Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolegium Rektorów Uczelni Krakowa 1999 - 2002

Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w kadencji 1999 - 2002

 • prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Rektor UJ

I-szy Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów w kadencji 1999 - 2002

 • prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH

II-gi Przewodniczący Kolegium Rektorów w kadencji 1999 - 2002

 • bp. prof. dr hab. Tadeusz Pieronek, Rektor PAT

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Protokół
z wyjazdowego posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniach 5 - 7 lipca 2002 roku
w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Rolniczej w Krynicy

 

Uczestniczący w posiedzeniu - wg załączonej listy.

Program spotkania:
1. Sprawa kształcenia nauczycieli.
2. Sprawozdanie Przewodniczącego KRSzWK, prof. dr hab. Franciszka Ziejki z działalności Kolegium Rektorów w kadencji 1999 - 2002.
3. Pożegnanie ustępującej ekipy Ich Magnificencji Rektorów.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
W posiedzeniu Kolegium Rektorów - oprócz, członków Kolegium - wzięli również udział pp. Rektorzy - Elekci oraz zaproszeni Goście.
Przewodniczący KR, prof. dr hab. Franciszek Ziejka serdecznie podziękował Gospodarzowi spotkania prof. dr hab. Zbigniewowi ślipkowi, Rektorowi Akademii Rolniczej za perfekcyjne przygotowanie spotkania a następnie powitał członków Kolegium, przybyłych pp. Rektorów - Elektów oraz zaproszonych Gości - w tym m.in. p. Jerzego Adamika - Wojewodę Małopolskiego, p. Teresę Starmach - Wiceprezydenta M. Krakowa, prof. dr hab. Andrzeja Białasa - Prezesa PAU, p. Andrzeja Sasułę - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, p. Adama Moskałę - Wiceburmistrza Gminy Uzdrowiskowej Krynicy, zaproszonych pp. Rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, p. Jerzego Lackowskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz wszystkich pozostałych Gości.
Następnie przedstawili się pp. Rektorzy: Ustępujący i Elekci, po czym głos zabrał Gospodarz spotkania, prof. dr hab. Zbigniew ślipek, Rektor AR, który gorąco powitał w murach Akademii Rolniczej wszystkich uczestników posiedzenia.
P. Rektor ślipek poinformował, że posiedzenie KR odbywa się w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Rolniczej w Krynicy na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego i fakt goszczenia tak znakomitych Gości poczytuje sobie za honor dla Akademii Rolniczej. Korzystając z udziału w posiedzeniu pana Wojewody - p. Rektor ślipek złożył Mu podziękowanie za patronat nad corocznymi zawodami strzeleckimi AR.
Następnie p. mgr Józef Bogacz, Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego zaznajomił uczestników posiedzenia Kolegium z jego zadaniami. Zakład pełni funkcje produkcyjne i pozaprodukcyjne obejmujące swym zasięgiem 6.500 Ha lasów w Krynicy.
Od kilku lat LZD stanowi samofinansującą się jednostkę Uczelni.
P. Rektor ślipek nadmienił, że AR jest współudziałowcem w kolejce gondolowej Jaworzyna Krynicka (aport wniesiony do Spółki w postaci gruntu).
Przed przystąpieniem do omówienia pierwszego zaplanowanego tematu posiedzenia głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU, informując uczestników spotkania o wyborze prof. dr hab. Franciszka Ziejki - Przewodniczącego KRSzWK - na stanowisko Przewodniczącego KRASP-u, co PAU przyjęła z zadowoleniem. Z tej okazji Prezes PAU odczytał adres gratulacyjny skierowany do nowo wybranego Przewodniczącego KRASP-u "...To ważne wyróżnienie, niezależnie od tego, że jest Pana osobistym sukcesem, dokumentuje również pozycję krakowskiego środowiska naukowego na scenie ogólnopolskiej .... W budowaniu tej pozycji udział Pana Rektora miał i ma wielkie znaczenie ..." - odczytał m.in. p. Prezes PAU.
Zebrani - oklaskami zareagowali na powyższą informację i gratulacje.
Przewodniczący KR zasygnalizował, że w p-cie "Sprawy bieżące" posiedzenia znajdą się następujące sprawy:
- ustalenie wstępnego harmonogramu inauguracji nowego roku akademickiego 2002/2003,
- informacja nt. spotkania z Ojcem św. w dn. 17 sierpnia br.,
- przedstawienie przez prof. Stanisława Rodzińskiego, Rektora ASP, projektu indeksu przygotowanego przez ASP w darze dla Ojca św. Z powyższą inicjatywą wystąpili studenci,
- problemy Parlamentu Studenckiego,
- aktualna sytuacja Radia ŻAK, którą przedstawi prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH.

Ad. 1 Sprawa kształcenia nauczycieli
Powyższy temat zreferował prof. dr hab. Michał śliwa, Rektor Akademii Pedagogicznej.
P. Rektor przekazał członkom Kolegium materiały informacyjne dot. omawianych spraw.
Przedstawiając problematykę kształcenia nauczycieli w Polsce p. Rektor śliwa m.in. zaznaczył, że:
- jest to problematyka niezwykle ważna,
- dotyczy półmilionowej grupy osób zatrudnionych w resorcie edukacji,
- w związku z reformą edukacji narastają różne trudności,
- reforma edukacji została podjęta bez wcześniejszych prac przygotowawczych ("reforma z marszu"),
- kształcenie, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - zostały poddane zasadom rynkowym, co spowodowało chaos w tym zakresie.
P. Rektor śliwa zaznaczył również, że aktualnie MENiS podjęło się b. ważnego zadania, a mianowicie zarejestrowania wszystkich podmiotów zajmujących się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli (akt. zarejestrowano ok. 236 takich podmiotów).
W przypadku szkolnictwa niepublicznego sprawa jest trudna, gdyż np. wystarczy zarejestrować działalność gospodarczą, aby prowadzić studia podyplomowe czy inne formy kształcenia.
Budzi to poważne wątpliwości co do jakości kształcenia.
Najważniejszym problemem dla bieżącej polityki związanej z unormowaniem sytuacji w dziedzinie kształcenia nauczycieli byłoby określenie standardów kształcenia i standardów dokształcania (stanowisko Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych z dn. 28.02 - 1.03.2002 roku w sprawie kształcenia nauczycieli w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokument Nr 81/II KRASP z dn. 28.06.2002 - w załączeniu). Niestety, dotychczas brak do końca sprecyzowanego stanowiska, ani nawet zarysu koncepcji co do określenia standardów kształcenia i dokształcania nauczycieli. Stan taki w znacznej mierze wynika z nieustających zmian w kierownictwie resortu edukacji - w ciągu kilku ostatnich lat zmieniło się aż 10-ciu ministrów.
Sprawy kształcenia nauczycieli były przemieszczane do coraz innych reorganizowanych departamentów. Z obserwacji można wysnuć wniosek, że Ministerstwo jest bezradne co do koncepcji określenia standardu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Na posiedzeniach KRASPu pojawił się postulat, aby przyspieszyć prace nad powyższymi kwestiami. Istnieje także projekt wywodzący się z Sekcji Nauki "Solidarności", ale on również nie zadawala.
Aktualnie określenie standardu w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli stanowi sprawę priorytetową (Tym bardziej, że taki obowiązek jest nałożony przez Ustawę o Państwowej Komisji Akredytacyjnej).
Następna ważna i trudna sprawa wiąże się z masowością kształcenia nauczycieli. Chodzi o odpowiednie proporcje między kształceniem akademickim a umiejętnościami dydaktycznymi. Trudno właściwie przygotować nauczycieli, gdy na roku studiuje 100 lub ponad 100 osób. Potrzebę wykształcenia jak największej liczby studentów wymusiły konieczności ekonomiczne na uczelniach. Odbywa się to niekiedy kosztem jakości.
Na kształtowanie osobowości nauczyciela nic ma już czasu. Nie ma bezpośredniego kontaktu ze słuchaczem. Słuchacza wyposaża się tylko w niezbędną wiedzę merytoryczną (a w miarę możliwości pedagogiczną, psychologiczną).
Istnieje również problem, jakim standardom winien odpowiadać nauczyciel nauczycieli. Niezbędne jest określenie standardów, jakie winna spełniać jednostka podejmująca się kształcenia nauczycieli.
W ostatnich kilkunastu latach zaniechano działalności wychowawczej na uczelniach. Społeczność akademicka odchodzi od zadań wychowawczych.
W przypadku uczelni pedagogicznych - w ciągu ostatnich 4 - 5 lat nastąpiły gruntowne zmiany w kształceniu (przechodzenie na kształcenie wielospecjalistyczne). Uczelnie uporały się wstępnie z docenieniem roli kształcenia informatycznego.
Ostatnio wyłoniony został zespól międzyuczelniany ds. koordynacji w zakresie informatyki.
Z inicjatywy p. Senator Staniszewskiej w Senacie RP planowana jest konferencja informatyczna - pod patronatem p. Rektora Tadeusiewicza.
25 - 26 czerwca br. odbyła się narada u Prezydenta A. Kwaśniewskiego - poświęcona rozwiązywaniu najpilniejszych problemów edukacyjnych w latach 2004 - 2015.
Oprócz spraw doraźnych uwzględnia się również perspektywiczne - dotyczące systemu edukacyjnego. Do tych ostatnich należy problem przygotowania nie tylko merytorycznego, ale także pod kątem umiejętności psychologicznego oddziaływania na wychowanków (na poziomie magisterskim i doktorskim). Podniesienie jakości kształcenia wymusi niż demograficzny.
Przewodniczący KR podziękował p. Rektorowi śliwie za wystąpienie, udzielając głosu drugiemu referującemu - prof. dr hab. Andrzejowi Chwalbie, Prorektorowi UJ.
P. Prorektor Chwalba m. in. podkreślił, że problem wykształcenia wiąże się z problemem "zagospodarowania". Upowszechnienie magisterium to nie tylko sprawa ilości, ale również jakości.
Nawiązując do wypowiedzi p. Rektora śliwy, p. Prorektor Chwalba również podkreślił, że aktualnie istnieje wyjątkowo dobra koniunktura do działania na rzecz jakości kształcenia. Skromne pozyskiwane środki winny być kierowane "ku jakości".
Nie likwidując licencjatu (który spełnia określone zadania) należy pomyśleć o upowszechnieniu studiów magisterskich - jako podstawowych (łącznie z nauczycielami zatrudnionymi w szkołach podstawowych). W konstrukcji programu dla nauczycieli - należy uwzględnić wizję przyszłościowej szkoły polskiej - europejskiej.
Mimo inercji władz ministerialnych - należy podejmować działania zmierzające do stworzenia młodym ludziom "przyjaznej rzeczywistości".
B. ważną staje się sprawa dokształcania nauczycieli. W najbliższych latach będzie ona dominującą.
Z definicji - misja Uniwersytetu jest inna niż Akademii Pedagogicznej. Podstawowe zadanie szkół pedagogicznych to kształcenie nauczycieli, które w przypadku Uniwersytetu stanowi margines (do różnych jednostek edukacyjnych trafia z Uniwersytetu rocznie ok. 250 osób, zaś kwalifikacje pedagogiczne otrzymuje ok. 800 osób).
Ważna jest taka konstrukcja dokształcania, aby pracujący w szkole nauczyciele mieli możliwość być stale wyposażani w najlepsze "narzędzia", które może zaoferować Uniwersytet. Wprowadzone w r. 1998 granty edukacyjne stanowiły dobre rozwiązanie: pozwalały na ciągłe dokształcanie zatrudnionych nauczycieli - w ramach studiów podyplomowych.
W UJ istnieje ok. 20 typów studiów podyplomowych adresowanych wyłącznie do środowiska nauczycielskiego. Funkcjonują studia o charakterze interdyscyplinarnym. Istnieją również studia uzupełniające magisterskie. Dla nauczycieli otwarte są także studia doktoranckie (choć nauczyciel - doktorant nadal jest rzadkością).
B. istotny problem - to brak standardów kwalifikacyjnych (są one zarysowane b. mgliście). Brak również standardów w zakresie kształcenia na studiach "specjalność nauczycielska". Niepokój budzi wreszcie jakość dydaktyków kierunkowych.

