Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolegium Rektorów Uczelni Krakowa 1996 - 1999

Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w kadencji 1996 - 1999

 • prof. dr hab. Aleksander Koj - Rektor UJ

I-szy Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów w kadencji 1996 - 1999

 • prof. dr hab. Mirosław Handke, Rektor AGH

II-gi Przewodniczący Kolegium Rektorów w kadencji 1996 - 1999

 • ks. prof. dr hab. Adam Kubiś, Rektor PAT

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa - podsumowanie kadencji 1996-99

30 czerwca odbyło się ostatnie w kadencji rektorskiej 1996-1999 posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, z udziałem także rektorów-elektów krakowskich uczelni oraz gości: prezydenta miasta Andrzeja Gołasia i wiceprezydenta Jerzego Jedlińskiego, wicewojewody małopolskiego Jerzego Meysztowicza, przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Andrzeja Pelczara, prezesa PAU Kazimierza Kowalskiego, prezesa krakowskiego oddziału PAN Włodzimierza Ostrowskiego.

Spotkanie to było przede wszystkim okazją do podsumowania pracy Kolegium w ciągu ostatnich trzech lat, prowadzonej pod przewodnictwem ustępującego Rektora UJ prof. Aleksandra Koja.

W upływającej kadencji odbyły się łącznie 24 posiedzenia Kolegium. Były one poświęcone przede wszystkim podstawowym dla szkół wyższych problemom: dydaktyce, badaniom naukowym, sprawom kadrowym, sytuacji finansowej i prawnej tych placówek. Ważne miejsce zajmowały od lat konsekwentnie realizowane przedsięwzięcia integrujące środowisko uczelni krakowskich: Festiwale Piosenki Studenckiej, Juvenalia, funkcjonowanie Radia Akademickiego RAK i Klubu Studenckiego "Pod Jaszczurami". Kolegium zajmowało się rozwiązaniem kompleksowych zagadnień, niezwykle ważnych dla środowiska naukowego miasta, jak działalność Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych, Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego, akademickiej służby zdrowia czy wreszcie wspólnymi działanimi zmierzającymi do utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Centrum Zaawansowanych Technologii. Szczególnie trudna była kwestia funkcjonowania Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet, obecnie afiliowanego przy AGH.

Na spotkaniu podkreślono niezwykle ważną rolę Kolegium, reprezentującego uczelnie, które wspólnie stanowią nie tylko ogromny potencjał intelektualny, ale także gospodarczy ( budynki, infrastruktura); zwrócono przy tym uwagę na konieczność lepszego współdziałania z władzami miasta.

Podsumowując kończącą się kadencję Rektor Koj, przewodniczący Kolegium, podkreślił, że szczególnie owocne okazało się organizowanie posiedzeń poświęconych konkretnym problemom z udziałem zaproszonych gości. Mimo częstych różnic zdań i rozbieżności interesów, udało się wypracować metodę działania opartą na konsensusie, w imię nadrzędnej wartości jaka jest rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Krakowie. Na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu zwrócono także uwagę na zagrożenia, z którymi Kolegium, już w nowym składzie, będzie musiało się zmierzyć.

Na zakończenie rektorzy i zaproszeni goście złożyli Rektorowi Kojowi gorące podziękowania za niestrudzone wysiłki na rzecz integracji środowiska naukowego Krakowa.

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa przedstawia następującą opinię wypracowaną na posiedzeniu w dniu 24 lutego br.:

Wyrażamy opinię, że nowelizacja ustawy o KBN jest potrzebna, chociażby z tego powodu, że trudno stale działać w oparciu o "Ustawę o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych". Uważamy też, że bardzo potrzebne jest także to, by Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych uzyskał w strukturze rządu pozycję przynajmniej całkowicie ekwiwalentną z pozycją innych ministrów. Za zdecydowanie korzystne uważamy proponowane w projekcie usunięcie sztucznego podziału na Komisję Badań Podstawowych i Komisję Badań Stosowanych. Postulowane jest także uwzględnienie w nowelizowanej ustawie faktu, że ze środków KBN powstają zasoby wykorzystywane zarówno do badań naukowych jak i do celów dydaktycznych (chociażby sieci komputerowe), co powinno być traktowane jako wyraz gospodarnej troski o maksymalnie efektywne wydawanie pieniędzy podatników, a nie ścigane (jak to mam miejsce niekiedy obecnie) jako nieprawidłowe wykorzystanie przyznawanych środków. Z pozytywną opinią spotkało się także postulowane w nowelizacji uproszczenie i uporządkowanie procedury wyborczej.

