wykresów:

 • dotacje ministerialne na pomoc materialną dla studentów w latach 2001/2002,
 • liczbę studentów na studiach stacjonarnych w poszczególnych uczelniach krakowskich w roku 2002,
 • ilość miejsc w DS w poszczególnych uczelniach,
 • odpłatność za miejsce w DS,
 • liczbę osób pobierających stypendia,
 • stypendia MENiS na rok ak. 2002/2003,
 • stypendia doktoranckie,
 • fundusze stypendialne własne uczelni,
 • fundacje wspierające uczelnie krakowskie,
 • stołówki uczelniane,
 • liczbę studentów cudzoziemców,
 • stypendia dla cudzoziemców,
 • sposoby rozwiązywania przez poszczególne uczelnie problemu ubezpieczenia zdrowotnego cudzoziemców,
 • sprawy studentów niepełnosprawnych,
 • sprawy opieki zdrowotnej.

Generalnie - wykaz potrzeb w zakresie pomocy materialnej dla studentów - obejmuje środki na remonty, zapomogi, stypendia, dodatkowe miejsca w akademikach, wyższe stypendia, wyższy standard w DS, Internet w DS, lepszą dostępność do lekarzy specjalistów i poszerzenie bazy sportowej.

Przewodniczący KR podziękował p. Prorektorowi Zakrzewskiemu za wnikliwe opracowanie tematu, równocześnie zaznaczając, że w ciągu roku zmniejszono kwoty na pomoc materialną dla studentów Krakowa o 7 mln zł.

 • Ważną rolę w zwiększaniu pomocy dla studentów czy pracowników naukowych stanowią fundusze uczelniane.
 • Bolącą sprawą jest brak akademików, stąd projekt budowy komercyjnych domów studenckich.
 • Istnieje pewien problem związany ze studiami "3 + 2" (licencjackie podstawowe i uzupełniające magisterskie). Dotychczas słuchacz I-go roku SUM-u nie może otrzymywać stypendium. Jest to niewłaściwa interpretacja ministerialna. Stypendium może być przyznawane, o ile Senat podejmie taką uchwałę - na podstawie wyników osiągniętych po 3-cim roku studiów zawodowych (licencjat). Stypendia naukowe dot. studentów własnej uczelni.

P. Maciej Miś, Przewodniczący PSSUK zaznaczył, że na I roku przysługuje pomoc socjalna, natomiast stypendium naukowe nie jest rozumiane jako pomoc socjalna.

 

ad. 4 Działalność Małopolskiego Forum Edukacyjnego

 

Temat zreferował prof. dr hab. Andrzej Chwalba, Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Decyzję o powołaniu takiego Forum podjęło KRSzWK w trakcie lipcowego wyjazdowego posiedzenia w AR (Krynica).

Wszystkie PWSZ Małopolski otrzymały propozycję uczestniczenia w tym Forum. Oprócz przedstawicieli uczelni krakowskich, biorą w nim udział także: Wicemarszałek i Małopolski Kurator Oświaty (łącznie - 38 osób).

W dn. 15.11.2002 r. odbyło się Uniwersytecie Jagiellońskim pierwsze organizacyjne plenarne posiedzenie MFE - pod przewodnictwem Prorektora A. Chwalby. Poruszono kilkanaście poważnych tematów a skład osób oddelegowanych do pracy w Forum oraz przebieg dyskusji wskazują na rolę tego Zgromadzenia w zakresie dydaktyki.

Szczególnej troski i uwagi wymagają takie problemy, jak:

 • sprawa upowszechnienia "Karty Bolońskiej" (niezbyt dobrze znanej w Krakowie i Małopolsce). Z tym dokumentem związany jest m. in. system kredytowania (wyjazdy studentów za granicę do krajów Unii Europejskiej i przyjazdy cudzoziemców do Polski). Praktyki europejskie są w Polsce mało zaawansowane.
 • Problem pracy absolwentów - związany z jakością kształcenia, współpraca w ramach Biur Karier. Przeprowadzanie - tytułem pilotażu - od października, obowiązkowego 10-godzinnego szkolenia studentów w zakresie rynku pracy krajów Europy.
 • Uczestnicy spotkania odbytego w dniu 15.11.02 będą stanowili Zgromadzenie Plenarne.
 • Zgromadzenie Plenarne powołało 4 robocze podkomisje MFE - do prac systematycznych nad takimi problemami, jak:
 • sprawa kształcenia nauczycieli,
 • tworzenie studiów międzyuczelnianych,
 • promocja uczelni małopolskich (współpraca z Urzędem Marszałkowskim) vwobec kraju i Europy.

 

D y s k u s j a

Przewodniczący Kolegium Rektorów wyraził przekonanie, że skoro do prac w Forum zgłosiło się tak wiele osób chętnych do pracy, należy temu przedsięwzięciu nadać trwalsze ramy. Prawdopodobnie będą potrzebne pewne fundusze.