D y s k u s j a
- Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSzZ w Tarnowie wystąpił z głosem o charakterze polemicznym, który dotyczył sprawy oceny licencjatu.
Pierwsi licencjaci pojawili się 6 lat temu, a zatem istnieje zbyt krótki okres czasu na weryfikację i jednoznaczną ocenę.
P. Rektor Juszkiewicz nawiązał następnie do genezy powstania 25 PWSzZ w Polsce. Racja bytu tych uczelni jest w pewnym sensie podważana. Za granicą licencjaty są b. rozpowszechnione i zdają egzamin.
Aktualnie w Polsce ok. 100.000 nauczycieli nie posiada wyższego wykształcenia. Dlatego tą grupą należy zająć się szczególnie.
System samokształcenia nauczycieli w Polsce nie przystaje do systemu europejskiego.
W PWSzZ system kształcenia na poziomie licencjata jest prowadzony w 7-semestralnym cyklu. 7-my semestr jest przeznaczony na praktykę nauczycielską w szkole.
Nawiązując do polemicznego charakteru dyskusji - Przewodniczący KR oświadczył, iż zachodzi chyba pewne nieporozumienie: utworzenie 25 PWSzZ to element kształcenia b. ważny, ale musi on być powiązany systemowo. Część osób powinna ukończyć edukację na poziomie licencjata, ale część - winna kontynuować dalsze studia. Nikt nie podważa 3-letniego systemu kształcenia na poziomie licenejackim.
Należy mieć świadomość, że szkoły licencjackie będą istnieć i rozwijać się, gdyż przybliżają one szkołę wyższą do miejsca zamieszkania studentów. Winny one jednak dawać możliwość kontynuowania dalszej nauki na studiach magisterskich.
Mgr Jerzy Lackowski, Małopolski Kurator Oświaty podziękował za podjęcie przez KRSzWK tak ważnej problematyki, jaką stanowi kształcenie i dokształcanie nauczycieli tym bardziej, że w ostatnich latach problematyka ta została zapomniana. Bez dobrego nauczyciela nie będzie dobrej edukacji. Paradoksalnie - wręcz złagodzono wymagania edukacyjne, co jest zjawiskiem niepokojącym.
Ok. 120.000 nauczycieli w Polsce nie posiada pełnych kwalifikacji. Istnieje także grupa nauczycieli, którzy uczą niezgodnie z rodzajem swojego wykształcenia. Rzeczywiście - nie ma standardów. Brak standardów wymagań, brak standardów umiejętności, które nauczyciel winien nabyć - to bardzo ważna, wymagająca uregulowania sprawa. Należy przeciwdziałać stanowi latami odkładanych przez władze oświatowe wymogów dot. kształcenia nauczycieli. Coraz mniej osób kończących uczelnię znajduje pracę. W trakcie reorganizacji - najczęściej tracą pracę osoby o niewielkim stażu (ale po studiach), a pozostają nauczyciele o stażu długoletnim, choć często bez pełnych kwalifikacji. Wielu nauczycieli zabiega o to, aby złagodzony system wymagań mógł trwać nadal. Ważne jest, aby rok 2006 był datą graniczną, jeśli chodzi o pełne kwalifikacje nauczycieli.
Kolejna b. ważna sprawa dotyczy studiów podyplomowych - przy braku precyzyjnych wymagań i lakonicznym zapisie, że studia podyplomowe nadają kwalifikacje, należy jasno określić wymóg, standard, konieczny do spełnienia w trakcie studiów podyplomowych.
Wszelkie inicjatywy uczelni dot. pracy z nauczycielami można by zintegrować - a wówczas celowym byłoby powrócić do systemu doradztwa metodycznego, na którym mogłoby się skoncentrować Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Natomiast doskonalenie zawodowe powinno być oparte o uczelnie.
- P. Tadeusz Wicki - Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli oświadczył, że w systemie doskonalenia nauczycieli pracuje kilkanaście lat i przeżył kilka koncepcji reformowania i uzdrowienia oświaty, przy czym każdorazowo następowała kompletna krytyka pracy poprzedników. Za duże pieniądze przygotowywano edukatorów, multiplikatorów - po czym proces każdorazowo zatrzymywał się. W szerszym zakresie nie potrafiono dotrzeć do nauczycieli. Nauczyciele są już zmęczeni ciągłymi zmianami koncepcji dot. ich edukacji. Może należy przestać oczekiwać ze strony ministerstwa na nowe rozwiązania edukacyjne, natomiast uwzględniając dużą autonomię szkoły - oprzeć się na ludziach kreatywnych, którzy potrafią programować własną pracę, własny rozwój, wspierać uczniów w ich rozwoju i zmieniać szkołę od wewnątrz - przy pomocy systemu doskonalenia i przy wspieraniu ze strony nadzoru pedagogicznego. P. Dyrektor poruszył także kwestię spraw wychowawczych (brak wzorców osobowości, nieumiejętność pozyskiwania uczniów, zły kontakt itp.). System doradztwa, który funkcjonował dobrze - zduszono.
Pani Wiceprezydent Teresa Starmach oświadczyła, że w okresie czasu tzw. awansu zawodowego nauczycieli, zdobywania dodatkowych kwalifikacji - nastąpił kryzys zaufania nauczycieli do prowadzenia tzw. dokształcania. P. Wiceprezydent zaznaczyła, że do stanu takiego przyczyniły się także w pewnej mierze uczelnie, które niespecjalnie zajęły się tym problemem. Nauczyciele mieli do uczelni duże zaufanie, ale nie zawsze zostali rzetelnie potraktowani. Najgorzej było jednak w przypadkach, gdy dokształcaniem zajmowali się ludzie spoza uczelni. Należy zatem unormować doskonalenie zawodowe w oparciu o wyższe uczelnie. Nie zawsze młodzi pedagodzy kończą uczelnię - z powołania. Rzutuje to później na ich pracę.
Na uczelniach pedagogicznych i innych prowadzących dokształcanie nauczycieli nie ma formacji człowieka, który będzie wychowawcą młodych pokoleń, ich autorytetem. P. Wiceprezydent potwierdziła, że uczniów ubywa - a w 2006 roku będzie ich mniej o ok. 40%, co jest zatrważające. W 2006 roku nastąpi zmiana pokoleniowa - część nauczycieli odejdzie. Tym bardziej więc dokształcanie na studiach podyplomowych przed tym okresem jest b. ważne.
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, Rektor PK zaznaczył, że obraz kształcenia nauczycieli przedstawiony przez p. Rektora śliwę nie jest optymistyczny i polemizował z Jego wypowiedzią. P. Rektor zadał pytanie, gdzie uczelnie, w tym pedagogiczne, były w trakcie 10-ciu lat transformacji ustrojowej.
Nikt nie określi standardów - jeśli tego nie uczynią właśnie uczelnie. To właśnie szkoły pedagogiczne winny formułować stosowne wnioski i kierować je do władz, nie czekając na odgórne decyzje. Od nich winny wychodzić odpowiednie sugestie.
Należy przy tym uwzględnić nie tylko kształcenie, ale aspekty formowania ludzi, ich wychowanie, kształtowanie osobowości. Zawód nauczyciela wiąże się z jego powołaniem. Uczelnie otwierają się na kształcenie nauczycieli. W Politechnice Krakowskiej wydano 536-ty dyplom ukończenia studium podyplomowego. Funkcjonuje tu Centrum Pedagogiki i Psychologii. Prowadzone są 4 studia podyplomowe dla zdobywania przez nauczycieli kwalifikacji. Są to studia w zakresie: organizacji i zarządzania oświatą samorządową, edukacja ekonomiczna - przedsiębiorczość, menadżer oświaty i doradztwo zawodowe (chodzi o orientację zawodową dla osób kończących studia i nie mogących znaleźć zatrudnienia w zawodzie nauczycielskim). Organizowane są matury łączone. Na kształcenie nauczycieli otwarły się uczelnie: AGH, UJ i inne. PK jest otwarta również na współpracę z Akademią Pedagogiczną.
W odpowiedzi p. Rektor śliwa oświadczył, że mówił nie o własnej Uczelni, a o sytuacji szkolnictwa pedagogicznego - w ogóle.
P. Rektor Flaga wyjaśnił, że sprawa formowania młodych ludzi jest niezwykle istotna stąd kontrowersyjne elementy Jego wypowiedzi.
Prof. dr hab. Marian Bukowiec, Rektor AWF, zwrócił uwagę na 4 sprawy oświadczając, że:
- Szereg uczelni pedagogicznych i innych związanych z kształceniem nauczycieli pracuje na tzw. "jałowym biegu"- dlatego szkoda środków. Uczelnie te kształcą dobrze, ale absolwenci nie idą do pracy. Np. ok. 80 absolwentów AWF szuka pracy w szkolnictwie, natomiast reszta w ogóle nie zamierza iść do szkół. Z kolei na studia podyplomowe zgłasza się coraz więcej np. leśników, rusycystów, którzy dokształcają się z WF, gdyż już nauczają tego przedmiotu. Oświata wydaje pieniądze na dokształcania osób - niezgodnie z ich podstawowymi kwalifikacjami;
- Tylko w 4 dziedzinach edukacji szkolnej kształci się bezpośrednio nauczycieli - z uwzględnieniem swego profilu (wychowanie: techniczne, muzyczne, plastyczne i fizyczne);
- Szkoły nie przygotowują uczniów należycie, skoro udzielane są nieustająco różne korepetycje (praktycznie - akceptowane ogólnie, tłumaczone jako zło konieczne);
- Być może uczelnie - odpowiedzialne za kariery naukowe swych pracowników - zbyt mocny akcent kładą na ten aspekt sprawy, pozostawiając na uboczu problem edukacji.
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Rektor-Elekt Akademii Ekonomicznej oświadczył, że kształcenia nauczycieli akademickich nie da się wydzielić z kontekstu całokształtu, również tych prac, które są wykonywane w uczelniach przez nauczycieli akademickich kształcących w różnych obszarach i dziedzinach. Problem jest generalny: istnieje totalne zniechęcenie do dokształcania, podnoszenia kwalifikacji - we wszystkich dziedzinach wiedzy. W najbliższym okresie sytuacja nie ulegnie zmianie. Nie ma środków, wyrugowano instytucje, które mogły to czynić (edukacją zajmują się tzw. "spółki aktówkowe" - za zgodą centrum edukacyjnego).
Kształcenie nauczycieli jest pewnym problemem - również dla uczelni (także ze względów finansowych). Dzisiaj nie ma relacji między szkołą średnią a wyższą, licencjatem. Ustawa nie zakłada ciągłości. Komisja Akredytacyjna nadawała szanse kształcenia nie w kierunkach, a specjalnościach.
P. Rektor Borowiecki zaapelował, aby nie czekając na decyzje ministerialne - na forum Kolegium, KRASP - formować stosowne wnioski i podejmować działania mające na celu stworzenie właściwej polityki w zakresie kształcenia i dokształcania.
Prof. dr hab. Andrzej Bałanda, Rektor PWSzZ w Nowym Sączu m.in. przypomniał, że w Polsce działa 25 PWSzZ kształcących na poziomie inżynierskim i licencjackim. Część z nich posiada instytuty kształcące nauczycieli. Poza blokiem zajęć pedagogicznych - w szkołach tych obowiązuje 15 tygodni praktyki! Nauczanie w PWSzZ stoi na o wiele wyższym poziomie, niż nauczanie w szkołach prywatnych. P. Rektor Bałanda zaproponował wprowadzenie rozróżnienia na "studia podyplomowe licencjackie" i "studia podyplomowe magisterskie". Istotna sprawa, to problem dokształcania. Jeżeli w miastach, które utraciły status wojewódzki istnieje państwowa szkoła wyższa - należy pozwolić kształcić w niej nauczycieli. PWSzZ organizują 3-semestralne studia podyplomowe, natomiast różne uczelnie - 2-semestralne. Na egzaminy wstępne przychodzi młodzież nieprzygotowana.
P. Rektor Bałanda zaproponował, aby Przewodniczący KR powołał w mniejszym gronie komisję do przeanalizowania spraw kształcenia i sprecyzowania odpowiednich wniosków.
P. Wicemarszałek Andrzej Sasuła podziękował za zajęcie się przez KR problemem kształcenia nauczycieli.
P. Marszałek od dawna opowiada się za ustaleniem standardów wykształcenia nauczyciela. Dostrzeżony został ważny problem. Do MCD-ów winni zgłaszać się nauczyciele z dłuższym stażem pracy, aby uzupełnić wiedzę. Jest tam miejsce dla tych nauczycieli, którzy nie potrafią być wychowawcami. Twierdzenie, że szkoła ma uczyć, a rodzina wychowywać nie jest słuszne.
Wychowanie - to także jedna z ról szkoły. Nauczyciele chcieliby wychowywać, ale nie posiadają warsztatu do tego wychowania, nie umieją spotykać się z rodzicami, nie umieją zareagować na ucznia stwarzającego problemy. Istnieją dobre programy wychowawcze, więc pora od zaraz rozpocząć działania. Różne programy wychowawcze należy poznawać już w trakcie studiów. Nauczyciele są rozliczani z dydaktyki, z wychowania - nie. Standard kształcenia należy wypracować i przedstawić jako propozycję do ew. akceptacji na wyższym szczeblu. Kraków stać na taką inicjatywę.
P. Kurator Lackowski podkreślił, iż jest ku temu odpowiedni moment, gdyż trwają prace nad rozporządzeniem o kwalifikacjach nauczycielskich.
Gdyby środowisko krakowskie przedstawiło własne propozycje w tym zakresie - byłyby one b. poważnie potraktowane.
Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU zwrócił uwagę na ważną rolę podręczników w szkole. PAU podjęła inicjatywę dokonania oceny podręczników szkolnych. Powołano specjalną komisję, której przewodniczącym jest prof. Kastory z AP. Dotychczas oceniono podręczniki z fizyki i matematyki - wyróżniając dwa. Większość podręczników oceniono b. źle. P. Prezes wystąpi w związku z powyższym na piśmie do p. Kuratora. Aktualnie trwają prace nad podręcznikami z biologii, historii i j. polskiego.
P. Prezes zaapelował o wsparcie komisji dokonującej oceny podręczników - przez pracowników uczelni, gdyż jest to czynność b. trudna.
P. Prezes zwrócił także uwagę na potrzebę zmniejszenia liczebności klas w szkołach.
Przewodniczący KR podzielił się swoimi kilkoma refleksjami:
- z dyskusji i wcześniejszych spotkań wynika, że nastąpiło pewne pęknięcie w systemie edukacyjnym (od momentu powołania MEN, który miał łączyć - nastąpiła reakcja odwrotna). Aktualnie przygotowywana jest reforma KBN-u (Przewodniczący KR zasugerował, że może potrzebne będzie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Ministerstwo Oświaty).
- W dyskusji pojawiły się 2 zasadnicze sprawy, a mianowicie:
1/ kształcenie nauczycieli na studiach. Trzeba walczyć o przywrócenie państwowego egzaminu nauczycielskiego - w oparciu o ustalone standardy. Po wojnie zostało to zlikwidowane, co łączy się m.in. z upadkiem autorytetu nauczyciela;
2/ druga sprawa dotyczy tzw. "jałowego biegu". Mnóstwo absolwentów nie znajduje zatrudnienia, gdyż w szkołach pracuje ok. 100.000 osób bez wykształcenia, bez kwalifikacji. CDN "doskonali" rocznie kilkadziesiąt tys. nauczycieli i daje im uprawnienia. Istnieje pewien samozamykający się mechanizm, który nie pozwala wejść młodym ludziom do szkół. Należy uporządkować pewne sprawy - zwłaszcza związane ze studiami podyplomowymi: akademickie studia podyplomowe licencjackie i magisterskie można podzielić pomiędzy szkoły licencjackie i wyższe szkoły akademickie. Przewodniczący KR nawiązał do złego okólnika MEN o tzw. kwalifikacyjnych studiach podyplomowych (np. ekonomista po wysłuchaniu kilkudziesięciu godzin ma prawo do nauczania j. polskiego).
Takie kwalifikacyjne studia podyplomowe skwapliwie prowadzą różne szkoły niepubliczne. W tym przypadku interwencja ministra jest niezbędna.