Nasze wątpliwości : zaniepokojenie wiążą się jednak z punktem 4. rozważanego projektu. Istota proponowanych w tym punkcie zmian polega na tym, żeby dość liczne uprawnienia, które do tej pory przysługiwały wybieranemu w ogólnopolskich wyborach konsorcjum uczonych przechodziły by w gestię Przewodniczącego KBN. Uważamy ten kierunek zmian za niewłaściwy. Sądzimy, że bezpieczniej jest, gdy kluczowe uprawnienia w ważnych dla środowiska naukowego sprawach (na przykład ustalanie składu osobowego sekcji opiniujących "granty" i kategoryzację jednostek - pkt. 4.12 - 4.14) będą w rękach wybieranych uczonych, a nie Przewodniczącego. Co więcej, wyrażamy obawę, że obciążenie osoby Przewodniczącego licznymi dodatkowymi zadaniami wiązać się będzie z faktem, że będzie On musiał bazować na materiałach przygotowywanych przez urzędników KBN. Urzędnicy ci na ogół nie znają merytorycznych aspektów związanych z procesem prowadzenia badań naukowych, muszą więc w swoich działaniach opierać się na kryteriach sformalizowanych, które w odniesieniu do materii badań naukowych bywają zawodne i prowadzą często do paradoksalnych wyników i wysoce nietrafnych wniosków. Dobrym przykładem skutków zamiany kryteriów merytorycznych na formalne była tu ostatnio prowadzona przez KBN nowa kategoryzacja jednostek naukowych, która zrodziła wiele paradoksów, które będziemy obszernie dyskutować i komentować gdy tylko staną się oficjalnie znane (obecnie bazujemy na danych nieoficjalnych, mimo to bardzo niepokojących).

Generalnie uważamy, że pozostawienie merytorycznych rozstrzygnięć w ręku merytorycznie kompetentnego gremium wybieranych uczonych jest rozwiązaniem właściwszym.

 

Planowany Program posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
w dniu 24 lutego 1999 r.
(Sala Senacka Akademii Wychowania Fizycznego)

 • Pomoc materialna dla studentów (ref. Prof. dr hab. Tadeusz Marek, Prorektor UJ).
 • Zaplecze socjalne uczelni krakowskich (ref. Prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Prorektor UJ).
 • Przyjęcie Regulaminu i powołanie Rady Użytkowników Zasobów Sieciowo-Komputerowych Krakowskiego Środowiska Akademickiego.
 • Informacja o obchodach jubileuszowych Akademii Ekonomicznej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego (ref. pp. Rektorzy)
 • Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Krakowie im. Stanisława Hormrnga
30-150 Kraków ul. Armi Krajowej 5
tel. centrala 012 - 637-21-00 tel/tax 012 - 637-26-63
Kraków 5.01.1999 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Administracyjni
Szkół Wyższych Krakowa

Pragniemy uprzejmie poinformować, że Małopolska Kasa Chorych podpisała w .dniu 31.12.1998 roku umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych Krakowa na świadczenie usług z zakresu, ochrony zdrowia.

W związku z tym pracownicy i studenci . uczelni Krakowa mogą składać deklaracje wyboru naszego ZOZ jako "świadczeniodawcy" usług medycznych wypełniając formularz według załączonego wzoru.

Ponieważ ZOZ dla Szkół Wyższych został powołany jako zakład opieki zdrowotnej w pierwszym rzędzie dla studentów i pracowników szkół wyższych nie możemy w obecnej chwili rozszerzyć grupy świadczeniobiorców o rodziny pracowników i studentów, by nie spowodować pogorszenia jakości usług. Jeżeli jednak po zebraniu deklaracji powstaną warunki dla zwiększenia liczby świadczeniobiorców o inne grupy będziemy mogli wspólnie ustalić zasady takiego rozszerzania.

Uprzejmie prosimy o rozprowadzenie deklaracji wśród pracowników i studentów Państwa Uczelni i zorganizowanie akcji i ich zebrania, weryfikacji i przekazania do siedziby Zespołu przy ul. Armii Krajowej 5, w wymaganym ustawą terminie 31 stycznia 1999 roku.-

Z uwagi na fakt, że Małopolska Kasa Chorych nie posiada obecnie stosownej ilości drukóW prosimy o powielenie ich we własnym zakresie.