MFW winno działać na zasadzie Instytutu Ekspertyz w dziedzinie dydaktyki.

 

P. Prorektor Chwalba poinformował o powstaniu Biura (zatrudniającego sekretarza) finansowanego z funduszu Kolegium Rektorów Krakowa i Małopolski, z możliwością pozyskiwania - poprzez Urząd Marszałkowski - pieniędzy regionalnych (promocja na rozwój dydaktyki).

Przewodniczący KR zaznaczył, że jest to pierwsza inicjatywa regionalna w Polsce i zaapelował do P. Prorektora Chwalby o prężną pracę powołanego Forum.

 

ad. 5 Sprawy bieżące

 

Przewodniczący KR zaproponował, aby w związku ze zmianą władz Miasta i regionu podjąć kroki do nawiązania z nimi bezpośredniego kontaktu.

Następne posiedzenie KRSzWK - po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta - odbędzie się w Małej Auli PAU, w dn. 22 stycznia 2003 roku o godz. 1700.

Podstawowy temat: Współpraca Kolegium Rektorów z Władzami Miasta Krakowa.

Przewodniczący KR zaproponował, aby w tym spotkaniu ze strony Miasta uczestniczyły osoby odpowiedzialne za poszczególne konkretne sprawy (np. politykę kulturalną, oświatę, architekturę - plany rozwoju Miasta).

W następnej kolejności zaproszone zostaną władze regionu.

Na tym zakończono część oficjalną posiedzenia.

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

 

Protokołowała:

Lucyna Kuśnierczyk

Podobnie jak w latach ubiegłych, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa jednomyślnie podjęło decyzję o wystąpieniu przez poszczególne uczelnie do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH w roku 2003, co pozwoli na normalne funkcjonowanie tej jednostki w środowisku akademickim Krakowa.

 

 

Przewodniczący Kolegium Rektorów

Szkół Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Rozstrzygnięcie dot. przyznania nagród dla dziennikarzy i publicystów zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki za lata 2000 i 2001.

Ustalenie

 

KRSzWK na posiedzeniu w dniu 30.10.02 r. przyznano nagrody "PHIL EPISTEMONT" "Przyjacielowi Nauki" za lata 2000 i 2001:

 • w kategorii ogólnopolskiej p. Waldemarowi Siwińskiemu, Red. Naczelnemu miesięcznika "Perspektywy". Nagroda (brutto) wynosi 5.000 zł;
 • w kategorii środowiskowej nagrodę zespołową: p. Red. Agacie Jędrzejczyk-Dyląg - TV Kraków, -2.500 zł (brutto) i p. Red. Alicji Popiel - 2.500 zł (brutto) - TV Kraków.

Nagrody zostaną uroczyście wręczone w trakcie grudniowego posiedzenia KRSzWK, w obecności przedstawicieli mediów.

Przewodniczący KR zaproponował powołanie nowego składu Rady ŚLAFiBS - na okres 2002 - 2005. propozycje osobowe przedstawiła p. Prorektor UJ prof. Maria Nowakowska.

Ustalenie

 

KRSzWK jednogłośnie zaakceptowało skład Rady ŚLAFiBS na lata 2002-2005.

Przewodniczący KR podpisze stosowną decyzję KR w powyzszej sprawie.

Nowa Rada ŚLAFiBS liczy łącznie 14 osób.

Wykaz dziennikarzy, którzy otrzymali nagrody Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

 

Dotychczas nagrody dla najaktywniejszych dziennikarzy zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego otrzymali:

1987 - red. Marian Nowy - Kraków - 50.000 zł

1989 - red. Janina Paradowska - Warszawa - red. Zbigniew Krzysztyniak - 100.000 zł- 100.000 zł

1991 - red. Lesław Peters - Kraków - Ignacy Rutkiewicz - Warszawa - 100.000 zł- 100.000 zł

1993 - red. Zbigniew Święch - Kraków (za popularyzację nauki) - 10.000.000 zł.

1996 - red. Jerzy Wunderlich (Warszawa) (za szersze propagowanie nauki) - red. Stanisław Knapik - Kraków - 15.000.000 zł.- 15.000.000 zł.

1998 - (za lata 1996 - 1997) - Redakcja Forum Akademickiego - Redakcja Dziennika Akademickego - red. Helena Byrska - red. Marek Lovel - red. Marian Nowy - 3.000 zł.- 3.000 zł.- 1.000 zł.- 1.000 zł.- 1.000 zł.

2000 - (za lata 1996 - 1999) - red. Jerzy Sadecki Rzeczpospolita - red . Grażyna Starzak Dziennik Polski - 4.000 zł.- 4.000 zł.