P o d s u m o w a n i e
- Uporządkowanie systemu kształcenia podyplomowego - to b. ważna i pilna sprawa.
- Doradztwem mają się zajmować Centra Doskonalenia Nauczycieli.
- W zakresie doskonalenia nauczycieli w wiedzę winny być uwzględniane studia podyplomowe realizowane przez szkoły wyższe.
- Studia kwalifikacyjne również winny być związane ze szkołami wyższymi.
Kolejny wniosek Przewodniczącego KR - jako rezultat dyskusji - to powołanie Krakowskiego Forum Edukacyjnego, w skład którego zainteresowane uczelnie oddelegują specjalistów, którzy łącznie z przedstawicielami państwowych wyższych szkół zawodowych i szkół kształcących nauczycieli bezpośrednio na studiach podyplomowych, wypracują standardy kształcenia.
Zostaną tam utworzone zespoły do opracowania standardów dla poszczególnych dziedzin nauki, a następnie przygotowania innowacji edukacyjnych w innym zakresie. Chodzi o stworzenie pewnej platformy tak, by na forum KRSzWK przedstawiono już konkretne propozycje standardów (w ciągu pierwszego semestru). Posiadamy autonomię: jeśli nawet naszych propozycji ministerstwo nie przyjmie, można je będzie wdrażać w uczelniach.
Małopolskie Forum Edukacyjne winno funkcjonować przy KRSzWK.

U s t a l e n i e
KRSzWK akceptuje wniosek Przewodniczącego KR dot. powołania przy KRSzWK Małopolskiego Forum Edukacyjnego.
Oprócz przedstawicieli szkół wyższych, w skład Forum wejdą również przedstawiciele: Urzędu Wojewódzkiego, Marszałka, Kuratorium i Urzędu Miasta.
Na zakończenie dyskusji głos zabrał prof. dr hab. Michał śliwa, Rektor Akademii Pedagogicznej zaznaczając, iż nie chciał nikogo urazić i uważa, że w przyszłości każda państwowa szkoła zawodowa stanie się uczelnią akademicką. Jeśli natomiast p. Rektor Flaga mówił, że problemy wychowawcze na uczelniach istnieją (w skali Polski) - to znalazło to właściwe odzwierciedlenie w dyskusji, potwierdzając słuszność Jego wypowiedzi. P. Rektor nie mówił, że Akademia Pedagogiczna nie prowadzi działalności wychowawczej - ale jest faktem, że ani AP ani inne uczelnie w kraju nie są uprawnione do określenia standardów kształcenia nauczycieli. Obowiązek ustawowy spoczywa na Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu. Pan Rektor przestrzega legalizmu. Można tylko składać pewne propozycje. Przez szereg lat nie wyegzekwowano prawa do praktyk pedagogicznych - w przypadku kształcenia nauczycieli. Uczelnia pedagogiczna winna mieć zapewnione odpowiednie zaplecze - automatycznie (a nie drogą wewnętrznych starań i zabiegów).
P. Wiceprezydent Teresa Starmach zaapelowała o wspólne działania odnośnie wprowadzenia matematyki na maturze.

ad. 2 Sprawozdanie Przewodniczącego KRSzWK z działalności Kolegium Rektorów w kadencji 1999 - 2002
Przewodniczący Kolegium Rektorów poinformował, że w minionej kadencji odbyły się łącznie 22 posiedzenia Kolegium Rektorów (w tym 2 wyjazdowe - w Nowym Sączu i Krynicy).

Zakres tematyki posiedzeń obejmował różnorodne, ważne dziedziny szkolnictwa wyższego - dotyczące zarówno środowiska akademickiego Krakowa jak i kraju.
Ze szczególną troską i zaangażowaniem Kolegium Rektorów odnosiło się do sprawy reformy szkolnictwa wyższego i projektów nowych ustaw.
Mając na względzie dobro ogólne szkolnictwa wyższego Kolegium Rektorów zawsze niezwłocznie reagowało na wszelkie nieprawidłowości i zagrożenia - formułując i kierując szereg opinii, wniosków, stanowisk, protestów i uchwał do stosownych władz.
Aby przybliżyć problemy nauki nowo wybranym parlamentarzystom zorganizowano specjalne spotkanie Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z Senatorami i Posłami Małopolski.
W trakcie posiedzeń - okresowo analizowano najważniejsze dziedziny działalności uczelni, m.in. dot. dydaktyki, badań naukowych, spraw kadrowych, sytuacji finansowej oraz od lat konsekwentnie realizowanych przedsięwzięć dot. integracji nauki krakowskiej i przedsięwzięć środowiskowych.
1. Sprawy dydaktyczne
Kolegium Rektorów kilkakrotnie poświęciło posiedzenia szeroko pojętym sprawom studenckim dot. m.in.:
- jakości kształcenia,
- unowocześniania programu i toku studiów,
- problemów przyjęć na studia (limity, odpłatność),
- systemu stypendialnego i innych form pomocy materialnej udzielanej studentom krakowskich uczelni,
- funkcjonowania domów studenckich,
- opieki zdrowotnej nad studentami,
- patronatu nad imprezami studenckimi.
- Uregulowano sprawę funkcjonowania Klubu "Pod Jaszczurami".
- Podjęto wysiłki niezbędne do utrzymania Radia Akademickiego "ŻAK".
- Oddzielne posiedzenie poświęcono studenckiemu ruchowi naukowemu w Krakowie.
- Omówiono sprawę dostępu studentów do intemetu.
- Kilkakrotnie dyskutowano nt. "Matury 2002", kładąc szczególny nacisk na współpracę ze szkolnictwem średnim.
- Ustosunkowywano się do propozycji zmiany systemu edukacyjnego szkolnictwa średniego
- Omawiano sprawy kształcenia nauczycieli.
- Oddzielne posiedzenia poświęcono sprawom kultury fizycznej, sportu i turystyki, oraz problemom studentów niepełnosprawnych i ich dostępowi do studiów.
2. W nawiązaniu do polityki kadrowej Kolegium Rektorów analizowało także wiele problemów, w tym m.in. w trosce o jakość kształcenia:
- rolę Komisji Akredytacyjnej,
- sprawy wieloetatowości pracowników naukowych,
- sprawę rozwoju młodej kadry naukowej w akademickim środowisku krakowskim i system awansu naukowego w uczelniach krakowskich,
- zagadnienia dotyczące współpracy z Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi, czego dowodem było specjalne posiedzenie wyjazdowe KRSzWK w Nowym Sączu,
3. Uwzględniając sytuację finansową szkól wyższych Kolegium Rektorów dawało wyraz zaniepokojeniu środowiska akademickiego w tym zakresie, m.in.:
- formułując odpowiednie uchwały i stanowiska Kolegium kierowane do władz,
- wyrażając zdecydowany sprzeciw w związku z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych.
4. Działalność Kolegium to przede wszystkim dążenie do integracji nauki krakowskiej, wspólne rozwiązywanie jej różnorodnych problemów, decyzje o charakterze środowiskowym oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk w najtrudniejszych nieraz sprawach.
- M.in. należy tu przypomnieć szereg posiedzeń poświęconych problemom funkcjonowania ACK "Cyfronet AGH" - jednostki afiliowanej przy AGH a służącej środowisku, perspektywom działania metropolitalnej sieci komputerowej oraz usługom informatycznym.
Ten trudny temat - to przykład umiejętności wzniesienia się ponad podziałami - dla wspólnego dobra środowiska akademickiego, dla zachowania środowiskowego charakteru "Cyfronetu AGH".
- Kolegium Rektorów omawiało także problem komputeryzacji bibliotek uczelni Krakowa, oraz działalności Zespołu Sterującego przy Krakowskim Zespole Bibliotecznym.
- Z uwagą analizowano sprawy Akademickiego Parku Technologicznego, Centrów Doskonałości, Programów Unijnych.
- Dyskutowano nt. rozwoju badań naukowych w akademickim środowisku Krakowa i przygotowania międzynarodowych programów badawczych.
- Kolegium Rektorów omawiało także problemy bazy socjalnej szkół wyższych.
- Kilkakrotnie Kolegium poświęciło obrady sprawom akademickiej, zreformowanej służby zdrowia, sytuacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz opieki medycznej nad pracownikami i studentami.
- W czerwcu 2000 roku KRSzWK przyznało i wręczyło nagrodę "Phil Epistemoni" "Przyjacielowi Nauki" dla dziennikarzy i publicystów zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki, co stanowi dowód doceniania przez Kolegium Rektorów - roli mediów.
- Na zakończenie podkreślić należy dobrze układającą się współpracę Kolegium Rektorów z PAU.
Najważniejszym dorobkiem minionej kadencji jest uczynienie pewnego kolejnego kroku w stronę integracji środowiska naukowego Krakowa. Minione 3 lata członkowie Kolegium spędzili na rzetelnych, merytorycznie ważnych dyskusjach.
Nadal warto kontynuować pracę w dziedzinie dalszej integracji środowiska akademickiego. O środowisku tym należy pomyśleć jako o jedności - bez konkurencji, ale jako dopełniających się uczelni, tworzących pewien system, który pozwala na współpracę, a nie szukanie pól konfrontacji.
Dalszym dowodem integracji środowiska byłby omawiany dzisiaj temat dot. utworzenia i funkcjonowania Małopolskiego Forum Edukacyjnego. Ważne byłoby również wspólne działanie w sprawie pozyskiwania grantów unijnych. To samo dotyczy funduszy regionalnych (np. projekt dot. ochrony dziedzictwa kulturalnego). Uczelnie akademickie Krakowa mogłyby się również zająć kształceniem specjalistów z zakresu zarządzania regionami (w Europie nie ma środowiska wyspecjalizowanego w tej dziedzinie).
Można także pomyśleć o wprowadzeniu w uczelniach na 4 - 5 roku obowiązkowych kursów poszukiwania pracy (dzisiaj czyni się to w tzw. "biurach karier").
Ponieważ Politechnika Krakowska posiada już doświadczenie w tym zakresie - można je spróbować wykorzystać środowiskowo.
Należy pomyśleć o stworzeniu we wszystkich uczelniach systemu samooceny (wymóg przy akredytacji). UJ chętnie udostępni informacje dot. powyższego zagadnienia.