Z wyrazami szacunku
DYREKTOR Przewodniczący Rady Społecznej
lek med. Andrzej Garliński mgr inż. Henryk Zioło

Krakowski Park Technologiczny

Na wniosek Wojewody Krakowskiego, w październiku 1997 roku Rząd RP ustanowił w Krakowie Specjalną Strefę Ekonomiczna (SSE). Strefa zlokalizowana została w trzech obszarach Krakowa: w Pychowicach (1 1.06 ha - właściciele: Gmina Kraków i Uniwersytet Jagielloński), na terenie Huty im. T. Sendzimira (17.6 ha - właściciel terenu) oraz na terenie Politechniki Krakowskiej w Czyżynach (29.53 ha - właściciel terenu). Status Strefy zdefiniowano jako Krakowski Park Technologiczny - co jednocześnie przyjęto jako nazwę własną, SSE - określając w ten sposób jej podstawowa funkcję: rozwój sektora tzw. zaawansowanych technologii.

Zgodnie z definicja Unii Europejskiej (Dyrektoriat XIl1), parkiem naukowym (science park) -zwanym także często parkiem technologicznym, nazywamy przedsięwzięcie rozwojowe, na terenie, który znajduje się w pobliżu jednej lub kilku uczelni wyższych lub centrów badawczych lub który ma z tymi instytucjami wygodne i działające połączenia. Park naukowy ma na celu:

 • tworzenie i wspieranie rozwoju tych przedsiębiorstw, które bazuja na zdobyczach nauki (knowledge-based firms);
 • ułatwianie transferu technologii z lokalnych ośrodków badawczych i akademickich do firm i organizacji działających w parku lub poza nim.

Zazwyczaj teren, na którym znajduje się park naukowy, zagospodarowany jest w formie klasycznego parku. Firmy, czy to już istniejące, czy nowopowstające, które wprowadzają się na teren parku są zwykle zachęcone bliskością uniwersytetu lub centrum  naukowego ale i dodatkowo atrakcyjnością lokalizacji.

Jako cele ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny", przyjęto:

1. Rozwój sektora wysokich technologii przy wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego krakowskiego środowiska naukowego.
2. Stworzenie sprzyjających warunków ekonomicznych, infrastrukturalnych i organizacyjnych dla inwestorów krajowych i zagranicznych, deklarujących wykorzystanie i rozwijanie istniejącego potencjału naukowo-badawczego Krakowa w obszarze zaawansowanych technologii.
3. Wspomaganie rozwoju i restrukturyzacji istniejących przedsiębiorstw, w tym głównie małych i średnich, w zakresie:

 • standaryzacji produktów pod katem norm europejskich;
 • innowacyjności i transferu technologii;
 • doradztwa, konsultacji i szkoleń w zakresie restrukturyzacji, organizacji oraz ochrony własności intelektualnej;
 • pozyskiwania środków finansowych na innowacje oraz na wspólne przedsięwzięcia (prace badawczo- naukowe i wdrożenia) z jednostkami naukowymi.

4. Wspomaganie kształcenia w krakowskich uczelniach, na bazie :

 • rozwoju bazy laboratoryjnej;
 • podniesienia poziomu własnych badań naukowych;
 • wprowadzania pożądanych zmian w profilu kształcenia na bazie współpracy z gospodarka,
 • rozwoju współpracy międzynarodowej - zwłaszcza w zakresie transferu współczesnej
 • techniki i technologii.

Jak z powyższego wynika cele krakowskiej SSE odpowiadają ogólnie przyjętym zasadom w tym względzie. Ważne jest natomiast, aby sformułowanie i realizacja programu rozwoju Strefy, wypełniały te zamierzenia. Zależy to od partnerów tworzących SSE oraz od środowiska naukowego Krakowa, które będzie współpracowało z udziałowcami SSE w tworzeniu parku technologicznego.

Zgodnie z prawem właściciele gruntów w SSE, tworzą wraz ze Skarbem Państwa, spółkę zarządzającego strefą z o.o. p.n. "Centrum Zaawansowanych Technologii".

 

 

Informacja Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa dotycząca
Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH

 

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa na swoich kolejnych posiedzeniach (28 października 1998, 98 r., 25 listopada 1998 r. oraz 13 stycznia 1999 r) omawiało zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną dla krakowskiego środowiska naukowego.