2002 - (za lata 2000 - 2001) - red .Waldemar Śliwiński - red. Agata Jędrzejczyk - Dyląg - red. Alicja Popiel - 5.000 zł.- 2.500 zł.- 2.500 zł.

 

 

 

Program spotkania 18.11.2002:

 1. Uroczyste wręczenie nagród PHIL EPISTEMONI - przyznanych przez KRSzWK dziennikarzom i publicystom zajmującym się problematyką szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki - za lata 2000 i 20001.
 2.  
 1. Współpraca międzynarodowa - c.d. (ankietę przygotuje i temat zreferuje dr hab. Czesław Nowak, Prorektor Akademii Rolniczej ds. nauki i współpracy międzynarodowej)
 2. Pomoc materialna dla studentów (referuje dr. Hab. Marian Zakrzewski, prof. AP, Prorektor Akademii Pedagogicznej ds. studenckich).
 3. Działalność Małopolskiego Forum Edukacyjnego (referuje prof. dr hab. Andrzej Chwalba, Prorektor UJ ds. dydaktyki).
 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Decyzja Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 5 listopada 2002 roku

KOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA

Decyzja Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 5 listopada 2002 roku

w sprawie: powołania Rady Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ

 

Na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu ŚLAFiBS, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6 Rektora UJ z dnia 14 lutego 1996 roku ustala się, co następuje:

§ 1

Na kadencję 2002 - 2005 powołuję Radę ŚLAFiBS w składzie:

 1. Prof. dr hab. Roman Dziembaj
 2. Prof. dr hab. Adam Dubin
 3. Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz
 4. Prof. dr hab. Józef Korecki
 5. Prof. dr hab. Piotr Kowalski
 6. Prof. dr hab. Jan Kozłowski
 7. Dr hab. Jan Krzek
 8. Prof. dr hab. Jan Kusiński
 9. Dr hab. Piotr Laidler
 10. Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
 11. Prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz
 12. Prof. dr hab. Jerzy Silberring
 13. Prof. dr hab. Jan Stanek
 14. Prof. dr hab. Marek Szymański

§ 2

Zadania Rady określają postanowienia § 4 ust. 3 cytowanego na wstępie regulaminu.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przewodniczący

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

 

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

 

Otrzymują:

 • Członkowie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
 • Członkowie Rady ŚLAFiBS

Rada Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ

 1. Prof. dr hab. Adam Dubin UJ Wydział Biotechnologii - 36 -387 Kraków ul. Gronostajowa 7
 2. Prof. dr hab. Roman Dziembaj UJ Wydział Chemii - 30 - 060 Kraków ul.Ingardena 3
 3. Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz UJ Wydział Chemii - 30 - 060 Kraków ul.Ingardena 3
 4. Prof. dr hab.Józef korecki AGH Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej - 30 - 059 Kraków al. Mickiewicza 30
 5. Prof. dr hab. Piotr Kowalski PK - 31 -155 Kraków ul. Warszawska 30
 6. Prof. dr hab. Jan Kozłowski UJ Wydział Biologii Nauk o Ziemi - 36 - 377 Kraków ul. Gronostajowa
 7. Dr hab. Jan Krzek Coll. Medicum UJ Wydział Farmaceutyczny - 30 - 688 Kraków ul. Medyczna 9
 8. Prof. dr hab. Jan Kusiński AGH Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej - 30 - 059 Kraków al. Mickiewicza 30
 9. Dr. hab. Piotr Laidler Coll Medicum UJ Instytut Biochemii Lekarskiej - 31 - 034 Kraków ul.Kopernika 7
 10. Prof. dr hab. Jerzy Lis AGH Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - 30 - 059 Kraków al. Mickiewicza 30
 11. Prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz UJ Wydział Chemii - 30 - 060 Kraków ul.Ingardena 3
 12. Prof. dr hab. Jerzy Silberring UJ Wydział Chemii - 30 - 060 Kraków ul.Ingardena 3
 13. Prof. dr hab. Jan Stanek UJ Instytut Fizyki - 30 - 059 Kraków ul. Reymonta 4
 14. Prof. dr hab. Marek Szymoński UJ Instytut Fizyki - 30 - 059 Kraków ul. Reymonta 4

 

Kraków, 5 listopada 2002r

POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW STUDENTÓW KRAKOWA

POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW STUDENTÓW KRAKOWA

Kraków 28.10.2002

Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa Prof. Franciszek Ziejka

 

Informujemy ,że w dniu 17.10.2002 na Akademii Rolniczej odbyły się wybory Przewodniczącego PSSUK, na których nowym Przewodniczącym PSSUK na kadencję 2002/2003 został kolega Maciej Miś obecnie Przewodniczący Samorządu Studentów UJ.

 

Z poważaniem

Adam Korta