D y s k u s j a
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Wiceprzewodniczący KRSZWK, Rektor AGH potwierdził, że posiedzenia KR odbywały się w atmosferze wzajemnej sympatii a także sprzyjały temu, aby załatwić wiele ważnych środowiskowych spraw i jest to wielka zaleta tych spotkań i podejmowanych rozwiązań.
P. Rektor Tadeusiewicz równocześnie podkreślił, że przed KR stoi jeszcze wiele istotnych i trudnych problemów, które po wakacjach będą poruszone.
Z dwóch wymienionych przez Przewodniczącego Kolegium spraw w sprawozdaniu - p. Rektor Tadeusiewicz nawiązał do sprawy "Cyfronetu AGH" sygnalizując, że perspektywa "Cyfronetu" nie należy do "różowych", gdyż pojawiła się groźba, że niedługo stanie się on "bezdomny". Pan Rektor Tadeusiewicz dzisiaj sygnalizuje o tym zagrożeniu. Będzie to poważny problem, którym się należy zająć, gdyż dotychczasowy właściciel lokalu powiadomił AGH, że nie przedłuży dzierżawy, zaś nowego budynku nie będzie się w stanie wybudować. Zatem z "Cyfronetem" będzie kłopot - i to bardzo poważny.
P. Rektor Tadeusiewicz poruszył również problem bibliotek. Krakowski Zespół Biblioteczny funkcjonuje, ale zbliża się koniec darmowej (czy opłaconej przez Fundację Mellona) licencji na oprogramowanie, na bazie którego funkcjonują główne serwery biblioteczne - i pojawi się b. poważny problem finansowy dalszego wspierania - już z funduszy uczelni - czego nie przewidywano, a jest to duża kwota warunkująca istnienie Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego - i to przede wszystkim w kontekście licencji na programowanie, które jest "kręgosłupem " tego zespołu.
P. Rektor Tadeusiewicz jeszcze raz podkreślił, że KRSzWK wiele osiągnęło, ale jeszcze dużo problemów pozostaje do rozwiązania i po wakacjach należy je przeanalizować, co łatwe nie będzie.
Nawiązując do sprawozdania Przewodniczącego KR i własnego odczucia - prof. Kazimierz Flaga, Rektor PK oświadczył, że KRSzWK wykonało w upływającej kadencji wielką pracę. Wprawdzie nie stanowi ono ciała umocowanego prawnie, ale z jego autorytetem i opiniami liczą się wszyscy. Uchwały KR są szanowane i respektowane przez organy administracji państwowej i samorządowej. P. Rektor Flaga oświadczył, że będzie wyrazicielem wszystkich członków KRSzWK, iż Przewodniczący Kolegium - prof. dr hab. Franciszek Ziejka stworzył właściwy klimat do tego sukcesu - za co p. Rektor składa Mu - w imieniu wszystkich członków Kolegium serdeczne podziękowania. P. Rektor Ziejka jest człowiekiem otwartym dla drugich - co zostało odwzajemnione. Za to otwarcie dla wszystkich, nie stwarzanie dystansu podziękowali Przewodniczącemu wszyscy uczestnicy KRSzWK - oklaskami.
Następnie Przewodniczący KR złożył serdeczne podziękowania kończącym kadencję Ich Magnificencjom: prof. Barbarze świątek-Żelaznej - Rektorowi Akademii Muzycznej, prof. dr hab. inż. Kazimierzowi Fladze - Rektorowi PK, prof. Stanisławowi Rodzińskiemu - Rektorowi ASP, prof. dr hab. Jackowi Popielowi - Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i nieobecnemu z ważnych powodów prof. dr hab. Tadeuszowi Grabińskiemu - Rektorowi Akademii Ekonomicznej. Wszyscy pp. Rektorzy otrzymali adresy z podziękowaniami oraz upominki.
Czterech spośród ustępujących pp. Rektorów piastowało tę godność przez 2 kadencje.
P. Rektor Barbara świątek-Żelazna oświadczyła, iż ma świadomość, że pracowała w gronie znakomitych naukowców-Rektorów. Jako jedyna kobieta - Rektor czuła się w tym Gronie znakomicie.
Nawiązując do sformułowań otrzymanego od Przewodniczącego adresu, dot. m.in. inwencji i dążenia do bezkonfliktowego rozwiązywania problemów, p. Rektor Flaga oświadczył, że Przewodniczący KR dostrzegł ten fakt, podobnie, jak wdzięczny pozostaje p. Rektorowi Tadeusiewiczowi, I Zastępcy Przewodniczącego KR - gdyż najczęściej p. Rektor Flaga ujawniał swą inwencję na styku między tymi dwiema największymi uczelniami Krakowa: Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Górniczo-Hutniczą - najlepszymi w swych dziedzinach w Polsce.
Następnie głos zabrał p. Jerzy Adamik, Wojewoda Małopolski. P. Wojewoda uznał dzisiejszą dyskusję za b. rzeczową i istotną z punktu widzenia organów administracji państwowej i podkreślił, że właśnie takie dyskusje stwarzają możliwość wyeksponowania i przedstawienia opinii środowiska krakowskiego na forum ogólnopolskim dotyczącym wielu spraw z dziedziny nauki i edukacji. P. Wojewoda uznaje szczególnie pomysł utworzenia Małopolskiego Forum Edukacyjnego za ze wszech miar zasadny, który może przynieść chwałę nauce krakowskiej i pożytek dla całej edukacji w kraju.
Wszystkim zależy na tym, aby Małopolska - również w dziedzinie nauki - stanowiła monolit. świadczy o tym dzisiejsza dyskusja. P. Wojewoda zadeklarował, że w formie pisemnej do administracji państwowej może popierać inicjatywy środowiska naukowego Małopolski. Następnie serdecznie podziękował p. Przewodniczącemu KR za 3 lata kierowania tak znakomitym Zespołem, jaki stanowi Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, gratulując pozytywnych dokonań - dla dobra nauki i szkolnictwa wyższego nie tylko w skali Krakowa.
P. Wojewoda złożył również serdeczne podziękowanie I Zastępcy Przewodniczącego KRSzWK p. Rektorowi Tadeusiewiczowi oraz ustępującej ekipie pp. Rektorów uznając, że są to Osobistości, które silnie zaznaczyły się na mapie Krakowa i Małopolski, a przyszłe Kolegium będzie się starało wykorzystać Ich pomysły, inicjatywy i przemyślenia.
Następnie p. Wojewoda złożył gratulacje powtórnie wybranym pp. Rektorom oraz nowym Rektorom-Elektom wierząc, że nauka krakowska będzie nadal - jak dotychczas - święciła sukcesy.
Przewodniczący KR podziękował p. Wojewodzie za ciepłe słowa skierowane do wszystkich i podkreślił, że chętnie w przyszłości - Kolegium w miarę potrzeb- będzie zwracało się do p. Wojewody o pomoc wierząc, że tę pomoc uzyska.

ad. 3 Sprawy bieżące, wolne wnioski
3.1 Ustalenie harmonogramu inauguracji nowego roku akademickiego 2002/2003
Uniwersytet Jagielloński - 1 X
Akademia Wychowania Fizycznego - 1 X
Akademia Ekonomiczna - 2 X
Akademia Sztuk Pięknych - 2 X
Politechnika Krakowska - 3 X
Akademia Rolnicza - 3 X
Akademia Górniczo-Hutnicza - 4 X
Akademia Muzyczna - 4 X
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna - 8 X
Akademia Pedagogiczna - 14 X
Papieska Akademia Teologiczna - 20 X
. Ponadto: PWSzZ w Nowym Sączu - 4 X
PWSzZ w Tarnowie - 5 X.

3.2 Informacje nt. spotkania z Ojcem św. w dniu 17.08.2002
Przewodniczący KR przypomniał, że wraz z Rektorem PAT ks. bp. Tadeuszem Pieronkiem przesłali zebranym zaproszenia. Formalnie - ma być to spotkanie Ojca św. Z PAT-em i Senatem UJ. Zaproszenia zostały także przesłane rektorom uniwersytetów polskich. Na dziś ustalono, że na Kampus nie będzie możliwości bezpośredniego dojazdu.
Propozycja Przewodniczącego Kolegium Rektorów jest taka, aby osoby zaproszone zebrały się na ul. Krupniczej, skąd nastąpi wyjazd 2-ma zamówionym autokarami. Dalsze szczegóły zostaną przekazane pisemnie. Jest prośba, aby pp. Rektorzy zechcieli wystąpić w togach.
Na pytanie p. Rektora Bałandy odnośnie zaproszeń - Przewodniczący KR oświadczył, aby zainteresowane osoby najpóźniej w poniedziałek dostarczyły żądane dane personalne do Biura Rektora UJ.

3.3 Dar studentów dla Ojca św., w postaci indeksu przygotowała Akademia Sztuk Pięknych, pod nadzorem JM prof. Stanisława Rodzińskiego, Rektora ASP.
P. Rektor Rodziński zaprezentował uczestnikom posiedzenia szkic tego indeksu (Nr 1). Oprawę introligatorską przygotowywuje "Starodruk".
Jest kwestia wręczenia: pojawił się problem, że ze względu na ograniczony czas procesji z darami na Błoniach - indeks zostanie wręczony poza uroczystościami. Rozważa się możliwość, aby tekst indeksu został odczytany na Błoniach, zaś sam indeks wręczony Ojcu św. na Kampusie. Wręczenie indeksu niepubliczne - przede wszystkim dla studentów traci sens.
Indeks podpisują Rektorzy i przedstawiciele Samorządów Studenckich poszczególnych uczelni. Przewodniczący PSSUK zwrócił się do Przewodniczącego KR i całego Gremium z prośbą o pomoc, aby studenci mogli publicznie wręczyć dar Ojcu św.
Prof. dr hab. Marian Bukowiec zwrócił uwagę na fakt, że indeks wręczają Rektorzy dlatego też w tym konkretnym przypadku również należy to uwzględnić. W ręczenie na Kampusie byłoby słuszne, gdyż przy okazji przekazania Ojcu św. darów w postaci książek - od PAT i UJ, uczynią to Rektorzy tych Uczelni, wręczając - wraz ze studentami - ich dar, czyli indeks.

4.1 Sprawa Radia ŻAK
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz poinformował, że 4 dni temu odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Radia ZAK. Radio ŻAK rozpoczęło już swoją działalność, jest radiem akademickim - i w tej postaci funkcjonuje już od 1.06.2002 roku. Aktualnie rozwiązywany jest problem szczegółowy dot. kwestii finansowej (potrzeba dopływu środków finansowych z reklam). W najbliższym czasie - zgodnie z podjętą uchwałą Rady Fundacji - Radio podpisze umowę o współpracy z jednym z przedsiębiorstw pozyskujących reklamodawców. Aktualnie sytuacja jest dobra a Radio działa i w pełni posiada środowiskowy akademicki charakter.
P. Rektor Flaga podkreślił, że p. Rektorowi Tadeusiewiczowi należą się podziękowania za to, że przy pomocy pp. Rektorów wyprowadził sprawę Radia na właściwe tory - co zebrani potwierdzili oklaskami.

6. Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Rektor-Elekt PK poinformował o wykładzie inauguracyjnym na Politechnice Pana Rektora Rodzińskiego (w ramach integracji środowiska naukowego Krakowa).
P. prof. Chrzanowski zaproponował - na przyszłość - gotowość podjęcia się wykładów ze strony naukowców PK, np. z zakresu układów komunikacyjnych Krakowa, ochrony środowiska, ochrony zabytków.
W związku z kończącą się kadencją władz rektorskich (w przypadku p. Rektora była to II-ga kadencja) - prof. Stanisław Rodziński, Rektor ASP, zwrócił uwagę na fakt, że obrady Kolegium - obserwowane przez 6 lat doprowadziły do sytuacji, w której doszło do zaprzyjaźnienia się ludzi, którzy to Kolegium tworzą. Właściwe podejście do trudnych problemów - zwłaszcza ze strony Przewodniczącego KR, prof. Franciszka Ziejki, jak i Wiceprzewodniczącego Kolegium, prof. Ryszarda Tadeusiewicza - spowodowało, że pozostały piękne wspomnienia i takie postawy będą miały zasadniczy wpływ na dalszy ciąg spraw we wszystkich uczelniach. Dzięki temu podejściu - wszyscy pp. Rektorzy z przyjemnością przychodzili na wszelkie inauguracje i uroczystości w bratnich uczelniach- gdyż przychodzili do Przyjaciół. I właśnie za to p. Rektor Rodziński serdecznie podziękuje.

Na zakończenie - prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący Kolegium Rektorów, jeszcze raz podziękował wszystkim zebranym za udział w tym szczególnym posiedzeniu. Szczególnie serdecznie - Gospodarzowi, prof. dr hab. Zbigniewowi ślipkowi, Rektorowi Akademii Rolniczej - za gościnę.