W wyniku decyzji Ministra Edukacji Narodowej likwidującego Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Kraków oraz decyzji Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie o powołaniu Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH ? Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa uważa, że ACK CYFRONET AGH ma w dalszym ciągu nosić charakter środowiskowy i pracować na rzecz całego krakowskiego środowiska naukowego, tym samym Kolegium podtrzymało swoją decyzję z czerwca 1998 roku w sprawie ACK CYFRONET.

Zadania ACK CYFRONET AGH zostały określone w sposób następujący: (fragmenty z zarządzenia nr 14/98 Rektora AGH)

 • udostępnianie mocy obliczeniowej oraz świadczenie innych usług informatycznych wyższym uczelniom, podmiotom realizującym badania naukowe oraz innym jednostkom edukacyjnym;
 • budowa, utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej eksploatowanej przez Centrum;
 • działania na rzecz realizacji celów i programów polityki państwa, zawartych w założeniach Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Edukacji Narodowej w dziedzinie wykorzystania nowych technik i technologii informatycznych w nauce, edukacji, zarządzaniu i gospodarce;
 • prowadzenie samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami akademickimi i badawczymi prac naukowych w zakresie wykorzystania komputerów dużej mocy, sieci komputerowych oraz serwisów informatycznych i teleinformatycznych;
 • prowadzenie badań, analiz i prac wdrożeniowych w zakresie nowych technik i technologii mogących znaleźć zastosowanie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury informatycznej;
 • doradztwo, ekspertyzy, szkolenia i doskonalenie kadr oraz inne działania w zakresie informatyki, sieci komputerowych, komputerów dużej mocy i usług informatycznych;
 • wyszukiwanie, ocena i promocja nowych rozwiązań w celu ich wykorzystania w sferze nauki, edukacji, administracji, gospodarki i zarządzania;
 • udostępnianie mocy obliczeniowej oraz świadczenie innych usług - na bazie potencjału Centrum  - innym niż wymienione w ust. 1 podmiotom zainteresowanym ich wdrożeniem lub wykorzystaniem. Działania takie nie mogą kolidować z realizacją zadań wymienionych w ust. 1 - 7 i muszą być realizowane zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, zezwoleniami i koncesjami.

Centrum jest Jednostką Wiodącą ustanowioną przez KBN w zakresie eksploatacji i rozbudowy miejskiej akademickiej sieci komputerowej /MAN/ oraz eksploatacji komputerów dużej mocy obliczeniowej /KDM/.

Zadania Centrum wykonywane są na bazie zasobów ludzkich i materialnych zlikwidowanego Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET Kraków.
 
Kolegium Rektorów przedyskutowało projekty dokumentów organizacyjnych ACK CYFRONET AGH (przygotowanych przez Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej) i po konsultacjach między innymi z Radą Użytkowników zasugerowało Rektorowi AGH wprowadzenie ich w życie (Regulamin Organizacyjny ACK CYFRONET AGH oraz regulaminy świadczenia usług informatycznych).

W posiedzeniach Kolegium Rektorów poświęconych ACK CYFRONET AGH brali udział Przewodniczący Rady Użytkowników prof. dr hab. Kazimierz Grotowski oraz Dyrektor ACK CYFRONET AGH prof. dr hab. inż. Marian Noga.

Uprzejmie informuję, że w trakcie posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa odbytego w dniu 25.11.1998 - na podstawie zgłoszonych przez poszczególne uczelnie kandydatur - powołany został Zespół Sterujący prz Krakowskim Zespole Bibliotecznym w składzie:

 • UJ - prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Prorektor UJ
 • AGH - prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, Prorektor AGH
 • AE - prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Prorektor AE
 • WSP -prof. dr hab. Michał Śliwa, Prorektor WSP
 • PK - dr hab. inż. Ewa Nachlik, prof. PK, Prorektor PK
 • AR - mgr inż. Ewa Turczyńska, Dyrektor Biblioteki Gł. AR
 • PAR - ks. Dr Jan Bednarczyk, Dyrektor Bibioteki PAT
 • BH - dr hab. Krzysztof Zamorski, Dyrektor BJ

Kadencja Zespołu trwa 3 lata - od dnia 1 stycznia 1999.

Proszę o udział w pracach Zespołu. Równocześnie zwołanie pierwszego organizacyjnego posiedzenia Zespołu powierzam prof. dr hab. Franciszkowi Ziejsce, Prorektorowi UJ.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Aleksander Koj

Wypis z protokołu z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego dnia 28 października 1998 r.
w Akademii Sztuk Pięknych

Uroczyste wręczenie nagród Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa dla dziennikarzy i publicystów za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz: szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki za lata 1996 -1997.

Uroczystego wręczenia nagród dla dziennikarzy i publicystów zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego i nauki przyznanych przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa za lata 1996 - 97 - w obecności członków Kolegium i zaproszonych gości dokonał prof. dr hab. Aleksander Koj, Przewodniczący Kolegium Rektorów.

W kategorii ogólnopolskiej nagrodę tę w wysokości 3.000 zł otrzymała - na ręce p. Andrzeja Świcia, Redaktora Naczelnego - Redakcja "Forum Akademickiego".

W kategorii środowiskowej nagrodę otrzymał Zespół redakcyjny "Dziennika Akademickiego" w składzie:
- red. Helena Byrska - 1.000 zł
- red Marek Lovell - 1.000 zł
- red. Marian Nowy - 1.000 zł

Przewodniczący Kolegium Rektorów złożył laureatom gratulacje. Jednocześnie podkreślił, że KR ustalając nagrody kierowało się intencją mobilizacji środowiska publicystycznego do uwzględnienia problematyki szkół wyższych i nauki (stworzenie właściwego lobby). Działalność mediów odgrywa tu b. ważną rolę.

W imieniu osób nagrodzonych głos zabrali i podziękowali: red. Marian Nowy i red. Andrzej Świć.

PROPONOWANA TEMATYKA POSIEDZEŃ KOLEGIUM
REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH W ROKU
AKADEMICKIM 1998/99

 

 1. Funkcjonowanie "Cyfronetu" i usługi informatyczne (28 października 1998, 25 listopada 1998, 13 stycznia 1999, 24 lutego 1999).
 2. Programy i tok studiów w uczelniach krakowskich.
 3. System pomocy materialnej dla studentów. (24 lutego 1999)
 4. Jakość kształcenia i Akademicka Komisja Akredytacyjna.
 5. Sprawa akredytacji studiów zagranicznych i certyfikatów laboratoriów.
 6. Prace nad reformą systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.
 7. Niektóre problemy finansowania uczelni.
 8. Badania naukowe.
 9. Akademicki Park Technologiczny  (13 stycznia 1999 roku).
 10. Współpraca międzynarodowa.
 11. Sprawy kadry naukowej.
 12. Studia doktoranckie.
 13. Problemy zatrudnienia i wynagradzania w uczelniach.
 14. Kwestia wieloetatowości w związku z zatrudnieniem w szkołach niepaństwowych.
 15. Inwestycje międzyuczelniane (środowiskowe).
 16. Sprawy socjalne: rozdzielnik miejsc w DS i stołówkach na okres wakacji i na rok akad. 1998/99.
 17. Struktura i działanie jednostek międzyuczelnianych.
 18. Środowiskowe przedsięwzięcia szkół wyższych:
  • komputeryzacja bibliotek. Działalność Zespołu Sterującego (28 października 98,  25 listopada 98),
  • tworzenie metropolitalnej sieci komputerowej
 19. Współpraca z PAN i PAU.
 20. Współpraca z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego.
 21. Współpraca z wyższymi szkołami zawodowymi.
 22. Współpraca z Władzami Miasta Krakowa.
 23. Współpraca ze szkolnictwem średnim.
 24. Akademicka Służba Zdrowia(13 stycznia 1999 r).
 25. Nagrody dla dziennikarzy (28 października 1998).
 26. Doradztwo szkół artystycznych - kluby studenckie.
 27. Patronat nad imprezami studenckimi   (28 października 1998).
 28. Sprawy kultury fizycznej i sportu.
 29. Sprawy organizacyjne (28 października 1998)
 30. Sprawy bieżące (każde posiedzenie)

UCHWAŁA
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 15 lutego 1995 roku

§1

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa - zwane dalej : Kolegium Rektorów -jednomyślnie postanawia przyjąć niniejszy Regulamin Kolegium Rektorów.

§2

W skład Kolegium Rektorów wchodzą:


1. Członkowie, którymi są Rektorzy:Akademii Ekonomicznej

 • Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
 • Akademii Muzycznej
 • Akademii Rolniczej
 • Akademii Sztuk Pięknych
 • Akademii Wychowania Fizycznego
 • Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
 • Papieskiej Akademii Teologicznej
 • Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej.