Na tym zakończono część oficjalną posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
prof. Dr hab. Franciszek ZIEJKA

Protokołowała:
Lucyna Kuśnierczyk

Protokół
ze spotkania Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z Parlamentarzystami Małopolski
odbytego w dniu 15 października 2001 roku
w Collegium Maius UJ

W spotkaniu uczestniczyli Rektorzy Szkół Wyższych Krakowa, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności oraz delegat Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor Muzeum UJ oraz 28 zaproszonych Senatorów i Posłów, reprezentujących w nowo wybranym Parlamencie - Małopolskę.
Uczestników spotkania powitał prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Rektor UJ, Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, wyrażając - w imieniu Kolegium Rektorów i własnym - wielką radość i zadowolenie z możliwości spotkania z pp. Parlamentarzystami - elektorami.
Kolegium Rektorów fakt ten ceni sobie szczególnie.
Przewodniczący KR zaznaczył, iż celem spotkania jest umożliwienie poznania przez Parlamentarzystów Małopolski Rektorów kierujących wszystkimi uczelniami państwowymi Krakowa, ośrodka tak ważnego dla nauki polskiej. W Krakowie funkcjonuje 11 uczelni państwowych, w których kształci się ok. 120.000 studentów. Jest to drugi co do liczebności ośrodek akademicki w kraju. Kraków kształci 18,5 % ogółu studentów w Polsce i zatrudnia ok. 17% tytularnych profesorów.
Następnie Przewodniczący KR przedstawił pp. Parlamentarzystom skład Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Przewodniczący Kolegium Rektorów zaznaczył, że Kraków jest postrzegany nie tylko jako jeden z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, ale także w Europie środkowej. Wszystkie jego uczelnie prowadzą ożywioną współpracę międzynarodową i posiadają własne plany rozwojowe na najbliższe lata. Przewodniczący KR zwrócił uwagę na kilka spraw. W pierwszej kolejności na brak w Polsce programu rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki - przynajmniej na okres najbliższych 15 lat. Program ten musi być dziełem władz państwowych - opracowany we współpracy ze środowiskiem akademickim. To zadanie dla resortu edukacji narodowej. Podobny program opracowany na początku lat 80-tych we Francji został zrealizowany. Już dziś można postrzegać pozytywne skutki dla szkolnictwa wyższego i nauki tego kraju. We Francji 60% nakładów na reformę pochodziło z budżetu państwa, zaś 40% - z ośrodków regionalnych. Po wprowadzeniu programu w życie - podwojono liczbę studiujących, a regiony przekazały 60% nakładów niezbędnych do realizacji programu. Obecnie Francuzi realizują kolejny, nowy plan rozwoju na najbliższe 20 lat - pod nazwą "Trzecie Tysiąclecie".
W programie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce należy jasno określić priorytety: co i w jaki sposób należy wykonać, jakie mają być kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki. środowisko akademickie kraju od dawna apelowało o taki program, ale nie otrzymało go. Przewodniczący KR zwrócił następnie uwagę na żywiołowy rozwój szkolnictwa niepublicznego i towarzyszące mu niepokojące zjawisko wieloetatowości nauczycieli akademickich. Należy opanować tą sytuację - co nie oznacza wprowadzenia zakazu powstawania i funkcjonowania szkół niepublicznych. Należy sprecyzować kryteria, jakie spełniać powinny takie szkoły, by mogły gwarantować właściwy poziom nauczania.
Następna sprawa, która dotyczy środowiska akademickiego, to nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Przez okres trzech lat nauczyciele akademiccy wnosili swoje propozycje w tym zakresie, odbyła się niezliczona ilość posiedzeń komisji, senatów uczelni, kolegiów rektorów etc. Ostatecznie powstał projekt nowej ustawy, który nie został uchwalony. W zamian stara ustawa - z 12.09.1990 roku - została jedynie znowelizowana. W nowych warunkach, w zmienionej sytuacji, taka ustawa działać nie może. Niezbędne jest wprowadzenie szeregu uregulowań prawnych, określenie statusu doktorantów, upoważnienie rektorów do wyrażania pracowni-kom akademickim zgody na zatrudnienie na dodatkowych etatach, pomoc materialna dla studentów, itp.). Pozytywem znowelizowanej ustawy jest powołanie Akademickiej Komisji Akredytacyjnej.
Sprawy przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki stanowią dla pp. Rektorów b. ważny problem i przedmiot szczególnej troski, dlatego Kolegium zwraca się do nowowybranych Parlamentarzystów o zrozumienie i pomoc w tym zakresie.
Następnie wszyscy pp. Rektorzy szkół wyższych Krakowa uczestniczący w posiedzeniu:
- prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Rektor UJ
- prof. dr hab. Kazimierz Flaga - Rektor Politechniki Krakowskiej
- prof. dr hab. inż. Janusz Kowal, Prorektor AGH
- prof. Barbara świątek-Żelazna - Rektor Akademii Muzycznej
- prof. dr hab. Michał śliwa - Rektor Akademii Pedagogicznej
- prof. dr hab. Zbigniew ślipek - Rektor Akademii Rolniczej
- prof. dr hab. Marian Bukowiec - Rektor AWF
- prof.dr hab. Tadeusz Grabi_ski - Rektor Akademii Ekonomicznej
- prof. dr hab. Andrzej Białas - Prezes PAU
- prof. dr hab. Leszek Starkel - delegat PAN
pokrótce zaprezentowali swoje uczelnie i placówki, oraz ich problemy.

P. Rektor Ziejka poinformował o sprawie budowy III-go Kampusu UJ i oddaniu do użytku budynku Instytutu Biologii Molekularnej. Zaapelował do pp. Parlamentarzystów, aby nie dopuścili do zamrożenia, ani unieważnienia ustawy o rozbudowie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

P. prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, Rektor Politechniki Krakowskiej podkreślił, że dotychczas budżet jego uczelni - dzięki niezwykłemu wysiłkowi własnemu - bilansuje się, ale dotkliwie odczuwa ciągle ograniczane dotacje finansowe i możliwości pozyskiwania środków.
Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnej gospodarki Politechnika, oprócz kształcenia na dotychczasowych 7. wydziałach, uruchomiła 4 centra międzywydziałowe, realizujące kształcenie - głównie podyplomowe - w zakresie organizacji systemów jakości, zarządzania jakością, zarządzania oświatą samorządową, przedsiębiorczości w oświacie, dużych systemów informa-tycznych, transferu nowoczesnych technologii.
W uczelni funkcjonują również 3 galerie sztuki i "Teatr Zależny", dzięki czemu będąc uczelnią techniczną dba ona również o rozwój humanistyczny studentów.

P. Prorektor AGH, Janusz Kowal, m.in. zaznaczył, że mimo utrzymywania tego samego poziomu zatrudnienia, w każdym roku zwiększa się na jego uczelni liczba studentów o ok. 1.700 - 1.750 osób.
P. Prorektor zwrócił uwagę na sprawę kształcenia młodej kadry naukowej. Z uczelni odchodzą najzdolniejsi młodzi ludzie - ze względów finansowych - co w perspektywie stanowi szkodę dla uczelni i nauki. Dlatego też skierował apel do pp. Parlamentarzystów, aby pamiętali o sytuacji młodych pracowników naukowych i wyraził nadzieję, że będą wspierać polską naukę.
P. Prorektor AGH - prof. dr hab. inż. Janusz Kowal poruszył także sprawę ustawy o zamówieniach publicznych. Przepisy tej ustawy stwarzają ogromną trudność w realizacji zakupów inwestycyjnych - szczególnie przy konieczności zachowania terminów (uczelnie otrzymują dofinansowanie inwestycyjne w maju, natomiast rozliczenia finansowe muszą być wykonane do 30.XI.).
Innym dodatkowym utrudnieniem i obciążeniem uczelni jest konieczność płacenia składek ZUS od wynagrodzeń za prace naukowo-badawcze (np. granty i prace dla przemysłu).

P. prof. dr hab. Jacek Popiel, Rektor PWST, p. prof. Barbara świątek-Żelazna, Rektor Akademii Muzycznej i p. prof. Stanisław Rodziński, Rektor ASP - reprezentujący uczelnie artystyczne Krakowa wskazali na szczególnie przykre skutki szczupłości budżetu, dotkliwie odczuwalne - w ilościowo pod względem liczebności studentów niewielkich uczelniach - ale specyficznych, ważnych dla kultury narodowej i legitymujących się znaczącymi osiągnięciami nie tylko w skali kraju, ale także poza jego granicami (m.in. w trakcie wrześniowego posiedzenia rektorów wyższych uczelni artystycznych powiadomiono o prawdopodobieństwie nie przekazania tym uczelniom tzw. "kwot nie podzielonych". W odniesieniu do każdej uczelni są to kwoty rzędu ok. 1 mln zł i odnoszą się do okresu między wrześniem a grudniem 2001 roku).

P. Rektor St. Rodziński nawiązał także do nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym w odniesieniu do stopni i tytułu naukowego, przypominając o zgodzie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na wprowadzenie do szkolnictwa artystycznego stopnia dr i dr hab. sztuki - zamiast dotychczasowych kwalifikacji I i II stopnia. Wiąże się to m.in. z coraz szerszą współpracą zagraniczną tych uczelni. Ich dotychczasowe stopnie naukowe I i II st. są dla uczelni zagranicznych nieczytelne.

Prof. dr hab. Michał śliwa, Rektor Akademii Pedagogicznej podkreślił, że oczekiwania środowisk akademickich wobec nowego parlamentu są b. duże i związane nie tylko ze środkami finansowymi. P. Rektor zaapelował, aby nie podejmowano decyzji "z nienacka", aby uwzględniono uporządkowania legislacyjne w sferze szkolnictwa wyższego, przede wszystkim przy powoływaniu szkół wyższych w ośrodkach lokalnych. P. Rektor zwrócił uwagę na brak polityki w zakresie szkolnictwa wyższego i brak polityki w zakresie kształcenia nauczycieli. Sfera edukacyjna winna być traktowana jako dobro narodowe, dobro państwa.

Prof. dr hab. Zbigniew ślipek, Rektor Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja przedstawił krótką informację o Uczelni oraz zapoznał zebranych z aktualnymi jej problemami, przede wszystkim z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku, na mocy której Wydział Ekonomii AR w Krakowie został włączony do Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbyło się to z naruszeniem obowiązującego prawa, ponieważ Senat AR nigdy nie wyrażał zgody na zniesienie Wydziału Ekonomii w strukturze Uczelni.
Akademii Rolniczej brakuje miejsc w domach studenckich. Ze względu na fakt naboru kandydatów spoza Krakowa konieczne będą inwestycje powiększające bazę lokalową dla młodzieży.
Docelowo obiekty Akademii będą lokalizowane poza granicami centrum Krakowa, tj. w obrębie Mydlnik, Rząski i Chełmu.
Aktualnie Akademia Rolnicza prowadzi inwestycję Wydziału Technologii Żywności. Trudności finansowe budżetu państwa spowodują prawdopodobnie wyhamowanie lub wstrzymanie tej inwestycji. Jest to niepokojące, ponieważ budowa dobiega końca i prowadzone są już prace wyposażeniowe.

Prof. dr hab. Marian Bukowiec, Rektor AWF zwrócił uwagę na specyfikę tej uczelni, która kształci dla wszystkich dziedzin kultury fizycznej, nie tylko w zakresie sportu. Uczelnia ma służyć kreowaniu nauki (a nie sportu wyczynowego). P. Rektor poruszył także niekorzystny problem wieloetatowości zauważalny także w AWF.

Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, Rektor Akademii Ekonomicznej poinformował, że w AE studiuje ok. 20.000 osób. Akademia stosowała politykę "otwartych drzwi", wskutek czego liczba studentów po roku 1990 wzrosła aż 5-krotnie. Natomiast w tym samym czasie liczba pracowników wzrosła o 20% - przy tym samym poziomie finansowania uczelni. Wskaźnik 0,8% PKB przeznaczonego na szkolnictwa wyższe nie uległ w tych latach zmianie - niezależnie od tego, czy w Polsce rządziła prawica, czy lewica. Pan Rektor zaapelował do pp. Parlamentarzystów o konieczność doinwestowania uczelni, zarówno w sensie kubaturowym jak i finansowym. Rezerwy oszczędnego gospodarowania w Akademii Ekonomicznej już dawno się skończyły. Uczelnia nie będzie mogła przyjmować więcej studentów. Może też ulec pogorszeniu jakość studiów. Jeżeli nastąpią cięcia budżetowe w szkolnictwie wyższym - uczelniom grozi poważny kryzys, z którego trudno będzie się podźwignąć.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, przypominając dzieje odrodzenia PAU.
Ta prestiżowa instytucja posiada aktualnie 6 wydziałów i liczy ok. 300 członków. Szczególnie w dziedzinie humanistyki działa tu najlepszy zespół w Polsce.
P. Prezes m.in. poinformował, że w ciągu najbliższych miesięcy PAU odzyska prawa własności Biblioteki Polskiej w Paryżu.

W imieniu PAN głos zabrał prof. dr hab. Leszek Starkel. Działalność Oddziału PAN skupia się na funkcjonowaniu Komisji (ok. 30), wydających szereg czasopism i publikacji. Ostatnio doszło do uporządkowania współpracy i wygaszenia spraw spornych z PAU.
Prof. Leszek Starkel wyraził przekonanie, że wzajemna współpraca między organami państwowymi i samorządowymi a środowiskiem naukowym będzie bardzo pożyteczna - dla obopólnego dobra. Ważna jest także właściwa współpraca pomiędzy władzami wojewódzkimi a samorządowymi.

Po powyższych wypowiedziach, Przewodniczący KR zaznaczył, że oprócz 11-tu zaprezentowanych wyższych uczelni, PAU i PAN w Krakowie działa jeszcze ok. 30 instytutów naukowych i resortowych (np. Instytut Fizyki Jądrowej), oraz centralne laboratoria. łącznie stanowi to ogromny potencjał naukowy, liczący się w skali kraju. Dlatego też Kolegium Rektorów pozwoliło sobie zaprosić pp. Parlamentarzystów - gremium najbardziej kompetentne - aby ukazać skalę problemu. Dzięki szkolnictwu - w Krakowie jest zatrudnionych wiele tysięcy osób, co ze względu na rynek pracy także posiada odpowiednie znaczenie.
Pp. Rektorzy mają dużo problemów do rozwiązania (np. sprawa "Cyfronetu") i liczą na przychylność i współdziałanie zaproszonych Gości.
Przewodniczący Kolegium Rektorów zachęcił następnie pp. Posłów i Senatorów do zabrania głosu, przy czym - po dyskusji - zaproponował zwiedzenie, pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Waltosia, Dyrektora Muzeum UJ - Muzeum UJ.

W dalszej części spotkania głos zabrali:
P. Poseł Bogdan Klich, Kraków, PO, który - nawiązując do problemów szkolnictwa wyższego poruszył sprawę Biblioteki Jagiellońskiej - podkreślając jej znaczenie. Odpowiedzialność za tę placówkę - to odpowiedzialność ogólnonarodowa. Należy znaleźć środki na umożliwienie rozwoju jej działalności.
Przewodniczący KR wyjaśnił, że KRSzWK podjęło uchwałę dot. zmiany zasad finansowania Biblioteki Jagiellońskiej, która zatrudnia ok. 300 osób - i dotychczas jest opłacana ze środków UJ, nie posiadając wydzielonych funduszy (biblioteki nie mieszczą się w tzw. "algorytmie"). 40% użytkowników Biblioteki Jagiellońskiej - to osoby z zewnątrz. P. Rektor od 7-miu lat zabiega w ministerstwie o skierowanie Biblioteki Jagiellońskiej na odrębność finansowania (dla porównania: Biblioteka Narodowa w Warszawie posiada 900 etatów i pozyskuje finanse z Ministerstwa Kultury, zaś Biblioteka Jagiellońska - 300 etatów - przy porównywalnym potencjale książek). P. Rektor Ziejka podkreślił, że jedynie samodzielna ścieżka finansowania Biblioteki Jagiellońskiej może rozwiązać szereg jej problemów a w tym i problemów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Podobnie jest w przypadku Muzeum UJ - placówki tak niezwykle ważnej dla kultury polskiej. Muzeum zatrudnia 48 pracowników - i jest finansowane także wyłącznie przez UJ.
P. Poseł Wiesław Woda, Tarnów, PSL - podziękował p. Przewodniczącemu KR za zorganizowanie dzisiejszego spotkania - posiadającego ogromny walor możliwości poznania się władz szkolnictwa wyższego i nauki z Parlamentarzystami, oraz wzajemnego, bliższego poznania się posłów i senatorów reprezentujących w parlamencie Małopolskę (różne opcje) - jeszcze przed zaprzysiężeniem. Dzisiejsza dyskusja i prezentacja problemów szkolnictwa wyższego i nauki stanowi znakomite wprowadzenie do pełnienia przez parlamen-tarzystów trudnych obowiązków.
P. Poseł W. Woda podziękował także Panu Rektorowi Ziejce za konsekwentne, bliskie utrzymywanie kontaktów z parlamentarzystami poprzedniej kadencji sejmowej: dzięki takiej postawie Sejm uchwalił Ustawę o finansowaniu inwestycji uniwersyteckich (III Kampus).
P. Poseł Wiesław Woda wyraził następnie zaniepokojenie z powodu żywiołowego mnożenia się szkół prywatnych. Ich rozwój powinien być kontrolowany, uregulowany, uporządkowany. Na zakończenie swej wypowiedzi p. Poseł Woda wyraził nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie stanowiło początek przełamania pewnych barier we wzajemnym współdziałaniu i kontaktach z niektórymi uczelniami (chodzi o te, z którymi dotychczas nie było stałej współpracy) i w przyszłości zaowocuje pozytywnie - dla wszystkich.
Przewodniczący KR potwierdził, iż nie ukrywa, że zabiegał o ścisłe kontakty z parlamentarzystami poprzedniej kadencji i pragnie współpracować nadal - z obecnymi, ceniąc sobie takie współdziałanie.
P. Rektor Ziejka zaproponował zaproszonym Gościom okresowe, stałe spotkania z Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa - w ustalonych, dogodnych terminach. Chodzi o kontakt i możliwość wymiany informacji: przedstawiania zarówno problemów, jak i powodów do zadowolenia.
P. Senator Bogusław Mąsior, Kraków, SLD-UP, zwrócił szczególną uwagę na wątek przewijający się w wypowiedziach wszystkich pp. Rektorów - a dotyczący braku polityki w zakresie kształcenia - co w przyszłości może przynieść efekty negatywne. Wyraził także słowa podziękowania pod adresem Rektora Ziejki za zorganizowanie dzisiejszego spotkania.
P. Poseł Marek Kotlinowski, Kraków, LPR - podkreślił, że troska o Uniwersytet zawsze owocowała rozwojem tej uczelni. Kraj może osiągnąć awans cywilizacyjny tylko wówczas, gdy zainwestuje w szkolnictwo wyższe i naukę. Ostatnie lata są jak gdyby zaprzeczeniem tej tezy. Małopolska zawsze była przykładem takich rozwiązań, które emanowały na pozostałe rejony kraju i wyraził nadzieję, że - bez względu na orientację polityczną - współpraca będzie dobra, a Posłowie i Senatorowie Małopolski postarają się godnie reprezentować w Parlamencie sprawy szkolnictwa wyższego i nauki Krakowa.
Przewodniczący KR wyraził przekonanie, że w sprawach nauki, edukacji i sztuki powinno istnieć porozumienie i współdziałanie ponad podziałami politycznymi.
P. Senator Bogdan Podgórski, SLD-UP Kraków, sam będąc koneserem sztuki - wypowiedział się nt. współpracy szczególnie w tej dziedzinie. W darze dla Muzeum UJ p. Senator przekazał XVII-wieczny zegar, co uczestnicy spotkania przyjęli gorącymi oklaskami.
P. Poseł Barbara Marianowska, okręg tarnowski, PiS, nawiązała do spraw budżetu państwa i potrzeb sfery edukacji w tej dziedzinie - deklarując ze swej strony zabiegi o to, aby szkolnictwo wyższe było odpowiednio dofinansowane.
P. Senator Andrzej Jaeschke, Kraków, SLD-UP m.in. zwrócił uwagę na fakt, że w obecnym Parlamencie zasiada wiele osób posiadających status samodzielnych pracowników naukowych, profesorów - i w związku z tym może uda się stworzyć silne lobby - na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki. P. Senator opowiedział się także za spotkaniami pp. Rektorów z pp. Parlamentarzystami.
Przewodniczący KR wyraził zadowolenie z powodu powyższego stanowiska p. Senatora, ale równocześnie przypomniał, że w poprzednim rządzie zasiadało 12 profesorów, którzy jak gdyby zapomnieli o swych "korzeniach" i nie wykazywali należytej troski o sprawy nauki i szkolnictwa wyższego. Przewodniczący KR zaproponował następnie ponowne spotkanie pp. Parlamentarzystów z Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa - wiosną przyszłego roku.
P. Poseł Krzysztof Janik, Tarnów, SLD-UP m.in. podkreślił wagę działania zespołowego - ponad podziałami - dla wspólnego dobra. Nawiązał także do sytuacji finansowej państwa zaznaczając, że w odniesieniu do szkolnictwa wyższego i nauki nie ma - na razie - zamiaru cięć budżetowych. Można przyjąć "strategię przetrwania" - a po spotkaniu pp. Rektorów i pp. Parlamentarzystów wiosną przyszłego roku - pewne sprawy uściślić i zaproponować dla sfery edukacji możliwie najkorzystniejsze rozwiązania, przy świadomości realnych możliwości budżetowych państwa.
P. Poseł Janik wypowiedział się także na temat kadencyjności pp. Rektorów uważając, że dotychczasowe ograniczenie okresu ich funkcjonowania maksymalnie dwukrotnego - po 3 lata - nie jest rozwiązaniem właściwym. Jeżeli pp. Rektorzy kierują uczelniami właściwie, poznali ich wszelkie problemy - winni sprawować tę godność dłużej, bez czasowych ograniczeń. Zdaniem p. posła Janika - należy rozpocząć poważną pracę legislacyjną w kierunku określenia wieloletniego planu rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.
Przewodniczący KR podziękował p. Posłowi Janikowi za cenną wypowiedź.
- Jako Wiceprzewodniczący KRASP-u - p. Rektor zaapelował o umożliwienie uczelniom swobodnego zarządzania finansami które, posiadając skromne budżety pozyskują dodatkowe środki w zakresie własnym. środki te jednak - zgodnie z Ustawą o finansach publicznych - podlegają jej wymogom. Jest to - w porównaniu do sytuacji szkól niepaństwowych - dyskryminacja uczelni akademickich. Pieniądze pozyskane pozabudżetowo (studia wieczorowe, zaoczne, wynajem sal wykładowych itp.) nie powinny być traktowane analogicznie do dotowanych przez państwo.
P. Poseł Paweł Graś, Chrzanów, PO zaznaczył, że to, co relacjonowano nt. sytuacji szkolnictwa wyższego i nauki napawa niepokojem.

Przewodniczący Kolegium Rektorów gorąco podziękował pp. Senatorom i Posłom Małopolski za odpowiedź na Jego zaproszenie: inicjatywa spotkania "wypłynęła z serca". P. Rektor Ziejka jeszcze raz gorąco zadeklarował gotowość organizowania podobnych spotkań - ponad podziałami - celem możliwości podejmowania wspólnych działań na rzecz dobra szkolnictwa wyższego i nauki.

Następnie pp. Parlamentarzyści zostali zaproszeni do zwiedzenia Muzeum UJ - pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Waltosia, Dyrektora Muzeum UJ.
Na tym zakończono część I-szą spotkania - z udziałem zaproszonych Gości.

Sprawy bieżące
1. Sprawa Radia RAK
2. Sprawa "Cyfronetu"
3. Sprawa Drukarni UJ
4. Harmonogram posiedzeń KRSzWK w r. akademickim 2001/2002 

W dn. 28 listopada o godz. 1700 na posiedzenie KR zaprosił do Akademii Sztuk Pięknych p. Rektor Stanisław Rodziński.

Tematyka:
28.11.2001
1. Studencki ruch naukowy w Krakowie - referuje dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel, profesor Politechniki Krakowskiej,
2. Sprawa ACK "Cyfronet AGH"
Styczeń 2002
1. Akademicki Park Technologiczny, Centrum Zaawansowanych Technologii, Programy unijne - referuje prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, Rektor PK.
Marzec 2002
1. Kultura studencka, kluby studenckie - ref. prof. dr hab. Jacek Popiel, Rektor PWST
2. Prof. dr hab. Zbigniew ślipek, Rektor Akademii Rolniczej poruszył sprawę Akademickiej Służby Zdrowia proponując spotkanie Dyrektorów Administracyjnych uczelni w tej sprawie (kończy się okres przetargów, sprawa zamówień, opłaty za 1 m2 powierzchni użytkowej itp.)
P. Rektor ślipek poruszył także sprawę podwyżek płac zwracając się do Przewodniczącego KR o wspólne ustalenia uczelni w powyższej sprawie.

Protokołowała:
Lucyna Kuśnierczyk

Przewodniczący Kolegium
Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA


Parlamentarzyści:

Posłowie:

 • Bielan Adam
 • Graś Paweł
 • Lisak Janusz
 • Murzyn Leszek
 • Rydzoń Stanisław
 • Talaga Halina
 • Zieliński Leszek
 • Chrzanowski Kazimierz
 • Cieślak Bronisław
 • Filek Anna
 • Hausner Jerzy
 • Klich Bogdan
 • Kotlinowski Marek
 • Orkisz Jan
 • Papież Stanisław
 • Pęk Bogdan
 • Rokita Jan
 • Szczypiński Tomasz
 • Wassermann Zbigniew
 • Wójcik Kazimierz
 • Ziobro Zbigniew
 • Czerwiński Andrzej
 • Dutka Bronisław
 • Jarmoliński Stanisław
 • Knapik Jan
 • Krasicka-Domka Zofia
 • Nowak Ryszard
 • Parchański Tadeusz
 • Sas Kazimierz
 • Szukała Tadeusz
 • Curyło Marian
 • Grabowski Mariusz
 • Grad Aleksander
 • Janik Krzysztof
 • Kubik Jan
 • Marianowska Barbara
 • Skrzyński Andrzej
 • Woda Wiesław

Senatorowie:

 • Janusz Lucjan Bargieł
 • Andrzej Jaeschke
 • Bogusław Mąsior
 • Bogdan Leszek Podgórski

RK-I/420/2001

Kraków, dnia 2001-04-23

Uchwała
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 2 kwietnia 2001

 

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z najwyższym niepokojem odbiera decyzję Komitetu Badań Naukowych o całkowitej likwidacji dotacji adresowanej do Rektorów, a przeznaczonej na dofinansowanie współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą, łączności komputerowej oraz importu czasopism i innych nośników informacji naukowej dla szkół wyższych.

Ta decyzja KBN, w połączeniu z realnym obniżeniem w roku bieżącym wysokości dotacji na działalność statutową dla poszczególnych wydziałów wszystkich uczelni, prowadzi do drastycznego zubożenia sfery nauki i szkolnictwa wyższego i stwarza poważne zagrożenie dla dalszego rozwoju badań naukowych w szkołach wyższych.

Działanie takie budzą sprzeciw krakowskiego środowiska naukowego. Kolegium Rektorów oczekuje wyjaśnień KBN, oraz domaga się zmiany tej polityki.

Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

RK-I/411/2001

Kraków, dnia 2001-02-09

Do wiadomości
Sz. Pani.
Prof. dr hab. Daria Nałęcz
Dyrektor Naczelny
Archiwów Państwowych
ul. Długa 8
Warszawa

 

W załączeniu przekazuje Uchwałę Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 24 stycznia 2001 roku w sprawie  Archiwum Nauki w Krakowie.

Z wyrazam szacunku i poważania
Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek Ziejka


Otrzymują:

 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Prezydium Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Polska Akademia Nauk - Oddział Kraków
 • Polska Akademia Umiejętności
 • Wojewoda Krakowski
 • Prezydent Miasta Krakowa

Posłowie Ziemi Krakowskiej:

 • Barczyk Kazimierz
 • Chrzanowski Kazimierz
 • Cieœlak Bronisław
 • Dšbrowski Józef
 • Filek Anna Maria
 • Hausner Wojciech
 • Kapera Kazimierz
 • Kielian Władysław
 • Kracik Stanisław
 • Lassota Józef
 • Mazowiecki Tadeusz
 • Pęk Bogdan Marek
 • Rokita Jan
 • Syryjczyk Tadeusz Andrzej
 • Urbańczyk Andrzej Tadeusz
 • Zarębski Zbigniew

RK-I/367/2000   

Kraków, dnia 2000-12-06

Do wiadomości
Sz. Pan.
Jacek Niwicki
Z-ca Dyrektora
ACK Cyfronet AGH

W załączeniu przekazuje dwie uchwały podjete na posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w dniu 8 listopada 2000 roku w sprawach podatku od nieruchomości oraz podatku VAT od aparatury naukowej kupowanej za granicą - z prośbą o zapoznanie sie z nimi i rozważenie mozliwości uwzględnienia stanowiska rektorów przy podejmowaniu decyzji ustawodawczychw tym zakresie.

Z wyrazam szacunku i poważania
Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek Ziejka


Otrzymują:

 • Marszałek Sejmu - Maciej Płażyński
 • Minister Edukacji Narodowej - prof. dr hab. Edmund Wittbrodt
 • Minister Finansów - Jarosława Bauc
 • Minister Nauki, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych - prof dr hab. Andrzej Wiszniewski

W dniu 28 czerwca 2000 roku o godzinie 18:00 w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbyło się posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych. W programie posiedzenia było:

Część 1.

 • Uroczyste wręczenie nagród PHIL EPISTEMONI dla dziennikarzy i publicystów zajmujących się problematyk nauki i szkolnictwa wyższego za lata 1998-1999

Część 2.

 • Rozwój młodej kadry naukowej w akademickim środowisku krakowskim (referuje panowie prof. dr hab. inż. Bronisław Bachański przy współudziale prof. dr hab. Krzysztofa Królasa)
 • Pomoc materialna dla studentów (referuje prof. dr hab. Wiesław Maciaszek)
 • Sprawa opieki zdrowotnej nad studentami (referuje dr Andrzej Garliński doc. dr hab. Andrzej Zięba)
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski

Fragment z protokołu posiedzenia Rektorów Szkół Wyższych Nagrody dla dziennikarzy i publicystów za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i sztuki za lata 1998 - 1999 Kolegium Rektorów jednogłośnie opowiedziało się za przyznaniem nagrody ogólnopolskiej red. Jerzemu Sadeckiemu z Rzeczpospolitej (kandydatura zgłoszona przez UJ) oraz nagrody lokalnej red. Grażynie Starzak z Dziennika Polskiego (kandydatura zgłoszona przez Dziennik Polski). Wysokość nagrody w każdej z kategorii wynosi 4000 złotych. Wręczenie nagród nastąpi w terminie późniejszym.

Uchwała
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
Z dnia 23 lutego 2000 r.

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wyraża zaniepokojenie przeciągającym się okresem konsultacji przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym.

Kolegium zwraca uwagę, że projekt ten był przedmiotem konsultacji ze środowiskiem akademickim, a przy przygotowaniu jego ostatecznej wersji uczestniczył zespół prawników powołany przez KRASP. Potrzeba pilnego uchwalenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym jest celem nadrzędnym, przed którym winny ustąpić ambicje grup czy osób przejawiających ostatnio nadspodziewanie wielką aktywność.

Rektorzy krakowskich uczelni zwracają się z apelem do Ministra Edukacji Narodowej, a za jego pośrednictwem ¾ do Rządu RP, o wprowadzenie projektu ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym na szybką ścieżkę legislacyjną.

 

APEL
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 23 lutego 2000 roku

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa – zwane dalej Kolegium – zwraca się do Ministra Edukacji z prośba o pilne udzielenie finansowego wsparcia pracom podejmowanym w Krakowskim Środowisku Naukowym zmierzającym do szerokiego udostępnienia studentom wszystkich Szkół Wyższych Krakowa swobodnego dostępu do Internetu.

Kolegium stwierdza, że możliwość korzystania z zasobów najważniejszej światowej sieci informacyjnej przez studentów Szkół Wyższych ma ogromne, wręcz trudne do przecenienia znaczenie w procesie ich nowoczesnego kształcenia - i to praktycznie niezależnie od kierunku studiów. Tymczasem do tej pory MEN nie uwzględniał w swoich dotacjach kierowanych do uczelni żadnych środków przeznaczonych na zaspokojenie tej grupy potrzeb. Cały dotychczasowy rozwój infrastruktury sieciowej w Polsce odbywał się ze środków Komitetu Badań Naukowych, co powodowało, że przyznawane fundusze wymiarowane były według potrzeb wynikających z prowadzenia badań naukowych, bez uwzględniania sfery edukacji. Jeśli uznamy obecnie za celowe udostępnienie tej infrastruktury także studentom, których jest wielokrotnie więcej niż pracowników prowadzących badania naukowe, to nastąpi gwałtowny wzrost ruchu w sieci, a to spowoduje radykalne wyczerpanie możliwości tej stworzonej przez KBN infrastruktury, objawiające się w pierwszej kolejności zjawiskiem przepełnienia łącz telekomunikacyjnych. W efekcie jakość pracy w sieci dla pracowników prowadzących badania naukowe dramatycznie się pogorszy.

Kolegium stwierdza, że jako ciało odpowiedzialne zarówno za rozwój badań naukowych jak i za unowocześnianie kształcenia w szkołach wyższych stoi obecnie przez trudnym wyborem. Albo trzeba chronić sferę badań naukowych (dla której budowano w Polsce sieci komputerowe) i wtedy trzeba nadal odmawiać studentom, których aspiracje do korzystania z Internetu uważamy skądinąd za słuszne i zgodne z tendencjami światowymi, albo trzeba narazić dobro nauki otwierając dostęp do sieci dla studentów.

Potrzeba korzystania w kształceniu na poziomie Szkoły Wyższej z dostępu do Internetu jest tak ważna i tak oczywista, że Kolegium nie wyobraża sobie dłużej sytuacji, w której studenci Krakowa mieli by być pozbawieni tej możliwości lub mogli by ją uzyskać jedynie w ograniczonym zakresie. Równie oczywista jest potrzeba prowadzenia na wysokim poziomie badań naukowych, krytycznie już teraz uzależnionych od dostępu do sieci komputerowych, a także konieczność spełnienia w tym zakresie oczekiwań KBN jako jedynego dotychczas sponsora rozwoju sieci akademickiej w Polsce.

Zdaniem Kolegium jedyne rozwiązanie opisanej sytuacji polega na tym, że MEN wesprze działania związane z podwyższeniem parametrów technicznych sieci w stopniu wynikającym ze wzrastających potrzeb związanych z udostępnianiem Internetu studentom. Pozwalamy sobie wspomnieć, że dzięki wspieranej przez MEN inicjatywie pod nazwą Interkl@sa dostęp do Internetu uzyskują obecnie uczniowie bardzo wielu szkół podstawowych i średnich. Na tle tego bezspornego osiągnięcia cywilizacyjnego trudna do przyjęcia jest jednak sytuacja dyskryminowania w zakresie studentów Szkół Wyższych.

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa stwierdza, że najoszczędniej kalkulowane potrzeby finansowe Środowiska Krakowskiego wynoszą 1.960.000 zł rocznie. Potrzeby te związane są wyłącznie z koniecznością wykupienia dla studentów dodatkowego szybkiego łącza w komunikacji zagranicznej i krajowej (żeby uniknąć już teraz obserwowanego efektu “zatykania” przez ruch generowany przez studentów kanałów informatycznych komunikujących Kraków z innymi ośrodkami akademickimi krajowymi i zagranicznymi). Ponadto (chociaż w mniejszym stopniu) wspomniane wyżej środki potrzebne są na wzmocnienie krakowskiej sieci metropolitalnej wraz z doprowadzeniem łącz internetowych do tych obiektów naukowych i dydaktycznych, które w pierwszej kolejności tego wymagają zgodnie z ustaleniami Rady Użytkowników KDM i MAN.

Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej MEN Kolegium przedkłada propozycję pokrycia wskazanych wyżej niezbędnych nakładów po połowie przez Środowisko Krakowskie i przez MEN. Oznacza to, że prosimy o dofinansowanie w wysokości 980.000 zł, które w formie dotacji celowej może trafić do dowolnej ze Szkół Wyższych Krakowa, a wydatkowane będzie pod kontrolą Rady Użytkowników MAN i Kolegium Rektorów. Mimo szczupłych środków posiadanych przez poszczególne Uczelnie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa deklaruje, że jest w stanie zebrać i przekazać na wskazane cele pewną kwotę, biorąc pod uwagę niezwykłą wagę wskazanej w niniejszym apelu potrzeby. Także Studenci Krakowa (za pośrednictwem Uczelnianych Rad Samorządów Studenckich) zadeklarowali wstępnie, że są skłonni pokrywać w formie dobrowolnych składek koszt, będący odpowiednikiem 50% potwierdzonej odpowiednimi fakturami ceny wynajętych tylko dla nich łączy telekomunikacyjnych. Kierowana niniejszym do MEN prośba oznacza więc postulat, by za pośrednictwem dotacji ministerialnej zapewnić studentom rodzaj 50% zniżki kosztów korzystania z nowoczesnych środków informatycznej komunikacji, podobnie jak przyznaje się im zniżki w korzystaniu z komunikacji miejskiej czy kolejowej.

Podkreślamy, że bardzo liczymy w tej trudnej sprawie

na zrozumienie i pomoc Pana Ministra.

Łączymy wyrazy szacunku
Przewodniczący Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek Ziejka

(dokument został przesłany do MEN)


Skład Krakowskiej Rady Użytkowników KDMO i MAN
kadencja 2000-2003

 • Uniwersytet Jagielloński - prof. Jakub Zakrzewski – przewodniczący
 • Instytut Fizyki Jądrowej - prof. Andrzej Budzanowski – z-ca przewodniczącego
 • Uniwersytet Jagielloński - dr Marta Pasenkiewicz-Gierula
 • UJ - Collegium Medicum - prof. Wiesław Jędrychowski
 • Akademia Górniczo-Hutnicza - prof. Krzysztof Zieliński
 • Akademia Górniczo-Hutnicza - prof. Tomasz Szmuc
 • Politechnika Krakowska - prof. Janusz Orkisz
 • Akademia Ekonomiczna - prof. Jacek Wołoszyn
 • Akademia Rolnicza - prof. Andrzej Żarnecki
 • Akademia Wychowania Fizycznego - mgr inż. Jacek Karaś
 • Akademia Pedagogiczna - prof. Jacek Migdałek
 • AM, PWST, ASP - mgr Aleksy Pawluczuk
 • PAN - dr Marian Kruszyński
 • Papieska Akademia Teologiczna - ks. dr Jan Bednarczyk
 • IOS - mgr Jan Barcentewicz
 • IGNiG - mgr Andrzej Dietrich
 • Komitet Informatyki PAN - prof. Jacek Mościński

Program posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa (24 listopada 1999 roku (środa) ? Sala Zoodiakalna w podziemiach Collegium Medicum UJ, ul. św. Anny 12 w Krakowie.)

 • Sytuacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (ref. prof. dr hab. med. Marek Zembala, Prorektor UJ ds. Collegium Medicum).
 • Sprawa opieki zdrowotnej pracowników i studentów uczelni krakowskich (ref. mgr inż. Henryk Zioło, Dyrektor Administracyjny AGH i dr Tadeusz Skarbek, Dyrektor Administracyjny UJ).
 • Sprawa Klubu "Pod Jaszczurami" (ref. prof dr hab. Jacek Popiel, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej).
 • Sprawy bieżące, wolne wnioski. ( w tym inne sprawy studenckie i "CYFRONET AGH")

Uchwała Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
w sprawie dalszego funkcjonowania Rady Użytkowników "Cyfronetu AGH" podjęta na posiedzeniu w dniu 24.11.1999 r.

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakow przedłuża kadencję dotychczasowej Rady Użytkowników "Cyfronetu AGH" do dnia wyboru nowej Rady.

Kolegium Rektorów ustaliło, iż nowa Rada zostanie powołana w dniu 12.01.2000 r.

Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Uchwała
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 24 listopada 1999

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w pełni solidaryzuje się ze studentami krakowskich uczelni domagających się odstąpienia przez Zarząd i Radę Miasta od projektowanego obniżenia ulg na bilety okresowe dla studentów z 50% do 20%. Stanowisko studentów w tej sprawie, przedstawione w Uchwale Porozumienia Samorządu Studentów Uczelni Krakowa z dnia 16 listopada br. świadczy o ich dojrzałości. Przedstawione przez nich argumenty z całą pewnością zasługują na uważne rozpatrzenie.

Kraków jest nie tylko kolebką polskiego szkolnictwa wyższego. Jest także jednym z najważniejszych dziś ośrodków akademickich w Polsce oraz Europie Środkowej. W obliczu znanego powszechnie niedofinansowania szkół wyższych w Polsce a także spadającej do symbolicznych wymiarów pomocy materialnej Państwa dla studentów, obowiązkiem samorządu miejskiego jest udzielenie młodzieży akademickiej pomocy. Blisko 100 tys. studentów krakowskich to wszak wielkie bogactwo naszego miasta, to bogactwo Polski. W trosce o codzienny byt naszych studentów zwracamy się do Władz Miasta o odstąpienie od zamiaru znaczącej podwyżki cen studenckich biletów okresowych MPK.

Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Kraków, 24 listopada 1999 (Przesłano na ręce p. Prezydenta Andrzeja Gołasia)

Uchwała
Porozumienia Samorządów Studentów
Uczelni Krakow

Porozumienie Samorządów Studentów Uczelni Krakow wyraża swoje zaniepokojenie projektem uchwały w sprawie cen za przejazdy komunikacją miejską przvgotowanym przez Zarząd Miasta Krakowa.


Nie mamy żadnych wątpliwości co do konieczności wzrostu opłat za przejazdv środkami komunikacji miejskiej. Nie możemy jednak zgodzić się z faktem, iż największe obciążenia finansowe wynikające z podwyżki cen biletów mają dotyczyć studentów. Zastanawia nas dlaczego właśnie studenci zostali potraktowani inaczej niż pozostałe grupy korzystające z ulg. Uważamy, że redukcja zniżki na bilety okresowe dla studentów do 20 % jest rozwiązaniem złym. Opowiadamy się za utrzymaniem 50-procentowej zniżki dla studentów, podobnie jak w innych ośrodkach akademickich. Takie rozwiązanie byłoby optymalne zarówno ze względu na założenia polityki edukacyjnej jak również z ekonomicznego punktu widzenia (studenci przynoszą Miastu szereg korzyści w postaci tysięcy miejsc pracy na uczelniach czy pieniędzy pozostawianych za kupione towary i usługi).

Mamy wątpliwości co do rzetelności rachunku ekonomicznego przygotowanego przez Radę Nadzorczą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Przy tak znaczącej podwyżce cen nastąpi spadek sprzedaży biletów okresowych, a w konsekwencji zmniejszenie dochodów MPK.

Trudno jest nam zrozumieć dlaczego przy okazji podwyżek cen biletów zwłaszcza tak drastycznych dla studentów inne bilety jak np. miesięczne bilety szkolne i socjalne będą tańsze niż do tej pory.

Jesteśmv przekonani, że są możlivve takie rozwiązania, które pozwolą na zmniejszenie dysproporcji w cenach biletóvv okresowych. Zwracamy się zatem do radnych Krakowa, abv uwzględnili w pracach nad projektem uchwały postulaty środowiska akademickiego.

Mamv nadzieję, że słowa Prezvdenta Miasta Krakow prof Andrzeja Gołasia skierowane do studentów: "... w imieniru mieszkańców Krakowa zapewniam Was, że, jesteście tu mile widziani. Żvczę. bvście znaleźli w Krakowie .swoje własne mriejsce, nie tylko do nauki, ale przede wszystkim do głębokiego, osobistego rozwoju. Kraków daje Wam taką szansę" nie były tvlko pustymi obietnicami.

Krzvsztof Wołos
Przewodniczący Porozumienia
Samorządów Studentów Uczelni Krakowa

Uchwała
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 24 listopada 1999

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wyraża najgłębsze zaniepokojenie działaniami Ministerstwa Zdrowia zmierzającymi do oderwania szpitali uniwersyteckich od macierzystych uczelni. Realizacja tego zamiaru uniemożliwi uczelniom wyższym wypełnianie ich statutowych obowiązków, tzn. kształcenia przed- i podyplomowego, prowadzenia badań naukowych, a przede wszystkim zahamuje rozwój badań klinicznych. Dzieje medycyny w Europie i w Polsce dostatecznie jasno udowodniły, że nie jest możliwe należyte kształcenie przyszłych lekarzy bez własnej bazy klinicznej reprezentującej najwyższy poziom usług leczniczych i prowadzących działalność badawczą w zakresie nauk medycznych.

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakow domaga się, aby szpitale uniwersyteckie (kliniczne) pozostały integralną częścią uczelni wyższych. Związek ten zdał egzamin w czasie sześciu wieków istnienia polskiej medycyny, brak też jakichkolwiek racjonalnych przesłanek do zerwania go w czasie, gdy budujemy zręby III Rzeczypospolitej.

Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

Kraków, 24 listopada 1999 (Przesłano Pani Minister F. Cegielskiej)

Program spotkania: m.in. obejmował następującą tematykę:

 • Informacja i dyskusja nad projektem Ustawy o szkolnictwie wyższym,
 • Funkcjonowanie Klubu "Pod Jaszczurami".
 • Sprawy funkcjonowania akademickiej służby zdrowia.
 • Spotkanie z rektorami wyższych szkół zawodowych z Polski Południowej. Określenie zasad wzajemnej współpracy.
 • Zatwierdzenie składu Rady ŚLAFiBS.
 • Sprawa Biblioteki Jagiellońskiej (tekst Uchwały KR - przesłany do MEN, w sprawie statusu BJ w załączeniu)

Uchwała
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych w Krakowie
z dnia 25 października 1999 r
w sprawie statusu i zasad finansowania
Biblioteki Jagiellońskiej

Rektorzy Uczelni krakowskich stwierdzają, ze istniejąca od kilku stuleci w Krakowie Biblioteka Jagiellońska pełni rolę książnicy narodowej, gromadzącej skarby narodowej kultury. Korzeniami swymi związana z Uniwersytetem Jagiellońskim służy całej społeczności akademickiej w Polsce, w pierwszym rzędzie - krakowskiej. Dzięki staraniom władz UJ już w najbliższym roku pozyska ona nowe pomieszczenia w budowanym obecnie gmachu, które winny zabezpieczyć jej byt na kilkadziesiąt najbliższych lat.

Rektorzy uważają, że zatrudniająca blisko 300 pracowników Biblioteka Jagiellońska musi posiadać zagwarantowane środki na utrzymanie i dalszy rozwój. Obecnie koszty jej utrzymania spadają na Uniwersytet Jagielloński (uczelnia pozyskuje z MEN tylko 20% funduszy na wynagrodzenia pracowników biblioteki (z tzw. "przeniesienia"), pozostałe 80% musi wygospodarować z dotacji dydaktycznej, jaką uczelnia pozyskuje na podstawie algorytmu, który - jak wiadomo - nie uwzględnia pracowników bibliotecznych). Utrzymywanie od lat tego systemu doprowadziło do znaczącej pauperyzacji pracowników BJ, a w ślad za tym - do obniżenia jakości świadczonych przez nich usług. Co gorsze, nastąpiło wyraźne osłabienie ich więzi z książnicą

Uwzględniając powyższe przesłanki, Rektorzy krakowskich Uczelni wnioskują do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zmianę zasad finansowania tej zasłużonej instytucji naukowej i kulturalnej. Opowiadają się za przyjęciem rozwiązania, które sprawdziło się w przypadku innej jednostki o środowiskowym charakterze: Cyfronetu. Proponują zatem, aby Biblioteka Jagiellońska ze względów historycznych nadal pozostawała w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale - aby koszta jej utrzymania i rozwoju (fundusz wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, prenumerata czasopism, zakupy książek, inwestycje itd.) finansowane były bezpośrednio przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (we współpracy z Ministerstwem Kultury i Sztuki, Biblioteka Jagiellońska posiada bowiem status książnicy narodowej). Przyjęcie takiego systemu finansowania Biblioteki Jagiellońskiej pozwoli w znaczący sposób podnieść bezpieczeństwo jej zbiorów, przyczyni się do wzrostu tempa prac nad unowocześnieniem obsługi czytelników (komputerowy katalog zbiorów, retrokonwersja), a także niezawodnie poprawi sytuację finansową pracowników.

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wyraża przy tym przekonanie, że podjęcie przez Ministra Edukacji Narodowej decyzji w tej sprawie w trybie pilnym może wpłynąć na uspokojenie opinii publicznej, zbulwersowanej ujawnionym ostatnio faktem kradzieży ze zbiorów tej książnicy inkunabułów i starych druków.

Kraków, 25 października 1999

Przewodniczący
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
prof. dr hab. Franciszek Ziejka

KOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 tel. 422 10 33 w. 1227
RK-I/3 12/99 Kraków, dnia 1999-10-26

Szanowny Pan
Prof. dr hab. Mirosław HANDKE
Minister Edukacji Narodowej
Warszawa

 

W załączeniu przekazuję na ręce Pana Ministra Uchwałę Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie statusu i zasad finansowania Biblioteki Jagiellońskiej - podjętą na posiedzeniu Kolegium Rektorów dnia 25 października I 999 roku - z prośbą o podjęcie stosownej decyzji.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA

W dniu 1999.09.15 odbyło się w Uniwersytecie Jagiellońskim pierwsze w nowej kadencji władz 1999-2002 organizacyjne posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

W oparciu o regulamin - dokonano wyboru przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących Kolegium na okres trzech lat.

W wyniku tajnego głosowania (głosowało 11 osób)

Przewodniczącym Kolegium został wybrany prof. Dr hab. Franciszek ZIEJKA, rektor UJ (10 głosów - tak, 1 głos wstrzymujący się)

Kandydaturę p. Rektora Ziejki zgłosił prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH.

Następnie odbyło się tajne głosowanie na stanowiska 2 wiceprzewodniczących Kolegium.

I Wiceprzewodniczącym Kolegium wybrano prof. dr Ryszarda Tadeusiewicza Rektora AGH. (10 głosów - tak, 1 głos wstrzymujący się)

Funkcję II-go Wiceprzewodniczącego Kolegium powierzono Bp. prof. dr hab. Tadeuszowi PIERONKOWI, Rektorowi PAT (10 głosów - tak, 1 głos wstrzymujący się)

Obydwie kandydatury zgłosił nowowybrany Przewodniczący Kolegium - prof. dr hab. Franciszek Ziejka.

Kolegium Rektorów dokonało także ustalenia tematyki posiedzeń w roku ak. 1999/20002

Stanowisko Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa podjęte na posiedzeniu w dniu 15 września 1999 r.

 

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa odpowiadając na apel Rady Rektorów Uniwersytetów Portugalskich (CRUP) wyraża stanowczy sprzeciw wobec łamania praw człowieka w Timorze Wschodnim i podobnych tragicznych wydarzeń gdziekolwiek miałyby one miejsce na świecie.

W szczególności zwraca się do Organizacji Narodów Zjednoczonych i całej społeczności mędzynarodowe o szybką i niezbędną pomoc prześladowanej ludności

Przewodniczący Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek Ziejka

 

Nie można pozostać obojętnym wobec tragicznych wydarzeń w Timorze Wschodnim, będących przejawem narastającej, brutalnej przemocy przeciwko rdzennym mieszkańcom tej prowincji, którzy mimo licznych cierpień nadal walczą o swoje prawo do niepodległości. Prawo, które zostało jednomyślnie potwierdzone w referendum, uznane przez wspólnotę międzynarodową i przez samą Indonezję za słuszne i sprawiedliwe. Rada Rektorów Uniwersytetów Portugalskich wyrażając odczucia całej portugalskiej społeczności akademickiej:

 1. odrzuca wszelkie przejawy przemocy popełniane przez pro indonezyjskich bojówkarzy, jak powszechnie wiadomo, przy pobłażaniu policji i wojska odpowiedzialnego zgodnie z warunkami umowy nowojorskiej za bezpieczeństwo tego terytorium;
 2. wyraża solidarność z heroicznym oporem ludno ci Timoru Wschodniego, która została ponownie poddana ciężkiej próbie;
 3. apeluje do organizacji Narodów Zjednoczonych i społeczności międzynarodowej o natychmiastową interwencję w celu skutecznego przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa w Timorze Wschodnim, by jej ludność mogła cieszyć się niepodległością, o którą walczyła i za którą nadal cierpi;
 4. potwierdza swoja propozycję rozwijania i pogłębiania owocnej współpracy w nowych warunkach w dziedzinie szkolnictwa wyższego, nauki i kultury w wolnym i niepodległym Timorze Wschodnim.