Stali Uczestnicy obrad zapraszani na posiedzenia Kolegium Rektorów reprezentujący: PAN, PAU, RGSzW, Prezydenta m. Krakowa, Collegium Medicum UJ, studentów i przedstawiciel  Wojewody Krakowskiego.

Na posiedzenia Kolegium Rektorów mogą być zapraszane osoby nie wchodzące w skład Kolegium. Zaproszenie może być stałe i przewidywać możliwości zastępstw.

§3


Zadaniem Kolegium Rektorów jest inspirowanie, wspomaganie i koordynowanie współpracy szkół wyższych Krakowa oraz reprezentowanie ich wspólnych interesów na zewnątrz, a także współdziałanie z całym środowiskiem naukowym i kulturalnym Krakowa

§4

    Kolegium Rektorów wybiera ze swego grona przewodniczącego.
    Kadencja przewodniczącego Kolegium Rektorów trwa od chwili jego wyboru na stanowisko przewodniczącego do czasu wygaśnięcia jego kadencji jako rektora, lub do chwili rezygnacji ze stanowiska przewodniczącego.
    Pierwsze posiedzenie po zakończeniu kadencji przewodniczącego Kolegium Rektorów zwołuje Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§5


Kolegium Rektorów powołuje ze swego grona i odwołuje dwóch zastępców przewodniczącego. Kadencja zastępców przewodniczącego wygasa automatycznie z chwilą wygaśnięcia ich kadencji jako rektorów lub rezygnacji ze stanowiska zastępcy przewodniczącego.

§6

Rektor uczelni nie mogąc wzięć udziału w posiedzeniu Kolegium Rektorów; może delegować jako swego zastępcę prorektora, lub inną osobę udzielając im stosownych pełnomocnictw.

§ 7

Siedzibą Kolegium Rektorów jest szkoła wyższa, której Rektor jest przewodniczącym Kolegium Rektorów.

§8

    Posiedzenia Kolegium Rektorów zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na kwartał.
    Posiedzenie może być zwołane również na wniosek co najmniej 1/4 członków Kolegium Rektorów.

§9

    W sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Kolegium Rektorów mogę być podejmowane uchwały.
    Prawo do podejmowania uchwał przysługuje wyłącznie Rektorom, o których mowa w § 2 ust. 1
    Uchwały Kolegium Rektorów mają charakter opinii i zaleceń dla kierownictw uczelni Krakowa.

§10

Obsługę administracyjną Kolegium Rektorów sprawuje Biuro Kolegium Rektorów. Osobę kierującą pracą Biura Kolegium powołuje Kolegium Rektorów.

§11

Kolegium Rektorów może powołać stałe lub doraźne zespoły i komisje. W ich skład mogą wchodzić zarówno członkowie Kolegium Rektorów jak też inne zaproszone osoby.

§12

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, Kolegium Rektorów działać będzie na podstawie decyzji podjętych - w razie potrzeb - doraźnie, kierując się przy tym tradycjami krakowskiego środowiska akademickiego.

 

 

Aneks do uchwały Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 5 grudnia 1990 roku

Przewodniczący Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa
prof. dr hab. Aleksander KOJ

 

Aneks
do uchwały Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 5 grudnia 1990 roku

Ze składu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, o którym mowa w § 2 Regulaminu Kolegium, skreślony zostaje Rektor Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika.

§ 12 pkt 3 tego Regulaminu otrzymuje brzmienie: "Osoby zapraszane nie biorą udziału w podejmowaniu uchwał."

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Zatwierdzono na posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w dniu 15 lutego 1995 roku.

Przewodniczący Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa
prof. dr hab. Aleksander KOJ

Pismo otrzymali wszyscy PP. Rektorzy Szkół Wyższych Krakowa

W nawiązaniu do propozycji wyrażonej na ostatnim posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa (6 - 7 marca 1998 r., sesja wyjazdowa w siedzibie Akademii Rolniczej w Krynicy) o celowości utworzenia strony WWW w sieci Internet poświęconej Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, oraz deklaracji JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza o możliwości utworzenia takiej w stronie na Środowiskowym serwerze w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET - Kraków, bardzo proszę o przekazanie w możliwie szybkim terminie następujących danych: aktualne adresy kontaktowe i zdjęcia pp. Rektorów, adresy władz rektorskich i rektoratów, telefony, adresy poczty elektronicznej, herby Uczelni i inne dane o charakterze stałym.

Powyższe informacje Cyfronet pragnie opublikować natychmiast.

Dane proszę przesłać na adres Biura Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Aleksander KOJ

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 18 września 1996 roku
w Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Uczestniczący w posiedzeniu - wg załączonej listy. .

Program spotkania:

 • Zapoznanie się z aktualnym Regulaminem Kolegium Rektorów (w załączeniu).
 • Wybór Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących Kolegium Rektorów na okres 1996 - 1999 na podstawie załączonego Regulaminu.
 • Program działania Kolegium Rektorów na rok akademicki 1996/97. .

Zwyczajowo posiedzenie poprowadził prof. dr hab. Aleksander Koj - Przewodniczący Kolegium Rektorów ubiegłej kadencji.

Witając zebranych pp. Rektorów - Rektor Koj poinformował, że w spotkaniach będzie uczestniczył - jako stały przedstawiciel Collegium Medicum UJ - prof. dr hab. Jacek Dubiel.

ad. 1 i 2 Zgodnie z obowiązującym regulaminem Kolegium Rektorów w trakcie pierwszego posiedzenia odbył się wybór Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących Kolegium Rektorów na okres kadencji 01.09.1996 - 31.08.1999 r. Rektor Koj zaproponował, aby wyboru Przewodniczącego dokonano poprzez tajne, pisemne głosowanie.

Wynik głosowania: 
- ogółem głosowało 10 pp. Rektorów
- prof. dr hab. Aleksander Koj otrzymał 9 głosów ważnych
- prof. dr hab. Mirosław Handke otrzymał 1 głos ważny.

Tym samym Przewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w nowej kadencji 1996 - 1999 został ponownie prof. dr hab. Aleksander Koj - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przewodniczący Kolegium zaproponował następnie kandydatury I-go i II-go Wiceprzewodniczących Kolegium Rektorów.

Na stanowisko I-go Zastępcy Rektor Koj zgłosił ponownie kandydaturę prof. dr hab. Mirosława Handke - Rektora AGH podkreślając, że Akademia Górniczo-Hutnicza jest dużą uczelnią techniczną o wielkim potencjale i inicjatywach, zaś p. Rektor Handke osobiście położył w ubiegłej kadencji ogromne zasługi w zakresie prób legislacji, zmian ustawy, doskonalenia przepisów i w ogóle aktywności w sferze szkolnictwa wyższego - na skalę ogólnokrajową.

Powyższy wniosek Przewodniczącego wszyscy pp. Rektorzy zaakceptowali jednomyślnie.

I-szym Wiceprzewodniczącym Kolegium Rektorów w nowej kadencji 1996 - 1999 ponownie został prof. dr hab. Mirosław Handke, Rektor AGH.

Mimo stanu zdrowia - ks. prof. dr hab. Adam Kubiś przyjął funkcję II-go Przewodniczącego Kolegium Rektorów w nowej kadencji 1996 - 1999 zwracając się jedynie z prośbę o pewne odciążenie w przypadku ewentualnego spiętrzenia innych prac lub niedyspozycji zdrowotnej. Nawiązując do zadań, jakie stoją przed Kolegium Rektor Koj poruszył sprawę najsłabszego ogniwa współpracy - niedostatecznej informacji (lub jej braku) nt. spraw organizacyjnych między uczelniami, mimo ich odrębnej specyfiki. Wiele problemów w tym zakresie można rozwiązywać wspólnie - poprzez konsultacje.

Uchwała Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
podjęta w dniu 7 marca 1998 roku
w sprawie
dołączenia krajowych sieci komputerowych do europejskiej sieci TEN - 34

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wyraża swe pełne poparcie dla starań Krakowskiej Rady Użytkowników KDMO i MAN (Uchwała z dnia 4 lutego 1998 r.) o jak najszybsze dołączenie krajowych sieci komputerowych do europejskiej sieci TEN - 34 uznając, że stan połączeń krajowych sieci komputerowych z sieciami europejskimi, ze względu na zbyt niską szybkość transmisji danych uniemożliwia prowadzenie badań naukowych w kooperacjach międzynarodowych.

(Powyższą Uchwałę przekazano na ręce prof. A. Wiszniewskiego, Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych)